SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II )

24.11.2006 - (KOM(2006)0383 – C6‑0297/2006 –2006/0126 (CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Carlos Coelho

Postup : 2006/0126(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0413/2006
Predkladané texty :
A6-0413/2006
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II)

(KOM (2006)0383 – C6‑0297/2006 –2006/0126 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

— so zreteľom na návrh Komisie (KOM (2006)0383)[1],

— so zreteľom na články 30 ods. 1 písm. a) a b), 31 ods. 1 písm. a) a b) a 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

— so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0297/2006),

— so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

— so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0413/2006),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Prostredníctvom listu z 11. septembra 2006 sa s Európskym parlamentom konzultovali dva návrhy týkajúce sa Schengenského informačného systému II (SIS II). Prvý predložený dokument sa týka návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2424/2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), ktorý vychádza z článku 66 Zmluvy o ES. Druhý predložený dokument je návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), založené na článkoch 30 ods. 1 písm. a) a b), 31 ods. 1 písm. a) a b) a 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii.

Cieľ návrhov

Cieľom návrhov je dosiahnuť rozšírenie mandátu, ktorý Rada udelila Komisii. Platnosť tohto mandátu, zameraného na vývoj SIS II, končí 31. decembra 2006. Komisia preto navrhuje posunúť konečný termín až do decembra 2007. Komisia sa chce okrem toho uistiť, že je možné poskytnúť rozpočtové prostriedky potrebné na zabezpečenie tohto vývoja. Súčasný Schengenský informačný systém bude nahradený budúcim SIS II, ktorého právny základ bol schválený vo Výbore LIBE 5. októbra 2006 a  v pléne 25. októbra 2006[1].

Schengenský informačný systém

SIS je rozsiahla databáza, ktorá funguje ako spoločný informačný systém umožňujúci príslušným orgánom v členských štátoch spolupracovať a vymieňať si potrebné informácie s cieľom vytvoriť priestor bez vnútorných hraničných kontrol. Umožňuje týmto orgánom získavať informácie spojené so zvýšenou ostražitosťou v súvislosti s osobami a predmetmi zaznamenanými v systéme. Získané informácie sa využívajú najmä na účely policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, ako aj na kontroly osôb na vonkajších hraniciach alebo územiach štátov a na vydávanie víz a povolení na pobyt.

Pripomienky spravodajcu

Spravodajca plne podporuje vytvorenie nového SIS II, pretože kapacita súčasného systému postačuje maximálne pre 18 členských štátov. Preto sa stalo nevyhnutnosťou vyvinúť nový systém, ktorý by novým členským štátom umožňoval v plnej miere uplatňovať schengenské acquis a teda zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach s ostatnými štátmi schengenského priestoru. SIS II by mal zároveň priniesť vyššiu bezpečnosť, umožniť účinnejšie využívanie údajov, novú funkčnosť a mal by využívať najnovší vývoj v oblasti technológií. Mal by byť silným a pružným nástrojom, ktorý dokáže rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky.

V roku 1998 bola uskutočnená predbežná štúdia zameraná na hodnotenie možného vývoja a zlepšení systému SIS. Medzičasom bola po pristúpení severských krajín do schengenského priestoru vyvinutá modernejšia verzia SIS (SIS 1+), ktorá zahŕňala možnosť pripojiť k systému dve alebo tri ďalšie krajiny. Cieľom tejto aktualizácie bolo zároveň zlepšiť fungovanie SIS a uľahčiť jeho riadenie a údržbu.

6. decembra 2001 udelila Rada Komisii mandát na vývoj SIS II, ktorý bude na rozdiel od súčasného SIS financovaný z rozpočtu EÚ. Komisia začala technickú realizáciu v októbri 2004 podpísaním zmluvy s rozpočtom do 40 miliónov EUR na vývoj SIS II a VIS (vízový informačný systém), ktorý má rovnakú technickú platformu. Cieľovým dátumom na dodanie SIS II bol marec 2007.

Súbežne s technickou realizáciou mala Rada na programe diskusie o nových požiadavkách SIS a v rokoch 2003 a 2004 prijala závery k funkčnosti SIS II. Do rozpravy sa zapojil aj Európsky parlament a svoje názory vyjadril koncom roka 2003.[2]

SIS II si vyžadoval vhodný právny rámec podrobne opisujúci jeho prevádzku a využívanie. Vzhľadom na rôzne oblasti politiky, ktorých sa systém týka, predložila Komisia 1. júna 2005 tri legislatívne návrhy. Prvý návrh vychádzal z hlavy IV Zmluvy o ES (vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb) a druhý z hlavy VI Zmluvy o EÚ (policajná a súdna spolupráca v trestných veciach), keďže v SIS sa prelínajú jednotlivé piliere. Tretí návrh, ktorý dopĺňa predchádzajúce dva návrhy, vychádza z hlavy V (doprava) a zameriava sa na zabezpečenie prístupu orgánov vydávajúcich osvedčenie o registrácii vozidiel k SIS II. Napriek tomu, že tieto tri právne texty sa riadia rôznymi postupmi (spolurozhodovanie a konzultácia), predstavujú nedeliteľný celok, keďže SIS II funguje ako jednotný informačný systém.

Európskemu parlamentu boli tieto návrhy, žiaľ, zaslané s oneskorením a takisto v nich chýbali niektoré časti, napr. dôvodová správa k návrhom, ktoré mali vysoko technický a komplexný charakter. Spravodajca sa napriek tomu rozhodol zaoberať sa týmto balíkom ako celkom a urýchliť rokovania s cieľom dosiahnuť kompromis v súvislosti s troma textami v prvom čítaní, aby tak nepredstavoval prekážku efektívneho rozšírenia schengenského priestoru.

Rokovania boli veľmi zložité a sťažené skutočnosťou, že Rada nedokázala rešpektovať záväzok, ktorý prijala počas neformálnych trojstranných rozhovorov na vysokej úrovni 17. mája 2006 v Štrasburgu. 27. septembra 2006 však Európsky parlament, Komisia a Rada dosiahli kompromis v otázke konečného znenia. Výbor LIBE prijal kompromisný balík 5. októbra, a to takmer jednohlasne. Hlasovanie bolo potvrdené v pléne prevažnou väčšinou 25. októbra.

Hoci sa Európskemu parlamentu pomerne úspešne podarilo urýchliť postup prijatia právnych nástrojov pre SIS II, spravodajca vyjadruje poľutovanie nad doterajšími prípadmi zdržania v rámci tohto ambiciózneho projektu:

— prípady predložené súdu zo strany dodávateľov, ktorí boli neúspešní v rámci výberových konaní na zriadenie nového SIS,

— Komisia mala tiež problémy s dodávateľmi poverenými vytvorením tejto databázy, jej zostavením a uvedením do činnosti,

— v júni 2006 bolo po prvýkrát ohlásené, že dôjde k odklonu od harmonogramu projektu kvôli oneskoreniu príprav týkajúcich sa hlavného sídla v Štrasburgu, v ktorom má byť databáza umiestnená. Komisia uznala, že nie je možné pripraviť plánované sídlo v Štrasburgu načas, aby mohlo byť zariadenie potrebné pre SIS II dodané v súlade s harmonogramom.

Keďže v rámci projektu už nie je priestor na ďalšie zdržania, pretože sa už využili všetky časové rezervy, s ktorými Komisia pri plánovaní počítala, cieľ uviesť SIS II do prevádzky v marci 2007 jednoducho nemožno splniť. Bolo oznámené minimálne 15-týždňové zdržanie potrebné na zavedenie a sprevádzkovanie centrálneho systému v Štrasburgu.

V dôsledku toho bolo nevyhnutné zrevidovať celkový harmonogram projektu s cieľom zohľadniť toto zdržanie a pokúsiť sa minimalizovať rozsah, v ktorom sa toto zdržanie premietne do zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach s novými členskými štátmi EÚ, ktoré spĺňajú podmienky požadované pre vstup do schengenského priestoru.

Na základe tzv. Dokumentu o zmene celkového harmonogramu SIS II sa predpokladá, že testy potrebné na sprevádzkovanie SIS II by sa mohli uskutočniť v apríli 2008, ešte pred rozhodnutím Rady stanovujúcim dátum sprevádzkovania SIS II v členských štátoch, ktoré sú plne zapojené do SIS 1+. Potom a po následnom prechode členských štátov, ktoré sú v súčasnosti zapojené do SIS 1+, na SIS II bude nasledovať začlenenie nových členských štátov, pričom čas potrebný na technické začlenenie „nových“ užívateľov SIS II sa odhaduje na 12 týždňov.

Závery spravodajcu:

Spravodajca nemá žiadne pochybnosti o tom, že v dôsledku všetkých zdržaní, ku ktorým došlo, treba mandát Komisie predĺžiť. S určitým prekvapením zdôrazňuje, že žiadosť o predĺženie mandátu do konca roka 2007 nie je zlučiteľná s uvedeným plánovaním, ktoré naznačuje, že technický vývoj SIS II nebude ukončený v priebehu roka 2007. Z informácií, ktoré sa šíria v rôznych členských štátoch a ktoré boli postúpené spravodajcovi, vyplýva, že oneskorenie môže byť dlhšie ako Komisia a Rada v súčasnosti priznávajú.

Na druhej strane by sa tiež mala vziať do úvahy skutočnosť, že predĺženie mandátu Komisie by malo zároveň umožniť rozšíriť jeho rozsah tak, aby sa vzťahoval aj na prípravy na technické začlenenie nových členských štátov do SIS II.

  • [1]  Tzv. Schengenský balík pozostáva z dokumentov A6-0353/2006 – zriadenie, prevádzka a využívanie SIS II (rozhodnutie), A6-0354/2006 – prístup útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel do SIS II a A6-0355/2006 – zriadenie, prevádzka a využívanie SIS II (nariadenie), ktoré boli prijaté prevažnou väčšinou 25. októbra 2006.
  • [2]  Pozri Coelhovu správu A5-0436/2002.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II )

Referenčné čísla

KOM(2006)0383 – C6-0297/2006 – 2006/0126(CNS)

Dátum konzultácie s EP

11.9.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

LIBE
26.9.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Carlos Coelho
13.9.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – dátum rozhodnutia na rokovaní

 

Konzultácia s Výborom regiónov – dátum rozhodnutia na rokovaní

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Dátum prijatia

22.11.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bárbara Dührkop Dührkop, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Manolis Mavrommatis, Alejo Vidal-Quadras

Dátum predloženia

24.11.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)