AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

27.11.2006 - (…./2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Mathieu Grosch

Eljárás : 2003/0252(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0414/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0414/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

(9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9010/1/2006 – C6‑0312/2006),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003) 621)[1] vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára[2],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0414/2006),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(20a) preambulumbekezdés (új)

 

(20a) A Bizottság számára különösen az ezen irányelv alkalmazásához szükséges feltételek megállapítását kell lehetővé tenni. Az ezen irányelv nem lényegi elemeinek módosítására irányuló ilyen általános hatályú intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 5a cikkében megállapított vizsgálattal járó szabályozási eljárással összhangban kell meghozni.

Indokolás

Az irányelvet összhangba kell hozni a 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi rendelettel. Ez nem érinti az irányelv érdemi részét.

Módosítás: 2

1. cikk (2) bekezdés

(2) Az adatvédelmi szabályok sérelme nélkül, a tagállamok a vezetői engedély részét képező adathordozót (mikrochip) vezethetnek be, amint a Bizottság ― a 9. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban ― az I. mellékletben található követelményeket a mikrochipre is meghatározza. Ezek a követelmények EK-típusjóváhagyást írnak elő, amely kizárólag akkor adható meg, amint bizonyossá válik, hogy a mikrochip képes az ellenállásra az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szemben.

(2) Az adatvédelmi szabályok sérelme nélkül, a tagállamok a vezetői engedély részét képező adathordozót (mikrochip) vezethetnek be, amint a Bizottság ― a 9. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban ― a jelen irányelvet a nem lényegi elemek módosításával kiegészítő I. melléklet által előírt követelményeket a mikrochipre is meghatározza. Ezek a követelmények EK-típusjóváhagyást írnak elő, amely kizárólag akkor adható meg, amint bizonyossá válik, hogy a mikrochip képes az ellenállásra az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szemben.

Módosítás: 3

1. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés

A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kiigazíthatja az I. mellékletet a jövőbeni kölcsönös átjárhatóság biztosítása érdekében.

A Bizottság a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban módosíthatja az I. mellékletet a jövőbeni kölcsönös átjárhatóság biztosítása érdekében.

Módosítás: 4

3. cikk (2) bekezdés

(2) A vezetői engedélyhez használt I. melléklet szerinti anyagot ― a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban ― a Bizottság által megállapítandó előírások alkalmazásával kell védetté tenni a hamisítás ellen. A tagállamok további biztonsági elemeket is bevezethetnek.

(2) A vezetői engedélyhez használt I. melléklet szerinti anyagot ― a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban ― a Bizottság által megállapítandó, a jelen irányelvet a nem lényegi elemek módosításával kiegészítő előírások alkalmazásával kell védetté tenni a hamisítás ellen. A tagállamok további biztonsági elemeket is bevezethetnek.

Módosítás: 5

9. cikk

(1) A Bizottságot egy vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) Az erre a cikkre történő hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni annak 8. cikkével összhangban.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt időszak 3 hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

 

(1) A Bizottságot egy vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) Az erre a cikkre történő hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni annak 8. cikkével összhangban.

Indokolás

Az irányelvet összhangba kell hozni a 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi rendelettel. Ez nem érinti az irányelv érdemi részét.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
  • [2]  HL C 304. 2005.12.1., 138-200. o.

INDOKOLÁS

1. Előzetes megjegyzések és az eljárás

A harmadik jogosítvány-irányelvre vonatkozó bizottsági javaslat 2003-ból származik. Miután az ötödik parlamenti ciklusban nem tudták lezárni az első olvasatot, a bizottság 2004 novemberében teljesen elölről kezdte a munkát a 6. parlamenti ciklusban. A Tanács egy „általános iránymutatás” keretében már 2004 októberében rögzíteni tudta a javaslatra vonatkozó viták eredményeit.

Az előadó több megközelítést is átvett ezen „általános iránymutatásból”, így többek között a dokumentumok hamisításvédelmi rendelkezéseit, a C1, D1, C és D kategóriák meghatározását vagy a vizsgáztatókra vonatkozó teljes mértékben átalakított mellékletet. Az előadó a javaslatban azonban külön hangsúlyt helyezett bizonyos elemekre, többek között a jogosítványturizmus elleni küzdelemre, a 25 tagállam különböző jogosítványmodelljeit jellemző sokszínűség tényleges csökkentésére, a motorkerékpárokra, valamint a lakókocsikra és a lakóautókra.

A megfelelő képzés és tapasztalatok révén elérendő közlekedésbiztonság, illetve a jogosítványturizmus elleni hatékony küzdelem képezi a módosítások alapgondolatának központi elemét. A modellek sokfélesége és az eltérő érvényességi időtartamok szükségtelenül akadályozták a szabadságot, és az előadó szerint korlátozták az uniós polgárok jogbiztonságát. A lakóautók és lakókocsik tekintetében a biztonság és a gazdaságosság között kell egyensúlyt teremteni.

Az első olvasat elfogadása után 2005 februárjában intenzív tárgyalások folytak az Európai Parlament (képviseletében az előadó, az árnyékelőadó és a bizottság elnöke), az Európai Bizottság illetve a Tanács soros elnöksége (Luxembourg, Nagy-Britannia és Ausztria) között. A fő tárgyalási témát a fent említett területek képezték. A Parlamentnek lényegében sikerült érvényesítenie álláspontját. Az első olvasatban a Parlament 94 módosításából egészében vagy elvben 77-et fogadott el a Tanács, más fontos módosítások tekintetében pedig kompromisszumot fogadtak el.

A tárgyalások eredményét a Tanácshoz intézett levélben erősítették meg: a bizottság elnöke ezután az előadóval és az árnyékelőadóval folytatott megbeszéléseket követően javasolta a bizottság tagjainak, valamint a plenáris ülésnek a közös álláspont elfogadását, amennyiben a közös álláspont megfelel a tárgyalások eredményeként létrejött szövegnek.

A Tanács végül 2006 júliusában fogadta el közös álláspontjában a tárgyalások eredményeit. A Parlamenthez továbbított szöveg megfelel a korábbi tárgyalások éredényeként létrejött szövegnek. A javasolt közös álláspont tartalmazza a lényeges újításokat, amellett, hogy az intézmények az összkoncepció megkérdőjelezése nélkül kisebb áldozatokat hoznak. Az előadó javasolja ezért a három intézmény kompromisszuma és intenzív tárgyalások eredményeként létrejött közös álláspont módosítások nélküli elfogadását.

2. Megjegyzések a közös álláspont egyes részeihez:

2.1. A „jogosítványturizmus” ellen küzdelem

A jelen szöveg fontos lépést jelent az úgynevezett jogosítványturizmus elleni küzdelem tekintetében. A jogosítványturizmus olyan magatartást jelent, amelynek során a hazájukban súlyos szabálysértés miatt jogosítványukat vesztett polgárok egy másik tagállamban szereznek új jogosítványt, amit a hazájukban el kell ismerni. Itt átvették a Parlament javaslatát: Egy tagállam elutasítja vezetői engedély kiállítását olyan kérelmezőnek, akire egy másik tagállamban a vezetői engedély korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását alkalmazták (11. cikk). A tagállamok segítséget nyújtanak egymásnak az irányelv végrehajtása során (15. cikk) és különösen a jogosítványok kiállítása, pótlása, megújítása vagy cseréje során kötelesek a többi tagállammal együtt kivizsgálni, amennyiben fennáll annak alapos gyanúja, hogy a kérelmező már rendelkezik jogosítvánnyal. Az együttműködés megkönnyítése érdekében fel kell állítani egy uniós jogosítványhálózatot az adatcsere érdekében. Az előadó e tekintetben kéri a tagállamokat, hogy a lehető leggyorsabban, de mindenképpen a jelen irányelv alkalmazásától kezdve tegyék működőképessé ezen jogosítványhálózatot.

2.2. Kétkerekű járművek: biztonság a tapasztalat révén

Leginkább a motorkerékpárok tekintetében mutatnak rá a baleseti statisztikák az intézkedés szükségességére. A Parlament vezetésével rögzítették a fokozatos hozzájutás elvét annak ellenére, hogy a tagállamok bizonyos mértékig rugalmasan kezelhetik a legalsó korhatár kérdését (v.ö. 4. cikk, 7. cikk 1) pont és a VI. függelék). A fokozatos hozzájutás során a kisebb motorkerékpárokkal szerzett tapasztalatokat támogatják a nagyobbra történő váltást megelőzően. Fontos eleme ennek a vonzó és egész Európára kiterjedő A1 és A2 gépjárműkategória létrehozása, a feljebblépésnél a vizsgák helyett alkalmazott alternatív átképzés tagállami bevezetése, valamint a legnagyobb teljesítményű motorkerékpárokhoz szükséges (korábbi gyakorlat nélküli) legalsó korhatár 24 évre történő felemelése. Ezenfelül a kismotorkerékpárokra (mopedekre) egy új európai AM kategóriát vezetnek be. Ezen kategória tekintetében előírnak legalább egy elméleti vizsgát, ami épp a leginkább veszélyeztetett legfiatalabb vezetők közlekedésbiztonságát fokozza.

2.3. Pótkocsik, lakókocsik és lakóautók

A Bizottság javaslata a pótkocsikat túlzott mértékben korlátozta: a kezdőknek 750kg felett B+E jogosítványra lett volna szükségük (az annak megfelelő vizsgákkal együtt). Ezt azonban nem támasztották alá baleseti statisztikák vagy más hasonló okok. A Parlament érvényre tudta juttatni azt, hogy a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők vontathassanak 750kg-os megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó pótkocsit, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 4250 kg-ot. Amennyiben az gépjármű-együttes megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot, a tagállami rendelkezések szerint kötelező a képzés illetve a vizsga (v.ö. V. függelék).

A lakóautók tekintetében a Tanács nem volt kész hasonló rendszer bevezetésére. A B kategória súlyhatára továbbra is 3500kg marad.

2.4. A jelenlegi kükönböző jogosítványmodellek sokféleségének csökkentése: egy európai jogosítvány

A gyakorlatban az ellenőrzést jelentősen megnehezítő, jelenleg több mint 110 eltérő jogosítványminta párhuzamos fennállását egy egységes, hitelkártya-formátumú jogosítványmodell fogja felváltani. Legkésőbb a hatálybalépéstől számított hat hónapon belül minden újonnan kiállított jogosítványnak meg kell felelnie az új modellnek csakúgy, mint az eltűnés, lopás vagy más okok miatt pótolt jogosítványoknak. A tagállamok a jogosítvány részeként (mikrochip formájában) adattárolót vezethetnek be. Az irányelv hatálybalépését megelőzően szerzett, jogosítványra vonatkozó jogok nem változnak (13. cikk (2) bekezdés).

A tagállamoknak ezenfelül biztosítaniuk kell azt, hogy legkésőbb az irányelv hatálybalépéstől számított 26 éven belül valamennyi forgalomban lévő jogosítvány megfeleljen a műanyagkártya-modellnek (3. cikk (3) bekezdés). Az előadó sajnálatát fejezi ki ezen határidő hosszúsága miatt, azonban bízok benne, hogy a cserét a gyakorlatban gyorsabban végrehajtják.

A jogosítványok korlátozott érvényességi idejének bevezetése lehetővé teszi ezen felül az adatok és fényképek naprakésszé tételét, valamint az új biztonsági ismertetőjelek rendszeres bevezetését. Ez nem jelenti azonban azt, hogy az Európai Unió kötelező jelleggel ismétlődő vizsgákat, orvosi vagy látásvizsgálatokat írna elő. A tagállamok dönthetnek arról, hogy előírnak-e ilyen vizsgálatokat a megújítás során, amelyek bizonyos életkortól kezdődően és meghatározott feltételek mellett bizonyára a közúti közlekedés biztonságát szolgálnák.

2.5. A gépjárművezető-vizsgáztatók képzése és továbbképzése (10. cikk)

E terület csupán egy példa az új irányelv további előnyeire. Amíg a magát a jogosítványt kölcsönösen elismerik, jelenleg nincs harmonizált jogszabály a gépjárművezető-vizsgáztatókra. Az irányelv a IV. függelék révén változtat ezen a tarthatatlan helyzeten, és részletesen szabályozza a gépjárművezető-vizsgáztatókra vonatkozó követelményeket. Rögzítik az alapképesítések szükséges részelemeit, a minőségbiztosítási szabályok követelményeit valamint a gépjárművezető-vizsgáztatók rendszeres továbbképzését.

3. Záró értékelés

A közös álláspont nem csupán a jogosítvány és a különböző autók vezetése tekintetében nagyon eltérő hagyományokkal, hozzáállással és tapasztalatokkal rendelkező 25 tagállam kompromisszuma. Természetes, hogy nem lehet minden érintett (tagállam, parlamenti képviselő vagy legkülönbözőbb módon érintett csoport) összes elvárását maradéktalanul teljesíteni.

A kompromisszum a közös álláspontban rögzített formában azonban fontos lépés a helyes irányba. A szükséges európai szintű harmonizáció mellett a szubszidiaritás elve alapján hoznak döntéseket ott, ahol az célszerű.

Az előadó a fentiek alapján javasolja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság által elfogadott, „komitólógiára” vonatkozó 5 módosítást magába foglaló közös álláspont elfogadását.

ELJÁRÁS

Cím

a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

Hivatkozások

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Az EP első olvasat időpontja – P szám

1.12.2005

T6-0041/2005

A Bizottság javaslata

COM(2003)0621 – C5-0610/2003

A Bizottság által javasolt módosítások

 

A közös álláspont beérkezésére vonatkozó bejelentés időpontja plenáris ülésen

28.9.2006

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

14.11.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

TRAN
28.9.2006

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.11.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) ( 178. cikk (2) bekezdése szerint)

Brian Simpson

Benyújtás dátuma

27.11.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...