Betänkande - A6-0414/2006Betänkande
A6-0414/2006

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort

27.11.2006 - (9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Mathieu Grosch

Förfarande : 2003/0252(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0414/2006
Ingivna texter :
A6-0414/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort

(9010/1/2006 – C6‑0312/2006 – 2003/0252(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9010/1/2006 – C6‑0312/2006),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003)0621)[2],

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6‑0414/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunktParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 20a (nytt)

 

(20a) Kommissionen bör i synnerhet ha rätt att fastställa de kriterier som är nödvändiga för tillämpningen av detta direktiv. Eftersom dessa åtgärder med allmän räckvidd är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

Motivering

Detta direktiv bör anpassas så att det överensstämmer med rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006, vilket dock inte på något sätt påverkar direktivet i sak.

Ändringsförslag 2

Artikel 1, punkt 2

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser om uppgiftsskydd får medlemsstaterna förse körkortet med ett lagringsmedium (en mikroprocessor) från och med det att kommissionen fastställt föreskrifterna i bilaga I för mikroprocessorn i enlighet med förfarandet i artikel 9.2. Dessa föreskrifter skall innehålla bestämmelser om EG‑typgodkännande som får beviljas endast om det kan visas att mikroprocessorn är skyddad mot försök att manipulera eller ändra lagrade uppgifter.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser om uppgiftsskydd får medlemsstaterna förse körkortet med ett lagringsmedium (en mikroprocessor) från och med det att kommissionen fastställt föreskrifterna enligt bilaga I för mikroprocessorn, vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv och komplettera det, i enlighet med förfarandet i artikel 9.2. Dessa föreskrifter skall innehålla bestämmelser om EG‑typgodkännande som får beviljas endast om det kan visas att mikroprocessorn är skyddad mot försök att manipulera eller ändra lagrade uppgifter.

Ändringsförslag 3

Artikel 1, punkt 3, stycke 3

I enlighet med förfarandet i artikel 9.2 får kommissionen anpassa bilaga I för att garantera kompatibilitet i framtiden.

I enlighet med förfarandet i artikel 9.2 får kommissionen ändra bilaga I för att garantera kompatibilitet i framtiden.

Ändringsförslag 4

Artikel 3, punkt 2

2. Det material som används för körkortet enligt bilaga I skall göras förfalskningssäkert genom att specifikationer tillämpas som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 9.2. Medlemsstaterna får införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

2. Det material som används för körkortet enligt bilaga I skall göras förfalskningssäkert genom att specifikationer tillämpas, vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv och komplettera det, som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 9.2. Medlemsstaterna får införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

Ändringsförslag 5

Artikel 9

1. Kommissionen skall bistås av körkortskommittén, nedan kallad "kommittén".

1. Kommissionen skall bistås av körkortskommittén, nedan kallad ”kommittén”.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a, punkterna 1 till 4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

 

Motivering

Detta direktiv bör anpassas så att det överensstämmer med rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006, vilket dock inte på något sätt påverkar direktivet i sak.

  • [1]  EUT C 304 E, 1.12.2005, s. 138–200.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1. Bakgrund och förfarande

Kommissionens förslag till ett tredje körkortsdirektiv är från 2003. Eftersom första behandlingen inte kunde avslutas under den femte valperioden återupptog utskottet arbetet helt under den sjätte valperioden i november 2004. Redan i oktober 2004 kunde rådet å sin sida fastställa resultatet av olika debatter om förslaget i en ”allmän riktlinje”.

Föredraganden har tagit över olika förslag från denna ”allmänna riktlinje”, bland annat bestämmelserna om skydd mot förfalskning av dokument, definitionerna av klasserna C1, D1, C och D eller den fullständigt ändrade bilagan om förarprövare. Föredraganden lade dock vikt vid vissa punkter som han ville framhäva i förslaget, särskilt vad gällde bekämpningen av körkortsturismen, en verklig minskning av antalet olika körkortsmodeller i de 25 medlemsstaterna, motorcyklar, husvagnar och husbilar.

Grundtanken i ändringarna är att åstadkomma trafiksäkerhet genom korrekt utbildning och erfarenhet liksom en effektiv bekämpning av körkortsturismen. Enligt föredraganden var de olika modellerna och giltighetsperioderna onödiga hinder för den fria rörligheten och minskade EU-medborgarnas rättssäkerhet. För husbilar och husvagnar bör man hitta en pragmatisk medelväg mellan säkerhet och lönsamhet.

Efter det att första behandlingen antogs i februari 2005 inleddes intensiva förhandlingar mellan Europaparlamentet (som företräddes av föredraganden, skuggföredraganden och utskottets ordförande), kommissionen och respektive ordförandeland (Luxemburg, Förenade kungariket och Österrike). De viktigaste förhandlingsfrågorna var de fyra områden som nämns ovan. Parlamentet kunde för det mesta driva igenom sina ståndpunkter. Av de 94 ändringar som parlamentet antog vid första behandlingen godtog rådet 77 helt eller i princip. I övriga viktiga ändringar kunde en kompromiss nås.

Resultatet av dessa förhandlingar bekräftades i en skrivelse till rådet. Därefter bekräftade utskottets ordförande, efter samråd med föredraganden och skuggföredraganden, att han hade för avsikt att rekommendera utskottets ledamöter och plenum att anta den gemensamma ståndpunkten utan ändringar, förutsatt att den gemensamma ståndpunkten stämde överens med den text som man förhandlat fram.

Resultatet av förhandlingarna antogs slutligen av rådet i juli 2006 i form av en gemensam ståndpunkt. Den text som nu överlämnas till parlamentet motsvarar den text som man förhandlade fram. Den föreslagna gemensamma ståndpunkten innehåller de viktigaste nyheterna. De tre institutionerna kommer att göra smärre strykningar utan att de ifrågasätter konceptet i dess helhet. Föredraganden föreslår därför att den gemensamma ståndpunkten, som redan i sig är en kompromiss mellan de tre institutionerna och ett resultat av intensiva förhandlingar, antas utan ändringar.

2. Anmärkningar till enskilda punkter i den gemensamma ståndpunkten:

2.1. Bekämpning av ”körkortsturism”

Denna text kommer att leda till viktiga framsteg för att bekämpa den så kallade körkortsturismen. Med körkortsturism menas den företeelse att medborgare, som varit tvungna att lämna ifrån sig sitt körkort i sitt hemland på grund av ett allvarligt brott, skaffar sig ett nytt körkort i en annan medlemsstat, som sedan måste erkännas i deras hemländer. I detta fall har parlamentets förslag övertagits: En medlemsstat måste vägra att utfärda ett körkort om en sökandes körkort har begränsats, omhändertagits eller återkallats av en annan medlemsstat (artikel 11). Medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv (artikel 15). Särskilt vid utfärdande, ersättande, förnyande eller utbyte av ett körkort måste de kontrollera med andra medlemsstater att den sökande inte redan har ett körkort, om det finns rimlig anledning att misstänka detta. För att underlätta samarbetet bör ett nätverk för EU-körkort införas för datautbyte. Föredraganden uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att så snart som möjligt införa detta körkortsnätverk och att se till att det i vilket fall som helst fungerar när detta direktiv skall tillämpas.

2.2. Tvåhjuliga fordon: säkerhet genom erfarenhet

När det gäller motorcyklarna är det olycksfallsstatistiken som uppmanar till de flesta åtgärderna. Under parlamentets ledning har principen om stegvis tillträde i princip fastslagits, även om medlemsstaterna tilldelats en viss flexibilitet i fråga om lägsta åldersgräns (jämför artikel 4 och 7.1 c samt bilaga VI). Vid stegvis tillträde är det viktigt att samla erfarenhet av lättare motorcyklar innan man byter till tyngre. Det är också viktigt att införa de attraktiva och alleuropeiska fordonsklasserna A1 och A2, att i medlemsstaterna eventuellt införa utbildning i stället för prov vid byte till en högre fordonsklass samt att höja åldersgränsen för direkt tillträde till de tyngsta motorcyklarna (utan tidigare erfarenhet) till 24 år. För mopeder införs dessutom en ny europeisk klass, AM. För denna klass krävs minst ett teoretiskt prov, något som skall öka trafiksäkerheten just för de yngsta förarna som sannolikt är mer i riskzonen.

2.3. Släpvagnar, husvagnar och husbilar

Kommissionens förslag var mycket restriktivt i fråga om släpvagnar. För alla släpvagnar på 750 kg och mer hade kommissionen velat ha ett B+E-körkort (med prov). Det kan dock inte motiveras genom olycksfallsstatistik eller liknande. Parlamentet kunde driva igenom att den som har haft körkort med behörighet B kan haka på en släpvagn med en tillåten totalvikt på mer än 750 kg, förutsatt att fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om fordonskombinationens tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg krävs utbildning och/eller prov, allt enligt medlemsstatens bestämmelser (jfr. bilaga V). Rådet var inte redo att införa ett liknande system för husvagnar, utan viktgränsen för kategori B behålls vid 3 500 kg.

2.4. Minskning av antalet olika körkort: Ett europeiskt körkort

De nuvarande mer än 110 olika körkortsmodellerna, som avsevärt försvårar kontrollerna i praktiken, kommer att ersättas av en enda körkortsmodell i kreditkortsformat. Senast 6 år efter det att bestämmelserna trätt i kraft måste alla nya utfärdade körkort motsvara den nya modellen, liksom alla körkort som ersätts för att de kommit bort eller stulits. Medlemsstaterna kan förse körkortet med ett lagringsmedium (en mikroprocessor). Detta direktiv skall inte påverka behörighet att framföra fordon som förvärvats före dagen för direktivets tillämpning (artikel 13.2).

Dessutom måste medlemsstaterna se till att alla gällande körkort motsvarar den nya plastkortsmodellen senast 26 år efter det att direktivet trätt i kraft (artikel 3.3). Föredraganden beklagar att denna tidsfrist är så lång, men tror att ersättandet kommer att gå snabbare i praktiken.

Om en begränsad giltighetsperiod införs för körkort är det dessutom möjligt att uppdatera uppgifterna, förnya fotografierna och regelbundet införa nya säkerhetsdetaljer. Detta innebär dock inte, att EU kräver att nya prov, läkarundersökningar och syntest skall göras. Medlemsstaterna kan själva bestämma om de skall kräva sådana test vid förnyelse från och med en viss ålder eller under vissa förutsättningar för att garantera trafiksäkerheten.

2.5. Ut- och fortbildning av förarprövare (artikel 10)

Detta område är bara ett exempel på de ytterligare fördelarna med det nya direktivet. Även om själva körkorten omfattas av bestämmelser om ömsesidigt godkännande finns det för närvarande inga harmoniserade bestämmelser om förarprövare. Direktivet kommer att ändra på denna ohållbara situation och har fastställt detaljerade krav på förarprövare i bilaga IV. På så sätt fastställs de nödvändiga grunderna för grundläggande kompetens, krav på kvalitetssäkring och regelbundna fortbildningsprogram för förarprövare.

3. Slutvärdering

Den gemensamma ståndpunkten är inte enbart en kompromiss mellan 25 medlemsstater med mycket olika traditioner, attityder och erfarenheter när det gäller körkort och framförande av olika fordon. Det är självklart att samtliga parters – medlemsstaters, parlamentarikers och olika berörda gruppers – alla önskemål inte kan uppfyllas till fullo.

Kompromissen, i den form som fastställts i den gemensamma ståndpunkten, är dock ett viktigt steg i rätt riktning. Vid sidan av den nödvändiga harmoniseringen på europeisk nivå kan beslut även tas enligt subsidiaritetsprincipen i de fall det är ändamålsenligt.

Av dessa skäl föreslår föredraganden att den gemensamma ståndpunkten skall antas genom att de 5 ändringarna av kommittéförfarandet som antagits i utskottet för transport och turism inkluderas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort

Referensnummer

9010/1/2006 – C6-0312/2006 – 2003/0252(COD)

Parlamentets första behandling –
P-nummer

1.12.2005

T6-0041/2005

Kommissionens förslag

KOM(2003)0621 – C5-0610/2003

Kommissionens ändrade förslag

 

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

28.9.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
28.9.2006

Föredragande
  Utnämning

Mathieu Grosch
22.8.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

10.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Antagande

22.11.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Brian Simpson

Ingivande

27.11.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...