Pranešimas - A6-0413/2006Pranešimas
A6-0413/2006

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/886/TVR dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo

24.11.2006 - (COM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Carlos Coelho

Procedūra : 2006/0126(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0413/2006
Pateikti tekstai :
A6-0413/2006
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/886/TVR dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo

(COM(2006)0383 – C6‑0297/2006 – 2006/0126(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0383)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0297/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0413/2006),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  prašo Tarybos dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2006 m. rugsėjo 11 d. laišku į Europos Parlamentą buvo kreiptasi dėl konsultacijos dėl dviejų pasiūlymų, susijusių su Šengeno informacine sistema (SIS II). Pirmasis pasiūlymas susijęs su pasiūlymu dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, remiantis EB sutarties 66 straipsniu. Antrasis – pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio sprendimą 2001/886 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, remiantis Europos Sąjungos sutarties 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktais ir 34 straipsnio 2 dalies c punktu.

Pasiūlymų tikslas

Pasiūlymais siekiama pratęsti Tarybos Komisijai suteiktus įgaliojimus, kurie baigiasi 2006 m. gruodžio 31 d. ir skirti sukurti SIS II. Taigi Komisija siūlo pratęsti kūrimo terminą iki 2007 m. gruodžio mėn. Be to, Komisija nori užtikrinti, kad būtų numatytas sistemai plėtoti reikalingas biudžetas. Dabartinė Šengeno informacinė sistema bus pakeista būsimąja SIS II, dėl kurios teisinio pagrindo buvo balsuojama Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) 2006 m. spalio 5 d. posėdyje ir 2006 m. spalio 25 d. plenariniame posėdyje[1].

Šengeno informacinė sistema

SIS yra didelės apimties duomenų bazė, veikianti kaip bendra informacinė sistema, kuria naudodamosi valstybių narių kompetentingos institucijos gali bendradarbiauti ir keistis informacija, siekiant sukurti erdvę be vidinių sienų kontrolės. Naudodamosi šia sistema, minėtosios institucijos gali gauti joje sukauptą informaciją apie asmenis ar daiktus. Gauta informacija visų pirma naudojama vykdant policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, siekiant vykdyti asmenų kontrolę prie išorinių sienų arba nacionalinėje teritorijoje ir išduodant vizas bei leidimus gyventi.

Pranešėjo pastabos

Pranešėjas visiškai remia naujos SIS II sukūrimą, kadangi dabartine sistema gali naudotis daugiausia 18 valstybių narių. Taigi sukurti naują sistemą būtina tam, kad naujosios valstybės narės galėtų visapusiškai taikyti Šengeno teisyną ir panaikinti sienų su kitomis Šengeno valstybėmis kontrolę. Kartu, naudojant SIS II, turėtų rastis daugiau saugumo, turėtų būti veiksmingiau naudojami duomenys, diegiamos naujos funkcijos ir naudojami naujausi technologijų plėtros pasiekimai. Sistema turėtų būti tvirta ir lanksti priemonė, padedanti patenkinti sparčiai kintančius reikalavimus.

1998 metais buvo atliktas išankstinis tyrimas, skirtas SIS plėtros galimybėms ir galimiems sistemoms patobulinimams įvertinti. Tuo metu, kai Šiaurės šalys prisijungė prie Šengeno erdvės, buvo atnaujinta SIS variantas (SIS 1+), ir tai suteikė galimybę prie sistemos prijungti dvi ar tris papildomas šalis. Taip pat buvo siekiama patobulinti SIS eksploatacines savybes, palengvinti sistemos valdymą ir priežiūrą.

Taryba 2001 m. gruodžio 6 d. suteikė Komisijai įgaliojimus sukurti SIS II, kuri – priešingai nei dabartinė SIS – bus finansuojama iš ES biudžeto. Techninį įgyvendinimą Komisija pradėjo 2004 m. spalio mėn., pasirašydama 40 milijonų eurų vertės sutartį dėl SIS II ir VIS (Vizų informacinės sistemos), kurioms naudojamas tas pats techninis pagrindas, sukūrimo. Buvo planuojama pradėti naudoti SIS II 2007 m. kovo mėn.

Tuo metu, kai sistema buvo diegiama techniškai, į Tarybos darbotvarkę buvo įtrauktos diskusijos dėl naujų SIS keliamų reikalavimų, ir Taryba 2003 m. bei 2004 m. patvirtino keletą išvadų dėl SIS II funkcijų. Europos Parlamentas taip pat įsitraukė į diskusiją ir pareiškė savo nuomonę 2003 m. pabaigoje.[2]

SIS II reikalinga tinkama teisinė sistema, kurioje būtų išsamiai aprašomas jos veikimas ir naudojimas. Atsižvelgdama į tai, kad su sistema susijusios įvairios politikos sritys, Komisija 2005 m. birželio 1 d. pateikė tris teisinius pasiūlymus. Dėl dvejopo SIS pobūdžio pirmasis pasiūlymas buvo paremtas EB sutarties IV antraštine dalimi (vizos, prieglobstis, imigracija ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusio politikos sritys), antrasis – EB sutarties VI antraštine dalimi (policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose). Trečiojo –papildančio kitus du ir grindžiamo V antraštine dalimi (Transportas) – pasiūlymo tikslas yra suteikti prieigą prie SIS II už transporto priemonių registravimą atsakingoms tarnyboms. Nepaisant to, kad yra trys teisėkūros dokumentai, susiję su skirtingomis procedūromis (bendro sprendimo ir konsultavimosi), jie sudaro neskaidomą visumą, nes SIS II veikia kaip bendra informacinė sistema.

Telieka apgailestauti dėl vėlavimo perduoti šiuos pasiūlymus Europos Parlamentui ir dėl to, kad trūko kelių sudėtinių dalių, pvz., labai techniškai specializuotų ir sudėtingų pasiūlymų aiškinamosios dalies. Vis dėlto pranešėjas nusprendė išnagrinėti visus šiuos teisės aktus ir pagreitinti derybas, kad būtų pasiektas kompromisas dėl visų trijų dokumentų jau per pirmąjį svarstymą ir kad minėtieji dalykai netaptų veiksniu, trukdančiu veiksmingai Šengeno erdvės plėtrai.

Derybos buvo sudėtingos ir sunkios, nes Taryba neatsižvelgė į per trišalį aukščiausio lygio susitikimą, įvykusį 2006 m. gegužės 17 d. Strasbūre, pasiektą kompromisą, tačiau Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba 2006 m. rugsėjo 27 d. pateikė galutinį kompromisinį variantą. Šį kompromisinį variantą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE) beveik vienbalsiai priėmė spalio 5 d. Pasiūlymai buvo patvirtinti balsų dauguma balsuojant per plenarinį posėdį spalio 25 d.

Nors Europos Parlamentas pakankamai sėkmingai paspartino šią SIS II teisės aktų priėmimo procedūros dalį, pranešėjas apgailestauja dėl visų ligšiolinių vėlavimų, kurių neišvengta įgyvendinant šį plataus masto projektą ir kurie susiję su:

– naujosios sistemos įgyvendinimo konkursą pralaimėjusių dalyvių teismuose iškeltomis bylomis;

– Komisijos patirtais sunkumais dėl konkurso dalyvių, Komisijos atrinktų Šengeno duomenų bazei kurti ir įdiegti;

– tuo, kad 2006 m. birželio mėn. pirmą kartą paskelbta apie vėlavimą įgyvendinti projekto darbotvarkę, kurį lėmė vėlavimas įrengti pagrindinę vietą Strasbūre, kur bus saugoma keitimosi pasienio informacija duomenų bazė. Komisija pripažino, kad nebuvo galima laiku įrengti pasiūlytos vietos Strasbūre, norint, kad SIS II įranga būtų pristatyta pagal tvarkaraštį.

Nebeturint daugiau galimybių vilkinti projekto įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kad visi galimi Komisijos projekto plane numatyti paskutiniai darbų atlikimo terminai jau viršyti, nebebuvo galima spėti perduoti SIS II naudoti iki paskirtos tikslinės datos – 2007 m. kovo mėnesio. Buvo paskelbta, kad įdiegti ir perduoti naudoti centrinę sistemą Strasbūre bus vėluojama mažiausia 15 savaičių.

Taigi būtinai reikėjo persvarstyti viso projekto darbotvarkę, siekiant atsižvelgti į minėtą vėlavimą ir pabandyti sumažinti mastą padarinių, atsirasiančių dėl vėlavimo panaikinti vidinių sienų su naujosiomis ES šalimis narėmis, kurios atitinka visus prisijungimo prie Šengeno erdvės reikalavimus, kontrolę.

Remiantis vadinamuoju bendru SIS II darbotvarkės keitimo dokumentu, numatoma, kad sėkminga bandymų, reikalingų, kad SIS II pradėtų veikti, pabaiga galėtų būti 2008 m. balandžio mėn.; paskui Taryba priims sprendimą, kuriame nustatoma data, nuo kurios SIS II galės naudotis valstybės narės, visapusiškai įtrauktos į SIS 1+ sistemą. Po to ir po valstybių narių, kurios dabar yra prijungtos prie SIS 1+ sistemos, perėjimo prie SIS II, bus integruojamos naujosios valstybės narės; numatytas naujų SIS II vartotojų techninės integracijos laikotarpis yra 12 savaičių.

Pranešėjo išvados

Pranešėjas neabejoja, kad Komisijos įgaliojimai turi būti pratęsti, nes už visus vėlavimus labiausiai atsakinga ji pati. Vis dėlto su nuostaba pažymi, kad prašymas pratęsti įgaliojimus iki 2007 m. pabaigos neatitinka pirmiau minėtų planų, pagal kuriuos 2007 m. SIS II nebus baigta kurti techniškai.

Kita vertus, reikia nepamiršti ir to, kad, tęsiant Komisijos įgaliojimus, turi būti sudaryta galimybė tuo pat metu įtraukti į juos įgaliojimą paruošti techniškai integruoti į SIS II sistemą naujas valstybes nares.

  • [1]  Vadinamieji Šengeno teisės aktai susideda iš Sprendimo A6-0353/2006 „SIS II sukūrimas, veikimas ir naudojimas“ , Sprendimo A-60354/2006 „Už transporto priemonių registravimo liudijimų išdavimą atsakingų tarnybų prieiga prie SIS II“, Reglamento A-6-0355/2006, SIS II sukūrimas, veikimas ir naudojimas, kurie balsų dauguma priimti 2006 m. spalio 25 d.
  • [2]  Žr. C. Coelho pranešimą, A5-0436/2002.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/886/TVR dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo

Nuorodos

COM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

11.9.2006

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
26.9.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Sprendimo priėmimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)
  Paskyrimo data

Carlos Coelho
13.9.2006

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data  Sprendimo priėmimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Numatytų lėšų keitimas
  BUDG nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Svarstymas komitete

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bárbara Dührkop Dührkop, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs pavaduojantis narys (178 straipsnio 2 dalis)

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Manolis Mavrommatis, Alejo Vidal-Quadras

Pateikimo data

24.11.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)