Procedura : 2006/0173(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0422/2006

Teksty złożone :

A6-0422/2006

Debaty :

PV 11/12/2006 - 18
CRE 11/12/2006 - 18

Głosowanie :

PV 13/12/2006 - 8.12
CRE 13/12/2006 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0563

SPRAWOZDANIE     *
PDF 286kWORD 365k
27.11.2006
PE 378.867v02-00 A6-0422/2006

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące sektora bananów

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Jean-Claude Fruteau

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzeń (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczących sektora bananów

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0489)(1),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0339/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Budżetowej, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A6‑0422/2006),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  uważa, że wskaźnikowa finansowa kwota referencyjna podana we wniosku Komisji musi być zgodna z pułapem pozycji 2 nowych wieloletnich ram finansowych (z ang. MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w toku rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(2);

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

4.  zwraca się do Rady, gdyby uznała ona za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, gdyby uznała ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 1

(1) Aktualny system dotyczący sektora bananów został określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów. Program pomocy skierowany do producentów bananów opiera się na zasadach, które w przypadku innych wspólnych organizacji rynku w znacznej mierze zreformowano. Aby skuteczniej zapewnić społeczności rolniczej odpowiedni standard życia w regionach, w których produkowane są banany, lepiej ukierunkować środki w celu ułatwienia zorientowania producentów na rynek, ustabilizować wydatki, zapewnić przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, odpowiednio uwzględnić szczególne cechy regionów produkcyjnych, ułatwić zarządzanie systemem i zharmonizować system z głównymi zasadami reformowanych wspólnych organizacji rynku, konieczna jest zmiana systemu.

(1) Aktualny system dotyczący sektora bananów został określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów. Program pomocy skierowany do producentów bananów opiera się na zasadach, które w przypadku innych wspólnych organizacji rynku w znacznej mierze zreformowano. Aby skuteczniej zapewnić społeczności rolniczej odpowiedni standard życia w regionach, w których produkowane są banany, lepiej ukierunkować środki w celu wsparcia szczególnych procesów rozwojowych w tych regionach, ustabilizować wydatki, zapewnić przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, odpowiednio uwzględnić szczególne cechy regionów produkcyjnych, ułatwić zarządzanie systemem i zharmonizować system z głównymi zasadami reformowanych wspólnych organizacji rynku, konieczna jest zmiana systemu.

Uzasadnienie

Filozofia reformy skupia się na zdolności regionów produkcyjnych do precyzyjniejszego określania ich potrzeb w celu lepszego wykorzystania pomocy wyrównawczej zgodnie z ich szczególnymi potrzebami.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

 

(2 a) Od utworzenia wspólnej organizacji rynku bananów, w obliczu konkurencji ze strony producentów bananów z krajów trzecich oraz w trosce o poprawne wykorzystanie środków wspólnotowych, całość branży dokonała dużych wysiłków modernizacyjnych, od produkcji po wprowadzanie na rynek, podnosząc znacznie wydajność oraz jakość artykułów, a jednocześnie zmniejszając wpływ swojej działalności na środowisko. Wspólna organizacja rynku wpłynęła ponadto sprzyjająco na skupienie oferty wspólnotowej, co przyczyniło się do konsolidacji sektora w regionach produkcji i ułatwiło wprowadzanie do obrotu bananów europejskich.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 3

(3) Banany stanowią jedną z głównych upraw rolnych w niektórych najbardziej oddalonych regionach Unii, zwłaszcza we francuskich departamentach zamorskich Gwadelupy i Martyniki, na Azorach, Maderze i Wyspach Kanaryjskich. Produkcja bananów jest utrudniona przede wszystkim ze względu na oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary oraz trudną topografię tych regionów. Lokalna produkcja bananów stanowi główny element równowagi środowiskowej, społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich w tych regionach.

(3) Banany stanowią jedną z głównych upraw rolnych w niektórych najbardziej oddalonych regionach Unii, zwłaszcza we francuskich departamentach zamorskich Gwadelupy i Martyniki, na Azorach, Maderze i Wyspach Kanaryjskich. Produkcja bananów jest utrudniona przede wszystkim ze względu na oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary oraz trudną topografię tych regionów. Lokalna produkcja bananów stanowi główny element równowagi środowiskowej, społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich w tych regionach, które oprócz tego nie mają żadnego rozwiązania zastępczego, pozwalającego im na zróżnicowanie uprawy ekonomicznie opłacalne.

Uzasadnienie

Banany są głównymi produktami rolnymi regionów najbardziej oddalonych i odgrywają ważną rolę ekonomiczno-społeczną. Jednak nie istnieje alternatywa na produkcję bananów, ponieważ wprowadzenie jakichkolwiek innych ekonomiczne opłacalnych upraw jest niemożliwe. Od utrzymania produkcji bananów zależy więc równowaga tych regionów.

Poprawka 4

PUNKT UZASADNIENIA 3 A (nowy)

 

(3a) Należy uwzględnić znaczenie społeczno-gospodarcze sektora bananów w najbardziej oddalonych regionach, jak również wkład sektora w zachowanie spójności gospodarczej i społecznej, dzięki dochodom i zatrudnieniu, jakie sektor ten oferuje, wielokierunkowej działalności gospodarczej w tym sektorze i zachowaniu równowagi w dziedzinie ekologii i ukształtowania terenu, która sprzyja rozwojowi turystyki.

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie społeczno-gospodarcze produkcji bananów, jak również jej wkład w zachowanie spójności gospodarczej i społecznej.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 5

(5) Tytuł III rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej przewiduje ustanowienie wspólnotowych programów wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów uwzględniających szczególne środki mające na celu wsparcie lokalnej produkcji rolnej. Wspomniane rozporządzenie przewiduje dokonanie przeglądu do dnia 31 grudnia 2009 r. Jeśli nastąpiłyby istotne zmiany warunków ekonomicznych mających wpływ na środki do życia mieszkańców regionów najbardziej oddalonych, Komisja przedstawi swoje sprawozdanie przed terminem. Instrument ten wydaje się najlepiej dostosowany do wsparcia produkcji bananów w każdym omawianym regionie poprzez zapewnienie elastyczności oraz decentralizacji mechanizmów w celu wsparcia produkcji bananów. Możliwość włączenia pomocy dla sektora bananów do wspomnianych programów wsparcia powinno zwiększyć spójność strategii pomocy dla produkcji rolnej w tych regionach.

(5) Tytuł III rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej przewiduje ustanowienie wspólnotowych programów wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów uwzględniających szczególne środki mające na celu wsparcie lokalnej produkcji rolnej. Wspomniane rozporządzenie przewiduje dokonanie przeglądu do dnia 31 grudnia 2009 r. Niemniej jednak, aby uwzględnić szczególną sytuację producentów bananów, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed upływem przewidzianego terminu szczegółowe sprawozdanie w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej producentów, spowodowanego w szczególności zmianami w systemie importu. Instrument ten wydaje się najlepiej dostosowany do wsparcia produkcji bananów w każdym omawianym regionie poprzez zapewnienie elastyczności oraz decentralizacji mechanizmów w celu wsparcia produkcji bananów. Możliwość włączenia pomocy dla sektora bananów do wspomnianych programów wsparcia powinno zwiększyć spójność strategii pomocy dla produkcji rolnej w tych regionach.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować proponowany przez Komisję przegląd, uzależniając go szczególnie od zmian sytuacji zewnętrznej, mianowicie od ewentualnego pogorszenia przyszłej taryfy celnej, i jeżeli zajdzie taka potrzeba, domagać się konkretnych i odpowiednich rozwiązań dla szczególnej sytuacji sektora bananów.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

 

(5 a) Należy przewidzieć wypłatę jednej lub kilku specjalnych zaliczek dla producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomocy wyrównawczej do programów POSEI znosi obecny system zaliczek finansowych dla producentów, które są przecież niezbędne dla działalności sektora. Należy uzupełnić tę poważną lukę, jeżeli nie chcemy, aby znikły uprawy niezbędne dla równowagi społeczno-ekonomicznej większości regionów produkcyjnych.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 7

(7) Ponieważ produkcja bananów we Wspólnocie, poza najbardziej oddalonymi regionami, stanowi niewielką część produkcji całkowitej Wspólnoty, nie wydaje się konieczne kontynuowanie szczególnego programu pomocy dla sektora bananów.

(7) Mimo iż produkcja bananów we Wspólnocie, poza najbardziej oddalonymi regionami, stanowi niewielką część produkcji całkowitej Wspólnoty, należy umożliwić państwom członkowskim wybór systemu pomocy dla sektora bananów opierającego się na częściowym oddzieleniu płatności od produkcji.

Uzasadnienie

Ze względów ekonomicznych, środowiskowych, a przede wszystkim społecznych należy umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją. Niska produkcja nie uzasadnia w żadnym wypadku przywiązania do systemu jednolitej płatności, ponieważ przyczyniłby się on do porzucenia tradycyjnych upraw.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 8

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające niektóre rozporządzenia1 przewiduje system wsparcia dochodów dla każdego gospodarstwa oddzielonych od produkcji (system dalej zwany „systemem jednolitej płatności”). Wspomniany system powstał w celu umożliwienia przejścia od wsparcia produkcji do wsparcia producenta.

skreślony

1 Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 319/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32).

 

Uzasadnienie

Ze względów ekonomicznych, środowiskowych, a przede wszystkim społecznych należy umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją. Niewielka ilość produkcji nie uzasadnia w żadnym wypadku przywiązania do systemu jednolitej płatności, ponieważ przyczyniłby się on do porzucenia tradycyjnych upraw.

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

 

(8a) Podczas przechodzenia do pomocy dla producentów kluczową rolę muszą odegrać działania w zakresie informacji i infrastruktury ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich; w tym względzie należy mieć na celu dostosowanie produkcji i zbytu bananów do różnych norm jakości, dotyczących np.: sprawiedliwego handlu, produktów rolnictwa ekologicznego, odmian lokalnych czy świadectwa pochodzenia geograficznego; w ramach turystyki istniejącej w tych regionach można również sprzedawać banany jako szczególny produkt lokalny, co może wytworzyć przywiązanie konsumentów do tych bananów, jako uprzywilejowanych, rozpoznawalnych produktów.

Uzasadnienie

Całkowite zaniechanie produkcji bananów nie może stanowić celu środków przekształceniowych. Oprócz środków w zakresie dywersyfikacji należy zbadać i wykorzystać sposoby pozwalające na otwarcie nowych rynków dla bananów.

Poprawka 10

Punkt uzasadnienia 8 b (nowy)

 

(8b) Dla osiągnięcia znaczących celów reformy wspólnej polityki rolnej należy w znacznej mierze oddzielić od produkcji wsparcie dla produkcji bawełny, oliwy, tytoniu, chmielu i bananów oraz włączyć je do systemu jednolitej płatności.

Uzasadnienie

Należy zastosować sformułowanie rozporządzenia (WE) nr 864/2004 dotyczącego reformy wspólnej polityki rolnej w zakresie produktów śródziemnomorskich, tak aby umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie ze względów ekonomicznych, środowiskowych, a przede wszystkim społecznych, pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją. Przywiązanie do systemu jednolitej płatności przyczyniłoby się do porzucenia tradycyjnych upraw.

Poprawka 11

Punkt uzasadnienia 8 c (nowy)

 

(8c) Pełne włączenie obowiązującego obecnie w sektorze bananów systemu pomocy do systemu jednolitej płatności pociągnęłoby za sobą znaczące ryzyko dezorganizacji produkcji w regionach uprawnych wspólnoty. W rezultacie część pomocy musi pozostać związana z uprawą, z płatnością przypadającą na kwalifikowalny hektar danej uprawy. Kwota pomocy musi być obliczana w sposób gwarantujący warunki gospodarcze umożliwiające, w regionach nadających się do tej uprawy, kontynuowanie działalności w sektorze bananów i uniknięcie zastępowania jej innymi uprawami. Aby osiągnąć ten cel, uzasadnione jest ustalenie, dla każdego państwa członkowskiego, które wyrazi takie życzenie, całkowitej dostępnej pomocy przypadającej na hektar w wysokości 40% krajowej części pomocy wypłacanej pośrednio producentom.

Uzasadnienie

Należy zastosować sformułowanie rozporządzenia (WE) nr 864/2004 dotyczącego reformy wspólnej polityki rolnej w zakresie produktów śródziemnomorskich, tak aby umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie, w celu uniknięcia zaniechania tej uprawy ze względów ekonomicznych, środowiskowych, a przede wszystkim społecznych, pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją.

Poprawka 12

Punkt uzasadnienia 8 d (nowy)

 

(8d) Pozostałe 60% krajowej części pomocy wypłacanej pośrednio producentom musi pozostać do dyspozycji systemu jednolitej płatności.

Uzasadnienie

Sformułowanie rozporządzenia (WE) nr 864/2004 dotyczącego reformy wspólnej polityki rolnej w zakresie produktów śródziemnomorskich, musi zostać utrzymane, tak aby umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie ze względów ekonomicznych, środowiskowych, a przede wszystkim społecznych, pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją, w celu uniknięcia zaniechania upraw.

Poprawka 13

Punkt uzasadnienia 9

(9) W celu zapewnienia spójności właściwe jest zlikwidowanie istniejącego systemu pomocy wyrównawczej dla sektora bananów oraz włączenie go do systemu jednolitej płatności. W tym celu konieczne jest umieszczenie pomocy wyrównawczej dla sektora bananów w wykazie płatności bezpośrednich związanych z systemem jednolitej płatności, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Należy również ustanowić przepisy dotyczące określenia przez państwa członkowskie kwot referencyjnych oraz liczby hektarów kwalifikujących się do dopłat w ramach systemu jednolitej płatności w oparciu o okres reprezentatywny dla rynku bananów oraz w oparciu o odpowiednie obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. Nie należy wykluczać obszarów obsadzonych bananowcami, które uważa się za uprawy stałe. Należy odpowiednio zmienić pułapy krajowe. Należy również ustanowić przepisy w celu umożliwienia Komisji przyjęcia szczegółowych zasad oraz wszelkich niezbędnych środków przejściowych.

skreślony

Uzasadnienie

Całkowite włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitej płatności mogłoby stworzyć problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawa ta należy do tradycji. Istnieje ryzyko dezorganizacji działalności, która z kolei mogłaby mieć negatywne skutki społeczne. W związku z tym należy umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją.

Poprawka 14

PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 404/93 przewiduje organizacje producentów i mechanizmy koncentracji. W odniesieniu do organizacji producentów, celem istniejącego systemu było utworzenie takich organizacji, aby możliwie jak najwięcej producentów zostało ich członkami oraz ograniczenie wypłat pomocy wyrównawczej do producentów-członków uznanych organizacji producentów.

(10) Tytuł II rozporządzenia (EWG) nr 404/93 przewiduje organizacje producentów i mechanizmy koncentracji. W odniesieniu do organizacji producentów, celem istniejącego systemu było utworzenie takich organizacji, aby możliwie jak najwięcej producentów zostało ich członkami, aby wspierać zbyt w sektorze bananów, ograniczając przy tym wypłaty pomocy wyrównawczej do producentów-członków uznanych organizacji producentów.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć ważną rolę w dziedzinie usług publicznych, jaką odgrywały organizacje producenckie w sektorze bananów wobec swoich członków, w szczególności w zakresie wsparcia zbytu bananów.

Poprawka 15

Punkt uzasadnienia 11

(11) Pierwszy cel został osiągnięty – znaczna większość producentów Wspólnoty należy obecnie do organizacji producentów. Drugi cel jest już nieaktualny, ponieważ system pomocy wyrównawczej zostanie zlikwidowany. Zatem nie ma już konieczności utrzymywania zasad wspólnotowych dotyczących organizacji producentów, co pozwoli państwom członkowskim na przyjęcie, w razie potrzeby, zasad odpowiadających specyficznym sytuacjom na ich terytorium.

(11) Pierwszy cel został osiągnięty – znaczna większość producentów Wspólnoty należy obecnie do organizacji producentów. Zatem istnieje konieczność utrzymywania zasad wspólnotowych dotyczących organizacji producentów. Aby uniknąć zniszczenia sektora bananów w regionach produkujących, proponuje się utrzymanie wspólnotowych ram prawnych, a państwa członkowskie są proszone o dalsze podporządkowywanie wypłat pomocy obowiązkowi wprowadzania produkcji do obrotu za pośrednictwem takich organizacji producentów.

Uzasadnienie

Skupienie oferty wspólnotowej było jednym z głównych sukcesów odniesionych przez wspólną organizację rynku utworzoną w 1993 r. Trzeba nadal zachęcać do tworzenia takich zgrupowań, utrzymując właściwe postanowienia rozporządzenia 404/93, w przeciwnym razie niekorzystna sytuacja producentów wspólnotowych może się jeszcze pogorszyć w obliczu importu z krajów trzecich.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

(Rozporządzenie (EWG) nr 404/93)

1) Skreśla się tytuł II i III art. 16–20, art. 21 ust. 2 , art. 25 oraz art. 30–32.

1) Skreśla się art. 6 i 7 w tytule II, tytuł III art. 16–20, art. 21 ust. 2, art. 25 oraz art. 30–32.

Uzasadnienie

Skupienie oferty wspólnotowej było jednym z głównych sukcesów odniesionych przez wspólną organizację rynku utworzoną w 1993 r. Trzeba nadal zachęcać do tworzenia takich zgrupowań, utrzymując odpowiednie postanowienia rozporządzenia 404/93, w przeciwnym razie niekorzystna sytuacja producentów wspólnotowych może się jeszcze pogorszyć w obliczu importu z krajów trzecich.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 2 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 1 tiret trzecie (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

„- systemy wsparcia dla rolników produkujących pszenicę durum, rośliny białkowe, ryż, orzechy, rośliny energetyczne, ziemniaki na skrobię, mleko, nasiona, rośliny uprawne, mięso kozie i baranie, wołowinę i cielęcinę i rośliny strączkowe.”

„– systemy wsparcia dla rolników produkujących pszenicę durum, rośliny białkowe, ryż, orzechy, rośliny energetyczne, ziemniaki na skrobię, mleko, nasiona, rośliny uprawne, mięso kozie i baranie, wołowinę i cielęcinę, rośliny strączkowe, bawełnę, tytoń, chmiel, a także dla rolników utrzymujących plantacje oliwek i bananów”.

Or. el

Uzasadnienie

Należy poprawnie uzupełnić art. 1, tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, tak aby włączyć do niego banany.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 2 PUNKT 1

Artykuł 33 ustęp 1 litera a) (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

1) W art. 33 ust. 1, lit. a) otrzymuje brzmienie:

skreślony

„a) przyznano im płatność w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 38 w ramach co najmniej jednego z systemów wsparcia, o których mowa w załączniku VI lub w przypadku oliwy z oliwek w latach gospodarczych, o których mowa w art. 37 ust. 1 akapit drugi lub w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej oraz cykorii, jeżeli skorzystały ze wsparcia rynkowego w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt K załącznika VII lub w przypadku bananów, jeżeli skorzystały z rekompensaty za utratę dochodów w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt L załącznika VII.”

 

Uzasadnienie

Włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitej płatności mogłoby stworzyć problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawa ta należy do tradycji. W związku z tym nie należy podporządkowywać bananów art. 33, ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ale art. 64 tego rozporządzenia.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 2, PUNKT 6 A) (nowy)

Artykuł 64 ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

6a) W art. 64 ust. 2 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

 

„2. Zgodnie z wyborem podjętym przez każde Państwo Członkowskie, Komisja ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2, pułap dla każdej z płatności bezpośrednich, o których mowa, odpowiednio, w art. 66, 67, 68, 68a, 68b i 69.

 

Pułap taki jest równy składowej każdego rodzaju płatności bezpośrednich w pułapach krajowych, o których mowa w art. 41, pomnożonej przez wielkości procentowe zmniejszenia zastosowane przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 66, 67, 68, 68a, 68b i 69.”

Uzasadnienie

Włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitej płatności mogłoby stworzyć problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawa ta należy do tradycji. W związku z tym nie należy podporządkowywać bananów art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ale art. 64 ust. 2 tego rozporządzenia, tak aby umożliwić przyznanie pomocy związanej z produkcją.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 2 USTĘP 6 B (nowy)

Artykuł 68 b (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

 

6b. Dodaje się art. 68b w następującym brzmieniu:

 

„Artykuł 68b

 

Płatności dla sektora bananów

 

W przypadku płatności w sektorze bananów 40% pomocy pozostaje związane z produkcją, podczas gdy pozostałe 60% krajowej części pomocy pozostaje do dyspozycji systemu jednolitej płatności.”

Uzasadnienie

Włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitej płatności mogłoby stworzyć problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawa ta należy do tradycji. W związku z tym nie należy podporządkowywać bananów art. 33, ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ale nowemu art. 68b tego samego rozporządzenia, tak aby umożliwić przyznanie pomocy związanej z produkcją.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 2 USTĘP 7

Artykuł 145 litera d c) (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

W art. 145 po lit. d) b) dodaje się lit. w brzmieniu:

skreślony

„d) c) szczegółowe zasady dotyczące włączenia wsparcia dla sektora bananów do systemu jednolitej płatności.”

 

Uzasadnienie

Włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitej płatności mogłoby stworzyć problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawa ta należy do tradycji. Istnieje ryzyko dezorganizacji działalności, która z kolei mogłaby mieć negatywne skutki społeczne. W związku z tym, ze względów ekonomicznych, środowiskowych, a przede wszystkim społecznych należy umożliwić państwom członkowskim, które wyrażą takie życzenie, zachowanie pewnego odsetka pomocy związanego z produkcją.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 3 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 18 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 247/2006)

 

– 1) Dodaje się art. 18 a w brzmieniu:

 

„Artykuł 18a

 

Banany

 

Otrzymywanie pomocy przez producentów sektora bananów jest podporządkowane stowarzyszeniu się z uznaną organizacją, zgodnie z tytułem II rozporządzenia 404/93. Pomoc ta może zostać przyznana indywidualnym producentom, którym szczególna sytuacja, zwłaszcza geograficzna, nie pozwala na stowarzyszenie się z organizacją producentów.”

Uzasadnienie

Skupienie oferty wspólnotowej było jednym z głównych sukcesów odniesionych przez wspólne organizacje rynku utworzone w 1993 r. Trzeba nadal zachęcać do tworzenia takich zgrupowań, utrzymując związek między pomocą a przynależnością do organizacji producentów.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 3 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 28 ustęp 3 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 247/2006)

 

2 a) Do art. 28 dodaje się ustęp 3 a w następującym brzmieniu:

 

„3a. W przypadku znacznego pogorszenia warunków ekonomicznych mających wpływ na źródła dochodu producentów bananów, w szczególności w następstwie zmian w systemie zewnętrznym, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowe sprawozdanie przed 31 grudnia 2009 r., w razie potrzeby wraz z odpowiednimi propozycjami.”

Uzasadnienie

Należy przewidzieć klauzulę rewizji pomocy dla producentów bananów w przewidywaniu ewentualnej zmiany stawek celnych określonych dla importu z krajów trzecich.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 3 PUNKT 3

Artykuł 30 (Rozporządzenie (WE) nr 247/2006)

„Zgodnie z tą procedurą Komisja może również podjąć środki w celu uproszczenia przejścia z uregulowań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93* na uregulowania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

„Zgodnie z tą procedurą Komisja może również podjąć środki w celu uproszczenia przejścia z uregulowań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93* na uregulowania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Należy przewidzieć w szczególności specjalny system zaliczek dla producentów bananów na rok 2007, a w szczególności w okresie od stycznia do października.

Uzasadnienie

Aby ułatwić przejście od dawnego do nowego systemu dotyczącego bananów, należy przewidzieć specjalny system zaliczek niezbędny dla przetrwania branży. Ocena nowego systemu przewidziana przed 2009 r. w porozumieniu z producentami powinna umożliwić ustalenie, czy system ten ma być utrzymany, w oparciu o obecnie obowiązujący we wspólnej organizacji rynku mechanizm zaliczek co dwa miesiące.

Poprawka 25

ZAŁĄCZNIK PUNKT 1

Załącznik I (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

1) W załączniku I skreśla się pozycję dotyczącą bananów.

skreślony

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi uwzględniać wolę niektórych państw członkowskich zachowania odsetka pomocy związanego z produkcją, w celu uniknięcia zaprzestawania niewielkich upraw tradycyjnych w pewnych regionach UE.

Poprawka 26

ZAŁĄCZNIK PUNKT 2

Załącznik VI (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

2) W załączniku VI dodaje się następującą pozycję:

skreślony

„Banany

Artykuł 12

rozporządzenia (EWG) nr 404/93

Rekompensata za utratę dochodów”.

Uzasadnienie

Włączenie bananów do załącznika VI przewidziane w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zakłada objęcie bananów systemem jednolitej płatności. Rozporządzenie musi uwzględniać wolę niektórych państw członkowskich zachowania odsetka pomocy związanego z produkcją, w celu uniknięcia zaprzestawania niewielkich upraw tradycyjnych w pewnych regionach UE.

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.


UZASADNIENIE

Zarys historyczny

Wspólna organizacja rynku (WOR) w sektorze bananów została wprowadzona rozporządzeniem Rady (EWG) 404/93 z dnia 13 lutego1993 r. Opierała się ona na części wewnętrznej, części zewnętrznej oraz definicji norm jakości.

Część wewnętrzna zawierała program pomocy dla wspólnotowych producentów, a część zewnętrzna - wspólny system importu, oparty na systemie kontyngentów taryfowych. Od stycznia 2006 r., w następstwie „bananowej wojny” na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), wprowadzony został jednolity system taryfowy.

Od chwili powstania w roku 1993 WOR uległa istotnym zmianom, dotyczącym głównie części zewnętrznej, w celu uwzględnienia dwustronnych negocjacji w ramach rundy urugwajskiej oraz międzynarodowych zobowiązań UE.

System pomocy zawarty w części wewnętrznej polegał na przyznawaniu pomocy wyrównawczej dla wspólnotowych producentów należących do uznanej organizacji producentów. Pomoc wyrównawcza była „obliczana na podstawie różnicy między ryczałtowym dochodem odniesienia dla bananów produkowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie a przeciętnym dochodem z produkcji uzyskanym na rynku wspólnotowym w ciągu przedmiotowego roku dla bananów produkowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie(1).

Maksymalna ilość bananów wprowadzonych do obrotu, jaka może być objęta pomocą wyrównawczą, została ustalona na 854 000 ton rozdzielonych między regiony produkcyjne.

Przyznawana była dodatkowa pomoc, jeżeli średni dochód z produkcji był znacznie niższy od średniego dochodu wspólnotowego. WOR w sektorze bananów przewidywała ponadto pomoc strukturalną w ramach programów POSEI (programy specjalne z uwagi na oddalenie i wyspiarski charakter). Mimo że wsparcie dla wspólnotowych producentów stopniowo wzrastało od 1993 r., to jednak zawsze istniały poważne różnice między regionami produkcyjnymi.

Przyczyny reformy

Według zewnętrznej analizy(2), przeprowadzonej w 2005 r. na zamówienie Komisji, ewentualna reforma części wewnętrznej powinna uwzględnić trzy główne kwestie:

- niesprawiedliwy podział między producentów poszczególnych regionów, ponieważ mechanizm dodatkowej pomocy pozwala zrekompensować tylko częściowo zakłócenia, które mogą stać się chroniczne w bardziej niż prawdopodobnym przypadku spadku cen bananów importowanych na skutek wprowadzenia wyłącznie taryfowego systemu przywozu,

- kontrolę i stabilizację kosztów budżetowych,

- dostosowanie do zasad reformy WPR z 2003 r., ponieważ sektor bananów jest jednym z niewielu sektorów, w których dotacje bezpośrednie nadal związane są z produkcją.

Do wdrożenia reformy Komisja rozważyła trzy możliwości:

a)  Oddzielenie dotacji bezpośrednich od produkcji

Możliwość ta oznacza zastąpienie pomocy wyrównawczej przez pomoc niezwiązaną z produkcją, wyznaczoną na podstawie historycznych danych statystycznych, zgodnie ze zreformowaną WPR. Kwoty z tytułu pomocy wyrównawczej zostałyby włączone do systemu płatności jednolitych. Według Komisji pociągnęłoby to za sobą uproszczenia administracyjne i nie zachwiałoby równowagi społeczno-ekonomicznej regionów produkcyjnych, gdzie uprawa bananów ma drugorzędne lub marginalne znaczenie w stosunku do innych upraw. Natomiast, nadal według Komisji, system ten miałby poważne konsekwencje dla najbardziej peryferyjnych regionów. Biorąc bowiem pod uwagę poziom pomocy przyznawanej od hektara bananów, wprowadzenie jednolitej płatności od gospodarstwa jedynie dla producentów bananów miałoby skutek atrakcyjnej premii za zaprzestanie produkcji, niosąc ze sobą ryzyko masowego porzucania działalności.

b)  Memorandum

Możliwość taka, oparta na propozycji głównych europejskich krajów produkcyjnych, przewiduje stałe dotacje dla poszczególnych państw oraz przyznawanie pomocy na podstawie historycznych danych statystycznych, i uzależnionej od utrzymania części produkcji. Każdy kraj miałby stały budżet roczny, który byłby wykorzystany w zróżnicowany sposób, zgodnie ze specyfiką poszczególnych regionów produkcyjnych. Według Komisji, głównymi wadami tego systemu jest ryzyko nieprawidłowości budżetowych, elastyczność ograniczona przez specyfikę regionalną oraz złożoność zarządzania pomocą.

c) POSEI

Możliwość ta oznacza przesunięcie środków z systemu pomocy do programów POSEI, decentralizując określanie zasad przyznawania oraz rodzajów pomocy w zależności od specyfiki każdego regionu produkcyjnego. Możliwość ta przewiduje system płatności jednolitych niezwiązanych z produkcją dla regionów położonych na kontynencie. Według Komisji możliwość ta wzmocniłaby spójność strategii pomocy dla rolnictwa najbardziej oddalonych regionów, a elastyczność w definiowaniu pomocy i decentralizacja zarządzania ułatwiłyby uwzględnianie specyfiki każdego regionu produkcyjnego. Stabilność budżetowa byłaby zapewniona w ramach rocznych planów finansowych programów regionalnych. Ogólna wysokość środków finansowych opierałaby się na średniej pomocy przyznanej w ciągu kilkuletniego historycznego okresu referencyjnego.

Propozycja Komisji

Komisja wybrała ostatecznie tę ostatnią możliwość.

Tabela synoptyczna propozycji Komisji:

Obecna sytuacja

Propozycja

- System pomocy wyrównawczej dla producentów wspólnotowych.

 

 

- Zniesienie i zastąpienie przez:

 

Dla producentów z najbardziej oddalonych regionów:

- przesunięcie środków finansowych w wysokości 278,8 mln EUR rocznie do programów POSEI. Te dodatkowe środki nie będą przeznaczone dla sektora bananów - to państwa członkowskie zdecydują, jak je wykorzystać.

 

Dla producentów kontynentalnych:

- włączenie do systemu jednolitych płatności i zwiększenie pułapu krajowego Grecji o 1,1 mln EUR, a Portugalii o 0,1 mln EUR. Proponuje się dodatkowe środki budżetowe w wysokości 3,4 mln EUR na wprowadzenie systemu jednolitej płatności na Cyprze w 2009 r., dostosowane zgodnie z harmonogramem przyrostów stosowanym do nowych państw członkowskich.

- System zaliczek wypłacanych co dwa miesiące

- Możliwość zaliczki rocznej

- Pomoc na tworzenie i funkcjonowanie organizacji producentów.

- Zniesienie

- Odrębny Komitet Zarządzający ds. Bananów

 

- Likwidacja, uprawnienia przejęte przez Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw

 

- Klauzula przeglądowa: Komisja zamierza przeprowadzić przed końcem 2009 r. bilans wspólnotowych programów POSEI.

Przesunięcie 278,8 mln EUR do programów POSEI zostanie rozdzielone w następujący sposób:

W % i mln EUR

 

 

Rok finansowy 2008 i następne

Francja

Gwadelupa i Martynika

46,1

+129,1

Portugalia

Azory i Madera

3,1

+8,6

Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie

50,4

+141,1

Stanowisko sprawozdawcy

Od chwili utworzenia WOR w sektorze bananów pomoc wyrównawcza umożliwiła częściowe wyrównanie różnic w kosztach produkcji między regionami Ameryki Łacińskiej i Centralnej a europejskimi regionami produkcyjnymi. W ten sposób zapewniła ona ciągłość produkcji bananów w Unii, w szczególności w najbardziej oddalonych regionach, gdzie produkcja ta odgrywa ważną rolę społeczno-ekonomiczną i gdzie nie istnieje żadna wiarygodna alternatywa rolna, co sprawia, że wprowadzenie jakichkolwiek innych ekonomicznie opłacalnych upraw jest niemożliwe.

Jednak zmiany zasad handlu światowego oraz niedawne zmiany części zewnętrznej WOR (zniesienie systemu kontyngentów taryfowych i wprowadzenie jednolitej taryfy celnej) spowodowały konieczność zmiany pierwotnego systemu pomocy, nieprzystosowanego do nowej sytuacji.

Projekt reformy przedstawiony przez Komisję Europejską odpowiada w dużym stopniu wymogom nowej sytuacji i proponuje szereg środków zapewniających przestrzeganie zobowiązań Unii wobec Światowej Organizacji Handlu oraz przyczynia się do lepszego uwzględnienia szczególnych potrzeb poszczególnych regionów produkcyjnych. Ponadto celem tego programu jest dalsze zapewnianie odpowiedniego standardu życia rolników w regionach produkcji bananów.

Środki finansowe

W tym celu komisja proponuje środki finansowe w wysokości 278,8 mln EUR ramach systemu POSEI, które zastąpią poprzedni system pomocy wyrównawczej. Mając na uwadze skutki oczekiwane po wprowadzeniu jednolitej taryfy celnej w wysokości 176 EUR za tonę, co wróży znaczne zmiany w wymianie handlowej w stosunku do poprzedniej sytuacji, kwota ta jest znacznie niższa od kwot, jakie często uważano za konieczne dla zapewnienia istotnego wsparcia dla sektora.

Mając jednak na uwadze sytuację budżetową unii i wspólnotowe cele stabilizacji wydatków publicznych, oraz z zadowoleniem przyjmując wysiłki dokonane ostatnio w tym zakresie przez komisję, nie należy kwestionować tej propozycji, ponieważ pozwala ona pozytywnie uwzględnić potrzeby producentów, biorąc pod uwagę obecną sytuację handlową i celną.

Elastyczność systemu w zależności od zewnętrznej sytuacji taryfowej

Jednak niestabilność stosunków handlowych, w szczególności ryzyko porażki wielostronnych negocjacji w ramach WTO, budzi wątpliwości odnośnie do kontynuacji obecnej sytuacji celnej i pozwala przewidzieć ewentualne kolejne osłabienie ochrony celnej. Należy przypomnieć w związku z tym, że jednolita taryfa zaproponowana początkowo przez komisję podczas pierwszych dyskusji z krajami latynoamerykańskimi (230 EUR za tonę) była już niższa od poziomu uważanego za odpowiedni dla utrzymania wymiany. Skoro przy taryfie 176 EUR za tonę sektor bananów znajduje się dzisiaj w wyjątkowo delikatnej sytuacji, należy przypuszczać, że kolejne osłabienie ochrony celnej oznaczałoby koniec wspólnotowej produkcji bananów, jeżeli projekt przedstawiony przez komisję nie zostałby dostosowany.

W związku z tym sprawozdawca sugeruje wprowadzenie większej elastyczności przy określaniu systemu pomocy wyrównawczej, aby uwzględnić ewentualne pogorszenie sytuacji celnej.

Komisja wprawdzie zasugerowała ocenę programów POSEI najpóźniej do 31 grudnia 2009 r. w przypadku pogorszenia warunków ekonomicznych mających wpływ na źródła dochodów rolników. Niemniej jednak inicjatywa ta, zbyt lakoniczna i ogólna, wydaje się sprawozdawcy niewystarczająca i proponuje on wprowadzenie pewnych wyjaśnień, w szczególności zobowiązania służb komisji do zaproponowania, jeżeli sytuacji celna będzie tego wymagała, wdrożenia szeregu konkretnych środków zapewniających dochody dla wspólnotowych producentów bananów.

Zaliczki dla producentów

System pomocy produkcyjnej w ramach obecnego WOR w sektorze bananów przewiduje zaliczki finansowe, niezbędne dla działalności sektora zarówno w najbardziej oddalonych regionach, jak i pozostałych krajach produkcyjnych unii. Zaliczki te są niezbędne, ponieważ udostępniają rolnikom środki przejściowe, konieczne dla rzeczywistego uruchomienia produkcji. Są one niezbędne również dlatego, że Europa wydaje się odpowiednim podmiotem do wypłacania kwot, których podmioty prywatne nie zawsze są gotowe udzielić ze względu na fluktuacje rynku.

Tymczasem w przedstawionym przez komisję projekcie reformy przesunięciu środków finansowych do POSEI nie towarzyszy odnowienie systemu zaliczek, co stanowi zagrożenie dla całego sektora, ponieważ nie zapewnia dostępnych środków przed październikiem.

Sprawozdawca proponuje uzupełnienie tej poważnej luki i ponowne wprowadzenie mechanizmu o żywotnym znaczeniu dla europejskiej produkcji bananów, ponieważ w przeciwnym razie mogą zniknąć uprawy, które nie tylko są jedynymi opłacalnymi z rolniczego punktu widzenia w głównych europejskich regionach produkcyjnych, lecz ponadto przyczyniają się do kształtowania przestrzeni i krajobrazu, co stanowi główny i niezastąpiony atut, jeżeli chodzi o zdolność tych regionów do dalszego rozwoju turystyki.

(CNS)

(1)

Ocena Wspólnej Organizacji Rynków (WOR) w sektorze bananów. COGEA. Rzym, lipiec 2005 r. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bananas/index_pl.htm

(2)

Ocena Wspólnej Organizacji Rynków (WOR) w sektorze bananów. COGEA. Rzym, lipiec 2005 r. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bananas/index_pl.htm


OPINIA Komisji Budżetowej (22.11.2006)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące sektora bananów

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Janusz Lewandowski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowane poprawki w rozporządzeniach EWG nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczą wyłącznie wewnętrznych aspektów wspólnej organizacji rynku bananów w Unii Europejskiej. Propozycja reformy jest także odpowiedzią na zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego znajdujące się w jego sprawozdaniu specjalnym nr 7/2002 dotyczącym należytego zarządzania finansami wspólnej organizacji rynków w sektorze bananów(1).

Niestety należy stwierdzić raz jeszcze, że Parlament Europejski został poddany ogromnej presji czasu w kwestii przyjęcia wniosku Komisji, który nosi datę 20 września 2006 roku.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowała wniosek Rady o zastosowanie procedury nadzwyczajnej, tak aby zmiany mogły zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 roku. Dlatego jedyną poprawką proponowaną przez sprawozdawcę może być standardowa poprawka, na której wprowadzenie do nowych programów nie objętych procedurą współdecyzji Komisja Budżetowa wyraziła zgodę w celu zapewnienia zgodności z pułapami wieloletnich ram finansowych na lata 2007 – 2013. Ponieważ wniosek podlega procedurze konsultacji, poprawka ta będzie pomocna w jasnym ustaleniu, że kwoty finansowe przeznaczone na pomoc producentom bananów muszą podlegać demokratycznej kontroli przynajmniej za pomocą rocznej procedury budżetowej.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

Ustęp 1a (nowy)

1a. Uważa, że wskaźnikowa finansowa kwota referencyjna podana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem pozycji 2 nowych wieloletnich ram finansowych (z ang. MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w toku rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.;

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące sektora bananów

Odsyłacze

COM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

AGRI

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
23.10.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Janusz Lewandowski
25.10.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

20.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

(CNS)

(1)

Dz.U. C 294 z dnia 28.12.2002 r., str. 1.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (17.11.2006)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące sektora bananów

(COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pedro Guerreiro

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji mający na celu reformę systemu pomocy skierowanego do producentów bananów, który wpisuje się w ramy obecnej wspólnej organizacji rynku (WOR) bananów (rozporządzenie (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r.), powstał w kontekście charakteryzowanym przez liberalizację sektora rolnego na poziomie Unii Europejskiej oraz negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), które utknęły obecnie w martwym punkcie.

W tym kontekście Komisja Europejska proponuje dostosowanie obecnej WOR bananów do zmian wprowadzonych już do innych WOR, aby oddzielić dopłaty od produkcji i włączyć je do systemu płatności jednolitych, przyjętych w przypadku reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r.

Taki cel postawiła sobie Komisja w niniejszym wniosku, likwidując pomoc wyrównawczą, która przyczyniała się do stabilizacji cen i zapewnienia, choćby częściowo, dochodów producentów.

Opcja „POSEI” zakłada włączenie obecnej pomocy do istniejących programów POSEI dla producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach - takich jak Madera, Azory, Martynika i Gwadelupa, a także Wyspy Kanaryjskie - oraz przyłączenie pomocy do systemu jednolitej płatności ustanowionego dla innych producentów (Portugalia kontynentalna, Cypr i Grecja).

Ponadto wniosek Komisji pragnie wypełnić zobowiązania podjęte w ramach WTO w dziedzinie liberalizacji, po tym jak system wspólnotowy w sektorze bananów został zakwestionowany przez kraje „bananowe”, i zrealizować przejście z systemu kontyngentów taryfowych na system wyłącznie taryfowy (taryfa jednolita).

Wniosek Komisji ma na celu również ustabilizowanie wydatków budżetowych dzięki WOR i w odpowiednim przypadku uzyskanie oszczędności. Mimo że pomoc jest ograniczona do ilości maksymalnej wynoszącej 867 500 ton dla wszystkich regionów produkcyjnych, brak jest pułapu budżetowego. Ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję opierała się na maksymalnej ilości 750 000 ton, co oznacza, że przewidziana suma 280 mln euro jest niewystarczająca.

Sprawozdawca nie rozumie, w jaki sposób trzy wyżej wymienione cele będą sprzyjać zapewnieniu dochodów i godnego poziomu życia producentom. Z tego powodu sprawozdawca jest zdania, że korzystne byłoby utrzymanie systemu pomocy wyrównawczej. Uwzględniając jednak wniosek Komisji, sprawozdawca uznaje za konieczne zapewnienie przynajmniej odpowiedniego okresu przejściowego dla wdrożenia niniejszej reformy.

Producenci bananów we Wspólnocie zapewniają zaledwie 16% dostaw na rynek wspólnotowy, a wyprodukowane banany pochodzą prawie wyłącznie z najbardziej oddalonych regionów (inni producenci stanowią natomiast mniej niż 2%). Produkcja bananów ma podstawowe znaczenie dla rozwoju regionalnego, gospodarczego i społecznego najbardziej oddalonych regionów, biorąc pod uwagę ich szczególny charakter: ograniczoną wielkość rynków, charakter wyspiarski, oddalenie oraz trudną topografię, tym bardziej, że nie istnieją alternatywy dla produkcji bananów, które miałyby uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ produkcja ta wpływa wielokierunkowo na rozwój innych rodzajów działalności gospodarczej i na utrzymanie i tworzenie zatrudnienia. Pozwala ona ponadto na zachowanie szczególnego ukształtowania terenu, co może wpływać na rozwój turystyki.

Sprawozdawca uznaje w związku z powyższym, że zmiany i konsekwencje, które pociągnie za sobą wprowadzenie reformy obecnej WOR, muszą stać się przedmiotem oceny śródokresowej, aby stwierdzić, czy reforma ta realizuje ustalone cele, zwłaszcza w zakresie poziomu dochodów i spójności gospodarczej i społecznej. Sprawozdawca jest zdania, że obecny system płatności zaliczkowych musi zostać utrzymany, a status uprawy stałej w odniesieniu do bananów zagwarantowany, należy nadal wspierać istniejące organizacje producenckie (nie tylko ze względu na ważną rolę, jaką odgrywają one we wspieraniu zbytu), aby zapewnić ciągłość produkcji. Sprawozdawca uznaje wreszcie, że niezbędne jest nadanie systemowi POSEI koniecznej elastyczności, aby mógł on sprostać szczególnym wymaganiom regionów produkcyjnych.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 1

(1) Aktualny system dotyczący sektora bananów został określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów. Program pomocy skierowany do producentów bananów opiera się na zasadach, które w przypadku innych wspólnych organizacji rynku w znacznej mierze zreformowano. Aby skuteczniej zapewnić społeczności rolniczej odpowiedni standard życia w regionach, w których produkowane są banany, lepiej ukierunkować środki w celu ułatwienia zorientowania producentów na rynek, ustabilizować wydatki, zapewnić przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, odpowiednio uwzględnić szczególne cechy regionów produkcyjnych, ułatwić zarządzanie systemem i zharmonizować system z głównymi zasadami reformowanych wspólnych organizacji rynku, konieczna jest zmiana systemu.

(1) Aktualny system dotyczący sektora bananów został określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów. Aby skuteczniej zapewnić społeczności rolniczej odpowiedni standard życia w regionach, w których produkowane są banany, chronić producentów, zagwarantować rozwój sektora bananów, lepiej ukierunkować środki na przystosowanie i rozwój sektora bananów, odpowiednio uwzględnić szczególne cechy regionów produkcyjnych, ułatwić zarządzanie systemem i zharmonizować system z głównymi zasadami reformowanych wspólnych organizacji rynku, konieczna jest zmiana systemu.

 

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany obecnego systemu pomocy muszą przede wszystkim mieć na celu zapewnienie dochodów producentom bananów i umożliwienie rozwoju sektora bananów, w szczególności w najbardziej oddalonych regionach, poprzez dopasowanie środków do szczególnych właściwości każdego regionu produkcyjnego.

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 2 A (nowy)

 

(2a) Od czasu utworzenia wspólnej organizacji rynku w sektorze bananów wobec konkurencji producentów bananów z państw trzecich i w celu odpowiedniego wykorzystania środków wspólnotowych cały sektor poczynił poważne wysiłki modernizacyjne na wszystkich etapach od produkcji do sprzedaży, znacznie poprawiając poziom produkcyjności i jakość produktów, a zarazem obniżając wpływ swojej działalności na środowisko. Wspólna organizacja rynku sprzyjała ponadto koncentracji podaży wspólnotowej, co przyczyniło się do umocnienia sektora w regionach produkcyjnych i ułatwiło sprzedaż bananów europejskich.

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki sprawozdawcy.

Poprawka 3

PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Banany stanowią jedną z głównych upraw rolnych w niektórych najbardziej oddalonych regionach Unii, zwłaszcza we francuskich departamentach zamorskich Gwadelupy i Martyniki, na Azorach, Maderze i Wyspach Kanaryjskich. Produkcja bananów jest utrudniona przede wszystkim ze względu na oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary oraz trudną topografię tych regionów. Lokalna produkcja bananów stanowi główny element równowagi środowiskowej, społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich w tych regionach.

(3) Banany stanowią jedną z głównych upraw rolnych w niektórych najbardziej oddalonych regionach Unii, zwłaszcza we francuskich departamentach zamorskich Gwadelupy i Martyniki, na Azorach, Maderze i Wyspach Kanaryjskich. Produkcja bananów jest utrudniona przede wszystkim ze względu na oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary oraz trudną topografię tych regionów. Lokalna produkcja bananów stanowi główny element równowagi środowiskowej, społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich w tych regionach, tym bardziej, że nie istnieją mające ekonomiczne uzasadnienie alternatywy umożliwiające zróżnicowanie działalności rolnej.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że nie istnieją mające ekonomiczne uzasadnienie alternatywy dla produkcji bananów w najbardziej oddalonych regionach.

Poprawka 4

PUNKT UZASADNIENIA 3 A (nowy)

 

(3a) Mając na uwadze znaczenie społeczno-gospodarcze sektora bananów w najbardziej oddalonych regionach, jak również wkład sektora w zachowanie spójności gospodarczej i społecznej, dzięki dochodom i zatrudnieniu, jakie sektor ten oferuje, wielokierunkowej działalności gospodarczej w tym sektorze i zachowaniu równowagi w dziedzinie ekologii i ukształtowania terenu, która sprzyja rozwojowi turystyki.

 

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie społeczno-gospodarcze produkcji bananów, jak również jej wkład w zachowanie spójności gospodarczej i społecznej.

Poprawka 5

PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Tytuł III rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej przewiduje ustanowienie wspólnotowych programów wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów uwzględniających szczególne środki mające na celu wsparcie lokalnej produkcji rolnej. Wspomniane rozporządzenie przewiduje dokonanie przeglądu do dnia 31 grudnia 2009 r. Jeśli nastąpiłyby istotne zmiany warunków ekonomicznych mających wpływ na środki do życia mieszkańców regionów najbardziej oddalonych, Komisja przedstawi swoje sprawozdanie przed terminem. Instrument ten wydaje się najlepiej dostosowany do wsparcia produkcji bananów w każdym omawianym regionie poprzez zapewnienie elastyczności oraz decentralizacji mechanizmów w celu wsparcia produkcji bananów. Możliwość włączenia pomocy dla sektora bananów do wspomnianych programów wsparcia powinno zwiększyć spójność strategii pomocy dla produkcji rolnej w tych regionach.

(5) Tytuł III rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej przewiduje ustanowienie wspólnotowych programów wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów uwzględniających szczególne środki mające na celu wsparcie lokalnej produkcji rolnej. Wspomniane rozporządzenie przewiduje dokonanie przeglądu do dnia 31 grudnia 2009 r. Aby jednak uwzględnić wpływ reformy przepisów wewnętrznych i zewnętrznych na producentów wspólnotowych w sektorze bananów, w przypadku spadku dochodów i pogorszenia się sytuacji gospodarczej Komisja przedstawi sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed wspomnianym terminem.

Uzasadnienie

W przypadku spadku dochodów i pogorszenia się sytuacji gospodarczej w sektorze bananów, Komisja przedstawi sprawozdanie z oceny przed ustalonym terminem (tj. 31 grudnia 2009 r.).

Poprawka 6

PUNKT UZASADNIENIA 5 A (nowy)

 

(5a). Mając na uwadze, że koniecznym jest utrzymanie zaliczek przeznaczonych dla producentów bananów z najbardziej oddalonych regionów.

Uzasadnienie

Zlikwidowanie pomocy wyrównawczej i zmiana systemu pomocy na system POSEI nie może naruszyć systemu zaliczek, z których obecnie korzystają producenci bananów w najbardziej oddalonych regionach, a bez których ucierpiałaby sama działalność w sektorze bananów.

Poprawka 7

PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) Ponieważ produkcja bananów we Wspólnocie, poza najbardziej oddalonymi regionami, stanowi niewielką część produkcji całkowitej Wspólnoty, nie wydaje się konieczne kontynuowanie szczególnego programu pomocy dla sektora bananów.

(7) Chociaż produkcja bananów we Wspólnocie, poza najbardziej oddalonymi regionami, stanowi niewielką część produkcji całkowitej Wspólnoty, to jednak należy dać państwom członkowskim możliwość wprowadzenia częściowego oddzielenia pomocy dla sektora bananów od produkcji.

Uzasadnienie

Niski poziom produkcji w żadnym wypadku nie uzasadnia powiązania z systemem jednolitych płatności, ponieważ przyczyniłoby się to do zaniechania tradycyjnych upraw. Należy dać zainteresowanym państwom członkowskim możliwość zachowania pewnego odsetka pomocy związanej z produkcją ze względów gospodarczych, środowiskowych, a zwłaszcza społecznych.

Poprawka 8

PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające niektóre rozporządzenia przewiduje system wsparcia dochodów dla każdego gospodarstwa oddzielonych od produkcji (system dalej zwany „systemem jednolitej płatności”). Wspomniany system powstał w celu umożliwienia przejścia od wsparcia produkcji do wsparcia producenta.

skreślony

Uzasadnienie

Zainteresowane państwa członkowskie powinny mieć możliwość zachowania pewnego odsetka pomocy związanej z produkcją, aby zapobiegać porzucaniu tradycyjnych upraw.

Poprawka 9

PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) W celu zapewnienia spójności właściwe jest zlikwidowanie istniejącego systemu pomocy wyrównawczej dla sektora bananów oraz włączenie go do systemu jednolitej płatności. W tym celu konieczne jest umieszczenie pomocy wyrównawczej dla sektora bananów w wykazie płatności bezpośrednich związanych z systemem jednolitej płatności, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Należy również ustanowić przepisy dotyczące określenia przez państwa członkowskie kwot referencyjnych oraz liczby hektarów kwalifikujących się do dopłat w ramach systemu jednolitej płatności w oparciu o okres reprezentatywny dla rynku bananów oraz w oparciu o odpowiednie obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. Nie należy wykluczać obszarów obsadzonych bananowcami, które uważa się za uprawy stałe. Należy odpowiednio zmienić pułapy krajowe. Należy również ustanowić przepisy w celu umożliwienia Komisji przyjęcia szczegółowych zasad oraz wszelkich niezbędnych środków przejściowych.

skreślony

Uzasadnienie

Całkowite włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitych płatności mogłoby spowodować problemy dla niektórych regionów Wspólnoty, gdzie uprawy te są uprawami tradycyjnymi. Istnieje zagrożenie dezorganizacji działalności, co z kolei przyniosłoby negatywne skutki społeczne. W związku z tym należy dać zainteresowanym państwom członkowskim możliwość zachowania pewnego odsetka pomocy związanej z produkcją.

Poprawka 10

PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 404/93 przewiduje organizacje producentów i mechanizmy koncentracji. W odniesieniu do organizacji producentów, celem istniejącego systemu było utworzenie takich organizacji, aby możliwie jak najwięcej producentów zostało ich członkami oraz ograniczenie wypłat pomocy wyrównawczej do producentów-członków uznanych organizacji producentów.

(10) Tytuł II rozporządzenia (EWG) nr 404/93 przewiduje organizacje producentów i mechanizmy koncentracji. W odniesieniu do organizacji producentów, celem istniejącego systemu było utworzenie takich organizacji, aby możliwie jak najwięcej producentów zostało ich członkami, aby wspierać zbyt w sektorze bananów, ograniczając przy tym wypłaty pomocy wyrównawczej do producentów-członków uznanych organizacji producentów.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć ważną rolę w dziedzinie usług publicznych, jaką odgrywały organizacje producenckie w sektorze bananów wobec swoich członków, w szczególności w zakresie wsparcia zbytu bananów.

Poprawka 11

PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Pierwszy cel został osiągnięty – znaczna większość producentów Wspólnoty należy obecnie do organizacji producentów. Drugi cel jest już nieaktualny, ponieważ system pomocy wyrównawczej zostanie zlikwidowany. Zatem nie ma już konieczności utrzymywania zasad wspólnotowych dotyczących organizacji producentów, co pozwoli państwom członkowskim na przyjęcie, w razie potrzeby, zasad odpowiadających specyficznym sytuacjom na ich terytorium.

(11) Pierwszy cel został osiągnięty – znaczna większość producentów Wspólnoty należy obecnie do organizacji producentów. Zatem konieczne jest utrzymywanie zasad wspólnotowych dotyczących organizacji producentów. W celu uniknięcia rozdrobnienia sektora bananów w regionach produkcyjnych proponuje się utrzymanie wspólnotowych ram przepisowych i nalega, aby państwa członkowskie utrzymały obowiązek sprzedaży produkcji za pośrednictwem organizacji producentów jako niezbędny warunek otrzymywania pomocy.

Uzasadnienie

Koncentracja podaży wspólnotowej była jednym z najważniejszych sukcesów wspólnej organizacji rynku zainicjowanej w 1993 r. Konieczne jest dalsze sprzyjanie powstawaniu podobnych grup poprzez utrzymanie odpowiednich przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93, ponieważ ich likwidacja może tylko pogorszyć niekorzystną sytuację producentów wspólnotowych wobec importu z państw trzecich.

Poprawka 12

PUNKT UZASADNIENIA 16 A (nowy)

 

(16a). Mając na uwadze, że po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny wpływu niniejszego rozporządzenia na dochody producentów wspólnotowych oraz spójność gospodarczą i społeczną, proponując konkretne inicjatywy w przypadku, gdyby początkowe cele nie zostały osiągnięte.

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić śródokresową ocenę zmian zaproponowanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

(Rozporządzenie (EWG) nr 404/93)

1) Skreśla się tytuł II i III art. 16–20, art. 21 ust. 2, art. 25 oraz art. 30–32.

1) Skreśla się art. 6 i 7 tytułu II, tytuł III, art. 1620, art. 21 ust. 2, art. 25 oraz art. 30–32.

Uzasadnienie

Koncentracja podaży wspólnotowej była jednym z najważniejszych sukcesów wspólnej organizacji rynku zainicjowanej w 1993 r. Konieczne jest dalsze sprzyjanie powstawaniu podobnych grup poprzez utrzymanie odpowiednich przepisów zawartych w tytule II rozporządzenia 404/93, ponieważ rozdrobnienie produkcji może tylko pogorszyć niekorzystną sytuację producentów wspólnotowych wobec importu z państw trzecich.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 2 PUNKT 1

Artykuł 33 ustęp 1 litera a) (Rozporządzenie (EWG) nr 404/93)

1) W art. 33 ust. 1, lit. a) otrzymuje brzmienie:

skreślony

„a) przyznano im płatność w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 38 w ramach co najmniej jednego z systemów wsparcia, o których mowa w załączniku VI lub w przypadku oliwy z oliwek w latach gospodarczych, o których mowa w art. 37 ust. 1 akapit drugi lub w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej oraz cykorii, jeżeli skorzystały ze wsparcia rynkowego w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt K załącznika VII lub w przypadku bananów, jeżeli skorzystały z rekompensaty za utratę dochodów w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt L załącznika VII.”

 

Uzasadnienie

Włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitych płatności mogłoby spowodować problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawy te są uprawami tradycyjnymi. W związku z tym sektor bananów nie powinien podlegać art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ale art. 64 tegoż rozporządzenia.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 A (nowy)

Artykuł 68 b (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003)

 

(6a) Dodaje się art. 68 b w brzmieniu:

 

„Artykuł 68b

 

Płatności dla sektora bananów

 

W przypadku płatności dla sektora bananów 40% pomocy zachowuje związek z produkcją, a pozostałe 60% krajowej części pomocy jest do dyspozycji systemu płatności jednolitych.”

Uzasadnienie

Włączenie pomocy dla sektora bananów do systemu jednolitych płatności mogłoby spowodować problemy w niektórych regionach Wspólnoty, gdzie uprawy te są uprawami tradycyjnymi. W związku z tym sektor bananów nie powinien podlegać art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ale nowemu art. 68 b tegoż rozporządzenia, aby możliwe było przyznanie pomocy związanej z produkcją.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 3 PUNKT 2

Artykuł 28 ustęp 3 (Rozporządzenie (WE) nr 247/2006)

„3. W art. 28, ust. 3 otrzymuje brzmienie: W terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., a następnie co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie ogólne obrazujące wpływ działań przeprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym w sektorze bananów, uzupełnione w razie konieczności o odpowiednie wnioski”.

„3. W terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., a następnie co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie ogólne obrazujące wpływ działań przeprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym w sektorze bananów, na gospodarkę, zatrudnienie, dochody i środowisko, uzupełnione w razie konieczności o odpowiednie wnioski.

 

Aby jednak uwzględnić wpływ reformy przepisów wewnętrznych i zewnętrznych na producentów wspólnotowych w sektorze bananów, w przypadku konieczności reakcji na obniżenie się poziomu życia producentów bananów i pogorszenia się sytuacji gospodarczej w tym sektorze Komisja przedstawia specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed wspomnianym terminem, uzupełnione w razie konieczności o odpowiednie wnioski.”

 

Uzasadnienie

W przypadku spadku dochodów i pogorszenia się sytuacji gospodarczej w sektorze bananów, Komisja przedstawi sprawozdanie z oceny przed ustaloną datą (tj. 31 grudnia 2009 r.).

Poprawka 17

ARTYKUŁ 3 PUNKT 3

Artykuł 30 (Rozporządzenie (WE) nr 247/2006)

„Zgodnie z tą procedurą Komisja może również podjąć środki w celu uproszczenia przejścia z uregulowań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93* na uregulowania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z tą procedurą Komisja może również podjąć środki w celu uproszczenia przejścia z uregulowań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 404/93* na uregulowania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Należy w szczególności przewidzieć specjalny system zaliczek dla producentów bananów w okresie od stycznia do października.

Uzasadnienie

Przeniesienie pomocy wyrównawczej do programów POSEI znosi obecny system zaliczek finansowych dla producentów, który niezbędny jest jednak dla działalności sektora. Należy zaradzić temu poważnemu brakowi, gdyż w przeciwnym razie zaniknie uprawa konieczna dla równowagi społeczno-gospodarczej większości regionów produkcyjnych.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 3 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 18 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 247/2006)

 

(-1) Dodaje się art. 18a w brzmieniu:

 

„Artykuł 18a

Banany

 

Przyznawanie pomocy producentom z sektora bananów uzależnione jest od przynależności do uznanej organizacji w rozumieniu tytułu II rozporządzenia (EWG) nr 404/93. Pomoc taką mogą otrzymać również producenci indywidualni, którym przystąpienie do organizacji producentów uniemożliwiają szczególne okoliczności, zwłaszcza warunki geograficzne.”

Uzasadnienie

Koncentracja podaży wspólnotowej była jednym z najważniejszych sukcesów wspólnej organizacji rynku zainicjowanej w 1993 r. Należy nadal sprzyjać tworzeniu podobnych grup poprzez utrzymanie związku między pomocą a przynależnością do organizacji producentów.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 4 A (nowy)

 

Artykuł 4a

Ocena

 

Po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny wpływu niniejszego rozporządzenia na poziom życia ludności wiejskiej, na dochody producentów wspólnotowych oraz spójność gospodarczą i społeczną, proponując konkretne inicjatywy w przypadku, gdyby początkowe cele nie zostały osiągnięte.

 

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić śródokresową ocenę zmian zaproponowanych przez niniejsze rozporządzenie.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące sektora bananów

Odsyłacze

COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

AGRI

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI
23.10.2006

Ściślejsza współpraca

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Pedro Guerreiro
6.11.2006

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2006

 

 

 

 

Data zatwierdzenia wskazówek

16.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, James Nicholson, Jan Olbrycht, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Jan Březina, Brigitte Douay, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Nikolaos Vakalis, Paavo Vayrinen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące sektora bananów

Odsyłacze

COM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Data konsultacji z PE

16.10.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI
23.10.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
23.10.2006

REGI
23.10.2006

DEVE
23.10.2006

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

DEVE
3.10.2006

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Jean-Claude Fruteau
11.9.2006

 

Rozpatrzenie w komisji

2.10.2006

23.10.20006

22.11.2006

 

 

Data przyjęcia

22.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

-

-

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Esther Herranz García, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Jan Mulder

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

27.11.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności