Pranešimas - A6-0414/2006Pranešimas
A6-0414/2006

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vairuotojų pažymėjimų

27.11.2006 - (09010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Mathieu Grosch

Procedūra : 2003/0252(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0414/2006
Pateikti tekstai :
A6-0414/2006
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vairuotojų pažymėjimų

(09010/2006 – C6‑0000/2006 – 2003/0252(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (09010/1/2006 – C6-0312/2006),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2003(0621))[2],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0414/2006),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicijaParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

20a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

20a) Ypač Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti būtinus šios direktyvos taikymo kriterijus; šios bendro pobūdžio priemonės, skirtos pakeisti neesminėms šios direktyvos nuostatoms, turėtų būti priimtos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, nustatytos Sprendimo 199/468/EB 5a straipsnyje.

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti suderinta su 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimu 2006/5112/EB. Tai nekeičia šios direktyvos esmės.

Pakeitimas 2

1 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeisdamos duomenų apsaugos taisyklių valstybės narės vairuotojo pažymėjime gali įdiegti laikmeną (mikroschemą), kai tik 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija nustatys I priede esančius reikalavimus mikroschemai. Šie reikalavimai numato EB tipo patvirtinimą, kuris suteikiamas tik tada, kai įrodoma, kad į mikroschemą įrašytų duomenų neįmanoma klastoti arba pakeisti.

2. Nepažeisdamos duomenų apsaugos taisyklių valstybės narės vairuotojo pažymėjime gali įdiegti laikmeną (mikroschemą), kai tik 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija nustatys I priede numatytus reikalavimus mikroschemai, kuriais siekiama keisti šios direktyvos neesmines nuostatas ir ją papildyti. Šie reikalavimai numato EB tipo patvirtinimą, kuris suteikiamas tik tada, kai įrodoma, kad į mikroschemą įrašytų duomenų neįmanoma klastoti arba pakeisti.

Pakeitimas 3

1 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Siekdama užtikrinti pažymėjimų tarpusavio sąveiką ateityje, Komisija gali pritaikyti I priedą 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Siekdama užtikrinti pažymėjimų tarpusavio sąveiką ateityje, Komisija gali keisti I priedą 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas 4

3 straipsnio 2 dalis

2. I priede pateikta vairuotojo pažymėjimų gamybai naudojama medžiaga yra apsaugojama nuo klastojimo taikant reikalavimus, kuriuos turi nustatyti Komisija 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Valstybėms narėms leidžiama taikyti papildomas apsaugines savybes.

2. I priede pateikta vairuotojo pažymėjimų gamybai naudojama medžiaga yra apsaugojama nuo klastojimo taikant reikalavimus, kuriuos turi nustatyti Komisija 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, siekiant keisti šios direktyvos neesmines nuostatas ir ją papildyti. Valstybėms narėms leidžiama taikyti papildomas apsaugines savybes.

Pakeitimas 5

9 straipsnis

1. Komisijai padeda Vairuotojo pažymėjimų reikalų komitetas, toliau – Komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – 3 mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

1. Komisijai padeda Vairuotojo pažymėjimų reikalų komitetas, toliau – Komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti suderinta su 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimu 2006/5112/EB. Tai nekeičia šios direktyvos esmės.

  • [1]  OL C 304 E, 2005 12 1, p. 0138–0200.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Išankstinės pastabos ir procedūra

Komisija 2003 m. pateikė pasiūlymą dėl trečiosios direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų. Neužbaigęs pirmojo svarstymo penktosios kadencijos metu, komitetas tęsė darbą 2004 m. lapkričio mėnesį, šeštosios kadencijos metu. Jau 2004 m. spalio mėnesį Taryba galėjo į bendrąją poziciją įtraukti įvairių diskusijų dėl pasiūlymo rezultatus.

Pranešėjas nagrinėjo įvairius šios bendrosios pozicijos aspektus, tarp jų nuostatas dėl dokumentų klastojimo, C1, D1, C ir D kategorijų apibrėžtis ir visiškai pakeistą priedą dėl vairavimo egzaminuotojų. Pateikdamas pasiūlymą, pranešėjas išskyrė svarbiausius akcentus kovos su vairuotojo pažymėjimų „turizmu“, vairuotojo pažymėjimų modelių suderinimo 25 valstybėse narėse, motociklų ir mobiliųjų gyvenamųjų namelių klausimais.

Pagrindinė pakeitimų mintis – teikiant tinkamą mokymą ir dalijantis patirtimi užtikrinti eismo saugumą ir veiksmingai kovoti su vairuotojo pažymėjimų „turizmu“. Pranešėjo nuomone, vairuotojo pažymėjimų modelių įvairovė ir skirtingas galiojimo laikas trukdė laisvam asmenų judėjimui ir ribojo ES piliečių teisinį saugumą. Transportuojamų gyvenamųjų namelių ir priekabinių namelių klausimais turėtų būti rastas tinkamas sprendimas, užtikrinantis saugumą ir ekonomiškumą.

2005 m. vasario mėnesį pirmojo svarstymo metu vyko intensyvios derybos tarp Europos Parlamento (atstovaujamo pranešėjo, papildomų pranešėjų ir komiteto pirmininko), Europos Komisijos ir tuo metu Tarybai pirmininkavusių valstybių (Liuksemburgo, Didžiosios Britanijos ir Austrijos). Pagrindinės derybų temos buvo keturios anksčiau paminėtos sritys; iš esmės buvo atsižvelgta į Parlamento poziciją. Iš 94 Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą patvirtintų pakeitimų Taryba visai ar iš dalies priėmė 77, o dėl kitų svarbių pakeitimų buvo pasiekti kompromisai.

Šių derybų rezultatas buvo patvirtintas laiške Tarybai. Po to komiteto pirmininkas, pasitaręs su pranešėju ir papildomais pranešėjais, patvirtino sutinkąs komiteto nariams ir plenumui rekomenduoti priimti bendrąją poziciją be pakeitimų, jei šios bendrosios pozicijos tekstas atitinka suderintą tekstą.

2006 m. liepos mėnesį Taryba derybų rezultatą patvirtino kaip bendrąją poziciją. Šis Parlamentui pateiktas tekstas atitinka anksčiau suderintą tekstą. Į siūlomą bendrąją poziciją įtraukti esminiai pakeitimai su nežymiais trijų institucijų pakeitimais, nepakeitus bendrosios koncepcijos. Todėl pranešėjas rekomenduoja bendrąją poziciją, kuri yra trijų institucijų susitarimas ir intensyvių derybų rezultatas, priimti be pakeitimų.

2. Pastabos dėl pavienių bendrosios pozicijos punktų

2.1. Kova su vairuotojo pažymėjimų „turizmu“

Šie prierašai – tai svarbus žingsnis kovojant su vadinamuoju vairuotojo pažymėjimų „turizmu“. Vairuotojo pažymėjimų „turizmas“ – tai reiškinys, kai piliečiams, iš kurių jų gimtojoje šalyje dėl sunkaus nusižengimo atimta teisė vairuoti, kitoje valstybėje narėje išduodamas naujas vairuotojo pažymėjimas, kuris pripažįstamas jų gimtojoje šalyje. Šiuo atveju būtina atsižvelgti į Parlamento pasiūlymą: Valstybė narė atsisako išduoti vairuotojo pažymėjimą pareiškėjui, kurio vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra apribotas, sustabdytas arba atimtas kitoje valstybėje narėje (11 straipsnis). Valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šią direktyvą (15 straipsnis) ir įtarus, kad pareiškėjas jau yra vairuotojo pažymėjimo savininkas, kartu su kitomis valstybėmis narėmis atlieka išsamų patikrinimą apie jų išduotus, pakeistus, naujai išduotus, atnaujintus arba atšauktus vairuotojo pažymėjimus. Siekiant palengvinti bendradarbiavimą būtina sukurti keitimosi informacija apie vairuotojo pažymėjimus ES tinklą. Pranešėjas ragina valstybes nares nedelsiant įdiegti tokį informacijos apie vairuotojo pažymėjimus tinklą, kuris pradėtų veikti nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

2.2. Dviratės transporto priemonės: patirtimi pagrįstas saugumas

Remiantis eismo įvykių statistika, daugiausia reikia nuveikti su motociklais susijusiu klausimu. Vadovaujant Parlamentui, patvirtintas laipsniškas teisės vairuoti suteikimo principas, valstybėms narėms palikta teisė pačioms nuspręsti dėl kai kurių dalykų minimalaus amžiaus nustatymo srityje (plg. 4 straipsnį, 7 straipsnio 1 dalies c punktą ir VI priedą). Laikantis laipsniško teisės vairuoti suteikimo principo, norint vairuoti galingesnius motociklus, būtina įgyti ne tokių galingų motociklų vairavimo patirtį. Taigi svarbu patvirtinti patrauklias europines A1 ir A2 transporto priemonių kategorijas, siekiant aukštesnės kategorijos, valstybėse narėse įdiegti mokymą kaip alternatyvą egzaminams bei teisę vairuoti galingesnius motociklus (neturint patirties) suteikti tik nuo 24 metų. Mažesnės transporto priemonės (mopedai) priskiriamos naujai europinei AM kategorijai. Norint gauti šios kategorijos pažymėjimą, būtina išlaikyti bent teorijos egzaminą; tai turėtų užtikrinti didesnį eismo saugumą tarp labiau pažeidžiamų jauniausių vairuotojų.

2.3. Priekabos, transportuojami gyvenamieji nameliai

Komisijos pasiūlymas dėl priekabų buvo labai griežtas: norint vairuoti transporto priemonę su priekaba, kurios masė didesnė kaip 750 kg, buvo būtina turėti B+E vairuotojo pažymėjimą (po atitinkamo patikrinimo). Bet tai nebuvo pagrįsta eismo įvykių ar panašiais statistikos duomenimis. Parlamentui pavyko pasiekti, kad vairuotojai, turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galėtų vairuoti transporto priemones, kurių didžiausia leistina masė didesnė kaip 750 kg, jei junginio didžiausia leistina masė ne didesnė kaip 4250 kg. Jei didžiausia leistina junginio masė didesnė kaip 3500 kg, atsižvelgiant į tam tikroje valstybėje narėje priimtą reglamentą, būtinas mokymas arba egzaminas (plg. V priedas).

Taryba nenumatė, kad panaši sistema turėtų būti taikoma transportuojamų gyvenamųjų namelių atveju; čia ir toliau bus taikoma B kategorijai nustatyta maksimali leistina 3500 kg masė.

2.4. Dabar naudojamų skirtingų vairuotojo pažymėjimų modelių įvairovės sumažinimas: Europinis vairuotojo pažymėjimas

Dabar naudojami daugiau nei 110 pavyzdžių vairuotojo pažymėjimai, kurie labai apsunkina kontrolę, bus pakeisti vienodo pavyzdžio kreditinės kortelės formos vairuotojo pažymėjimu. Vėliausiai per 6 metus nuo direktyvos įsigaliojimo dienos visi naujai išduodami, taip pat ir vietoj pamestų, pavogtų ir pan. išduoti vairuotojo pažymėjimai turės atitikti naująjį modelį. Valstybės narės į vairuotojo pažymėjimą gali integruoti mikroschemas. Teisė vairuoti, įgyta prieš įsigaliojant šiai direktyvai, bus pripažįstama ir toliau (13 straipsnio 2 dalis).

Be to, valstybės narės privalo užtikrinti, kad vėliausiai per 26 metus nuo direktyvos įsigaliojimo dienos visi galiojantys vairuotojo pažymėjimai atitiktų naują plastikinės kortelės formos vairuotojo pažymėjimą (3 straipsnio 3 dalis). Pranešėjas apgailestauja, kad tam skirtas per ilgas laikotarpis, bet yra įsitikinęs, kad iš tikro keitimas vyks greičiau.

Vairuotojo pažymėjimų galiojimo laiko ribojimas suteikia galimybę atnaujinti duomenis ir nuotrauką bei nuolatos naujinti apsaugos priemones. Bet tai nereiškia, kad Europos Sąjunga nustato privalomą pakartotinę kontrolę, medicininį ar regos patikrinimą; valstybės narės pačios gali nuspręst, ar siekiant užtikrinti kelių transporto saugumą, sulaukus atitinkamo amžiaus ir susiklosčius atitinkamoms sąlygoms, būtina pradėti taikyti tokią kontrolę.

2.5. Vairavimo egzaminuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas (10 straipsnis)

Šioje srityje dar kartą patvirtinami naujosios direktyvos pranašumai. Nepaisant pačių vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimo, šiuo metu nėra jokių suderintų reikalavimų vairavimo egzaminuotojams. Direktyvoje numatyta pakeisti šią netinkamą padėtį; IV priede smulkiai nurodyti reikalavimai vairavimo egzaminuotojams. Taip reglamentuojami privalomieji pagrindiniai kvalifikaciniai, kokybės užtikrinimo reikalavimai ir reguliarios vairavimo egzaminuotojams skirtos kvalifikacijos kėlimo programos.

3. Galutinis įvertinimas

Bendroji pozicija – tai ne tik atsižvelgiant į 25 valstybių narių, turinčių labai skirtingas tradicijas, požiūrį ir patirtį pasiektas kompromisas dėl vairuotojo pažymėjimų ir skirtingų transporto priemonių vairavimo. Savaime suprantama, kad negalėjo būti visiškai patenkinti visų suinteresuotųjų šalių – valstybių narių, Parlamento narių ir skirtingų su tuo susijusių asmenų grupių – lūkesčiai.

Bendrojoje pozicijoje įtvirtintas kompromisas vis dėlto yra svarbus žingsnis reikiama kryptimi. Greta suderinimo Europos mastu, ten, kur prasminga, palikta galimybė priimti sprendimus, laikantis subsidiarumo principo.

Dėl to pranešėjas rekomenduoja priimti bendrąją poziciją be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vairuotojų pažymėjimų

Nuorodos

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

1.12.2005

T6-0041/2005

Komisijos pasiūlymas

COM(2003)0621 – C5-0610/2003

Pakeistas Komisijos pasiūlymas

 

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

28.9.2006

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
28.9.2006

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Svarstymas komitete

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+ :

–:

0 :

31

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Brian Simpson

Pateikimo data

27.11.2006

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...