VERSLAG over de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie

27.11.2006 - (2006/2114(INI))

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Geoffrey Van Orden
PR_INI_art. 45

Procedure : 2006/2114(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0420/2006

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie

(2006/2114(INI))

Het Europees Parlement,

–       gezien de goedkeuring op 13 april 2005 van de aanvraag van de Republiek Bulgarije om toe te treden tot de Europese Unie[1],

–       gezien het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie[2], ondertekend op 25 april 2005 (Toetredingsverdrag),

–       onder verwijzing naar zijn vele resoluties en rapporten over Bulgarije sinds het begin van de toetredingsonderhandelingen,

–       gezien de regelmatige rapporten van de Commissie over de stand van zaken met betrekking tot de Bulgaarse voorbereidingen op het EU-lidmaatschap, en in het bijzonder zijn Mededeling “Monitoringverslag inzake de stand van de voorbereidingen van Bulgarije en Roemenië op het EU-lidmaatschap” (COM(2006)0549),

–       gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

–       gezien het rapport van de Commissie buitenlandse zaken en de standpunten van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0420/2006),

A.     overwegende dat het Parlement zich verheugt over de bevestiging van de Commissie en de Raad dat Bulgarije voldoende vorderingen heeft gemaakt om op 1 januari 2007 toe te kunnen treden tot de EU,

B.     overwegende dat Bulgarije op 14 december 1995 een aanvraag heeft ingediend voor toetreding tot de Europese Unie, formeel als kandidaat is erkend op 16 juli 1997, onderhandelingen is begonnen op 15 februari 2000, de toetredingsonderhandelingen succesvol heeft afgerond op 14 december 2004, het Toetredingsverdrag heeft ondertekend op 25 april 2005 en het heeft geratificeerd, en, samen met Roemenië, de historische vijfde uitbreiding van de EU zal afronden,

C.     overwegende dat de richting, de snelheid en het ritme van de hervormingen consistent zijn geweest en dat het moderniseringsproces op zich moet worden gezien als waardevol en niet alleen als een vereiste voor toetreding tot de EU,

D.     overwegende dat de enorme prestatie die Bulgarije heeft geleverd tijdens het transformatieproces in alle opzichten waardering verdient; deze waardering komt hoofdzakelijk toe aan de bevolking, die zich met groot geduld aan een politieke en economische paardenkuur zonder weerga heeft onderworpen

E.     overwegende dat, net als in vele andere lidstaten, wordt erkend dat het hervormingsproces na de toetreding nog vele jaren zal voortduren, maar dat er essentiële gebieden zijn waarop bepaalde aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen als stimulans om tijdig actie te ondernemen,

F.     overwegende dat het een zaak is van nationale overheden, krachtens de overgangsregelingen in het Toetredingsverdrag en andere bevoegdheden, om besluiten te nemen op het gebied van migratievraagstukken, zoals beperkingen op het vrije verkeer van werknemers, daarmee erkenning gevend aan het feit dat dit een punt van zorg is geworden als gevolg van de chaotische asiel- en immigratiebeleidsmaatregelen die in een aantal lidstaten zijn genomen en die niets te maken hebben met de uitbreiding van de EU,

1.      feliciteert Bulgarije en verwelkomt zijn toetreding op 1 januari 2007, kijkt uit naar de komst te zijner tijd van de 18 Bulgaarse leden van het Europees parlement, de Bulgaarse Commissaris en de Bulgaarse ambtenaren in de EU-instellingen, en spreekt zijn erkenning uit voor de uitstekende bijdrage die de “waarnemende” Bulgaarse leden van het Europees parlement sinds september 2005 hebben geleverd;

2.      complimenteert het Directoraat-generaal Uitbreiding van de Commissie met de zeer professionele en toegewijde wijze waarop het zijn monitoringwerkzaamheden heeft uitgevoerd – met name in het afgelopen jaar, toen de vorderingen op weg naar toetreding elkaar in een hoger tempo opvolgden – en is zeer tevreden met de evenwichtige beoordelingen die het heeft gemaakt van de voorbereidingen van Bulgarije;

3.      neemt nota van de gebieden waarop nog vooruitgang moet worden geboekt, de dringende en voortdurende behoefte aan concrete resultaten en de verschillende beschermende en andere maatregelen die, indien noodzakelijk, kunnen worden genomen om hardnekkige tekortkomingen aan te pakken; roept de Bulgaarse autoriteiten ertoe op snel en zorgvuldig te handelen om de noodzakelijkheid van dergelijke maatregelen te minimaliseren of weg te nemen, en dringt erop aan dat de Commissie het Parlement volledig blijft betrekken bij het toezicht op de ontwikkelingen en bij eventueel beraad over het in werking stellen van vrijwaringsclausules, daar de voorzitter van de Commissie ermee akkoord is gegaan het Parlement te betrekken in het geval van actief gebruik van de vrijwaringsclausule in artikel 39 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden over uitstel van toetreding tot 2008;

4.      dringt aan op een spoedige ratificatie van het Toetredingsverdrag door de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan;

Politieke criteria

5.      dringt aan op maximale transparantie in iedere sector, inclusief de behandeling van privatiseringsprocessen, openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten, benoemingen en promoties van ambtenaren en de rechterlijke macht, en dringt aan op transparantie in het juridisch proces, op alle niveaus, om deugdelijk bestuur, efficiëntie en het vertrouwen van de burger te bevorderen;

6.     verzoekt om versterking van de rol van de Bulgaarse ombudsman teneinde overheidsfouten te corrigeren en te functioneren als anticorruptiemechanisme dat institutionele gebruiken transparanter kan maken;

7.      prijst de aanhoudende inspanningen van de Bulgaarse autoriteiten om de verbintenissen na te leven die zijn aangegaan op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, evenals de stappen die zijn ondernomen ter bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie en ter afronding van de hervorming van de rechterlijke macht; verwacht dat (schrapping) maatregelen zoals meer en betere training voor politierechercheurs, met het oog op het vooronderzoek, betere coördinatie van de anti-corruptiestrategie tussen de betrokken organen en versterking van de institutionele bevoegdheden van de inspectiediensten binnen het overheidsapparaat, strikt worden toegepast en zullen leiden tot concrete en zichtbare resultaten, zoals de succesvolle aanklacht en veroordeling van plegers van zware misdaden;

8.     verwacht dat er urgente en bijzondere aandacht wordt besteed aan de toetsingscriteria uit het laatste monitoringrapport van de Commissie om te voorkomen dat de vrijwaringsmechanismen in werking treden; roept op tot effectievere maatregelen om de bezittingen van personen die zich bezighouden met georganiseerde misdaad te identificeren, op te sporen en in beslag te nemen; en verlangt ten slotte tastbare resultaten op het gebied van handhaving en gerechtelijke vervolging van witwaspraktijken;

9.     verheugt zich over de verbeteringen in de organisatie en het management van de politie- en veiligheidsdiensten die voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe Wet op het Ministerie van Binnenlandse Zaken; verzoekt om uitbreiding van de gespecialiseerde politie-eenheden die zich bezighouden met de bestrijding van georganiseerde misdaad, met name aan de grenzen, corruptie, drugs- en mensenhandel en verzoekt daarnaast om betere salarissen en arbeidsvoorwaarden, snelle promotie voor uitblinkende functionarissen en uitrusting met de modernste apparatuur; verzoekt tegelijkertijd de lidstaten aan de Bulgaarse politie speciale training en assistentie door politiefunctionarissen met specifieke expertise aan te bieden, om te helpen de achterstand bij de aanpak van zware misdaden weg te werken en de activiteiten van de bendeleiders een halt toe te roepen;

10.    juicht de veranderingen toe die onder de nieuwe procureur-generaal hebben plaatsgevonden binnen het openbaar ministerie, waaronder versnelde procedures en maatregelen om te voorkomen dat onderzoeken vroegtijdig worden afgesloten; verzoekt om juridische bepalingen die het mogelijk maken rechters die door een tuchtraad worden onderzocht te schorsen en om strenge maatregelen tegen openbaar aanklagers die de rechtsgang hebben belemmerd of zaken om onjuiste redenen hebben afgesloten;

11.    verheugt zich over het besluit om de bestanden van de geheime dienst toegankelijk te maken, een maatregel die zal helpen vertrouwen bij het publiek te wekken en die een duidelijke breuk met het verleden vormt, en raadt aan om dergelijke openbaarmakingen te laten controleren door een onpartijdige en gerespecteerde commissie;

12.    herhaalt zijn oproep tot verbetering van de slechte levensomstandigheden en sanitaire voorzieningen in kindertehuizen en tehuizen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, in het besef dat de bestaande projecten en prioriteiten in onvoldoende mate voorzien in de behoeften van degenen die in deze instellingen verblijven, en dringt er derhalve op aan om de problemen in de institutionele zorg landelijk prioriteit te geven en te zorgen voor een hogere kwaliteit, doordachte de institutionaliseringsprogramma's en cohesiefondsen die zijn gericht op grootschalige en zichtbare verbeteringen in gebouwen, levensomstandigheden en de zorg; herhaalt zijn oproep hervormingen in de wetgeving inzake adoptiepraktijken te bevorderen;

13.    erkent dat er al veel is gedaan om de Roma te integreren en verzoekt om nog meer gezamenlijke inspanningen om hun taalvaardigheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van hoger onderwijs, beroepsopleidingen en banen voor deze bevolkingsgroep wordt verbeterd. Verder moeten de Roma toegang krijgen tot betere voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en gezinsplanning en moeten ze worden aangespoord om zich ten volle in te spannen om zich aan te passen aan de maatschappij en gebruik te maken van de mogelijkheden die hen worden geboden;

14.    verzoekt de Commissie nauwlettend toezicht te houden, voor en na de toetreding, op de nakoming van de toezeggingen van Bulgarije wat betreft de bescherming van minderheden, en deze kwestie ook op te nemen in het werkterrein van het onlangs ingestelde mechanisme voor samenwerking en verificatie na de toetreding

Economische criteria

15     feliciteert Bulgarije met zijn gestage economische vooruitgang, die heeft geleid tot een economische groei van 6,1% BBP, hogere nettolonen, dalende werkloosheid (8,7%) en uitstekende buitenlandse directe investeringen; benadrukt het belang van verstandige macro-economische beleidsmaatregelen en structurele hervormingen om de stabiliteit te bewaren, de handels- en begrotingstekorten verder te verkleinen en om werkgelegenheidsgroei te stimuleren;

16     dringt aan op meer inspanningen om de macro-economische omstandigheden in Bulgarije te verbeteren, zodat de particuliere sector en met name het MKB zich verder kunnen ontwikkelen, op basis van transparante wettelijke en bestuursrechtelijke structuren en meer flexibele arbeidswetten;

17     spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanhoudende onzichtbare barrières voor buitenlandse investeerders; dringt aan op transparante, onpartijdige en gemakkelijk te begrijpen openbare aanbestedingen en regelgeving; dringt er bij de Bulgaarse regering op aan het niet tijdig nemen van administratieve besluiten aan te pakken, daar dit het ontstaan van een positief investeringsklimaat in Bulgarije in gevaar kan brengen; en beveelt belastingmaatregelen aan om binnenlandse investeringen te bevorderen en om de communicatie en de openheid tussen ambtenaren en bedrijven te verbeteren;

Acquis communautaire

18     feliciteert de Bulgaarse autoriteiten met de op handen zijnde afronding van een groot aantal complexe maatregelen op het gebied van landbouw; erkent dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van handel in levende dieren en dierwelzijn, waarbij de strengste normen in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld bij het transport en het slachten van dieren en bij de verwerking van dierlijke nevenproducten; benadrukt het belang dat het vleesverwerkingssysteem op het moment van toetreding (schrapping) geheel operationeel zal zijn en verwacht dat dit het geval zal zijn; dringt er op aan dat de vereiste grenscontroleposten gereed moeten worden gemaakt en dat er streng moet worden opgetreden om de klassieke varkenspest en andere dierenziektes onder controle te houden, vooral op de plaatsen waar de volksgezondheid of de voedselveiligheid gevaar loopt;

19     dringt erop aan dat Bulgarije gebruik maakt van de mogelijkheid om de strengst mogelijke normen te introduceren op het gebied van de luchthaven- en vliegtuigbeveiliging gezien de aard van de terroristische dreiging, waarbij een aanval op het ene land mogelijk kan worden als gevolg van ondeugdelijke veiligheidsprocedures in een ander land; dringt aan op een snelle en toetsbare afronding van alle corrigerende maatregelen om gebreken met betrekking tot de luchtwaardigheid en het onderhoud van vliegtuigen, vliegprocedures en de vergunningen van vliegtuigbemanningen te verhelpen;

20.    is zich ervan bewust dat niet alleen Bulgarije, maar de landen van heel Europa de komende jaren geconfronteerd zullen worden met een tekort aan energie en in toenemende mate afhankelijk zullen zijn van import van energie uit Rusland en instabiele regio's; benadrukt dat het van cruciaal belang is dat Bulgarije energieleveringen garandeert die zowel nationaal als regionaal aan toekomstige eisen zullen voldoen; benadrukt ook het belang van het ondersteunen van nieuwe opwekkings- en transportcapaciteiten afkomstig van concurrerende en duurzame energiebronnen, gepaard gaand aan het verbeteren van energiebesparende maatregelen en inachtneming van de doelstellingen van het Kyoto-protocol; is zich bewust van de opofferingen die Bulgarije zich moet getroosten om te voldoen aan de eis de eenheden 3 en 4 van Kozloduy in 2006 definitief te sluiten en deze eenheden vervolgens te ontmantelen; herhaalt zijn oproep aan de Raad om flexibel om te gaan met de sluitingsdata voor deze eenheden en deze eventueel met acht maanden uit te stellen teneinde een evaluatie mogelijk te maken, zonder daarbij de veiligheidsvoorwaarden uit het oog te verliezen, aangezien die een absolute prioriteit blijven;

21.    benadrukt dat het belangrijk is dat EU-middelen op adequate wijze worden beheerd en gecontroleerd, niet alleen om financiële juistheid te garanderen maar ook om deze middelen zo efficiënt mogelijk te benutten, door middel van procedures die toegankelijk en eenvoudig te begrijpen zijn voor personen die geen deel uitmaken van het bureaucratisch systeem;

22.    wijst erop dat, daar waar tijdelijke maatregelen gedurende de eerste drie jaar na een toetreding mogelijk zijn, dergelijke maatregelen bij de laatste toetredingsronde inderdaad zijn toegepast, tot voordeel van alle betrokken partijen; uit de wens dat dergelijke mechanismen alleen op specifieke gebieden worden toegepast; wijst erop dat de maatregelen die nodig zijn om het EU-beleid naar behoren te laten functioneren eerst dan kunnen worden opgeheven wanneer volledig is voldaan aan de door de Commissie vastgestelde standaards;

23.    feliciteert Bulgarije met de bijdrage die het land heeft geleverd aan de regionale en internationale stabiliteit en veiligheid, met name als lid van de NAVO, en ziet zijn akkoord met de VS over het gebruik van militaire faciliteiten als een tastbaar bewijs van betrokkenheid bij de transatlantische alliantie;

24.    spreekt zijn aanhoudende steun uit voor de Bulgaarse zusters en de Palestijnse dokter die sinds 1999 in Libië gevangen worden gehouden; dringt aan op een spoedige en bevredigende afsluiting van het aanhoudende onderzoek, en op een passende compensatie door de Libische autoriteiten voor het leed dat deze onschuldige mensen is aangedaan;

25.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de overheden en parlementen van de lidstaten en aan de regering en de Nationale Vergadering van de Republiek Bulgarije.

  • [1]  PB C 33 E, 9.2.2006, blz. 409.
  • [2]  PB L 157, 21.6.2005, blz. 11.

ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN (22.11.2006)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake inzake de toetreding van Bulgarije
(2006/2114(INI))Rapporteur voor advies: Hartmut NassauerPA_NonLeg

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.   erkent de inspanningen van Bulgarije om zijn wetgeving en bestuur aan te passen aan de wetten en regels van de Europese Unie in het algemeen, en meer in het bijzonder sinds het vorige verslag van de Commissie van mei 2006;

2.   onderstreept het feit dat de vooruitgang die tot dusver is geboekt met betrekking tot de hervorming van het justitiële stelsel beperkt is en verzoekt Bulgarije verdere verbeteringen tot stand te brengen met betrekking tot de noodzakelijke wijzigingen van de grondwet, het vermogen van de Hoge Raad om op een geloofwaardige en efficiënte wijze op te treden, de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, de betrouwbaarheid van de fase vóór het gerechtelijk onderzoek en de aanname van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

3.   spreekt zijn ernstige zorg uit over het feit dat hoewel er maatregelen zijn genomen en instellingen zijn opgericht om de georganiseerde misdaad en corruptie te bestrijden, deze niet tot bevredigende resultaten hebben geleid met als gevolg dat instellingen op het gebied van het openbaar bestuur, de lokale overheid en de belastinginning zeer kwetsbaar blijven; dringt er daarom met klem op aan dat Bulgarije zijn inspanningen intensiveert om zijn strategie te verbeteren en door te voeren in de strijd tegen corruptie op hoog niveau en de georganiseerde misdaad;

4.   benadrukt dat ondanks het positieve gegeven dat de wetgeving van Bulgarije op het gebied van het witwassen van geld nu grotendeels in overeenstemming is met het acquis, er aanzienlijke tekortkomingen blijven bestaan in de uitvoering van de wetgeving en zichtbare resultaten daardoor uitblijven; verzoekt Bulgarije om een einde te maken aan deze onbevredigende situatie;

5.   onderstreept dat de situatie van etnische minderheden in Bulgarije, zoals de Roma en de Turken, moet worden verbeterd, en verzoekt de Bulgaarse regering ervoor te zorgen dat deze groeperingen niet worden gediscrimineerd bij de toegang tot het nationale onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg en werkgelegenheidsregelingen en krachtig op te treden tegen alle discriminerende uitspraken en handelingen tegen deze groeperingen;

6.   erkent dat met betrekking tot de externe dimensie van het hoofdstuk justitie en binnenlandse zaken vooruitgang is geboekt met betrekking tot samenwerking op het gebied van de asielproblematiek en justitie; echter met betrekking tot de voorbereidingen voor de toepassing van het Schengen‑acquis en het beheer van de toekomstige buitengrens van de EU moet er op tekortkomingen worden gewezen, waardoor mensensmokkel en drugssmokkel grote problemen blijven;

7.   benadrukt dat het doorvoeren van hervormingen een algemeen probleem blijft vanwege het ontbreken van efficiënte structuren, voldoende bewustzijn en efficiënte training van de betrokken entiteiten; dringt er bij de Bulgaarse autoriteiten met klem op aan dat ze laten zien dat ze daadwerkelijk vastberaden zijn om deze situatie te verbeteren en niet het risico willen lopen dat de financiële steun van de EU na de toetreding ten prooi valt aan corruptie;

8.   verwelkomt en ondersteunt de begeleidende maatregelen van de kant van de Commissie, zoals de voorgestelde mechanismen voor samenwerking en controle van de noodzakelijke vooruitgang na toetreding en het vaststellen van specifieke toetsingscriteria waaraan moet worden voldaan; is van mening dat alle soorten toetsingscriteria die door de Commissie in verband met dit beleid worden omschreven openbaar dienen te zijn en een weerspiegeling van de gemiddelde situatie zoals die in de andere EU‑lidstaten bestaat als objectief referentiepunt en doel dat stap voor stap ten uitvoer dient te worden gebracht;

9.   verwelkomt de vrijwaringsclausule in artikel 38 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden, in het bijzonder waar het gaat over wederzijdse erkenning op het gebied van het strafrecht onder titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie en op het gebied van het burgerlijk recht onder titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en dringt er bij de Commissie op aan niet te aarzelen strikt de hand te houden aan deze vrijwaringsclausule als de begeleidende maatregelen niet tot bevredigende resultaten leiden of als er ernstige tekortkomingen zijn, of er bij de omzetting, implementatie of toepassing van de EU‑regels een dreigend risico op dergelijke tekortkomingen bestaat, tot de situatie is verholpen;

10. verzoekt de Commissie om het Parlement en de desbetreffende commissies volledig te betrekken bij overwegingen om gebruik te maken van deze vrijwaringsclausule, daar de voorzitter van de Commissie ermee akkoord is gegaan het Parlement te betrekken in het geval van actief gebruik van de vrijwaringsclausule in artikel 39 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden over uitstel van toetreding tot 2008.

PROCEDURE

Titel

Toetreding van Bulgarije

Procedurenummer

2006/2114(INI)

Commissie ten principale

AFET

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

LIBE

18.5.2006

Nauwere samenwerking – datum bekendmaking

 

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Hartmut Nassauer

20.6.2006

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

12.9.2006

5.10.2006

6.11.2006

22.11.2006

 

Datum goedkeuring

22.11.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

40

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Claude Moraes, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s)

Bárbara Dührkop Dührkop, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Antonio López-Istúriz White, Ana Mato Adrover, Manolis Mavrommatis, María Isabel Salinas García, Alejo Vidal-Quadras

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN GENDERGELIJKHEID (22.11.2006)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake inzake de toetreding van Bulgarije
(2006/2114(INI))Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  verwelkomt de tenuitvoerlegging van de strategie ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2003-2006) en beklemtoont de noodzaak deze te evalueren vanuit het gezichtspunt van de integratie van de genderdimensie, teneinde de positie van de vrouw te verbeteren en de centrale en plaatselijke autoriteiten bij het ontwikkelen en uitvoeren van acties te helpen rekening te houden met gendergelijkheidskwesties;

2.  beklemtoont dat het noodzakelijk is gendergerelateerde data en statistieken te verschaffen op vele gebieden waar genderspecifieke risico's bestaan en waar dergelijke data en statistieken relevant zijn ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting, teneinde de gendermainstreaming-benadering ten uitvoer te helpen leggen;

3.  verzoekt de Bulgaarse autoriteiten de instelling te versnellen van de sociale, educatieve en medische diensten die het mogelijk zullen maken sociale uitsluiting tegen te gaan en de effectieve integratie van kwetsbare groepen zoals minderheden of gehandicapten in de maatschappij te bevorderen; roept de bevoegde autoriteiten ertoe op dringend te voorzien in aanvullende maatregelen en acties om de levensomstandigheden van kinderen, gehandicapten en geesteszieken die in instellingen verblijven, te verbeteren;

4.  onderstreept dat de inspanningen die worden geleverd met het oog op het verbeteren van de levensomstandigheden van de Roma-bevolking, rekening houdend met hun specifieke situatie en de noodzaak deze bevolkingsgroep gelijke toegang tot onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en gezondheidszorg te bieden, geïntensiveerd moeten worden;

5.  verwacht dat Bulgarije de nodige aandacht zal besteden aan de specifieke situatie van vrouwen van minderheden, met name Roma-vrouwen, die het slachtoffer zijn van dubbele discriminatie: op basis van hun geslacht en op basis van het feit dat zij tot een minderheid behoren;

6.  verzoekt de Bulgaarse autoriteiten de nieuwe anti-discriminatiecommissie volledig operationeel te maken door de financiële middelen en het personeel die haar ter beschikking worden gesteld uit te breiden;

7.  herinnert eraan dat Bulgarije de Overeenkomst van Den Haag inzake internationale adoptie, die voorziet in vitale garanties voor de bestrijding van kinderhandel en de belangen van het kind primair stelt, heeft geratificeerd;

8.  dringt er bij de Bulgaarse autoriteiten op aan dat zij de in de Overeenkomst van Den Haag inzake internationale adoptie geformuleerde grondrechten strikt naleven, en herinnert eraan dat dit een van de criteria voor toetreding tot de Europese Unie is;

9.  onderstreept de rol van de sociale partners in de sociale dialoog en het belang van de civil society en de niet-gouvernementele organisaties, met name ten aanzien van het bevorderen van gendergelijkheid en de bestrijding van alle vormen van discriminatie; verzoekt de Bulgaarse autoriteiten en de EU te zorgen voor adequate financiële ondersteuning van structuren van de civil society in het algemeen, en van NGO's die actief zijn op het gebied van het genderbeleid in het bijzonder;

10. onderstreept het belang van de bestrijding van sociale uitsluiting en verzoekt de Bulgaarse autoriteiten gepaste maatregelen te treffen om de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt te bevorderen en ze dezelfde mogelijkheden van toegang tot beroepsopleiding en verantwoordelijke functies te garanderen als aan mannen, alsmede maatregelen om het gezins- en het beroepsleven te combineren;

11. verwacht tastbare resultaten van de bestrijding van mensenhandel, met name vrouwenhandel, en criminele netwerken; verzoekt de bevoegde nationale autoriteiten met aandrang de op nationaal en Europees niveau bestaande wettelijke instrumenten op het gebied van onderzoek, rechtsvervolging en bescherming van slachtoffers toe te passen, en de samenwerking met de lidstaten en de bevoegde Europese en internationale organisaties te versterken;

12. beklemtoont dat de aanneming van wetgeving slechts een eerste belangrijke stap is, die gevolgd moet worden door de nauwgezette tenuitvoerlegging van deze wetgeving.

PROCEDURE

Titel

Toetreding van Bulgarije

Procedurenummer

2006/2114(INI)

Commissie ten principale

AFET

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

FEMM
18.5.2006

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
22.6.2006

Vervangen rapporteur voor advies

 

Behandeling in de commissie

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Datum goedkeuring

4.10.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

16

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

-

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

-

PROCEDURE

Titel

Toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie

Procedurenummer

2006/2114(INI)

Commissie ten principale

        Datum bekendmaking toestemming

AFET
18.05.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

LIBE

18.5.2006

FEMM

18.5.2006

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

PETI

20.11.2006

AFCO

18.5.2006

JURI

21.6.2006

CULT

29.5.2006

PECH

13.6.2006

AGRI

30.5.2006

REGI

30.5.2006

TRAN

15.5.2006

IMCO

12.7.2006

ITRE

30.5.2006

ENVI

16.5.2006

EMPL

21.6.2006

ECON

15.5.2006

CONT

20.6.2006

BUDG

5.7.2006

INTA

30.5.2006

DEVE

28.8.2006

 

 

 

Nauwere samenwerking

        Datum bekendmaking

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Geoffrey Van Orden
18.01.2005

 

Vervangen rapporteur(s)

-

 

Behandeling in de commissie

13.11.2006

22.11.2006

 

 

 

Datum goedkeuring

23.11.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

44

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Georgios Karatzaferis, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Pierre Moscovici, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Tobias Pflüger, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Carlos Carnero González, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Doris Pack, Aloyzas Sakalas, Csaba Sándor Tabajdi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Adamos Adamou, Marios Matsakis, Kyriacos Triantaphyllides

Datum indiening

27.11.2006

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)