ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vodičských preukazoch

27.11.2006 - (9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Mathieu Grosch

Postup : 2003/0252(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0414/2006
Predkladané texty :
A6-0414/2006
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vodičských preukazoch

(9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9010/1/2006 – C6‑0312/2006),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003(0621))[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0414/2006),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodenie 20 a (nové)

 

(20a) Najmä Komisia by mala mať právo na stanovenie kritérií potrebných na uplatňovanie tejto smernice.Takéto všeobecné opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Táto smernica sa musí uviesť do súladu s rozhodnutím Rady 2006/512/ES zo 17. júla 2006. Podstata smernice sa tým nijako nemení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 1 odsek 2

2. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, môžu členské štáty zaviesť pamäťové médium (mikročip) ako súčasť vodičského preukazu hneď, ako Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 ustanoví požiadavky v prílohe I týkajúce sa mikročipov. Tieto požiadavky zabezpečia typové schválenie ES, ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti odolať pokusom o neoprávnené zásahy do údajov alebo o ich zmeny.

2. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, môžu členské štáty zaviesť pamäťové médium (mikročip) ako súčasť vodičského preukazu hneď, ako Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 ustanoví požiadavky týkajúce sa mikročipov, ktoré sú uvedené v prílohe I a sú zamerané na pozmenenie nepodstatných prvkov tejto smernice pomocou jej doplnenia. Tieto požiadavky zabezpečia typové schválenie ES, ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti odolať pokusom o neoprávnené zásahy do údajov alebo o ich zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 1 odsek 3 pododsek 3

V súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 Komisia môže upraviť prílohu I s cieľom zaručiť budúcu interoperabilitu.

V súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 Komisia môže pozmeniť prílohu I s cieľom zaručiť budúcu interoperabilitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3 odsek 2

2. Materiál použitý na vodičské preukazy, ktorý je ustanovený v prílohe I, je chránený proti falšovaniu prostredníctvom uplatnenia špecifikácií, ktoré má ustanoviť Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2. Členské štáty môžu zaviesť dodatočné ochranné prvky.

2. Materiál použitý na vodičské preukazy, ktorý je ustanovený v prílohe I, je chránený proti falšovaniu prostredníctvom uplatnenia špecifikácií zameraných na pozmenenie nepodstatných prvkov tejto smernice pomocou jej doplnenia, ktoré má ustanoviť Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2. Členské štáty môžu zaviesť dodatočné ochranné prvky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 9

1. Komisii pomáha vybor pre vodičské preukazy, ďalej len „vybor“.

1. Komisii pomáha vybor pre vodičské preukazy, ďalej len „vybor“.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so

zreteľom na jeho článok 8.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa článok 5a ods. 1 až 4článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

 

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

 

Odôvodnenie

Táto smernica sa musí uviesť do súladu s rozhodnutím Rady 2006/512/ES zo 17. júla 2006. Podstata smernice sa tým nijako nemení.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 304 (E), 1.12.2006, str. 138-200 E.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvodné poznámky a postup

Návrh Komisie týkajúci sa tretej smernice o vodičských preukazoch je z roku 2003. Keďže nebolo možné uzavrieť prvé čítanie v 5. funkčnom období Parlamentu, výbor obnovil svoju činnosť počas 6. funkčného obdobia v novembri 2004. Už v októbri 2004 sa mohla Rada v rámci všeobecných usmernení zamerať na výsledky rôznych diskusií o návrhu.

Spravodajca prevzal rôzne formulácie spomínaných všeobecných usmernení, okrem iných ustanovenia o ochrane dokumentov proti pokusom o falšovanie, definície skupín C1, D1, C a D alebo úplne zmenenú prílohu o skúšajúcich na vodičských skúškach. Spravodajca však zdôraznil osobitný význam bodov, na ktoré sa chce v návrhu zamerať, napríklad v oblasti boja proti snahám o získanie vodičského preukazu v inom členskom štáte, skutočné zníženie existujúcich rozdielnych vzorov vodičských preukazov v 25 členských štátoch, motocyklov a obytných prívesov a automobilov.

Základnou myšlienkou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je dopravná bezpečnosť, ktorá sa dá dosiahnuť správnym výcvikom a skúsenosťami a účinný boj proti snahám o získanie vodičského preukazu v inom štáte. Podľa názoru spravodajcu, rôznorodosť vzorov a rozličné doby platnosti vodičských preukazov predstavujú nepotrebné prekážky slobody pohybu a obmedzujú právnu istotu občanov EÚ. V prípade obytných automobilov a karavanov je potrebné nájsť kompromis medzi bezpečnosťou a hospodárnosťou.

V nadväznosti na schválenie návrhu v prvom čítaní vo februári 2005 prebiehali intenzívne rokovania medzi Európskym parlamentom (zastúpeným spravodajcom, tieňovým spravodajcom a predsedom výboru), Európskou komisiou a príslušným predsedníckym štátom Rady (Luxembursko, Veľká Británia a Rakúsko). Hlavnými rokovacími bodmi boli štyri uvedené oblasti; Parlamentu sa v podstate podarilo presadiť svoje stanovisko. Z celkového počtu 94 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté v prvom čítaní, Rada úplne alebo v podstate prijala 77 a v prípade iných dôležitých zmien a doplnkov sa dospelo ku kompromisu.

Výsledok spomínaných rokovaní bol potvrdený listom adresovaným Rade: po konzultácii so spravodajcom a tieňovými spravodajcami predseda výboru potvrdil svoj súhlas a členom výboru a plénu odporučil prijať spoločnú pozíciu bez zmien, ak je v súlade s prerokovaným textom.

Rada v nadväznosti na rokovania prijala spoločnú pozíciu v júli 2006. Text predložený Parlamentu je v súlade s prerokovaným textom. Navrhnutá spoločná pozícia obsahuje dôležité zmeny, bez toho, aby bola spochybnená celá koncepcia návrhu. Spravodajca preto odporúča prijať spoločnú pozíciu, ktorá je výsledkom kompromisu troch inštitúcií a intenzívnych rokovaní, bezo zmien.

2. Poznámky k jednotlivým bodom spoločnej pozície:

2.1. Boj proti snahám o získanie vodičského preukazu v inom členskom štáte

Týmto znením textu sa vo významnej miere prispelo k boju proti tzv. turizmu zameranému na získanie vodičského preukazu v inom členskom štáte. Za turizmus zameraný na získanie vodičského preukazu v inom členskom štáte sa považuje správanie, keď sa občania, ktorí museli doma odovzdať svoj vodičský preukaz kvôli vážnemu priestupku snažia získať preukaz v inom členskom štáte a tento nový preukaz musí ich domovský členský štát uznať. V tejto súvislosti bol prevzatý návrh Parlamentu: Členský štát je povinný odmietnuť vydať vodičský preukaz, ak bol žiadateľovi v inom členskom štáte vodičský preukaz obmedzený, pozastavený alebo odobratý (článok 11). Pri vykonávaní smernice (článok 15) sa členské štáty navzájom podporujú a sú spoločne s inými členskými štátmi povinné pri vydávaní, náhrade, predĺžení alebo výmene vodičského preukazu v prípade odôvodneného podozrenia prešetriť, či už je žiadateľ vlastníkom vodičského preukazu. S ohľadom na uľahčenie tejto spolupráce je v EÚ potrebné vytvoriť sieť na výmenu údajov o vodičských preukazoch. Spravodajca týmto členské štáty vyzýva, aby databázu údajov o vodičských preukazoch vytvorili čo najrýchlejšie a aby v každom prípade zabezpečili jej fungovanie po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

2.2. Dvojkolesové vozidlá: Bezpečnosť získaná skúsenosťami

Štatistiky o nehodovosti motocyklov ukazujú, že práve v tejto oblasti je potrebné konať. Pod vedením Parlamentu bola v podstate stanovená zásada postupného prístupu, aj keď si členské štáty ponechali istý stupeň pružnosti s ohľadom na minimálny vek (pozri článok 4, článok 7 ods. 1 písm. c a prílohu VI). Zásada postupného prístupu podporuje získavanie skúseností na menších motocykloch, pred tým, ako vodič získa vodičský preukaz na väčšie motocykle. V tejto súvislosti je dôležité v EÚ vytvoriť atraktívne a celoeurópske skupiny vozidiel A1 a A2, v členských štátoch zaviesť možnosť odbornej prípravy predstavujúcu alternatívu skúšok pre postup do vyššej skupiny a zvýšiť vekovú hranicu priameho prístupu k výkonnejším motocyklom (bez predchádzajúcej praxe) na 24 rokov. Pokiaľ ide o malé motocykle (mopedy), bude zavedená nová európska skupina AM. V tejto skupine je predpísaná najmenej jedna teoretická skúška, ktorá má zvýšiť bezpečnosť dopravy práve pre najmladších vodičov, ktorí sú najviac ohrození.

2.3. Prívesy, obytné prívesy a obytné automobily

Návrh Komisie bol v súvislosti s prívesmi veľmi reštriktívny: v prípade všetkých prívesov s prípustnou hmotnosťou nad 750 kg by vodič potreboval vodičský preukaz skupiny B+E (s príslušnou skúškou). Táto skutočnosť nemohla však byť odôvodnená štatistikami o nehodovosti. Parlamentu sa podarilo presadiť, že vlastníci vodičského preukazu skupiny B sú oprávnení viesť príves s prípustnou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ak celková hmotnosť vozidla a prívesu nepresiahne 4 250 kg. Ak je prípustná hmotnosť vozidla a prívesu vyššia ako 3 500 kg, je podľa predpisov jednotlivých členských štátov potrebné absolvovať školenie a/alebo skúšky. (pozri prílohu V).

Pokiaľ ide o obytné automobily, Rada neprejavila ochotu zaviesť podobný systém; v tomto prípade zostane hraničná hmotnosť pre triedu B na úrovni 3 500 kg.

2.4. Zníženie súčasnej rozmanitosti vzorov vodičských preukazov: Európsky vodičský preukaz

V súčasnosti existuje viac ako 110 rôznych vzorov vodičských preukazov, a táto skutočnosť veľmi komplikuje kontrolu, a preto budú nahradené jediným vzorom vodičského preukazu. Najneskôr šesť rokov po nadobudnutí účinnosti smernice musia všetky nedávno vydané vodičské preukazy zodpovedať novému vzoru, ako aj všetky vodičské preukazy, ktoré boli nahradené kvôli strate alebo krádeži. Členské štáty môžu ako súčasť vodičského preukazuje zaviesť médium na ukladanie údajov (mikročip). Práva získané v období pred nadobudnutím účinnosti smernice, ktoré sa týkajú vodičského preukazu, zostanú nedotknuté. (článok 13, ods. 2).

Členské štáty okrem toho musia zabezpečiť, aby najneskôr 26 rokov po nadobudnutí účinnosti smernice boli všetky vydané vodičské preukazy v súlade s novým vzorom plastikovej karty (článok 3, ods. 3). Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad dĺžkou tejto lehoty, no súčasne očakáva, že výmena sa uskutoční v kratšom čase.

Zavedenie obmedzenej doby platnosti vodičských preukazov umožní aktualizáciu uvedených údajov a fotografií a pravidelné zavádzanie nových bezpečnostných znakov. To však neznamená, že Európska únia by nariadila povinné opakovanie skúšky, lekárskej prehliadky alebo kontroly zraku; členské štáty môžu rozhodnúť, či budú takéto kontroly, ktoré by od určitého veku a za určitých podmienok s ohľadom na bezpečnosť dopravy boli vhodné, pri obnovení vodičského preukazu uskutočnia alebo nie.

2.5. Kvalifikácia a pravidelné školenie skúšajúcich na vodičských skúškach (článok 10)

Táto oblasť je príkladom ďalších výhod vyplývajúcich z novej smernice. Kým samotný vodičský preukaz sa uznáva, v súčasnosti neexistujú harmonizované predpisy týkajúce sa skúšajúcich vedenia vozidla. Smernica túto neprijateľnú situáciu zmení a podrobne upraví požiadavky pre skúšajúcich v prílohe IV . Týmto spôsobom sa určia nevyhnutné časti základnej kvalifikácie, požiadavky v súvislosti so zabezpečením kvality a pravidelné programy ďalšieho vzdelávania pre skúšajúcich vedenia vozidla.

3. Záverečné hodnotenie

Spoločná pozícia nie je len kompromisom 25 členských štátov s rôznymi tradíciami, názormi a skúsenosťami s ohľadom na vodičský preukaz a vedenie rozličných druhov motorových vozidiel. Je prirodzené, že nebolo možné splniť všetky očakávania zúčastnených strán, členských štátov, poslancov a rozličných skupín, ktorých sa táto téma týka.

Kompromis, v podobe, ktorá tvorí súčasť spoločnej pozície, je však podstatným krokom, ktorý sa uberá dobrým smerom. Popri nevyhnutnej harmonizácii predpisov na európskej úrovni zostáva zásada subsidiarity zachovaná, tam, kde je to zmysluplné.

Z tohto dôvodu spravodajca odporúča prijať spoločnú pozíciu bez ďalších zmien.

POSTUP

Názov

Spoločná pozícia Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vodičských preukazoch

Referenčné čísla

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Dátum prvého čítania v Parlamente – číslo P

1.12.2005

T6-0041/2005

Návrh Komisie

KOM(2003)0621 – C5-0610/2003

Zmenený návrh Komisie

 

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

28.9.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN
28.9.2006

Spravodajca
  dátum menovania

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Dátum prijatia

22.11.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+ :

–:

0 :

31

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Simpson

Dátum predloženia

27.11.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...