DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech

27. 11. 2006 - (9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Mathieu Grosch

Postup : 2003/0252(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0414/2006
Předložené texty :
A6-0414/2006
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech

(9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (9010/1/2006 – C6‑0312/2006),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0621)[2]

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0414/2006),

1.  schvaluje společný postoj v pozměněném znění;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj RadyPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 20a (nový)

 

(20a) Komise by měla být zejména oprávněna stanovit kritéria nezbytná k uplatnění této směrnice; tato opatření obecné povahy by měla sloužit k úpravě neklíčových prvků této směrnice a měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Směrnice musí být uvedena v soulad s rozhodnutím Rady ze dne 17. července 2006 (2006/512/ES). Podstata směrnice se tím nijak nezmění.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 1 odst. 2

2. Aniž jsou dotčeny předpisy upravující ochranu údajů, mohou členské státy jako součást řidičského průkazu zavést datový čip (mikročip), jakmile Komise stanoví postupem podle čl. 9 odst. 2 požadavky na mikročip uvedené v příloze I. Tyto požadavky stanoví schválení typu ES, které lze udělit pouze tehdy, je-li prokázána odolnost proti pokusům manipulovat s údaji nebo je pozměňovat.

2. Aniž jsou dotčeny předpisy upravující ochranu údajů, mohou členské státy jako součást řidičského průkazu zavést datový čip (mikročip), jakmile Komise stanoví postupem podle čl. 9 odst. 2 požadavky na mikročip stanovené v příloze I, jejichž cílem je upravit neklíčové prvky této směrnice a doplnit ji. Tyto požadavky stanoví schválení typu ES, které lze udělit pouze tehdy, je-li prokázána odolnost proti pokusům manipulovat s údaji nebo je pozměňovat.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 1 odst. 3 pododstavec 3

Komise může postupem podle čl. 9 odst. 2 upravovat přílohu I s cílem zajistit budoucí interoperabilitu.

Komise může postupem podle čl. 9 odst. 2 upravovat přílohu I s cílem zajistit budoucí interoperabilitu.*

* netýká se českého znění (pozn. překladatele)

Pozměňovací návrh 4

Čl. 3 odst. 2

2. Materiál používaný pro řidičské průkazy uvedené v příloze I se zabezpečí proti padělání použitím specifikací, které stanoví Komise postupem podle čl. 9 odst. 2. Členské státy mají možnost zavést doplňkové ochranné prvky.

2. Materiál používaný pro řidičské průkazy uvedené v příloze I se zabezpečí proti padělání použitím specifikací, jejichž cílem je upravit neklíčové prvky této směrnice a doplnit ji a které stanoví Komise postupem podle čl. 9 odst. 2. Členské státy mají možnost zavést doplňkové ochranné prvky.

Pozměňovací návrh 5

Článek 9

1. Komisi je nápomocen Výbor pro řidičské průkazy (dále jen „výbor“).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro řidičské průkazy (dále jen „výbor“).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Odůvodnění

Směrnice musí být uvedena v soulad s rozhodnutím Rady ze dne 17. července 2006 (2006/512/ES). Podstata směrnice se tím nijak nezmění.

  • [1]  Úř. věst. C 304 E, 1.12.2005, s. 138-200.
  • [2]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Poznámky na úvod a postup

Návrh Komise na 3. směrnici o řidičských průkazech pochází z roku 2003. Jelikož již nebylo možné dokončit první čtení v 5. volebním období, pustil se výbor v 6. volebním období v listopadu 2004 opět intenzivně do práce. Již v říjnu 2004 se Rada mohla v „obecném přístupu“ držet výsledků různých debat týkajících se návrhu.

Zpravodaj převzal různé formulace z tohoto „obecného přístupu“, mimo jiné ustanovení týkající se ochrany dokumentů proti falšování, definicí skupin C1, D1, C a D nebo zcela změněnou přílohu o zkoušejících. Zpravodaj však klade důraz na zvláštní náhled, který chce návrhu dát, a to mimo jiné pokud se týká boje proti cestování za řidičskými průkazy, skutečného snížení stávající rozmanitosti různých vzorů řidičských průkazů ve 25 členských státech EU, motocyklů a také obytných přívěsů a obytných automobilů.

Základní myšlenkou pozměňovacích návrhů je bezpečnost provozu na základě náležitého výcviku a zkušeností a účinný boj proti cestování za řidičskými průkazy. Rozmanitost vzorů a různá doba platnosti jsou podle mínění zpravodaje zbytečnými překážkami svobodného pohybu a mají za následek snížení právní jistoty občanů EU. Pro obytné automobily a karavany by měla být pragmaticky nalezena střední cesta mezi bezpečností a hospodárností.

Po schválení prvního čtení v únoru 2005 proběhla intenzivní jednání mezi Evropským parlamentem (zastoupeným zpravodajem, stínovým zpravodajem a předsedou výboru), Evropskou komisí a příslušným předsednictvím Rady (tj. Lucemburskem, Velkou Británií a Rakouskem). Hlavními body jednání byly čtyři výše uvedené oblasti; Parlamentu se v podstatě podařilo prosadit svá stanoviska. Z 94 pozměňovacích návrhů, které EP přijal v prvním čtení, Rada zcela nebo v zásadě přijala 77, zatímco u ostatních důležitých pozměňovacích návrhů byl nalezen kompromis.

Výsledek těchto jednání byl potvrzen v dopisu zaslaném Radě, předseda výboru potvrdil po konzultaci se zpravodajem a stínovým zpravodajem svůj souhlas a doporučil členům výboru a plénu přijmout společný postoj beze změn, pokud odpovídá dohodnutému textu.

Výsledkem jednání pak bylo, že Rada společný postoj v červenci 2006 konečně přijala. Tento text předaný Parlamentu odpovídá dříve dohodnutému textu. Navržený společný postoj obsahuje podstatné změny, přičemž tři orgány učinily menší škrty, aniž by zpochybnily celkovou koncepci. Zpravodaj proto doporučuje přijmout beze změn společný postoj, který již je kompromisem tří orgánů a výsledkem intenzivních jednání.

2. Poznámky k jednotlivým bodům společného postoje:

2.1. Boj proti „cestování za řidičskými průkazy“

Tímto textem byl učiněn důležitý krok v boji proti tzv. „cestování za řidičskými průkazy“. Za „cestování za řidičskými průkazy“ se označuje jednání, kdy občané, kteří museli ve své vlasti odevzdat svůj řidičský průkaz z důvodu vážného přestupku, žádají o vydání nového řidičského průkazu v jiném členském státě, a tento nový řidičský průkaz pak musí být uznán také v jejich vlasti. V této souvislosti byl převzat návrh Parlamentu: Členský stát musí odmítnout vydat řidičský průkaz, pokud bylo žadateli jeho řidičské oprávnění v jiném členském státě omezeno, pozastaveno nebo odňato (článek 11). Členské státy si jsou nápomocny při provádění této směrnice (článek 15) a jsou povinny zejména při vydání, náhradě, prodloužení nebo výměně řidičského průkazu společně s ostatními členskými státy provést šetření v případě dostatečně odůvodněného podezření, že žadatel již je držitelem řidičského průkazu. Pro usnadnění této spolupráce se musí v rámci EU za účelem výměny dat vytvořit databáze řidičských průkazů. Zpravodaj tímto členské státy vyzývá, aby uvedenou databázi vytvořily co nejrychleji a aby každopádně zajistily její funkčnost poté, co bude uplatňována předložená směrnice.

2.2. Dvoukolová vozidla: Bezpečnost na základě zkušeností

Statistiky o nehodovosti motocyklů ukazují, že právě zde je naprosto nezbytné jednat. Pod vedením Parlamentu byla v podstatě písemně stanovena zásada postupného přístupu, i když si členské státy ponechaly určitou flexibilitu, pokud se týká minimálního věku (srov. článek 4, čl. 7 odst.1 písm. c) a příloha VI). Zásada postupného přístupu vyžaduje, aby motorista před získáním řidičského průkazu pro větší motocykly nabyl zkušenosti na menších motocyklech. K tomu je důležité vytvořit v rámci EU atraktivní skupiny vozidel A1 a A2, zavést ve členských státech možnost výcviku jako alternativy ke zkouškám při postupu do vyšší skupiny a zvýšit minimální věkovou hranici pro přímý přístup k nejsilnějším typům (bez předcházející praxe) na 24 let. Pro malé motocykly (mopedy) bude navíc zavedena nová evropská skupina AM. Pro tuto skupinu bude předepsaná minimálně jedna teoretická zkouška, což má zvýšit bezpečnost provozu zejména u mladých řidičů, kteří se nebezpečí vystavují více.

2.3. Přívěsy, obytné přívěsy, obytné automobily

Pokud se týká přívěsů, byl návrh Komise velmi restriktivní: pro všechny přívěsy s přípustnou hmotností od 750 kg by byl nutný řidičský průkaz pro skupinu B+E (s odpovídajícími zkouškami). To však nebylo možné na základě statistik dopravních nehod nebo podobných údajů odůvodnit. Parlamentu se podařilo prosadit, že držitelé řidičského průkazu skupiny B mohou vést přívěs s maximální přípustnou hmotností vyšší než 750 kg, pokud přípustná hmotnost vozidla a přívěsu nepřesáhne 4250 kg. Pokud přípustná hmotnost vozidla a přívěsu přesáhne 3500 kg, je nutný podle předpisů stanovených členským státem výcvik a/nebo zkouška (srov. příloha V).

Pro obytné automobily nebyla Rada ochotna zavést podobný systém, zde zůstává pro skupinu B přípustná hmotnost 3500 kg.

2.4. Snížení stávající rozmanitosti vzorů řidičských průkazů: evropský řidičský průkaz

Současná existence více než 110 různých vzorů řidičského průkazu, která kontrolu prováděnou v praxi více než znesnadňuje, bude nahrazena jediným vzorem řidičského průkazu ve tvaru kreditní karty. Nejpozději 6 let po vstupu směrnice v platnost, již musí všechny nově vydané řidičské průkazy odpovídat novému vzoru, stejně jako všechny řidičské průkazy, které byly nahrazeny z důvodu ztráty, krádeže, atd. Členské státy mohou jako součást řidičského průkazu zavést médium pro ukládání dodatečných informací (mikročip). Práva získaná před začátkem uplatňování této směrnice týkající se řidičského oprávnění však zůstanou každopádně nedotčena (čl. 13 odst. 2).

Členské státy musí také zajistit, aby nejpozději 26 let po vstupu směrnice v platnost odpovídaly všechny řidičské průkazy, které jsou v oběhu, novému vzoru plastové karty (čl. 3 odst. 3). Zpravodaj vyjadřuje politování nad délkou této doby, očekává však, že výměna bude v praxi probíhat rychleji.

Zavedení omezené doby platnosti řidičských průkazů navíc umožní aktualizaci uvedených dat a fotografie a také pravidelné zavádění nových bezpečnostních znaků. To však neznamená, že by Evropská unie povinně nařídila opakování zkoušky, lékařské vyšetření nebo kontrolu zraku; členské státy mohou rozhodnout, zda budou takové kontroly, které by byly bezpochyby od určitého věku a za určitých podmínek pro zajištění bezpečnosti silničního provozu vhodné, při obnovení řidičského průkazu provádět či nikoliv.

2.5. Kvalifikace a pravidelné školení zkoušejících (článek 10)

Tato oblast je pouze příkladem dalších předností nové směrnice. Zatímco samotný řidičský průkaz se vzájemně uznává, neexistují v současné době žádné harmonizované předpisy týkající se zkoušejících. Směrnice tuto nepřijatelnou situaci mění a upravuje požadavky na zkoušející, které jsou podrobně uvedeny v příloze IV. Jsou tak stanoveny nutné prvky výchozí kvalifikace, požadavky na ustanovení pro zajištění kvality a na pravidelné další školení zkoušejících.

3. Závěrečné hodnocení

Společný postoj je nejen kompromisem mezi 25 členskými státy s velmi rozdílnými tradicemi, postoji a zkušenostmi, pokud se týká řidičských průkazů a řízení různých motorových vozidel. Je samozřejmé, že nebylo možné splnit veškerá očekávání všech zúčastněných – členských států, poslanců a různých skupin, kterých se to týká.

Kompromis, jak je nyní uveden ve společném postoji, je však důležitým krokem správným směrem. Kromě požadované harmonizace na evropské úrovni jsou tam, kde je to účelné, zachována rozhodnutí učiněná v rámci subsidiarity.

Z těchto důvodů zpravodaj doporučuje, aby byl společný postoj přijat bez dalších změn.

POSTUP

Název

Společný postoj Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech

Referenční údaje

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

1.12.2005

T6-0041/2005

Návrh Komise

KOM(2003)0621 – C5-0610/2003

Pozměněný návrh Komise

 

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

28.9.2006

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

TRAN
28.9.2006

Zpravodaj
  Datum jmenování

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Předchozí zpravodaj

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+ :

–:

0 :

31

2

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Brian Simpson

Datum předložení

27.11.2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...