Διαδικασία : 2006/0173(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0422/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0422/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 18
CRE 11/12/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.12
CRE 13/12/2006 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0563

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 307kWORD 394k
27.11.2006
PE 378.867v02-00 A6-0422/2006

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Jean-Claude Fruteau

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0489)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0339/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6‑0422/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006(2)·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων στην προσαρμογή των παραγωγών στη λογική της αγοράς, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.

(1) Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων ώστε να πλαισιωθούν οι ειδικές εξελίξεις των περιφερειών αυτών, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.

Αιτιολόγηση

Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης αυτής επικεντρώνεται στην ικανότητα των παραγωγών περιφερειών να προσδιορίσουν ακριβέστερα τις ανάγκες τους, για την καλύτερη χρησιμοποίηση των αντισταθμιστικών ενισχύσεων, σε αντιστοιχία με τις ειδικές ανάγκες τους.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νέα)

(2 α) Από της δημιουργίας της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας, για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των τρίτων χωρών παραγωγής μπανάνας και για την καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων, το σύνολο του κλάδου έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού, από το στάδιο της παραγωγής μέχρι αυτό της διάθεσης στην αγορά, βελτιώνοντας ουσιαστικά τα επίπεδα παραγωγικότητας και ποιότητας των προϊόντων του και μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον. Η ΚΟΑ προήγαγε, επιπλέον, τη συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς, γεγονός που συνέβαλε στην ενοποίηση του τομέα στις περιφέρειες παραγωγής και διευκόλυνε την εμπορία της ευρωπαϊκής μπανάνας.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις κυριότερες καλλιέργειες σε ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, και ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες.

(3) Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις κυριότερες καλλιέργειες σε ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, και ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες, οι οποίες δεν διαθέτουν άλλωστε καμία εναλλακτική λύση η οποία να επιτρέπει την επιλογή άλλων οικονομικά βιώσιμων καλλιεργειών.

Αιτιολόγηση

Η μπανάνα αποτελεί το κύριο γεωργικό προϊόν των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων περιφερειών. Διαδραματίζει εκεί μείζονα οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από την παραγωγή μπανάνας, δεδομένου ότι είναι αδύνατη κάθε διαφοροποίηση προς άλλες οικονομικά βιώσιμες καλλιέργειες. Από την διατήρηση του τομέα της μπανάνας εξαρτάται συνεπώς η ισορροπία των περιφερειών αυτών.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3α (νέα)

 

(3α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και η συμβολή του στο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, λόγω του εισοδήματος και της απασχόλησης που δημιουργεί, των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνεπάγεται σε προηγούμενο και επόμενο στάδιο και της διατήρησης της ισορροπίας σε επίπεδο οικολογίας και φυσικών τοπίων, που ενισχύει την ανάπτυξη του τουρισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί η κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας και η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Αν διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών με επιπτώσεις στους πόρους διαβίωσης του πληθυσμού των άκρως απόκεντρων περιφερειών, η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση νωρίτερα. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.

(5) Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Πάντως, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της κατάστασης των παραγωγών μπανάνας, είναι σκόπιμο να υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδική έκθεση προ της προβλεπόμενης προθεσμίας σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών αυτών, ιδίως λόγω τροποποιήσεων του εξωτερικού καθεστώτος. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί το μέσο αξιολόγησης που προτείνεται από την Επιτροπή, συνδέοντάς το ειδικώς με την εξέλιξη της εξωτερικής κατάστασης, ιδίως την ενδεχόμενη υποβάθμιση των μελλοντικών τελωνειακών δασμών και να απαιτηθεί ενδεχομένως να προταθούν συγκεκριμένες και κατάλληλες λύσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ειδική κατάσταση του τομέα της μπανάνας.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Α (νέα)

(5 α) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η καταβολή μιας ή περισσοτέρων ειδικών προκαταβολών για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά των αντισταθμιστικών ενισχύσεων προς τα προγράμματα POSEI καταργεί το ισχύον σύστημα οικονομικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, οι οποίες είναι εντούτοις απαραίτητες για την δραστηριότητα του τομέα. Είναι σκόπιμο να καλυφθεί το μείζον αυτό κενό διότι άλλως ενδέχεται να εξαφανισθεί μια απαραίτητη καλλιέργεια για την κοινωνικοοικονομική ισορροπία της πλειονότητας των παραγωγικών περιφερειών.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τις μπανάνες, δεδομένου του μικρού μεριδίου της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.

(7) Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, κρίνεται σκόπιμο να δίδεται η δυνατότητα στα Κράτη -Μέλη να επιλέγουν το καθεστώς της μερικής αποδέσμευσης των ενισχύσεων για τις μπανάνες, παρά το μικρό μερίδιο της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς. Η μικρή παραγωγή σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την υπαγωγή στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, διότι θα συμβάλει στην εγκατάλειψη μιας παραδοσιακής καλλιέργειας.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τ η θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών1· προβλέπει την εισαγωγή ενός συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης, αποσυνδεδεμένης από την παραγωγή, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση (στο εξής “καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης”). Στόχος του συστήματος αυτού ήταν η μετάβαση από ένα καθεστώς στήριξης της παραγωγής σ’ ένα καθεστώς στήριξης του παραγωγού.

διαγράφεται

___________
1 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 319/2006 (ΕΕ L 58, 28.2.2006, σελ. 32).

 

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς. Η μικρή παραγωγή σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την υπαγωγή στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, διότι θα συμβάλει στην εγκατάλειψη μιας παραδοσιακής καλλιέργειας.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8α (νέα)

(8α) Στο πλαίσιο της μεταστροφής προς το καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών, τα μέτρα ενημέρωσης και υποδομής με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο· καλό θα ήταν σχετικά να προβλεφθεί η προσαρμογή της παραγωγής και της εμπορίας μπανάνας σε διάφορους κανόνες ποιότητας, όπως εκείνους του δίκαιου εμπορίου, των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, των τοπικών ποικιλιών ή του πιστοποιητικού γεωγραφικής προέλευσης· στο πλαίσιο του τουρισμού που υφίσταται στις περιφέρειες αυτές, θα ήταν δυνατή η διοχέτευση της μπανάνας στο εμπόριο υπό μορφήν ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει κάποια μορφή προσήλωσης του καταναλωτή στο συγκεκριμένο προϊόν ως προνομιακό και εντοπίσιμο.

Αιτιολόγηση

Η πλήρης εγκατάλειψη της παραγωγής μπανάνας δεν θα έπρεπε να αποτελεί το στόχο των μέτρων μεταστροφής. Παράλληλα με τα μέτρα διαφοροποίησης καλό θα ήταν να εξετασθούν και να ακολουθηθούν τρόποι διοχέτευσης του προϊόντος σε νέες αγορές.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8β (νέα)

(8β) Για να επιτευχθούν οι κεντρικής σημασίας στόχοι της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η στήριξη για το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τον ακατέργαστο καπνό, το λυκίσκο και την μπανάνα πρέπει να αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί η διατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2004 που αφορά στην αναθεώρηση των Μεσογειακών προϊόντων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα Κράτη - Μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς. Η υπαγωγή στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα συμβάλει στην εγκατάλειψη μιας παραδοσιακής καλλιέργειας.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8γ (νέα)

(8γ) Η πλήρης ενσωμάτωση του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θα συνεπαγόταν σημαντικό κίνδυνο αποδιοργάνωσης της παραγωγής στις περιοχές καλλιέργειας της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, ένα μέρος της στήριξης θα πρέπει να εξακολουθήσει να συνδέεται με την καλλιέργεια, με την καταβολή ποσού ανά επιλέξιμο εκτάριο της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Το ποσό της στήριξης θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζονται οικονομικές συνθήκες οι οποίες, στις περιοχές που είναι πρόσφορες για αυτή την καλλιέργεια, να επιτρέπουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων στον τομέα της μπανάνας, και να αποφεύγεται η υποκατάστασή της από άλλες καλλιέργειες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι δικαιολογημένο να οριστεί, σε όποιο κράτος μέλος το επιθυμεί, η συνολική διαθέσιμη ενίσχυση ανά εκτάριο στο 40 % του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης που μεταφερόταν έμμεσα στους παραγωγούς.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί η διατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2004 που αφορά στην αναθεώρηση των μεσογειακών προϊόντων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή, με στόχο να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της καλλιέργειας για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8δ (νέα)

(8δ) Το υπόλοιπο 60 % του εθνικού μεριδίου στην ενίσχυση, το οποίο μεταφερόταν έμμεσα στους παραγωγούς, πρέπει να μείνει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

Αιτιολόγηση

H διατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2004 που αφορά στην αναθεώρηση των μεσογειακών προϊόντων πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή, με στόχο να μην εγκαταλειφθεί μια παραδοσιακή καλλιέργεια, για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί το υφιστάμενο καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων για τον τομέα της μπανάνας και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις μπανάνες στον κατάλογο των άμεσων ενισχύσεων που συνδέονται με το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ο καθορισμός, από τα κράτη μέλη, των ποσών αναφοράς και των επιλέξιμων εκταρίων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, βάσει κατάλληλης αντιπροσωπευτικής περιόδου για την αγορά μπανάνας και αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. Έχει σημασία να μην αποκλειστούν οι μπανανοφυτείες επειδή θεωρούνται μόνιμες καλλιέργειες. Είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως τα εθνικά ανώτατα όρια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η θέσπιση λεπτομερών κανόνων και η λήψη των απαιτούμενων μεταβατικών μέτρων από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πλήρης ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Υπάρχει κίνδυνος αποδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων, η οποία με τη σειρά της θα έχει αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και περιόριζε την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

(10) Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και τη στήριξη της εμπορίας στον τομέα της μπανάνας, και περιόριζε την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το σημαντικό ρόλο δημόσιας υπηρεσίας που διαδραματίζουν έναντι των μελών τους οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της μπανάνας, ιδίως σε επίπεδο στήριξης της εμπορίας της μπανάνας.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Ο δεύτερος στόχος είναι άνευ αντικειμένου εφόσον το καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων πρόκειται να καταργηθεί. Συνεπώς, δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, έτσι ώστε να είναι τα κράτη μέλη ελεύθερα να θεσπίσουν, εφόσον απαιτείται, κανόνες του είδους αυτού, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα εδάφη τους.

(11) Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών. Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρθρωση του τομέα της μπανάνας στις περιφέρειες παραγωγούς, προτείνεται η διατήρηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου και ζητείται από τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να εξαρτούν την καταβολή της βοήθειας από την υποχρέωση να πραγματοποιείται η εμπορία του προϊόντος μέσω των οργανώσεων αυτών παραγωγών.

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς απετέλεσε μια από τις κύριες επιτυχίες της ΚΟΑ που ετέθη σε ισχύ το 1993. Πρέπει να συνεχισθεί η ενθάρρυνση της συγκρότησης των ομάδων αυτών διατηρώντας τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 404/93 εάν επιθυμούμε να μην επιβαρυνθεί η μειονεκτική θέση των κοινοτικών παραγωγών έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ, ΣΗΜΕΙΟ 1)

(Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93)

1) Διαγράφονται οι τίτλοι II και III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.

1) Διαγράφονται τα άρθρα 6 και 7 του τίτλου ΙΙ, ο τίτλος III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς απετέλεσε μια από τις κύριες επιτυχίες της ΚΟΑ που ετέθη σε ισχύ το 1993. Πρέπει να συνεχισθεί η ενθάρρυνση της συγκρότησης των ομάδων αυτών διατηρώντας τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 404/93 εάν επιθυμούμε να μην επιβαρυνθεί η μειονεκτική θέση των κοινοτικών παραγωγών έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ - 1) (ΝΕΟ)

Άρθρο 1, περίπτωση 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

«– καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς με κέλυφος, ενεργειακές καλλιέργειες, πατάτες αμυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αροτραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, όσπρια»

«– καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς με κέλυφος, ενεργειακές καλλιέργειες, πατάτες αμυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αροτραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, όσπρια, βαμβάκι, καπνό, λυκίσκο, καθώς και για γεωργούς που διατηρούν ελαιώνες και καλλιέργειες μπανάνας»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 στο πρώτο άρθρο, τρίτη περίπτωση, ώστε να περιλαμβάνεται και η μπανάνα.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1)

Άρθρο 33, παράγραφος 1, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

1) Στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

“α) τους έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 38, στο πλαίσιο τουλάχιστον ενός από τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI ή, στην περίπτωση του ελαιολάδου, κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή, στην περίπτωση των ζαχαρότευτλων, του ζαχαροκάλαμου και του κιχωρίου, εάν έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη της αγοράς κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΑ του παραρτήματος VII ή, στην περίπτωση των μπανανών, αν έχουν λάβει αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΒ του παραρτήματος VII.”

 

Αιτιολόγηση

Η ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην υπαχθεί η μπανάνα στο άρθρο 33 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, αλλά στο άρθρο 64 του ιδίου κανονισμού.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α) (νέο)

Άρθρο 64, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

6α). Στο άρθρο 64, στην παράγραφο 2, τα εδάφια 1 και 2 αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

 

"2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144, παράγραφος 2, ένα ανώτατο όριο για κάθε μια από τις άμεσες πληρωμές στις οποίες αναφέρονται αντίστοιχα τα άρθρα 66, 67, 68, 68α, 68β και 69.

Το ανώτατο αυτό όριο ισούται με τη συνισταμένη κάθε τύπου άμεσης πληρωμής στα εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 41, πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 68, 68α, 68β και 69."

 

 

Αιτιολόγηση

Η ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην υπαχθεί η μπανάνα στο άρθρο 33 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, αλλά στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του ιδίου κανονισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β) (νέο)

Άρθρο 68 β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

6β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 68β:

"Άρθρο 68β

 

Πληρωμές για τη μπανάνα

 

Στην περίπτωση των πληρωμών για τη μπανάνα ποσοστό 40% της ενίσχυσης παραμένει συνδεδεμένο με την παραγωγή, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 60% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης μένει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης."

Αιτιολόγηση

Η ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην υπαχθεί η μπανάνα στο άρθρο 33 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, αλλά σε ένα νέο άρθρο 68β του ιδίου κανονισμού, που να αναφέρεται στη μπανάνα, κατά αντιστοιχία με τα λοιπά προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς της μερικής αποδέσμευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 7)

Άρθρο 145, στοιχείο δ γ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

7) Στο άρθρο 145, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο μετά το στοιχείο δ β):

διαγράφεται

“δ γ) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υπαγωγή της στήριξης για τις μπανάνες στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.”

 

Αιτιολόγηση

Η πλήρης ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Υπάρχει κίνδυνος αποδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων, η οποία με τη σειρά της να έχει αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ - 1 (νέο)

Άρθρο 18α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)

– 1) Νέο άρθρο 18α :

 

"Άρθρο 18α

 

Μπανάνα

 

Η είσπραξη των ενισχύσεων από τους παραγωγούς του τομέα της μπανάνας εξαρτάται από τη συμμετοχή τους σε μια οργάνωση αναγνωρισμένη βάσει του Τίτλου ΙΙ του κανονισμού 404/93. Η ενίσχυση αυτή είναι επίσης δυνατόν να χορηγείται σε μεμονωμένους παραγωγούς η ιδιάζουσα κατάσταση των οποίων, ιδίως από γεωγραφικής πλευράς, δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν σε μια οργάνωση παραγωγών."

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς απετέλεσε μια από τις κύριες επιτυχίες της ΚΟΑ που ετέθη σε ισχύ το 1993. Πρέπει να συνεχισθεί η ενθάρρυνση της συγκρότησης των ομάδων αυτών διατηρώντας τη σύνδεση τις ενισχύσεις και τη συμμετοχή σε μια οργάνωση παραγωγών.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2α) (νέο)

ΑΡΘΡΟ 28, παράγραφος 3α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)

2 α) Στο άρθρο 28, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

"3 α. Σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης των οικονομικών συνθηκών με συνέπεια να πλήττεται το εισόδημα των παραγωγών μπανάνας, ιδίως μετά από μια τροποποίηση του εξωτερικού καθεστώτος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδική έκθεση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενη ενδεχομένως από τις δέουσες προτάσεις."

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλέπεται μια ρήτρα αναθεώρησης των ενισχύσεων στους παραγωγούς μπανάνας σε περίπτωση ενδεχόμενης τροποποίησης των τελωνειακών δασμών που καθορίζονται για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 3)
Άρθρο 30 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006

“Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93* του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

“Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93* του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Πρέπει ιδιαίτερα να προβλεφθεί ένα καθεστώς προκαταβολών ειδικά για τους παραγωγούς μπανάνας κατά τη διάρκεια του 2007 και ειδικότερα για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από το παλαιό στο νέο καθεστώς για τη μπανάνα, καλό θα ήταν να προβλεφθεί ένα ειδικό σύστημα προκαταβολώ, απαραίτητο για την επιβίωση του κλάδου. Η αξιολόγηση του νέου καθεστώτος που προβλέπεται από σήμερα μέχρι το 2009 σε συνεργασία με τους παραγωγούς θα επιτρέψει κανονικά να προσδιορισθεί εάν το σύστημα αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί επ' αόριστον, βάσει του ισχύοντος σήμερα στο πλαίσιο της ΚΟΑ μπανάνας μηχανισμού διμηνιαίων προκαταβολών.

Τροπολογία 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1)

Παράρτημα I (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

1) Στο Παράρτημα I η τελευταία σειρά που αφορά τις μπανάνες διαγράφεται•

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει τη βούληση ορισμένων κρατών μελών να διατηρήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή, ώστε να μην εγκαταλειφθεί μια μικρή παραδοσιακή καλλιέργεια, σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ.

Τροπολογία 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 2)

Παράρτημα VI (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

2) Η ακόλουθη σειρά προστίθεται στο παράρτημα VI:

διαγράφεται

«Μπανάνες

Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 404/93

Αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος»

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή της μπανάνας στο Παράρτημα VΙ που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, υποδηλώνει την υπαγωγή της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης. Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει τη βούληση ορισμένων κρατών μελών να διατηρήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή, ώστε να μην εγκαταλειφθεί μια μικρή παραδοσιακή καλλιέργεια, σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

(2)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορική αναδρομή

Η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) της μπανάνας θεσπίστηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 404/93 της 13.02.1993. Η ΚΟΑ της μπανάνας βασιζόταν σε ένα εσωτερικό τμήμα, ένα εξωτερικό τμήμα και στον ορισμό των ποιοτικών προδιαγραφών.

Το εσωτερικό τμήμα χαρακτηριζόταν από ένα καθεστώς ενισχύσεων των κοινοτικών παραγωγών και το εξωτερικό τμήμα από ένα κοινό καθεστώς εισαγωγής με βάση ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων. Από τον Ιανουάριο 2006, μετά τον "πόλεμο της μπανάνας" στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), εφαρμόστηκε ένα σύστημα ενιαίων δασμών.

Από της εφαρμογής της το 1993, η ΚΟΑ υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως το εξωτερικό της τμήμα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης και των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ.

Το καθεστώς των ενισχύσεων του εσωτερικού τμήματος χαρακτηριζόταν από την χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης στους κοινοτικούς παραγωγούς που ήσαν μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. Η αντισταθμιστική ενίσχυση "υπολογιζόταν με βάση τη διαφορά μεταξύ των κατ' αποκοπή εσόδων αναφοράς των παραγόμενων και διατιθέμενων στο εμπόριο μπανανών εντός της Κοινότητας και των εσόδων της μέσης παραγωγής που επραγματοποιείτο στην αγορά της Κοινότητας κατά το εν λόγω έτος για τις παραγόμενες και διατιθέμενες στο εμπόριο μπανάνες εντός της Κοινότητας" (1).

Η μέγιστη ποσότητα κοινοτικών μπανανών διατιθέμενων στο εμπόριο που επέτρεπαν την χορήγηση αντισταθμιστικής ενισχύσεως είχε καθοριστεί στους 854.000 τόνους κατανεμημένους μεταξύ των παραγωγικών περιοχών.

Συμπληρωματική βοήθεια εχορηγείτο σε περίπτωση που τα έσοδα από τη μέση παραγωγή ήσαν σημαντικά κατώτερα από τα έσοδα της μέσης κοινοτικής παραγωγής. Ο ΠΟΕ προέβλεπε εξάλλου διαρθρωτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομεμακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) Το επίπεδο υποστήριξης των κοινοτικών παραγωγών αυξήθηκε σταδιακά από το 1993 διότι δημιουργήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών παραγωγής.

Το ξεκίνημα της μεταρρύθμισης

Σύμφωνα με εξωτερική μελέτη1 η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε το 2005, μια ενδεχόμενη μεταρρύθμιση του εσωτερικού τμήματος θα έπρεπε να λάβει υπόψη τρία βασικά θέματα:

- την έλλειψη δίκαιης κατανομής μεταξύ των παραγωγών των διάφορων περιφερειών, δεδομένου ότι ο μηχανισμός συμπληρωματικής βοήθειας δεν επέτρεπε παρά την μερική αντιστάθμιση των στρεβλώσεων που μπορούσαν να καταστούν χρόνιες σε περίπτωση της περισσότερο από πιθανής μείωσης της τιμής των μπανανών εισαγωγής μετά την εφαρμογή ενός αποκλειστικά δασμολογικού συστήματος,

- τον έλεγχο και την σταθεροποίηση του δημοσιονομικού κόστους,

- την προσαρμογή προς τις αρχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 2003, δεδομένου ότι η μπανάνα είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς ο οποίος εξακολουθεί να βασίζεται σε ένα διπλό σύστημα ενισχύσεων.

Για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, η Επιτροπή εξέτασε τρεις δυνατότητες :

α)  Αποσύνδεση

Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την αντικατάσταση των αντισταθμιστικών ενισχύσεων από αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις οι οποίες θα καθορίζονται στη βάση ιστορικών αναφορών, κατά την αντίληψη της τροποποιημένης ΚΑΠ. Τα ποσά της αντισταθμιστικής ενίσχυσης θα ενσωματώνονταν στο καθεστώς της ενιαίας καταβολής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μια τέτοια ενσωμάτωση θα προκαλούσε διοικητική απλοποίηση και δεν θα έθιγε την κοινωνικοοικονομική ισορροπία των περιφερειών παραγωγής στις οποίες η καλλιέργεια μπανανών είναι δευτερεύουσα ή περιθωριακή εν σχέσει προς άλλες καλλιέργειες. Αντιθέτως, και πάντοτε σύμφωνα με την Επιτροπή, το σύστημα αυτό θα είχε σοβαρές συνέπειες στις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες. Πράγματι, δεδομένου του επιπέδου της ενίσχυσης ανά εκτάριο που χορηγείται για την μπανάνα, η εισαγωγή ενιαίας καταβολής κατά εκμετάλλευση μόνο για τους παραγωγούς μπανάνας θα λειτουργούσε ως μια ιδιαίτερα ελκυστική πριμοδότηση για την εγκατάλειψη της παραγωγής αυτής με κίνδυνο μαζικής εγκατάλειψης της δραστηριότητας αυτής.

β)  Υπόμνημα

Η δυνατότητα αυτή, η οποία βασίζεται στην πρόταση των σημαντικότερων ευρωπαϊκών παραγωγικών χωρών, εξετάζει την χορήγηση σταθερών κονδυλίων κατά χώρα και την χορήγηση ενισχύσεων βάσει ιστορικών αναφορών και εξαρτώμενων από την διατήρηση ενός τμήματος της παραγωγής. Η κάθε χώρα θα είχε ένα σταθερό ετήσιο προϋπολογισμό ο οποίος θα χρησιμοποιείτο με διαφοροποιημένο τρόπο αναλόγως των χαρακτηριστικών της κάθε παραγωγικής περιφέρειας. Για την Επιτροπή, οι ουσιαστικότερες επικρίσεις της δυνατότητας αυτής αφορούν τους κινδύνους δημοσιονομικών ολισθημάτων, την περιορισμένη ευελιξία αναλόγως των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων ή ακόμη τα προβλήματα διαχείρισης των ενισχύσεων.

γ)  POSEI

Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την μεταφορά οικονομικών μέσων από το καθεστώς ενίσχυσης προς τα προγράμματα POSEI, αποκεντρώνοντας τον τρόπο χορήγησης και των ειδών ενίσχυσης αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της κάθε παραγωγικής περιφέρειας. Για τις ηπειρωτικές περιφέρειες, η δυνατότητα αυτή προβλέπει την ενσωμάτωση των ενισχύσεων στο αποσυνδεδεμένο σύστημα ενιαίας καταβολής. Κατά την Επιτροπή, η δυνατότητα αυτή θα ενίσχυε την συνοχή της στρατηγικής για την υποστήριξη των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων περιφερειών ενώ η ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των ενισχύσεων και η αποκέντρωση της διαχείρισης θα επέτρεπε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε παραγωγικής περιφέρειας. Θα εξασφαλιζόταν η δημοσιονομική σταθερότητα στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων χρηματοδότησης των περιφερειακών προγραμμάτων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη θα βασιζόταν στον μέσο όρο των χορηγούμενων ενισχύσεων κατά την πολυετή ιστορική περίοδο αναφοράς.

Πρόταση της Επιτροπής

Επελέγη εν τέλει η τελευταία αυτή προσέγγιση της Επιτροπής.

Συνοπτικός πίνακας της πρότασης της Επιτροπής :

Σημερινή κατάσταση

Πρόταση

- Σύστημα αντισταθμιστικών ενισχύσεων προς τους κοινοτικούς παραγωγούς.

 

 

- Κατάργηση του συστήματος αυτού και αντικατάστασή του από:

 

Για τους παραγωγούς των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων περιφερειών :

 

- μεταφορά συνολικής χρηματοδότησης 278,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προς τα προγράμματα POSEI. Οι συμπληρωματικές αυτές πιστώσεις δεν θα διατίθενται ονομαστικώς για τις "μπανάνες", τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των συμπληρωματικών αυτών δαπανών.

 

Για τους ηπειρωτικούς παραγωγούς :

- ενσωμάτωση στο σύστημα ενιαίας καταβολής με αύξηση των εθνικών μέγιστων ορίων για την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αντιστοίχως κατά 1,1 εκατομμύρια ευρώ και 0,1 εκατομμύρια ευρώ. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, προσαρμοσμένος αναλόγως των οριστικών κατωφλίων στο χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζεται για τα νέα κράτη μέλη, προτείνεται για την εφαρμογή του συστήματος ενιαίας καταβολής στην Κύπρο από το 2009.

- Σύστημα διμηνιαίων προκαταβολών

- Δυνατότητα ετήσιας προκαταβολής

- Ενισχύσεις για τη δημιουργία και την λειτουργία οργανώσεων παραγωγών.

- Κατάργηση.

-Χωριστή επιτροπή διαχείρισης της μπανάνας.

 

- Κατάργηση, αρμοδιότητα που αναλαμβάνεται από την επιτροπή διαχείρισης οπωροκηπευτικών

 

- Ρήτρα αναθεώρησης: η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί, προ του πέρατος του 2009, σε απολογισμό των κοινοτικών προγραμμάτων POSEI.

Η μεταφορά των 278,8 εκατομμυρίων ευρώ στα προγράμματα POSEI κατανέμεται με τον εξής τρόπο:

Σε ποσοστά επί της % και εκατομμύρια ευρώ

 

 

Οικονομικό έτος 2008 και εντεύθεν

Γαλλία

Γουαδελούπη και Μαρτινίκα

46,1

+129,1

Πορτογαλία

Αζόρες και Μαδέρα

3,1

+8,6

Ισπανία

Κανάριοι Νήσοι

50,4

+141,1

Θέση του εισηγητή

Από της δημιουργίας της ΚΟΑ για τις μπανάνες, η αντισταθμιστική ενίσχυση επέτρεψε να καλυφθούν οι διαφορές κόστους παραγωγής μεταξύ των περιφερειών της Λατινικής και της Κεντρικής Αμερικής και των ευρωπαϊκών παραγωγικών περιφερειών. Ταυτοχρόνως, επέτρεψαν να εξασφαλισθεί η συνέχιση της παραγωγής μπανάνας στην Ένωση, ιδίως στις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες όπου διαδραματίζει κεντρικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο και δεν υπάρχουν πειστικές εναλλακτικές λύσεις στη γεωργία, πράγμα που καθιστά αδύνατη κάθε διαφοροποίηση προς άλλες οικονομικά βιώσιμες καλλιέργειες.

Η εξέλιξη των κανόνων του διεθνούς εμπορίου καθώς και η πρόσφατη τροποποίηση του εξωτερικού τμήματος της ΚΟΑ (κατάργηση του συστήματος των δασμολογικών ποσοστώσεων και καθιέρωση ενιαίου δασμού) κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση του αρχικού συστήματος ενισχύσεων, η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στο νέο αυτό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην απαίτηση αυτή, προτείνοντας ένα σύνολο μέτρων το οποίο θα εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων της Ένωσης έναντι του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των ειδικών αναγκών των διάφορων περιφερειών παραγωγής. Έχει εξάλλου την φιλοδοξία να συνεχίσει να εγγυάται ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους αγρότες των περιφερειών που παράγουν μπανάνες.

Χρηματοδότηση

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει συνολικό κονδύλιο 278,8 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του συστήματος POSEI, αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα αντισταθμιστικών ενισχύσεων. Εν συγκρίσει προς τις αναμενόμενες επιπτώσεις από την καθιέρωση ενιαίου τελωνειακού δασμού 176 ευρώ ανά τόνο, πράγμα που επιτρέπει την πρόβλεψη σοβαρής τροποποίησης της κατάστασης των εμπορικών συναλλαγών ως προς την προηγούμενη περίοδο, το ποσό αυτό φαίνεται αισθητά κατώτερο από τα ποσά που εθεωρούντο συχνά απαραίτητα για την εξασφάλιση ουσιαστικής υποστήριξης του τομέα.

Λαμβανομένης υπόψη της δημοσιονομικής κατάστασης της Ένωσης και των κοινοτικών στόχων σταθεροποίησης των δημόσιων δαπανών και χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν προσφάτως από την Επιτροπή επί του θέματος, είναι σκόπιμο να μην τεθεί εν αμφιβόλω η δημοσιονομική επιλογή, στο μέτρο όπου μπορεί να επιτρέψει την αντιμετώπιση με θετικό τρόπο των αναγκών των παραγωγών δεδομένης της σημερινής εμπορικής και τελωνειακής πραγματικότητας.

Ευελιξία του συστήματος με βάση την εξωτερική δασμολογική κατάσταση

Παρά ταύτα, η αστάθεια των εμπορικών σχέσεων, και συγκεκριμένα οι κίνδυνοι αποτυχίας των πολυμερών διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, επιτρέπουν κάποια αμφιβολία όσον αφορά την σταθερότητα της τελωνειακής κατάστασης και επιτρέπουν την πρόβλεψη μιας ενδεχόμενης νέας μείωσης της δασμολογικής προστασίας. Αξίζει να υπενθυμίσουμε εν προκειμένω ότι το αρχικώς προταθέν τιμολόγιο από την Επιτροπή, κατά τις πρώτες συζητήσεις με τις λατινοαμερικανικές χώρες (230 ευρώ ανά τόνο) ήταν ήδη κατώτερο του επιπέδου το οποίο θεωρείται ως κατάλληλο προκειμένου να διατηρηθεί η κατάσταση των συναλλαγών. Εάν με 176 ευρώ ανά τόνο, ο τομέας της μπανάνας βρίσκεται σήμερα σε μια κατάσταση ιδιαίτερα επισφαλή, μπορούμε να προβλέψουμε ότι μια νέα μείωση της τελωνειακής προστασίας θα αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για την κοινοτική παραγωγή μπανανών, εάν δεν επερχόταν καμία προσαρμογή στο προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο.

Με την προοπτική αυτή, ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τον ορισμό του καθεστώτος των αντισταθμιστικών ενισχύσεων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη με αποτελεσματικό τρόπο κάποια ενδεχόμενη υποβάθμιση των τελωνειακών συνθηκών.

Η Επιτροπή πρότεινε βεβαίως αξιολόγηση των προγραμμάτων POSEI το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2009, σε περίπτωση υποβάθμισης των οικονομικών συνθηκών που θα έπλητταν τις πηγές εσόδων των καλλιεργητών. Όμως, η πρωτοβουλία αυτή, υπερβολικά λακωνική και γενικόλογη, φαίνεται ανεπαρκής στον εισηγητή, ο οποίος προτείνει να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση των υπηρεσιών της Επιτροπής να προτείνει, σε περίπτωση που η τελωνειακή κατάσταση θα το επέβαλε, ένα σύνολο συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή ώστε να εξασφαλίζεται το εισόδημα των κοινοτικών παραγωγών μπανάνας.

Προκαταβολές στους παραγωγούς

Το σύστημα υποστήριξης της παραγωγής στο πλαίσιο της σημερινής ΚΟΑ για τις μπανάνες προβλέπει ένα μηχανισμό οικονομικών ενισχύσεων, απαραίτητων για την δραστηριότητα του τομέα στις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες περιφέρειες καθώς και στις υπόλοιπες παραγωγικές χώρες της Ένωσης. Απαραίτητο, διότι επιτρέπουν στους καλλιεργητές να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα ενδιάμεσα κεφάλαια για την ουσιαστική εφαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας. Απαραίτητο επίσης διότι φαίνεται ότι η Ευρώπη είναι ο ενδεδειγμένος φορέας για να καταβάλλει τα ποσά αυτά τα οποία ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πάντοτε έτοιμος να δανείσει, εν σχέσει προς τις αυξομειώσεις της αγοράς.

Εν τούτοις, στο σχέδιο μεταρρύθμισης της Επιτροπής η μεταφορά των κονδυλίων στο POSEI δεν συνοδεύεται από παράταση του συστήματος αυτού της χρηματοδότησης, πράγμα που θέτει εν κινδύνω την ίδια την επιβίωση του συνόλου του τομέα, χωρίς να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα των κονδυλίων προ του τέλους του μηνός Οκτωβρίου.

Ο εισηγητής προτείνει την κάλυψη του σημαντικού αυτού κενού και την επανεισαγωγή του ζωτικού αυτού μηχανισμού για την ευρωπαϊκή παραγωγή μπανάνας, διότι άλλως υφίσταται ο κίνδυνος να εξαφανιστεί η καλλιέργεια αυτή η οποία, παραμένει όχι μόνο η μόνη πραγματικά βιώσιμη από γεωργική άποψη στις περισσότερες ευρωπαϊκές παραγωγικές περιφέρειες, αλλά και η οποία, επιπλέον, συμβάλλει στην διαμόρφωση των χώρων και των τοπίων, αποτελώντας ένα κεντρικό και αναντικατάστατο πλεονέκτημα όσον αφορά την ικανότητα των περιφερειών αυτών να συνεχίσουν την τουριστική τους ανάπτυξη.

(CNS)

(1)

Αξιολόγηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας. COGEA. Ρώμη, Ιούλιος 2005. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bananas/index_fr.htm


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.11.2006)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Lewandowski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 αφορούν αποκλειστικά εσωτερικές πτυχές της ΚΟΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μπανάνας. Η παρούσα πρόταση μεταρρύθμισης αποτελεί επίσης συνέχεια των συστάσεων που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική του έκθεση αριθ. 7/2002 για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της μπανάνας(1)1.

Δυστυχώς, πρέπει να ειπωθεί ότι για μια ακόμα φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέθηκε υπό εξαιρετική χρονική πίεση όσον αφορά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε μόλις στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αποδέχθηκε το αίτημα του Συμβουλίου όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι τροποποιήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Η μία και μοναδική τροπολογία που προτείνει ο συντάκτης γνωμοδότησης δεν μπορεί κατά συνέπεια παρά να είναι η τυποποιημένη τροπολογία, για την οποία η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει συμφωνήσει να συμπεριλαμβάνεται στα νέα, μη υπαγόμενα σε συναπόφαση προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013. Δεδομένου ότι η πρόταση υπόκειται στη διαδικασία διαβούλευσης, τούτο θα συμβάλει στο να καταστεί απολύτως σαφές ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο ενίσχυσης των παραγωγών μπανάνας πρέπει να υποβάλλεται σε ενδελεχή δημοκρατικό έλεγχο, τουλάχιστον μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Παράγραφος 1α (νέα)

1a.        Θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στην νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
23.10.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Janusz Lewandowski
25.10.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

20.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Αντώνης Σαμαράς, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

(CNS)

(1)

1 EE C 294, 28.12.2002, σελ 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (17.11.2006)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας
(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro Guerreiro

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινοτικών ενισχύσεων στους παραγωγούς μπανάνας, που εντάσσεται στη σημερινή κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993), υπακούει στην ελευθέρωση του γεωργικού τομέα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε αδιέξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει την ευθυγράμμιση της σημερινής ΚΟΑ στον τομέα της μπανάνας με τις αναθεωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις άλλες ΚΟΑ, ώστε να αποσυνδεθούν οι ενισχύσεις στην παραγωγή και να περιληφθούν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αποφασίστηκε κατά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003.

Αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκει η Επιτροπή με την παρούσα πρόταση, καταργώντας της αντισταθμιστικές ενισχύσεις, που συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των τιμών και στην, έστω και μερική, διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών.

Η καλούμενη λύση "POSEI" προϋποθέτει την ένταξη των σημερινών ενισχύσεων στα προγράμματα POSEI για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών (ΕΑΠ) - Μαδέρα και Αζόρες, Μαρτινίκα και Γουαδελούπη και Κανάριοι νήσοι - και την ενσωμάτωση των ενισχύσεων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για τους υπόλοιπους παραγωγούς (ηπειρωτική Πορτογαλία, Κύπρος και Ελλάδα).

Αφετέρου, η Επιτροπή με την πρότασή της επιδιώκει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις περί ελευθέρωσης που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, μετά την αμφισβήτηση του κοινοτικού συστήματος για την μπανάνα από τις χώρες του "μπανανοδολαρίου", για μετάβαση από ένα καθεστώς που διέπεται από δασμολογικές ποσοστώσεις σε ένα αποκλειστικά δασμολογικό σύστημα (ενιαίος δασμός).

Στόχος της Επιτροπής είναι επίσης η σταθεροποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού για την ΚΟΑ ή ακόμη και η εξοικονόμηση. Μολονότι το ισχύον σύστημα περιορίζεται σε μια μέγιστη ποσότητα των 867500 τόνων για όλες τις περιφέρειες που παράγουν μπανάνες, δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό. Το δελτίο αντικτύπου της Επιτροπής βασίζεται σε μέγιστη ποσότητα 750000 τόνων, το οποίο σημαίνει ότι τα προβλεπόμενα 280 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν.

Ο εισηγητής δεν βλέπει πώς οι τρεις αυτοί στόχοι θα προαγάγουν την κατοχύρωση του εισοδήματος και ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους παραγωγούς. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής εκτιμά ότι θα ήταν προτιμότερη η διατήρηση του συστήματος αντισταθμιστικών ενισχύσεων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, φρονεί ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί τουλάχιστον μια κατάλληλη μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της παρούσας μεταρρύθμισης.

Οι παραγωγοί μπανάνας στην Κοινότητα εξασφαλίζουν μόλις το 16% του κοινοτικού εφοδιασμού, ενώ η παραγωγή συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στις ΕΑΠ (οι υπόλοιποι παραγωγοί αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 2%). Η παραγωγή μπανάνας έχει μεγάλη σημασία για την περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΕΑΠ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους: στενότητα των αγορών, νησιωτικός χαρακτήρας, μεγάλη απόσταση και δύσκολη μορφολογία του εδάφους, όπου δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες δυνατότητες εκτός της παραγωγής μπανάνας, η οποία έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων σε προηγούμενο και επόμενο στάδιο, στη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης, πέραν της διατήρησης του χαρακτηριστικού τοπίου, το οποίο ενισχύει τον τουρισμό.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εκτιμά ότι οι αλλαγές και ο αντίκτυπος που απορρέουν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της παρούσας ΚΟΑ πρέπει να αξιολογηθούν σε ένα ενδιάμεσο στάδιο έτσι ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον ανταποκρίνεται στους εξαγγελθέντες στόχους, ιδίως όσον αφορά το εισόδημα και την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ο εισηγητής εκτιμά ότι το σημερινό σύστημα προκαταβολών πρέπει να διατηρηθεί, ότι πρέπει να διασφαλιστεί το καθεστώς της μόνιμης καλλιέργειας για τις μπανάνες και ότι πρέπει να συνεχισθεί η στήριξη των υφιστάμενων οργανώσεων παραγωγών (ακόμη και για το λόγο ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τη στήριξη της εμπορίας) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής. Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία να υπάρξει ευελιξία στο πλαίσιο του POSEI ώστε να ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών παραγωγής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου που είναι αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Κείμενο της Επιτροπής  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων στην προσαρμογή των παραγωγών στη λογική της αγοράς, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.

(1) Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την προστασία των παραγωγών και την εξασφάλιση της ανάπτυξης του τομέα της μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων στην προσαρμογή και την ανάπτυξη του τομέα της μπανάνας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε τροποποίηση του σημερινού συστήματος ενισχύσεων πρέπει να έχει ως κύριο στόχο την κατοχύρωση του εισοδήματος των παραγωγών μπανάνας και την ενδυνάμωση της ανάπτυξης του τομέα της μπανάνας, ιδίως στις ΕΑΠ, με τη διοχέτευση των πόρων στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής παραγωγής.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νέα)

 

(2α) Από της δημιουργίας της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας, για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των τρίτων χωρών παραγωγών μπανανών και για την καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων, το σύνολο του κλάδου έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού, από το στάδιο της παραγωγής μέχρι αυτό της διάθεσης στην αγορά, βελτιώνοντας ουσιαστικά τα επίπεδα παραγωγικότητας και ποιότητας των προϊόντων του και μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Η ΚΟΑ προήγαγε, επιπλέον, τη συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς, γεγονός που συνέβαλε στην ενοποίηση του τομέα στις περιφέρειες παραγωγής και διευκόλυνε την εμπορία της ευρωπαϊκής μπανάνας.

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία του εισηγητή.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες.

(3) Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες, και μάλιστα για έναν επιπλέον λόγο: ότι δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες διαφοροποίησης με τη στροφή σε γεωργικές δραστηριότητες που να είναι οικονομικά βιώσιμες.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στις ΕΑΠ δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί του τομέα της μπανάνας.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3α (νέα)

 

(3α) Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τη συμβολή του στο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, λόγω του εισοδήματος και της απασχόλησης που δημιουργεί, των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνεπάγεται σε προηγούμενο και επόμενο στάδιο και της διατήρησης της ισορροπίας σε επίπεδο οικολογίας και φυσικών τοπίων, που ενισχύει την ανάπτυξη του τουρισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί η κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας και η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Αν διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών με επιπτώσεις στους πόρους διαβίωσης του πληθυσμού των άκρως απόκεντρων περιφερειών, η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση νωρίτερα. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.

(5) Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Ωστόσο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της μεταβολής του εσωτερικού και του εξωτερικού καθεστώτος στους κοινοτικούς παραγωγούς μπανάνας, η Επιτροπή θα υποβάλει πριν από την ημερομηνία αυτή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε περίπτωση επιδείνωσης της εισοδηματικής και της οικονομικής κατάστασης.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επιδείνωσης της εισοδηματικής και της οικονομικής κατάστασης στον τομέα της μπανάνας, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης νωρίτερα σε σχέση με τα προβλεπόμενα (31 Δεκεμβρίου 2009).

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νέα)

 

(5α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των ειδικών προκαταβολών για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των αντισταθμιστικών ενισχύσεων και η μεταβίβαση των ενισχύσεων στο POSEI δεν μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση το σύστημα προκαταβολών που υπάρχει σήμερα για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς τις οποίες θα υπονομευθεί η δραστηριότητα του τομέα της μπανάνας.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τις μπανάνες, δεδομένου του μικρού μεριδίου της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.

(7) Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, κρίνεται σκόπιμο να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν το καθεστώς της μερικής αποδέσμευσης των ενισχύσεων στον τομέα της μπανάνας, παρά το μικρό μερίδιο της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η μικρή παραγωγή σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την υπαγωγή της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, διότι τούτο θα συντείνει στην εγκατάλειψη μιας παραδοσιακής καλλιέργειας. Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να διατηρήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κυρίως κοινωνικούς.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών προβλέπει την εισαγωγή ενός συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης, αποσυνδεδεμένης από την παραγωγή, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση (στο εξής “καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης”). Στόχος του συστήματος αυτού ήταν η μετάβαση από ένα καθεστώς στήριξης της παραγωγής σ’ ένα καθεστώς στήριξης του παραγωγού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη που το επιθυμούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτροπή της εγκατάλειψης μιας παραδοσιακής καλλιέργειας.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί το υφιστάμενο καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων για τον τομέα της μπανάνας και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις μπανάνες στον κατάλογο των άμεσων ενισχύσεων που συνδέονται με το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ο καθορισμός, από τα κράτη μέλη, των ποσών αναφοράς και των επιλέξιμων εκταρίων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, βάσει κατάλληλης αντιπροσωπευτικής περιόδου για την αγορά μπανάνας και αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. Έχει σημασία να μην αποκλειστούν οι μπανανοφυτείες επειδή θεωρούνται μόνιμες καλλιέργειες. Είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως τα εθνικά ανώτατα όρια. Πρέπει επίσης

να προβλεφθεί η θέσπιση λεπτομερών κανόνων και η λήψη των απαιτούμενων μεταβατικών μέτρων από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πλήρης ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Υπάρχει κίνδυνος αποδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων, η οποία με τη σειρά της θα έχει αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης συνδεδεμένο με την παραγωγή.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και περιόριζε την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

(10) Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και τη στήριξη της εμπορίας στον τομέα της μπανάνας, και περιόριζε την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το σημαντικό ρόλο δημόσιας υπηρεσίας που διαδραματίζουν έναντι των μελών τους οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της μπανάνας, ιδίως σε επίπεδο στήριξης της εμπορίας της μπανάνας.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Ο δεύτερος στόχος είναι άνευ αντικειμένου εφόσον το καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων πρόκειται να καταργηθεί. Συνεπώς, δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, έτσι ώστε να είναι τα κράτη μέλη ελεύθερα να θεσπίσουν, εφόσον απαιτείται, κανόνες του είδους αυτού, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα εδάφη τους.

(11) Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Συνεπώς, είναι πλέον απαραίτητο να διατηρηθούν κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών. Προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση του τομέα της μπανάνας στις περιφέρειες παραγωγής, προτείνεται η διατήρηση ενός κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου και απευθύνεται παρότρυνση στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της διάθεσης της παραγωγής μέσω των οργανώσεων αυτών παραγωγών ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λαμβάνεται η ενίσχυση.

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς ήταν ένα από τα βασικά αποτελέσματα της κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) που ξεκίνησε το 1993. Θα πρέπει να συνεχισθεί η υποστήριξη της δημιουργίας των ενώσεων αυτών μέσω της διατήρησης σε ισχύ των διατάξεων του κανονισμού αριθ. 404/93, δεδομένου ότι η εξαφάνισή τους θα συμβάλει στην επιδείνωση της μειονεκτικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι κοινοτικοί παραγωγοί έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16α (νέα)

 

(16α) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στα εισοδήματα των κοινοτικών παραγωγών και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, προτείνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε περίπτωση απομάκρυνσης από τους αρχικούς στόχους.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
(Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93)

1) Διαγράφονται οι τίτλοι II και III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.

1) Διαγράφονται τα άρθρα 6 και 7 του τίτλου II, ο τίτλος III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς ήταν ένα από τα βασικά αποτελέσματα της κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) που ξεκίνησε το 1993. Θα πρέπει να συνεχισθεί η υποστήριξη της δημιουργίας των ενώσεων αυτών με τη διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων του τίτλου ΙΙ του κανονισμού αριθ. 404/93, δεδομένου ότι το μόνο αποτέλεσμα του διαμελισμού της παραγωγής θα ήταν η επιδείνωση της μειονεκτικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι κοινοτικοί παραγωγοί έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 33, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

1) στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

“α) τους έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 38, στο πλαίσιο τουλάχιστον ενός από τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI ή, στην περίπτωση του ελαιολάδου, κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή, στην περίπτωση των ζαχαρότευτλων, του ζαχαροκάλαμου και του κιχωρίου, εάν έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη της αγοράς κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΑ του παραρτήματος VII ή, στην περίπτωση των μπανανών, αν έχουν λάβει αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΒ του παραρτήματος VII.”

 

Αιτιολόγηση

Η ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην υπαχθεί η μπανάνα στο άρθρο 33 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ)1782/2003, αλλά στο άρθρο 64 του ιδίου κανονισμού.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6α (νέο)
Άρθρο 68 β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

 

6 α) Μετά το άρθρο 68α, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 68β

 

Πληρωμές για τη μπανάνα

 

Στην περίπτωση των πληρωμών για τη μπανάνα, ποσοστό 40% της ενίσχυσης παραμένει συνδεδεμένο με την παραγωγή, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 60% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης μένει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης.»

Αιτιολόγηση

Η ένταξη της στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για ορισμένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της Κοινότητας. Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην υπαχθεί η μπανάνα στο άρθρο 33 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, αλλά σε ένα νέο άρθρο 68β του ιδίου κανονισμού, που να αναφέρεται στη μπανάνα, κατ' αντιστοιχία με τα λοιπά προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς της μερικής αποδέσμευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Άρθρο 28, παράγραφος 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)

“3. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου του τομέα της μπανάνας, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από τις κατάλληλες προτάσεις."

“3. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει γενική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην οικονομία, την απασχόληση, τα εισοδήματα και το περιβάλλον, περιλαμβανομένου του τομέα της μπανάνας, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από τις κατάλληλες προτάσεις.

Ωστόσο, προκειμένου να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο που θα έχει η μεταβολή του εσωτερικού και του εξωτερικού καθεστώτος στους κοινοτικούς παραγωγούς μπανάνας, η Επιτροπή υποβάλλει νωρίτερα ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης αντίδρασης στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του γεωργικού πληθυσμού και επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης στον τομέα της μπανάνας και επιδείνωσης της εισοδηματικής και της οικονομικής κατάστασης στον τομέα της μπανάνας, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από τις κατάλληλες προτάσεις."

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επιδείνωσης της εισοδηματικής και της οικονομικής κατάστασης στον τομέα της μπανάνας, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης νωρίτερα σε σχέση με τα προβλεπόμενα (31 Δεκεμβρίου 2009).

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 30 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει κυρίως να προβλεφθεί ειδικό καθεστώς προκαταβολών για τους παραγωγούς μπανάνας για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου.

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στα προγράμματα POSEI θέτει τέλος στο σημερινό σύστημα προκαταβολών του οποίου απολαύουν οι παραγωγοί· ωστόσο, οι προκαταβολές αυτές είναι απαραίτητες για τη δραστηριότητα του τομέα. Θα πρέπει να καλυφθεί το σημαντικό αυτό κενό, ειδάλλως θα καταδικαστεί σε εξαφάνιση μια καλλιέργεια απαραίτητη για την κοινωνικοοικονομική ισορροπία των περισσότερων περιοχών παραγωγής.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ -1(νέο)
Άρθρο 18 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)

 

(-1) Προστίθεται ένα νέο άρθρο 18α:

 

"Άρθρο 18α

 

Μπανάνες

 

Η καταβολή των ενισχύσεων για τους παραγωγούς του τομέα της μπανάνας εξαρτάται από την ιδιότητα του μέλους αναγνωρισμένης οργάνωσης, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του κανονισμού αριθ. 404/93. Η ενίσχυση αυτή μπορεί επίσης να παρέχεται σε μεμονωμένους παραγωγούς οι ειδικές συνθήκες των οποίων, ιδίως οι γεωγραφικές, δεν τους επιτρέπουν να είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών."

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς ήταν ένα από τα βασικά αποτελέσματα της κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) που ξεκίνησε το 1993. Θα πρέπει να συνεχισθεί η υποστήριξη της δημιουργίας των ενώσεων αυτών με τη διατήρηση της υπαγωγής των ενισχύσεων στην ιδιότητα του μέλους οργάνωσης παραγωγών.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 4α (νέο)

 

Άρθρο 4α

Αξιολόγηση

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στο βιοτικό επίπεδο του γεωργικού πληθυσμού, στα εισοδήματα των κοινοτικών παραγωγών και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, προτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε περίπτωση μη επίτευξης των αρχικών στόχων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον παρόντα κανονισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
23.10.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

-

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Pedro Guerreiro

6.11.2006

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

16.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

33

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, James Nicholson, Jan Olbrycht, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Jan Březina, Brigitte Douay, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Νικόλαος Βακάλης, Paavo Vayrinen

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

-


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.10.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
23.10.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
23.10.2006

REGI
23.10.2006

DEVE
23.10.2006

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

DEVE
3.10.2006

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Jean-Claude Fruteau
11.9.2006

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.10.2006

23.10.20006

22.11.2006

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

27

-

-

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Esther Herranz García, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Διαμάντω Μανωλάκου, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Jan Mulder

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

27.11.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου