INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort

27.11.2006 - (9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Mathieu Grosch

Procedure : 2003/0252(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0414/2006
Indgivne tekster :
A6-0414/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort

(9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets fælles holdning (9010/1/2006 – C6‑0312/2006),

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0621)[2],

 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0414/2006),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdningÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 20 a (ny)

 

(20 a) Kommissionen bør navnlig bemyndiges til at fastlægge de nødvendige kriterier for anvendelse af dette direktiv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Dette direktiv bør bringes i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 17. juli 2006 (2006/512/EF), hvilket ikke betyder væsentlige ændringer i dette direktiv.

Ændringsforslag 2

Artikel 1, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan med forbehold af databeskyttelsesreglerne udstyre kørekortet med et lagermedium (mikrochip), så snart Kommissionen efter proceduren i artikel 9, stk. 2, har fastsat kravene til mikrochippen i bilag I. Disse krav omfatter EF-typegodkendelse, der først må udstedes, når det er påvist, at chippen kan modstå forsøg på at manipulere med eller ændre dataindholdet.

2. Medlemsstaterne kan med forbehold af databeskyttelsesreglerne udstyre kørekortet med et lagermedium (mikrochip), så snart Kommissionen efter proceduren i artikel 9, stk. 2, har fastsat kravene til mikrochippen i bilag I, der ved at supplere direktivet har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i det. Disse krav omfatter EF-typegodkendelse, der først må udstedes, når det er påvist, at chippen kan modstå forsøg på at manipulere med eller ændre dataindholdet.

Ændringsforslag 3

Artikel 1, stk. 3, afsnit 3

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 9, stk. 2, tilpasse bilag I med henblik på at sikre den fremtidige interoperabilitet.

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 9, stk. 2, ændre bilag I med henblik på at sikre den fremtidige interoperabilitet.

Ændringsforslag 4

Artikel 3, stk. 2

2. Det materiale, der anvendes til kørekortet, jf. bilag I, skal sikres mod forfalskning i overensstemmelse med de specifikationer, som Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 9, stk. 2. Medlemsstaterne kan frit indføre yderligere sikkerhedselementer.

2. Det materiale, der anvendes til kørekortet, jf. bilag I, skal sikres mod forfalskning i overensstemmelse med de specifikationer, der ved at supplere dette direktiv har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i det, og som Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 9, stk. 2. Medlemsstaterne kan frit indføre yderligere sikkerhedselementer.

Ændringsforslag 5

Artikel 9

1. Kommissionen bistås af en "kørekortkomité", i det følgende benævnt "komitéen".

1. Kommissionen bistås af en "kørekortkomité", i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

 

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

 

Begrundelse

Dette direktiv bør bringes i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 17. juli 2006 (2006/512/EF), hvilket ikke betyder materielle ændringer i dette direktiv.

  • [1]  EUT C 304 E af 1.12.2005, s. 138-200.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

1. Indledende bemærkninger og procedurer

Kommissionens forslag til det tredje direktiv om kørekørt er fra 2003. Da førstebehandlingen ikke kunne afsluttes i den femte valgperiode, genoptog udvalget arbejdet i fuldt omfang i november 2004 under den sjette valgperiode. Rådet kunne på sin side allerede i oktober 2004 fastholde resultatet af forskellige drøftelser om forslaget i en "generel indstilling".

Ordføreren har overtaget forskellige punkter i denne "generelle indstilling", bl.a. bestemmelserne om mindskelse af mulighederne for forfalskning af dokumentet, definitionerne på kategorierne C1, D1, C og D og det fuldstændigt ændrede bilag om den køreprøvesagkyndige. Ordføreren lagde dog vægt på særlige punkter, som han ville indarbejde i forslaget, bl.a. inden for områderne bekæmpelse af kørekortturisme, en reel mindskelse af de mange forskellige kørekortmodeller, der findes i de 25 medlemsstater, motorcykler samt campingvogne og campingbiler.

Den grundlæggende tanke bag ændringerne er at skabe trafiksikkerhed gennem den rigtige uddannelse og via erfaring samt medvirke til en effektiv bekæmpelse af kørekortturisme. De mange forskellige modeller og de afvigende gyldighedsperioder var unødvendige hindringer for den fri bevægelighed og en indskrænkning i EU-borgernes retssikkerhed efter ordførerens opfattelse. For campingbilers og campingvognes vedkommende skulle der rent pragmatisk findes en gylden mellemvej mellem sikkerhed og rentabilitet.

Efter vedtagelsen under førstebehandlingen i februar 2005 blev der ført intensive drøftelser mellem Europa-Parlamentet (repræsenteret af ordføreren, skyggeordførerne og udvalgsformændene), Kommissionen og de pågældende formandskaber for Rådet (Luxembourg, Storbritannien og Østrig). De vigtigste punkter i forhandlingerne var de fire ovennævnte områder; Parlamentet kunne i alt væsentligt sætte sine standpunkter igennem. Af de 94 ændringsforslag, som Parlamentet vedtog under førstebehandlingen, godkendte Rådet 77 helt eller principielt, medens der blev opnået kompromisser i forbindelse med andre vigtige ændringsforslag.

Resultatet af disse forhandlinger blev bekræftet i en skrivelse til Rådet. Derefter bekræftede udvalgsformanden efter høring af ordføreren og skyggeordførerne, at han var enig i at henstille til udvalgsmedlemmerne samt plenarforsamlingen at vedtage den fælles holdning uden ændringer, for så vidt som denne fælles holdning svarer til den tekst, der var blevet forhandlet om.

Resultatet af disse forhandlinger blev derpå endeligt vedtaget af Rådet som fælles holdning i juli 2006. Denne tekst, som Parlamentet nu har fået forelagt, svarer til resultaterne af forhandlingerne. Den foreslåede fælles holdning indeholder de væsentligste fornyelser, i hvilken forbindelse de tre institutioner gør mindre indrømmelser uden at sætte spørgsmålstegn ved den samlede koncept. Ordføreren henstiller derfor, at den fælles holdning, som allerede er et kompromis mellem de tre institutioner og resultatet af intensive forhandlinger, vedtages uden ændringer.

2. Bemærkninger til de enkelte punkter i den fælles holdning:

2.1. Bekæmpelse af "kørekortturisme"

Med denne tekst tages der et vigtigt skridt i bekæmpelsen af den såkaldte kørekortturisme. Kørekortturisme betegner en fremgangsmåde, hvor borgere, som har måttet afgive deres kørekort i deres hjemland på grund af en alvorlig overtrædelse, erhverver et ny kørekort i en anden medlemsstat, som så skal anerkendes i deres hjemland. Her er Europa-Parlamentets forslag blevet overtaget: En medlemsstat skal nægte at udstede et kørekort til en ansøger, hvis kørekort er begrænset, suspenderet eller inddraget i en anden medlemsstat (artikel 11). Medlemsstaterne bistår hinanden ved gennemførelsen af dette direktiv (artikel 15) og skal især i forbindelse med udstedelse, erstatning, fornyelse eller udskiftning af et kørekort

samarbejde med andre medlemsstater ved efterforskninger, når der er en tilstrækkelig begrundet mistanke om, at ansøgeren har et andet kørekort i forvejen. For at lette dette samarbejde skal der oprettes et EU-kørekortnetværk med henblik på udveksling af data. Ordføreren opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre dette kørekortnetværk operationelt så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder fra dette direktivs ikrafttræden.

2.2. Tohjulede køretøjer: Sikkerhed gennem erfaring

Inden for motorcykelområdet viser ulykkesstatistikkerne, at der er al mulig grund til at handle. Under Parlamentets ledelse er der blevet fastlagt et princip om gradvis adgang, selv om medlemsstaterne også har fået en vis fleksibilitet med hensyn til aldersgrænsen (sml. artikel 4, 7, stk. 1, litra c, og bilag VI). Ved en gradvis adgang fremmes indsamlingen af erfaringer på små motorcykler, inden man går over til større. I den forbindelse er det vigtigt at skabe attraktive og europæiske kategorier af køretøjer A1 og A2, eventuel indførelse i medlemsstaterne af en uddannelse som alternativ til prøvning i forbindelse med overgang fra en kategori til en højere kategori samt forhøjelse af aldersgrænsen for direkte adgang til motorcykler med maksimal effekt (uden forudgående praksis) til 24 år. For knallerter indføres der endvidere en ny europæisk kategori AM. Med hensyn til denne kategori fastsættes der i det mindste en teoretisk prøvning, hvilket skal øge færdselssikkerheden netop for de yngste trafikanter, som er mere udsat for ulykker.

2.3. Påhængskøretøjer, campingvogne og campingbiler

Kommissionens forslag var i forbindelse med påhængskøretøjer meget restriktivt: for alle påhængskøretøjer fra 750 kg ville det være påkrævet med et kørekort B+E (med tilsvarende prøvninger). Dette kunne imidlertid ikke begrundes i ulykkesstatistikker eller lignende. Parlamentet kunne gennemtrumfe, at indehavere af et kørekort i kategori B kunne koble et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på over 750 kg på, såfremt de sammenkoblede køretøjers tilladte totalmasse ikke overstiger 4 250 kg. Vejer en sådan enheds tilladte totalmasse mere end 3 500 kg, er det alt efter medlemsstatens bestemmelser påkrævet med uddannelse og/eller prøvning (sml. bilag VI). For campingbilers vedkommende var Rådet ikke rede til at indføre et lignende system; her vil vægtgrænsen for kategori B forblive ved 3500 kg.

2.4. Mindskelse af de nuværende mange forskellige kørekortmodeller: Et europæisk kørekort

De nuværende mere end 110 forskellige kørekortmodeller, som mere end vanskeliggør kontrollen i praksis, erstattes af en enhedsmodel i kreditkortform. Senest 6 måneder efter dennes ikrafttræden skal alle nyudstedte kørekort svare til den nye model, lige så vel som alle kørekort, der skal erstattes som følge af tab, tyveri, osv. Medlemsstaterne kan indføre et oplagringsinstrument (mikrochip) som en del af kørekortet. Enhver førerret, der er erhvervet inden dette direktivs gennemførelse, berøres ikke på nogen måde af bestemmelserne i dette direktiv (artikel 13, andet afsnit).

Endvidere skal medlemsstaterne sikre, at alle kørekort, der er i omløb, senest 26 år efter dette direktivs ikrafttræden svarer til den nye plastikkortmodel (artikel 3, tredje afsnit). Ordføreren beklager længden af denne frist men fæster lid til, at denne udskiftning vil ske hurtigere i praksis.

Indførelsen af en begrænset gyldighedsperiode for kørekort giver endvidere mulighed for at ajourføre de opførte oplysninger og fotoet samt regelmæssigt indføre nye sikkerhedsmæssige detaljer. Dette betyder imidlertid ikke, at Den Europæiske Union ville fastlægge bestemmelser om obligatorisk genprøvning, lægeundersøgelser eller synsprøver; medlemsstaterne kan selv afgøre, hvorvidt de i forbindelse med en fornyelse vil foretage sådanne prøver, som efter en vis alder og under visse betingelser sikkert vil være i trafiksikkerhedens interesse.

2.5. Uddannelse og efteruddannelse af køreprøvesagkyndige (artikel 10)

Dette område er kun et eksempel på de yderligere fordele ved det nye direktiv. Medens kørekortet i sig selv anerkendes gensidigt, findes der på indeværende tidspunkt ingen harmoniserede bestemmelser om køreprøvesagkyndige. Denne uholdbare situation vil blive ændret med dette direktiv, og kravene til den køreprøvesagkyndige vil blive fastlagt i detaljer via bilag IV. Således fastlægges de nødvendige elementer i grunduddannelse, krav til regler om kvalitetssikring samt deltagelse i regelmæssige efteruddannelsesprogrammer for køreprøvesagkyndige.

3. Afsluttende vurdering

Den fælles holdning er ikke kun et kompromis mellem 25 medlemsstater med meget forskellige traditioner, holdninger og erfaringer med hensyn til kørekort og føring af forskellige køretøjer. Det er indlysende, at man ikke i fuldt omfang kan imødekomme alle ønsker hos alle parter - medlemsstater, parlamentsmedlemmer og de forskellige relevante grupper.

Kompromisset, således som det nu kommer til udtryk i den fælles holdning, er dog et vigtigt skridt i den rigtige retning. Ud over den nødvendige harmonisering på europæisk plan kan der træffes afgørelser i henhold til subsidiaritetsprincippet, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt.

Derfor henstiller ordføreren, at den fælles holdning vedtages uden yderligere ændringer.

PROCEDURE

Titel

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort

Referencer

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Dato for EP's førstebehandling – P

1.12.2005

T6-0041/2005

Kommissionens forslag

KOM(2003)0621 – C5-0610/2003

Kommissionens ændrede forslag

 

Rådets fælles holdning
  Dato for meddelelse på plenarmødet

28.9.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
28.9.2006

Ordfører(e)
  Dato for valg

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+ :

–:

0 :

31

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Brian Simpson

Dato for indgivelse

27.11.2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...