RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2001/886/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta

24.11.2006 - (KOM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Carlos Coelho

Menetlus : 2006/0126(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0413/2006
Esitatud tekstid :
A6-0413/2006
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2001/886/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta

(KOM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2006)0383)[1];

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 30 lõike 1 punkti a ja b, artikli 31 lõike 1 punkti a ja b ning artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0297/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0413/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

11. septembri 2006. aasta kirjaga konsulteeriti Euroopa Parlamendiga kahe ettepaneku suhtes, mis käsitlevad Schengeni infosüsteemi II (SIS II). Esimene pöördumine käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2424/2001 teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta ja mille aluseks on EÜ asutamislepingu artikkel 66. Teine pöördumine on ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2001/886/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta ja mille aluseks on Euroopa Liidu lepingu artikli 30 lõike 1 punktid a ja b, artikli 31 lõike 1 punktid a ja b ning artikli 34 lõike 2 punkt c.

Ettepanekute eesmärk

Ettepanekute eesmärk on pikendada nõukogu poolt komisjonile antud volitusi, mis lõpevad 31. detsembril 2006 ja teenivad SIS II väljatöötamise huve. Seepärast teeb komisjon ettepaneku pikendada tähtaega kuni detsembrini 2007. Lisaks tahab komisjon olla veendunud, et kõnealuseks arendustööks vajalikud eelarvevahendid on olemas. Praegune Schengeni infosüsteem asendatakse tulevase SIS II-ga, mille õiguslik alus oli hääletusel LIBE-komisjonis 5. oktoobril 2006 ja täiskogu istungil 25. oktoobril 2006[1].

Schengeni infosüsteem

SIS on suuremahuline andmebaas, mis ühise infosüsteemina võimaldab liikmesriikide pädevatel asutustel teha koostööd ja vahetada teavet, loomaks sisepiirikontrollideta ala. SIS võimaldab neil asutustel saada hoiatusteavet isikute ja objektide kohta. Saadud teavet kasutatakse eelkõige politsei- ja õigusalases koostöös kriminaalasjades, isikute kontrollimiseks välispiiridel või siseriiklikel territooriumidel ning viisade ja elamislubade väljastamisel.

Raportööri märkused

Raportöör toetab täielikult uue SIS II loomist, kuna praeguse süsteemi võimsus lubab teenindada üksnes kuni 18 liikmesriiki. Et uued liikmesriigid saaksid Schengeni acquis’d täiel määral kohaldada ja oma sisepiirikontrollid tühistada, muutus uue süsteemi väljatöötamine hädavajalikuks. Ühtlasi peaks SIS II olema turvalisem, võimaldama andmete tõhusamat kasutamist, sisaldama rohkem funktsionaalsusi ning kasutama ära tehnoloogia viimased saavutused. See peaks olema stabiilne ja paindlik töövahend, mis tuleb toime muutuvate nõuetega.

1998. aastal alustati esialgseid uuringuid, hindamaks SIS süsteemi arendusvõimalusi ja analüüsimaks mitmesuguseid valikuid ja täiustusi, mida SIS võiks sisaldada. Samaaegselt, Põhjamaade Schengeni lepinguga liitumise ajal, töötati välja SISi ajakohastatud versioon (SIS 1+), mis andis võimaluse lülitada süsteemi veel kaks kuni kolm riiki. Täiustatud versioon pidi ka SISi tööd parandama ning muutma selle lihtsamini hallatavaks ja hooldatavaks.

6. detsembril 2001 andis nõukogu komisjonile volitused SIS II väljatöötamiseks, mida erinevalt praegusest SISist rahastatakse ELi eelarvest. Komisjon alustas tehnilise rakendusega oktoobris 2004, mil ta kirjutas alla kuni 40 miljoni eurose eelarvega lepingule ühist tehnilist platvormi omavate SIS II ja VISi (viisainfosüsteemi) väljatöötamiseks. SIS II üleandmise eeldatav tähtaeg oli märts 2007.

Paralleelselt tehnilise rakendusega on SISile esitatavad uued nõudmised olnud arutusel nõukogus, mis 2003. ja 2004. aastal kinnitas lõppjäreldused SIS II funktsionaalsuste kohta. Ka Euroopa Parlament andis arutellu oma panuse ja väljendas omi seisukohti 2003. aasta lõpus[2].

SIS II vajas asjakohast õigusraamistikku, mis kirjeldaks üksikasjalikult tema tööd ja kasutamist. Arvestades eri poliitikavaldkondade kaasatust, esitas komisjon 1. juunil 2005 päevakorda kolm õigusakti ettepanekut. Kuna SIS hõlmab eri sambaid, oli esimese ettepaneku aluseks EÜ asutamislepingu IV jaotis (viisad, varjupaigaküsimused, sisseränne ja muud isikute vaba liikumisega seotud valdkonnad) ning teise aluseks EÜ asutamislepingu VI jaotis (politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades). Neid kahte ettepanekut täiendab kolmas, mille aluseks on V jaotis (transport) ja mille eesmärk on tagada sõidukeid registreerivate asutuste juurdepääs SIS II-le. Kuigi tegu on kolme õigusliku tekstiga, mille suhtes kohaldatakse erinevaid menetlusi (kaasotsustamismenetlus ja nõuandemenetlus), moodustavad nad lahutamatu pakme, kuna SIS on ühtne infosüsteem ja toimib sellisena.

Avaldades kahetsust, et need ettepanekud saadeti Euroopa Parlamendile hilinemisega ning et puudusid mitmed elemendid, st seletuskiri nii tehniliste ja keerukate ettepanekute kohta, otsustas raportöör siiski seda paket käsitleda kui tervikut ning kiirendada läbirääkimiste kulgu ja jõuda nende kolme teksti puhul kompromissile esimesel lugemisel, et mitte takistada Schengeni ala edukat laiendamist.

Läbirääkimised olid võrdlemisi keerulised ning muutusid veelgi raskemaks kuna nõukogu ei suutnud täita 17. mail 2006. aastal Strasbourgis kõrgetasemelisel mitteametlikul kolmepoolsel kohtumisel võetud kohustusi, kuid siiski jõudsid Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu lõpliku teksti suhtes kompromissile 27. septembril 2006. See kompromisspake võeti kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 5. oktoobril vastu peaaegu ühehäälselt. Kõnealune otsus võeti 25. oktoobri täiskogul vastu suure häälteenamusega.

Kuigi Euroopa Parlament kiirendas üsna edukalt oma menetlust SIS II käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisel, avaldab raportöör kahetsust kõigi viivituste üle kõnealuse kõrgete sihtidega projekti puhul:

– kohtuvaidlused töövõtjatega, kes uue süsteemi väljatöötamise pakkumismenetlustel kaotasid;

– komisjonil oli probleeme ka töövõtjatega, keda ta Schengeni andmebaasi töölerakendamiseks palkas;

– esmakordselt teatati viivitustest projekti ajakavas juunis 2006, kuna viibis kesksüsteemi asukoha valmimine Strasbourgis, kus piiriteabe vahetamise andmebaas asuma hakkab. Komisjon tunnistas, et pakutud asukohta Strasbourgis polnud võimalik õigeaegselt valmis seada SIS II seadmete kohaletoimetamiseks vastavalt ajakavale.

Arvestades, et kõik komisjoni projekti kavades viivitusteks määratud ajavarud on ära kulutatud ja edasisteks viivitusteks enam aega ei ole, pole SIS II käivitamise eeldatav tähtaeg, märts 2007, lihtsalt reaalne. Teatati vähemalt 15-nädalasest viivitusest seoses kesksüsteemi installeerimise ja käivitamisega Strasbourgis.

Seega oli vaja projekti üldine ajakava uuesti läbi vaadata, võttes arvesse viivitusi ning püüdes minimeerida nende mõju sisepiirikontrollide kaotamisele uute liikmesriikidega, mis vastavad Schengeni piirkonnaga liitumise nõuetele.

Nn SIS II üldise ajakava muutmise dokumendi alusel on SIS II testimise edukas lõpetamine kavandatud aprilli 2008, millele järgneb nõukogu otsus, mis määrab kindlaks kuupäeva, mil SIS II on süsteemis SIS 1+ täiel määral osalevate liikmesriikide jaoks töökorras. Sellele ning seejärel toimuvale praegusesse süsteemi SIS 1+ ühendatud liikmesriikide üleviimisele SIS II-le järgneb uute liikmesriikide integreerimine, kusjuures uute SIS II kasutajate tehniliseks integreerimiseks vajaminevat aega on hinnatud 12 nädalale.

Raportööri järeldus

Raportöör ei kahtle, et vaatamata kõigile viivitustele tuleb komisjoni volitusi pikendada. Siiski rõhutab raportöör teatava üllatusega, et komisjoni taotlus oma volituste pikendamiseks 2007. aasta lõpuni on vastuolus ülalmainitud ajakavaga, kus viidatakse, et SIS II tehniline arendus ei valmi 2007. aasta jooksul. Liikmesriikides leviva ja raportöörini jõudnud teabe alusel võib oletada, et viivitus võib osutuda pikemaks kui komisjon ja nõukogu on kavandanud.

Teisalt tuleb arvesse võtta ka seda, et komisjoni volituste pikendamine peab samaaegselt võimaldama kõnealuste volituste laienemist, nii et need hõlmaksid ka ettevalmistusi uute liikmesriikide tehniliseks integreerimiseks SIS II süsteemi.

  • [1]  Nn Schengeni pake koosneb dokumentidest A6-0353/2006 SIS II loomise, toimimise ja kasutamise kohta (otsus), A6-0354/2006 sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu kohta SIS II-le ja A6-0355/2006 SIS II loomise, toimimise ja kasutamise kohta (määrus), mis 25. oktoobril 2006 suure häälteenamusega vastu võeti.
  • [2]  Vt hr Coelho raport, A5-0436/2002.

MENETLUS

Jaotis

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2001/886/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta

Viited

KOM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.9.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

LIBE
26.9.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Carlos Coelho
13.9.2006

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev  otsuse kuupäev

 

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

 

 

Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

 

 

 

Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Konsulteerimine Regioonide Komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bárbara Dührkop Dührkop, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Manolis Mavrommatis, Alejo Vidal-Quadras

Esitamise kuupäev

24.11.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)