SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE  Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb juhilubasid

27.11.2006 - (KOM9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Mathieu Grosch

Menetlus : 2003/0252(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0414/2006
Esitatud tekstid :
A6-0414/2006
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb juhilubasid

(9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (9010/1/2006 – C6‑0312/2006);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0621)[2] kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0414/2006),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ühine seisukohtEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 20 a (uus)

 

(20 a) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused kehtestada käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalikud kriteeriumid. Sellised üldise kehtivusega meetmed, mis on mõeldud käesoleva direktiivi mitteoluliste elementide muutmiseks, tuleks võtta vastu kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolli sisaldava regulatiivkomitee menetlusega.

Selgitus

Käesolev direktiiv tuleb viia kooskõlla nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsusega (2006/512/EÜ), mis ei mõjuta direktiivi põhiolemust.

Muudatusettepanek 2

Artikli 1 lõige 2

2. Ilma et see piiraks andmekaitse-eeskirjade kohaldamist, võivad liikmesriigid lisada juhiloale andmekandja (mikrokiibi) niipea, kui komisjon on vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlusele kehtestanud I lisas toodud mikrokiipi käsitlevad nõuded. Nende nõuetega nähakse ette EÜ tüübikinnitus, mis antakse ainult siis, kui suudetakse tõendada suutlikkust seista vastu andmete võltsimis- või muutmiskatsetele.

2. Ilma et see piiraks andmekaitse-eeskirjade kohaldamist, võivad liikmesriigid lisada juhiloale andmekandja (mikrokiibi) niipea, kui komisjon on vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlusele kehtestanud I lisas sätestatud mikrokiipi käsitlevad nõuded, mille eesmärk on käesoleva direktiivi mitteoluliste elementide muutmine direktiivi täiendavaks. Nende nõuetega nähakse ette EÜ tüübikinnitus, mis antakse ainult siis, kui suudetakse tõendada suutlikkust seista vastu andmete võltsimis- või muutmiskatsetele.

Muudatusettepanek 3

Artikli 1 lõike 3 kolmas lõik

Komisjon võib vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlusele kohandada I lisa hilisema koostalitlusvõime tagamiseks.

Komisjon võib vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlusele muuta I lisa hilisema koostalitlusvõime tagamiseks.

Muudatusettepanek 4

Artikli 3 lõige 2

2. I lisas esitatud juhiloa valmistamiseks kasutatud materjal peab olema muudetud võltsimiskindlaks, kasutades komisjoni poolt kooskõlas artiklis 9 lõikes 2 osutatud menetlusega sätestatavaid spetsifikatsioone. Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.

2. I lisas esitatud juhiloa valmistamiseks kasutatud materjal peab olema muudetud võltsimiskindlaks, kasutades komisjoni poolt kooskõlas artikli 9 lõikes 2 osutatud menetlusega sätestatavaid spetsifikatsioone, mille eesmärk on käesoleva direktiivi mitteoluliste elementide muutmine direktiivi täiendavaks. Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.

Muudatusettepanek 5

Artikkel 9

1. Komisjoni abistab juhilubade komitee, edaspidi “komitee”.

1. Komisjoni abistab juhilubade komitee, edaspidi “komitee”.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse otsuse artiklis 8 sätestatut.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks sätestatakse kolm kuud.

 

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

 

Selgitus

Käesolev direktiiv tuleb viia kooskõlla nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsusega 2006/512/EÜ, mis ei mõjuta direktiivi põhiolemust.

  • [1]  ELT C 304 E, 1.12.2005, lk 138–200.
  • [2]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

1. Eelmärkused ja menetlused

Komisjoni ettepanek kolmanda juhilubade direktiivi kohta pärineb 2003. aastast. Kuna 5. valimisperioodil ei olnud enam võimalik esimest lugemist lõpetada, jätkas komisjon tööd täies mahus 6. valimisperioodil 2004. aasta novembris. Juba 2004. aasta oktoobris suutis nõukogu omalt poolt fikseerida ettepaneku kohta peetud erinevate debattide tulemuse „Üldises lähenemisviisis”.

Raportöör on üle võtnud kõnealuse „Üldise lähenemisviisi” erinevad seisukohad, sealhulgas näiteks dokumendi võltsimiskindluse sätted, C1-, D1-, C- ja D-kategooria määratlused või täielikult muudetud lisa eksamineerijate kohta. Raportöör tõstis siiski esile eraldi rõhuasetused, millele ta soovis ettepanekus tähelepanu juhtida, sealhulgas juhiloaturismi tõkestamine, 25 liikmesriigi erinevate juhiloamudelite praeguse suure arvu tegeliku vähendamise, mootorrattad ning autoelamud ja haagissuvilad.

Muudatuste põhialusena moodustab raskuskeskme korraliku koolituse ja kogemuse kaudu kujunev liiklusohutus täpselt samuti nagu juhiloaturismi tõhus tõkestamine. Raportööri silmis kujutasid mudelite paljusus ja erinevad kehtivusajad endast vaba liikumise tarbetuid takistusi ning ELi kodanike õiguskindluse piirangut. Haagissuvilate ja autoelamute osas tuleks leida ohutuse ja ökonoomsuse vahele jääv pragmaatiline kesktee.

Pärast 2005. aasta veebruaris esimesel lugemisel vastuvõtmist toimusid intensiivsed läbirääkimised Euroopa Parlamendi (esindajaks raportöör, variraportöörid ja komisjoni esimees), komisjoni ja nõukogu vastava eesistuja (Luksemburg, Suurbritannia ja Austria) vahel. Läbirääkimiste põhipunktideks olid neli eelpool nimetatud valdkonda; Euroopa Parlamendil õnnestus oma seisukohad põhiosas läbi suruda. 94 muudatusest, mille Euroopa Parlament esimesel lugemisel vastu võttis, aktsepteeris nõukogu täielikult või osaliselt 77, samal ajal kui teiste oluliste muudatuste osas suudeti leida kompromiss.

Kõnealuste läbirääkimiste tulemust kinnitati nõukogule saadetud kirjas: selles kinnitas komisjoni esimees pärast raportööri ja variraportööridega konsulteerimist oma nõusolekut soovitada komisjoni liikmetel ning täiskogul ühine seisukoht muudatusteta vastu võtta, kui osutatud ühine seisukoht vastab läbirääkimiste tulemusena valminud tekstile.

Läbirääkimiste tulemus võeti lõpuks nõukogu poolt ühise seisukohana vastu 2006. aasta juulis. Euroopa Parlamendile edastatud tekst on kooskõlas eelnevate läbirääkimiste sisuga. Väljapakutud ühine seisukoht sisaldab olulisi uuendusi, kusjuures kolm institutsiooni teevad kontseptsiooni tervikuna kahtluse alla seadmata väiksemaid järeleandmisi. Raportöör soovitab seetõttu võtta muudatusteta vastu ühise seisukoha, mis on juba kolme institutsiooni kompromiss ja intensiivsete läbirääkimiste tulemus.

2. Märkused ühise seisukoha erinevate punktide kohta

2.1. „Juhiloaturismi” tõkestamine

Selle tekstiga astutakse oluline samm niinimetatud juhiloaturismi tõkestamise suunas. Juhiloaturism tähendab käitumist, kus kodanik, kellelt on tema koduriigis juhiluba raske rikkumise tõttu ära võetud, omandab juhiloa teises liikmesriigis ning tema koduriik on seejärel kohustatud seda tunnustama. Siin on üle võetud Euroopa Parlamendi ettepanek: Liikmesriik keeldub juhiloa väljastamisest taotlejale, kelle juhiluba on teises liikmesriigis piiratud, peatatud või ära võetud (artikkel 11). Liikmesriigid abistavad üksteist direktiivi rakendamisel (artikkel 15) ja vahetavad teavet nende juhilubade kohta, mille nad on väljastanud, välja vahetanud, asendanud või uuendanud, kui on alust kahtlustada, et taotleja juba omab teist juhiluba. Kõnealuse koostöö hõlbustamiseks luuakse andmete vahetamiseks ELi juhilubade võrgustik. Raportöör kutsub liikmesriike käesolevaga üles andma nimetatud juhilubade võrgustik käiku nii kiiresti kui võimalik ning igal juhul alates käesoleva direktiivi rakendamisest.

2.2. Kaherattalised sõidukid: ohutus kogemuse kaudu

Mootorrataste valdkonnas näitab liiklusõnnetuste statistika, et siin on tegutsemisvajadus kõige suurem. Euroopa Parlamendi juhtimisel on põhimõtteliselt kehtestatud juhtimisõiguse järkjärgulise omandamise põhimõte, isegi kui liikmesriikidele on vanuse alampiiri osas jäetud teatud paindlikkus (vrd artikkel 4, artikli 7 lõike 1 punkt c ja VI lisa). Juhtimisõiguse järkjärgulisel omandamisel edendatakse kogemuste omandamist väiksematel mootorratastel, enne kui istutakse ümber suurematele. Oluline on sealjuures atraktiivsete ja kogu Euroopas kehtivate sõidukikategooriate A1 ja A2 kasutuselevõtmine, võimalus kehtestada liikmesriikides järgmise taseme juhtimisõiguse omandamisel eksamite alternatiivina koolitus, samuti vanusepiiri tõstmine 24 aastani kõige võimsamate mootorrataste vahetu juhtimisõiguse omandamisel (kui eelnev kogemus puudub). Väikeste mootorrataste (mopeedide) juhtimiseks kehtestatakse lisaks uus Euroopa AM-kategooria. Kõnealuse kategooria jaoks nähakse ette vähemalt teoreetiline eksam, mille eesmärgiks on suurendada liiklusohutust just kõige enam ohustatud kõige nooremate juhtide hulgas.

2.3. Haagised, autoelamud ja haagissuvilad

Komisjoni ettepanek sisaldas haagiste osas väga suuri piiranguid: kõigi haagiste jaoks, mille lubatud täismass ületab 750 kg, oleks nõutav olnud BE-kategooria juhiluba (koos vastavate eksamitega). Seda ei olnud aga võimalik põhjendada liiklusõnnetuste statistika ega muude sarnaste asjaoludega. Euroopa Parlamendil õnnestus läbi suruda, et B-kategooria juhiloa omanikud võivad ühendada veoki 750 kg ületava lubatud täismassiga haagisega, kui autorongi lubatud täismass kokku ei ületa 4250 kg. Kui autorongi lubatud täismass ületab 3500 kg, siis on liikmesriigi vastavate eeskirjade alusel nõutav koolitus ja/või eksam (vrd V lisa).

Nõukogu ei olnud valmis kehtestama haagissuvilate jaoks sarnast süsteemi; siin jääb B-kategooria massipiiranguks endiselt 3500 kg.

2.4. Erinevate juhiloamudelite praeguse suure arvu vähendamine: Euroopa juhiluba

Liikmesriikides kasutusel olevad üle 110 erineva juhiloamudeli, mis muudab kontrollimise praktikas enam kui keeruliseks, asendatakse üheainsa krediitkaardi mõõtmetes juhiloamudeliga. Hiljemalt kuue aastat pärast jõustumist peavad juba kõik uued väljastatavad juhiload, samuti kõik juhiload, mis kadumise, varguse jne tõttu asendatakse, vastama uuele mudelile. Liikmesriigid võivad juhiloa osana sisse viia andmekandja (mikrokiibi). Enne käesoleva direktiivi rakendamist antud mis tahes juhtimisõigust mingil juhul ära ei võeta (artikli 13 lõige 2).

Lisaks on liikmesriigid kohustatud tagama, et hiljemalt 26 aastat pärast direktiivi jõustumist vastavad kõik väljastatud või kasutusel olevad juhiloamudelid uuele plastikkaardikujulisele mudelile (artikli 3 lõige 2). Raportöör kahetseb, et kõnealune tähtaeg on nii pikk, kuid loodab, et praktikas leiab ümbervahetamine aset kiiremini.

Juhilubade piiratud halduskehtivuse kehtestamine võimaldab lisaks sellele esitatud andmeid ja fotot ajakohastada ning korrapäraselt täiendavaid turvaelemente kasutusele võtta. See ei tähenda siiski, et Euroopa Liit kehtestab kohustuslikud korduvkontrollid, meditsiinilised kontrollid või nägemiskontrollid; liikmesriikidel on õigus otsustada, kas nad rakendavad või ei rakenda uuendamisel kõnealuseid kontrolle, mis alates teatud vanusest ja teatud tingimustel on kindlasti liiklusohutuse huvides.

2.5. Eksamineerijate koolitus ja jätkuõpe (artikkel 10)

Kõnealune valdkond on ainult üks näide uue direktiivi täiendavatest eelistest. Samal ajal kui juhiluba vastastikku tunnustatakse, puuduvad eksamineerijate osas käesoleval ajal ühtlustatud eeskirjad. Direktiiv muudab seda vastuvõetamatut olukorda ja sätestab IV lisas põhjalikul kujul eksamineerijatele esitatavad nõuded. Kehtestatakse alusõppe vajalikud elemendid, nõuded kvaliteedi tagamisele ning eksamineerijate korrapärastele jätkuõppeprogrammidele.

3. Lõpphinnang

Ühine seisukoht ei ole mitte ainult kompromiss 25 liikmesriigi vahel, kellel on juhilubade ja erinevate sõidukite juhtimise valdkonnas väga erinevad traditsioonid, seisukohad ja kogemused. Loomulikult ei olnud võimalik vastata täies ulatuses kõigi osalejate – liikmesriikide, parlamendiliikmete ja kõige erinevamate asjaomaste rühmade – ootustele.

Ühises seisukohas praegusel kujul sätestatud kompromiss kujutab endast siiski olulist sammu õiges suunas. Lisaks Euroopa tasandil vajalikule ühtlustamisele võimaldatakse seal, kus see on asjakohane, otsuseid langetada subsidiaarsuse põhimõtte alusel.

Nimetatud põhjustel soovitab raportöör ühise seisukoha vastu võtta koos transpordi- ja turismikomisjonis vastu võetud komitoloogia kohta tehtud viie muudatusettepanekuga.

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb juhilubasid

Viited

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

1.12.2005

T6-0041/2005

Komisjoni ettepanek

KOM(2003)0621 – C5-0610/2003

Komisjoni muudetud ettepanek

 

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

28.9.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

TRAN
28.9.2006

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

31

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Brian Simpson

Esitamise kuupäev

27.11.2006

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...