Förfarande : 2006/0173(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0422/2006

Ingivna texter :

A6-0422/2006

Debatter :

PV 11/12/2006 - 18
CRE 11/12/2006 - 18

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.12
CRE 13/12/2006 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0563

BETÄNKANDE     *
PDF 239kWORD 305k
27.11.2006
PE 378.867v02-00 A6-0422/2006

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

(KOM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Jean-Claude Fruteau

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

(KOM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0489)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0339/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6‑0422/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det vägledande finansiella referensbelopp som anges i kommissionens förslag måste vara förenligt med taket för rubrik 2 i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att beslutas under det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006(2).

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 1

(1) Ordningen för banansektorn fastställs för närvarande i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer. I synnerhet biståndssystemet för bananproducenter är baserat på principer som för andra gemensamma organisationer av marknaden har reformerats kraftigt. Det är nödvändigt att ändra förordningen för att på ett bättre sätt säkerställa att jordbruksbefolkningen i de områden där bananer produceras får en skälig levnadsstandard, för att resurserna i ökad grad skall inriktas till att göra producenterna mer marknadsorienterade, för att stabilisera utgifterna, för att säkerställa att gemenskapens internationella åtaganden iakttas, för att ta tillräcklig hänsyn till de producerande regionernas egenskaper och för att förenkla förvaltningen av ordningen och inrikta den mot principerna för de reformerade gemensamma organisationerna av marknaden.

(1) Ordningen för banansektorn fastställs för närvarande i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer. I synnerhet biståndssystemet för bananproducenter är baserat på principer som för andra gemensamma organisationer av marknaden har reformerats kraftigt. Det är nödvändigt att ändra förordningen för att på ett bättre sätt säkerställa att jordbruksbefolkningen i de områden där bananer produceras får en skälig levnadsstandard, för att resurserna i ökad grad skall inriktas att åtfölja den specifika utvecklingen i dessa områden, för att stabilisera utgifterna, för att säkerställa att gemenskapens internationella åtaganden iakttas, för att ta tillräcklig hänsyn till de producerande regionernas egenskaper och för att förenkla förvaltningen av ordningen och inrikta den mot principerna för de reformerade gemensamma organisationerna av marknaden.

Motivering

Reformen utgår från producentregionernas kapacitet att bättre identifiera sina behov för att på ett mer effektivt sätt kunna utnyttja kompensationsstödet till de specifika behoven.

Ändringsförslag 2

Skäl 2a (nytt)

(2a) Sedan den gemensamma organisationen av marknaden för bananer inrättades har hela sektorn, med konkurrens från bananproducenter i länder utanför unionen och i en strävan att använda gemenskapsmedlen på bästa sätt, gjort stora ansträngningar för att modernisera allt från produktion till saluföring och på ett betydande sätt förbättrat produktionsnivåerna och produkternas kvalitet samtidigt som produktionens inverkan på miljön minskat. Den gemensamma organisationen av marknaden har dessutom främjat koncentration av gemenskapens utbud, vilket har bidragit till att konsolidera sektorn i produktionsområdena och underlättat saluföringen av de europeiska bananerna.

Ändringsförslag 3

SKÄL 3

(3) Bananer är en av de viktigaste jordbruksgrödorna i vissa av unionens yttersta randområden, särskilt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Produktionen av bananer hämmas särskilt av dessa områdens avsides läge, ökaraktär, begränsade storlek och besvärliga topografi. Den lokala bananproduktionen är väsentlig för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i dessa områden.

(3) Bananer är en av de viktigaste jordbruksgrödorna i vissa av unionens yttersta randområden, särskilt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Produktionen av bananer hämmas särskilt av dessa områdens avsides läge, ökaraktär, begränsade storlek och besvärliga topografi. Den lokala bananproduktionen är väsentlig för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i dessa områden, som dessutom inte har något annat alternativ som möjliggör en diversifiering till andra ekonomiskt lönsamma grödor.

Motivering

Bananen är den viktigaste jordbruksproduktionen i EU:s yttersta randområden och spelar en mycket viktig ekonomisk och social roll. Det finns dock inget alternativ till bananproduktionen eftersom all diversifiering till andra ekonomiskt lönsamma grödor är omöjlig. Jämvikten i dessa områden är alltså beroende av bananproduktionen.

Ändringsförslag 4

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Hänsyn bör tas till att banansektorn spelar en socioekonomiskt viktig roll i de yttersta randområdena och bidrar till målet för ekonomisk och social sammanhållning genom att skapa ökade inkomster och ökad sysselsättning samt ekonomiska aktiviteter i tidigare och senare led och genom att bevara den ekologiska jämvikten och ett balanserat landskap som kan locka till sig mer turister.

Motivering

Det är viktigt att betona banansektorns socioekonomiska betydelse och dess bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag 5

SKÄL 5

(5) I avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden föreskrivs att det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen. I denna förordning anges att en översyn skall göras senast den 31 december 2009. Om det visar sig att de ekonomiska konsekvenserna blir sådana att levnadsvillkoren förändras avsevärt bör kommissionen lämna sin rapport tidigare. Detta instrument verkar vara bäst anpassat för att stödja bananproduktionen i vart och ett av de berörda områdena genom att det tillhandahåller flexibilitet och decentralisering av mekanismer för att stödja bananproduktionen. Möjligheten att inkludera bananstödet i dessa stödprogram bör förbättra samstämmigheten mellan strategierna för att stödja jordbruksproduktionen i dessa områden.

(5) I avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden föreskrivs att det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen. I denna förordning anges att en översyn skall göras senast den 31 december 2009. Kommissionen bör emellertid av hänsyn till bananproducenternas särskilda situation förelägga Europaparlamentet och rådet en särskild rapport före detta datum vid händelse av en betydande försämring av dessa producenters ekonomiska situation, särskilt till följd av förändringar i den externa situationen. Detta instrument verkar vara bäst anpassat för att stödja bananproduktionen i vart och ett av de berörda områdena genom att det tillhandahåller flexibilitet och decentralisering av mekanismer för att stödja bananproduktionen. Möjligheten att inkludera bananstödet i dessa stödprogram bör förbättra samstämmigheten mellan strategierna för att stödja jordbruksproduktionen i dessa områden.

Motivering

Det är nödvändigt att närmare klargöra det utvärderingsinstrument som föreslås av kommissionen genom att specifikt koppla det till utvecklingen av den externa situationen, i synnerhet en eventuell försämring av den kommande tullavgiften, och att vid behov kräva att konkreta och lämpliga lösningar föreslås som motsvarar den specifika situationen inom banansektorn.

Ändringsförslag 6

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) En bestämmelse bör införas om utbetalning av ett eller flera specifika förskott till bananproducenterna i de yttersta randområdena.

Motivering

Överföringen av kompensationsstödet till Posei-programmen innebär att det nuvarande systemet med finansiella förskott till producenterna avskaffas, trots att detta är nödvändigt för verksamheten inom sektorn. Denna allvarliga brist måste åtgärdas eftersom det annars är risk för att denna gröda, som är oumbärlig för den socioekonomiska jämvikten i de flesta av producentregionerna, försvinner.

Ändringsförslag 7

Skäl 7

(7) Det verkar inte längre vara nödvändigt att ha ett särskilt stödsystem för produktion av bananer utanför de yttersta randområdena i gemenskapen eftersom det är en så liten andel av den totala gemenskapsproduktion som berörs.

(7) Det verkar ändamålsenligt att i samband med produktionen av bananer utanför de yttersta randområdena i gemenskapen låta medlemsstaterna välja ett system med partiellt frigörande av stöden för bananer, trots den ringa andel av den totala gemenskapsproduktion som berörs.

Motivering

Det är ändamålsenligt att låta de medlemsstater som så önskar ha kvar en del av produktionsstödet för bananer – detta av ekonomiska, miljömässiga och i synnerhet av sociala skäl. Det finns ingen anledning att underordna en liten produktion ett system med samlat gårdsstöd eftersom det bidrar till att den traditionella odlingen överges.

Ändringsförslag 8

Skäl 8

(8) Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av vissa förordningar införs det ett system med frikopplat inkomststöd för jordbruksföretag (nedan kallat ”systemet med samlat gårdsstöd”). Syftet med systemet var att det skulle bli möjligt att övergå från produktionsstöd till producentstöd.

utgår

Motivering

Det är ändamålsenligt att låta de medlemsstater som så önskar ha kvar en del av produktionsstödet för bananer – detta av ekonomiska, miljömässiga och i synnerhet av sociala skäl. Det finns ingen anledning att underordna en liten produktion ett system med samlat gårdsstöd eftersom det bidrar till att den traditionella odlingen överges.

Ändringsförslag 9

Skäl 8a (nytt)

(8a) I samband med omställningen till producentstöd måste informations- och infrastruktursåtgärder för landsbygdens utveckling spela en framträdande roll, och då bör omställningen av bananproduktionen och bananförsäljningen inriktas på olika kvalitetsnormer, såsom rättvis handel, ekologiska produkter, lokala sorter eller varor med geografisk ursprungsmärkning. Inom ramen för den turism som redan finns i dessa regioner kan man även saluföra bananer som särskild lokal produkt, vilket kan få konsumenterna att känna en anknytning till dessa bananer, som en identifierbar produkt som bör gynnas.

Motivering

Omställningsåtgärderna kan inte ha som mål att totalt överge bananproduktionen. Utöver åtgärderna för diversifiering bör man undersöka och följa andra vägar som gör det möjligt att öppna nya marknader för bananer.

Ändringsförslag 10

Skäl 8a (nytt)

(8a) För att de centrala målen för reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall kunna uppfyllas bör stöden för bomull, olivolja, råtobak, humle och bananer till stor del frikopplas och integreras i systemet med samlat gårdsstöd.

Motivering

Det är ändamålsenligt att följa formuleringen i förordning (EG) nr 864/2003 som gäller revideringen av Medelhavsprodukter, för att ge de medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer – detta av ekonomiska, miljömässiga och i synnerhet av sociala skäl. Att underordna stödet systemet med samlat gårdsstöd kommer att bidra till att den traditionella odlingen överges.

Ändringsförslag 11

Skäl 8b (nytt)

(8b) Ett fullständigt införlivande av det nuvarande stödsystemet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle medföra en stor risk för produktionsstörningar i gemenskapens odlingsområden. Av detta följer att en del av stödet fortsättningsvis bör vara kopplat till odlingen, med utbetalning av belopp enligt stödberättigad hektar av en viss odling. Stödbeloppet bör beräknas enligt en metod som säkrar sådana ekonomiska förhållandena som – i områden som lämpar sig väl för denna odling – tillåter fortsatt verksamhet inom banansektorn, och gör att man kan undvika att andra odlingar tar över. För att uppfylla dessa mål är det motiverat att, för de medlemsstater som så önskar, fastställa det totala stödbeloppet per hektar till 40 procent av den nationella andelen av stödet som indirekt skulle överföras på producenterna.

Motivering

Det är ändamålsenligt att följa formuleringen i förordning (EG) nr 864/2003 som gäller revideringen av Medelhavsprodukter, för att ge de medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer av ekonomiska, miljömässiga och i synnerhet av sociala skäl, i syfte att undvika att odlingar läggs ned.

Ändringsförslag 12

Skäl 8c (nytt)

(8c) Resterande 60 procent av den nationella andelen av stödet, som indirekt skulle överföras till producenterna, bör fortsättningsvis stå till förfogande för att tjäna systemet med samlat gårdsstöd.

Motivering

Formuleringen i förordning (EG) nr 864/2003 som gäller revideringen av Medelhavsprodukter bör bibehållas, för att ge de medlemsstater som så önskar möjlighet att ha kvar en del av produktionsstödet för bananer i syfte att se till att den traditionella odlingen inte överges, av ekonomiska, miljömässiga och i synnerhet av sociala skäl.

Ändringsförslag 13

Skäl 9

(9) För enhetlighetens skull är det lämpligt att det existerande systemet med kompensationsstöd för bananer avskaffas och inkluderas i systemet med samlat gårdsstöd. I detta syfte är det nödvändigt att inkludera kompensationsstödet för bananer i förteckningen över direktstöd som omfattas av det samlade gårdsstöd som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1782/2003. Åtgärder bör också vidtas för att medlemsstaterna skall kunna upprätta referensbelopp och stödberättigande hektar enligt systemet med samlat gårdsstöd på grundval av en representativ period som är lämplig för bananmarknaden och lämpliga objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Områden som är planterade med bananer bör inte undantas på grund av att de behandlas som fleråriga grödor. De nationella taken bör ändras i överensstämmelse med detta. Åtgärder bör också vidtas så att kommissionen kan anta detaljerade regler och alla övergångsbestämmelser som behövs.

utgår

Motivering

Ett fullständigt införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Det finns risk för verksamhetsstörningar som i sin tur har negativa sociala konsekvenser. Därför är det ändamålsenligt att låta de medlemsstater som så önskar ha kvar en del av det stöd som är kopplat till produktionen.

Ändringsförslag 14

SKÄL 10

(10) Avdelning II i förordning (EG) nr 404/93 handlar om producentorganisationer och koncentrationsmekanismer. Den existerande ordningen hade som mål att producentorganisationer skulle bildas så att så många producenter som möjligt skulle kunna bli medlemmar i dessa organisationer och att utbetalningen av kompensationsstödet skulle begränsas till att omfatta producenter som var medlemmar i erkända producentorganisationer.

(10) Avdelning II i förordning (EG) nr 404/93 handlar om producentorganisationer och koncentrationsmekanismer. Den existerande ordningen hade som mål att producentorganisationer skulle bildas så att så många producenter som möjligt skulle kunna bli medlemmar i dessa organisationer, att stödja marknadsföringen inom banansektorn och att utbetalningen av kompensationsstödet skulle begränsas till att omfatta producenter som var medlemmar i erkända producentorganisationer.

Motivering

Det är viktigt att påminna om den viktiga roll, en tjänst i allmänhetens intresse, som producentorganisationerna inom banansektorn erbjuder sina medlemmar, nämligen stöd till marknadsföring av bananer.

Ändringsförslag 15

Skäl 11

(11) Ordningens första mål är uppnått eftersom en överväldigande majoritet av gemenskapens producenter nu är medlemmar i producentorganisationer. Det andra målet är föråldrat eftersom kompensationsstödsystemet skall avskaffas. Det är därför inte längre nödvändigt att ha regler för producentorganisationer på gemenskapsnivå, vilket innebär att medlemsstaterna är fria att, om så är nödvändigt, anta regler som är anpassade för de särskilda förhållandena på deras territorier.

(11) Ordningens första mål är uppnått eftersom en överväldigande majoritet av gemenskapens producenter nu är medlemmar i producentorganisationer. Det är därför nödvändigt att ha regler för producentorganisationer på gemenskapsnivå. För att undvika nedläggningar inom bananbranschen i producentområdena föreslås ett regelverk finnas kvar på gemenskapsnivå, och medlemsstaterna uppmanas ha kvar skyldigheten att saluföra produktionen genom producentorganisationerna som ett nödvändigt krav för att få stöd.

Motivering

Koncentrationen av gemenskapsutbudet har varit en av de största framgångarna med den gemensamma organisation av marknaden som inrättades 1993. Det är nödvändigt att fortsätta att främja bildandet av dessa grupperingar och ha kvar de relevanta bestämmelserna i förordning 404/93, eftersom gemenskapsproducenternas situation skulle försämras ännu mer om de togs bort, med tanke på bananimporten från länder utanför unionen.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 1
(förordning (EEG) nr 404/93)

1) Avdelningarna II och III, artiklarna 16‑20, artikel 21.2, artikel 25 och artiklarna 30-32 skall utgå.

1) Artiklarna 6 och 7 i avdelning II, avdelning III, artiklarna 16–20, artikel 21.2, artikel 25 och artiklarna 30–32 skall utgå.

Motivering

Koncentrationen av gemenskapsutbudet har varit en av de största framgångarna med den gemensamma organisation av marknaden som inrättades 1993. Det är nödvändigt att fortsätta att främja bildandet av dessa grupperingar och ha kvar de relevanta bestämmelserna i förordning 404/93, eftersom gemenskapsproducenternas situation skulle försämras ännu mer om de togs bort, med tanke på bananimporten från länder utanför unionen.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 2, LED -1 (nytt)
Artikel 1, strecksats 3 (förordning (EG) nr 1782/2003)

 

-1) I artikel 1 skall strecksats 3 ersättas med följande:

”– stödsystem för jordbrukare som odlar durumvete, proteingrödor, ris, nötter, energigrödor, stärkelsepotatis, mjölk, utsäde, jordbruksgrödor, får- och getkött, nötkött, trindsädesslag, bomull, tobak och humle samt för jordbrukare med olivlundar och bananodlingar.

Motivering

I strecksats 3 i artikel 1 i förordning (EG) nr 1782/2003 bör även bananodling nämnas.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 2, LED 1
Artikel 33, punkt 1, led a (förordning (EG) nr 1782/2003)

1) Artikel 33.1 a skall ersättas med följande:

utgår

”a) de har beviljats stöd under den referensperiod som avses i artikel 38 enligt minst ett av de stödsystem som anges i bilaga VI eller, när det gäller olivolja, under de regleringsår som avses i artikel 37.1 andra stycket eller, när det gäller sockerbetor, sockerrötter och cikoria, om de har erhållit marknadsstöd under den representativa period som avses i punkt K i bilaga VII eller, när det gäller bananer, om de har erhållit ersättning för inkomstbortfall under den representativa period som avses i punkt L i bilaga VII.”

 

Motivering

Ett införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Därför vore det bäst att inte nämna bananer i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 utan i stället låta införliva dem med artikel 64 i samma förordning.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 2, LED 6A (nytt)
Artikel 64, punkt 2 (förordning (EG) nr 1782/2003)

 

6a) I artikel 64, punkt 2, skall styckena 1 och 2 ersättas med följande:

 

”2. Beroende på vilket val som varje medlemsstat gör skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2 fastställa ett tak för vart och ett av de direktstöd som avses i artiklarna 66, 67, 68, 68a, 68b och 69.

 

Detta tak skall motsvara den del varje typ av direktstöd utgör inom de nationella taken enligt artikel 41, multiplicerat med den procentuella minskning som tillämpas av medlemsstaterna enligt artiklarna artikel 66, 67, 68, 68a, 68b och 69.”

Motivering

Ett införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Därför vore det bäst att inte nämna bananer i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 utan i stället låta införliva dem med artikel 64.2 i samma förordning, för att möjliggöra beviljande av kopplat stöd.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 2, LED 6B (nytt)
Artikel 68b (ny) (förordning (EG) nr 1782/2003)

 

6b. Följande artikel skall införas som artikel 68b:

”Artikel 68b

 

Bananbidrag

 

När det gäller bananbidrag får 40 procent av stödet kvarhållas kopplat till produktionen medan resterande 60 procent av den nationella andelen av stödet fortsättningsvis bör stå till förfogande för att tjäna systemet med samlat gårdsstöd.”

Motivering

Ett införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Därför vore det bäst att inte låta bananer ingå i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 utan i stället införa dem i en ny artikel 68b som avser bananer i samma förordning, i enlighet med övriga produkter som omfattas av systemet med partiellt frigörande, för att möjliggöra beviljande av kopplat stöd.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 2, LED 7
Artikel 145, led dc (förordning (EG) nr 1782/2003)

7) I artikel 145 skall följande punkt införas efter punkt db):

utgår

”dc) detaljerade regler om införandet av stöd för bananer i systemet med samlat gårdsstöd.”

 

Motivering

Ett fullständigt införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Det finns risk för verksamhetsstörningar som i sin tur har negativa sociala konsekvenser. Därför är det ändamålsenligt att låta de medlemsstater som så önskar ha kvar en del av det stöd som är kopplat till produktionen av ekonomiska, miljömässiga och i synnerhet av sociala skäl.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 3, LED -1 (nytt)
Artikel 18a (ny) (förordning (EG) nr 247/2006)

-1) Följande artikel skall införas som artikel 18a:

 

”Artikel 18a

 

Bananer

 

För att producentstöd skall utgå krävs att stödmottagaren är ansluten till en erkänd producentorganisation enligt avdelning II i förordning 404/93. Stödet kan även beviljas enskilda producenter vars särskilda förutsättningar, till exempel geografiska, innebär att de inte har möjlighet att ansluta sig till någon producentorganisation.”

Motivering

Koncentrationen av gemenskapsutbudet har varit en av de största framgångarna med den gemensamma organisation av marknaden som inrättades 1993. Det är nödvändigt att fortsätta att främja bildandet av dessa grupperingar och ha kvar villkoret att man måste tillhöra en producentorganisation för att kunna få stöd.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 3, LED 2A (nytt)
Artikel 28, punkt 3a (ny) (förordning (EG) n°247/2006

2a) I artikel 28 skall följande punkt 3a läggas till:

 

”3a. Om det sker en försämring av de ekonomiska villkor som påverkar bananproducenternas inkomstkällor, till exempel genom en ändring av den externa ordningen, skall kommissionen överlämna en särskild rapport till Europaparlamentet och rådet före den 31 december 2009, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.”

Motivering

Det måste finnas en klausul om översyn av stöden till bananproducenterna inför varje ändring av den tulltaxa som fastställts för bananimporten från länder utanför EU.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 3, LED 3
Artikel 30 (förordning (EG) nr 247/2006)

”Kommissionen får enligt samma förfarande också anta åtgärder för att underlätta övergången mellan den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 4040/93 och den ordning som upprättats genom denna förordning.

”Kommissionen får enligt samma förfarande också anta åtgärder för att underlätta övergången mellan den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 4040/93 och den ordning som upprättats genom denna förordning. En särskild ordning för förskott till bananproducenterna under 2007 och särskilt för perioden mellan januari och oktober bör föreskrivas.

Motivering

För att underlätta övergången mellan den gamla och den nya ordningen för banansektorn bör man ha ett system med särskilda förskottsstöd som är nödvändiga för branschens överlevnad. Om man i samråd med producenterna gör en utvärdering av den nya ordningen fram till 2009 bör man kunna besluta om man skall fortsätta tillämpa systemet, baserat på den mekanism med förskott varannan månad som nu gäller för den gemensamma organisationen av marknaden för bananer.

Ändringsförslag 25

BILAGA, LED 1
Bilaga I (förordning (EG) nr 1782/2003)

1) I bilaga I skall raden beträffande bananer utgå.

utgår

Motivering

Förordningen bör ge uttryck för vissa medlemsstaters önskan att kvarhålla en del av stödet som är kopplat till produktionen, för att förhindra att en liten traditionell odlingsform i vissa av EU:s regioner överges och försvinner.

Ändringsförslag 26

BILAGA, LED 2
Bilaga VI (förordning (EG) nr 1782/2003)

2) Följande rad skall läggas till i bilaga VI:

utgår

”Bananer

 

Artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93.

 

Ersättning för inkomstbortfall”

 

Motivering

Att lägga till bananer i bilaga VI, vilket föreskrivs i artikel 33 i förordning (EG) nr 1782/2003 är ett sätt att i smyg föra över bananerna till systemet med samlat gårdsstöd. Förordningen bör ge uttryck för vissa medlemsstaters önskan att kvarhålla en del av stödet som är kopplat till produktionen, för att förhindra att en liten traditionell odlingsform i vissa av EU:s regioner överges och försvinner.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


MOTIVERING

Bakgrund

Den gemensamma organisationen av marknaden för bananer inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993. Den var baserad på interna åtgärder, externa åtgärder och fastställande av kvalitetsnormer.

Den interna delen karakteriserades av en stödordning för gemenskapens producenter, medan den externa delen bestod av en gemensam importordning grundad på ett system med tullkvoter. I januari 2006 infördes till följd av ”banankriget” i Världshandelsorganisationen (WTO) ett system med en gemensam tullavgift.

Sedan den gemensamma marknadsorganisationen infördes 1993 har den undergått väsentliga ändringar, främst vad gäller de externa åtgärderna, för att ta hänsyn till de multilaterala förhandlingarna under Uruguayrundan och EU:s internationella åtaganden.

Stödordningen i den interna delen innebar att gemenskapsproducenter som var medlemmar i en godkänd producentorganisation kunde få kompensationsstöd. Kompensationsstödet beräknades på grundval av skillnaden mellan en schablonberäknad referensinkomst för bananer som produceras och saluförs på gemenskapsmarknaden, och en genomsnittlig produktionsinkomst på gemenskapsmarknaden under det berörda året för bananer som produceras och saluförs i gemenskapen1.

Den maximala mängden stödberättigade EU-bananer som kunde få kompensationsstöd fastställdes till 854 000 ton fördelat mellan de olika produktionsregionerna.

Ett kompletterande stöd anslogs till områden vars genomsnittliga produktionsinkomst låg betydligt under genomsnittet i gemenskapen. Bananproducenterna hade under den gemensamma organisationen av marknaden också rätt till strukturstöd inom ramen för Posei‑programmen (särskilda program för bestämda regioner som är avlägset belägna eller öar). Stöden till gemenskapens producenter har ökat gradvis sedan 1993, men det har alltid kvarstått stora skillnader mellan de enskilda produktionsområdena.

Reformens uppkomst

Enligt en extern studie(1), som kommissionen lät utföra 2005, skulle en eventuell reform av de interna åtgärderna framför allt ta hänsyn till följande tre viktiga aspekter:

 Det saknas en rättvis fördelning mellan producenterna i de olika områdena, eftersom den mekanism som används till det kompletterande stödet endast möjliggör en delvis utjämning av de snedvridningar som riskerar att bli bestående om det starkt sannolika prisfallet på importerade bananer äger rum till följd av att man infört ett system som endast baseras på tullavgifter.

 Budgetomkostnaderna bör kontrolleras och stabiliseras.

 Det bör finnas en överensstämmelse med principerna för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken från 2003, eftersom banansektorn är en av de mycket få sektorer som ännu är baserad på ett sammankopplat stödsystem.

Kommissionen har planerat tre alternativ för reformens genomförande:

a) Frikoppling

Denna lösning består i att ersätta kompensationsstöden med en frikopplad stödordning baserad på historiska referenser i likhet med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kompensationsstödbeloppen skulle integreras i systemet med samlat gårdsstöd. Enligt kommissionen skulle denna integrering medföra en administrativ förenkling och inte påverka den socioekonomiska balansen i produktionsområden där bananodling spelar en sekundär eller marginell roll i förhållande till andra odlingar. Däremot skulle ordningen, enligt kommissionen, få allvarliga konsekvenser för de yttersta randområdena. Med tanke på nivån på hektarstödet till banansektorn, skulle införandet av ett samlat gårdsstöd endast för bananproducenter fungera som en starkt lockande anledning att upphöra med produktionen, vilket skulle kunna medföra ett stort antal nedläggningar.

b) Memorandum

I detta alternativ, som är baserat på ett förslag från de viktigaste producentländerna i Europa, planeras fasta anslagsramar för varje land och tilldelning av stöd på grundval av historiska referenser, där stödet dessutom är villkorat så att produktionen till viss del måste upprätthållas. Varje land skulle få en fast årlig budget som skulle användas på olika sätt beroende på varje produktionsområdes särdrag. Kommissionens främsta invändningar mot detta alternativ gäller riskerna för överskridande av budgeten, den begränsade flexibiliteten i förhållande till de regionala särdragen och den komplicerade stödhanteringen.

c) Posei

Den sista lösningen innebär överföring av de ekonomiska medlen från stödordningen till Posei-programmen och decentralisering av fastställandet av de närmare betingelserna för tilldelning av stöd och stödtyper med hänsyn till de särskilda förhållandena i de enskilda produktionsområdena. När det gäller produktionsområdena på fastlandet innebär förslaget att stödet integreras i systemet för frikopplat samlat gårdsstöd. Kommissionen menar att denna möjlighet skulle göra strategin för stöd till jordbruket i de yttersta randområdena mer konsekvent, och att flexibiliteten ifråga om fastställande av stöd och decentraliseringen av förvaltningen skulle göra det enklare att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i produktionsområdena. Budgetstabiliteten skulle tryggas inom ramen för de regionala programmens årliga finansieringsplaner. De samlade finansieringsramarna skulle baseras på det genomsnittliga stöd som beviljats under en flerårig referensperiod.

Kommissionens förslag

Kommissionen har valt den sista av dessa lösningar.

Sammanfattande översikt över kommissionens förslag:

Nuvarande situation

Förslag

– Kompensationsstödsystem för gemenskapens producenter.

 

 

– Upphävs och ersätts med:

 

Producenter i de yttersta randområdena:

 

– Överföring av ett årligt rambelopp på 278,8 miljoner EUR till Posei-programmen. Dessa extra anslag öronmärks inte för bananer, utan det är upp till medlemsstaterna att fatta beslut om hur de extra anslagen skall användas.

 

Producenter på fastlandet:

– Stödet integreras i systemet för samlat gårdsstöd med höjning av de nationella taken för Grekland och Portugal med respektive 1,1 miljon EUR och 0,1 miljon EUR. En tilläggsbudget på 3,4 miljoner EUR föreslås för genomförande av systemet med samlat gårdsstöd på Cypern från 2009, anpassat enligt den ökningsplan som gäller för de nya medlemsstaterna.

– System med förskott varannan månad.

– Möjlighet till årligt förskott.

– Stöd till uppbyggnad och drift av producentorganisationer.

– Upphävs.

– Separat förvaltningskommitté för bananer.

 

– Upphävs. Ansvaret övergår till förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

 

Klausul om översyn: Kommissionen avser att före utgången av 2009 göra ett bokslut över gemenskapens Posei‑program.

Följande fördelningsschema har fastställts för överföring av 278,8 miljoner EUR till Posei‑programmen:

I procent och miljoner euro

 

 

Budgetåret 2008 och därefter

Frankrike

Guadeloupe och Martinique

46,1

+129,1

Portugal

Azorerna och Madeira

3,1

+8,6

Spanien

Kanarieöarna

50,4

+141,1

Föredragandens ståndpunkt

Sedan den gemensamma organisationen av marknaden för bananer inrättades har kompensationsstödet gjort det möjligt att delvis utjämna olikheterna avseende produktionsomkostnader mellan regionerna i Latin- och Centralamerika och de europeiska produktionsområdena. Detta har gjort det möjligt att säkra ett upprätthållande av EU:s bananproduktion, bland annat i de yttersta randområdena, där den spelar en central socioekonomisk roll och där det inte finns något trovärdigt jordbruksalternativ, vilket omöjliggör varje diversifiering till andra ekonomiskt lönsamma grödor.

Utvecklingen av reglerna för världshandeln och den nyligen gjorda ändringen av de externa åtgärderna under den gemensamma marknadsordningen (avskaffande av tullkvoterna och inrättande av en gemensam tullavgift) har emellertid gjort det nödvändigt att ändra det ursprungliga stödsystemet som inte längre kan användas i det nya sammanhanget.

Kommissionens reformförslag uppfyller till stor del detta krav, eftersom det innehåller förslag om en rad åtgärder som skall se till att EU uppfyller sina åtaganden gentemot Världshandelsorganisationen och i högre grad motsvarar de särskilda behoven i de olika producentområdena. Dessutom syftar reformförslaget till att man fortsatt skall kunna garantera en rimlig levnadsstandard för jordbrukarna i de områden där bananerna produceras.

Finansieringsram

Kommissionen föreslår ett rambelopp på 278,8 miljoner EUR som skall överföras till Posei‑programmen och ersätta det tidigare kompensationssystemet. Mot bakgrund av de förväntade effekterna av införandet av en gemensam tullsats på 176 EUR per ton, vilket kan medföra en stor ändring av handelsutbytet jämfört med tidigare, verkar detta belopp vara för lågt för att kunna säkra ett rejält stöd till produktionskedjan.

Med hänsyn till budgetsituationen i EU och gemenskapens mål om stabilisering av de offentliga utgifterna samt till kommissionens nyligen genomförda insatser på området, bör man ändå inte ifrågasätta detta finansbeslut, eftersom det på ett positivt sätt kan göra det möjligt att uppfylla producenternas behov med hänsyn tagen till nuvarande handels- och tullvillkor.

Ett flexibelt system som anpassas efter den externa tullsituationen

De instabila handelsförbindelserna och i synnerhet risken för att de multilaterala förhandlingarna inom WTO bryter samman gör det emellertid föga troligt att tullsituationen förblir konstant. Tvärtom innebär de att man kan vänta en ny sänkning av tullskyddet. I detta sammanhang kan man påminna om att den gemensamma tullavgift som kommissionen först föreslog under de inledande diskussionerna med de latinamerikanska länderna (230 EUR per ton) redan låg under den nivå som betraktades som lämplig för att upprätthålla handelssituationen. I den nuvarande situationen där banansektorn med en tullavgift på 176 EUR per ton är extremt sårbar, kan det förutspås att en ny sänkning av tullskyddet skulle betyda slutet för EU:s bananproduktion, om kommissionens förslag inte ändras.

Mot den bakgrunden föreslår föredraganden att man bör vara mer flexibel inom systemet för kompensationsstöd, för att kunna klara en eventuell försämring av tullsituationen.

Kommissionen har visserligen föreslagit en utvärdering av Posei-programmen senast den 31 december 2009, om de ekonomiska villkoren skulle försämras så att det inverkar på producenternas inkomst. Föredraganden anser det initiativet för kortfattat och vagt, och föreslår därför att det skall förtydligas, bland annat vad gäller kommissionens förpliktelse att föreslå en rad konkreta åtgärder för att säkra EU-bananproducenternas inkomst om tullsituationen så kräver.

Förskott till producenterna

Produktionsstödsystemet under den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för bananer ger möjlighet till utbetalning av förskott, vilket är en nödvändighet för verksamheten i den berörda sektorn, såväl i de yttersta randområdena som i de övriga bananproducerande länderna i Europeiska unionen. Förskottsmöjligheten är nödvändig, dels för att jordbrukarna därigenom kan få finansiering på förhand för att effektivt kunna sätta igång produktionsapparaten, dels för att EU är den bäst lämpade aktören för utbetalning av dessa belopp som den privata sektorn inte alltid är beredd att låna ut med tanke på svängningarna på marknaden.

I kommissionens förslag till reform åtföljs överföringen av de ekonomiska medlen till Posei‑programmen emellertid inte av att detta förskottssystem får fortsätta, vilket utgör ett hot mot sektorns överlevnad, eftersom det inte garanteras att det finns några medel till förfogande före oktober månad.

Föredraganden föreslår att man skall rätta till denna allvarliga brist och återinföra den nuvarande mekanismen, som är av avgörande betydelse för den europeiska bananproduktionen. Annars finns det risk att bananodlingarna försvinner, trots att de är de enda som från jordbrukssynpunkt verkligen är överlevnadsdugliga och lönsamma i de främsta europeiska produktionsområdena och dessutom bidrar till att utformningen av markerna och landskapen i dessa områden. De utgör ett viktigt och oersättligt trumfkort om man ser till områdenas förmåga att främja utvecklingen av turismen.

(1)

Evaluation de l'Organisation Commune de Marché (OCM) dans le secteur de la banane. COGEA, Rom, juli 2005. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bananas/index_fr-htm


YTTRANDE från budgetutskottet (22.11.2006)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

(KOM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Föredragande: Janusz Lewandowski

KORTFATTAD MOTIVERING

De föreslagna ändringarna till förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 gäller uteslutande interna aspekter av EU:s gemensamma organisation av marknaden för bananer. Detta förslag till reform är också ett svar på revisionsrättens rekommendationer i dess särskilda rapport nr 7/2002 om förvaltningen av den gemensamma organisationen av marknaden för bananer(1).

Tyvärr måste man än en gång konstatera att Europaparlamentet har tvingats arbeta under extrem tidspress när det gäller godkännandet av kommissionens förslag, som är daterat så sent som den 20 september 2006. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling accepterade rådets begäran om brådskande förfarande för att ändringarna skall kunna tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Den enda ändring som föredraganden föreslår är därför endast det standardändringsförslag som godkänts av budgetutskottet för att införas i nya program som inte antagits genom medbeslutande i syfte att garantera överensstämmelse med taken i den fleråriga budgetramen 2007–2013. Det faktum att förslaget är föremål för samrådsförfarandet kommer att bidra till att tydliggöra att rambeloppet för stöd till bananproducenter måste vara föremål för demokratisk kontroll, åtminstone genom det årliga budgetförfarandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet anser att det vägledande finansiella referensbelopp som anges i lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 2 i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att beslutas under det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

Referensnummer

KOM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
23.10.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Janusz Lewandowski
25.10.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

20.11.2006

 

 

 

 

Antagande

20.11.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleanter

 

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

(1)

EGT C 294, 28.12.2002, s. 1.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (17.11.2006)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

(KOM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS))

Föredragande: Pedro Guerreiro

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till reform av systemet för gemenskapsstöd till bananproducenter, som ingår i den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för bananer, (förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993) är en del av liberaliseringen av den europeiska jordbrukssektorn och förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) som för tillfället befinner sig i en återvändsgränd.

I detta sammanhang föreslår kommissionen att man skall samordna den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för bananer med de ändringar som redan gjorts inom andra gemensamma marknadsorganisationer i syfte att frikoppla produktionsstöden och inkludera dem i systemet med samlat gårdsstöd som man beslutade om vid reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2003).

Det är detta mål som kommissionen försöker nå i detta förslag genom att avskaffa kompensationsstöden som bidrog till att stabilisera priserna och åtminstone delvis garantera en utkomst för producenterna.

Det s.k. Posei-alternativet innebär att de nuvarande stöden till bananproducenter i de yttersta randområdena – Madeira, Azorerna, Martinique, Guadeloupe och Kanarieöarna – införlivas i Posei-programmen. Dessutom skulle stöden för de återstående producenterna (på det portugisiska fastlandet, i Cypern och i Grekland) integreras i systemet med samlat gårdsstöd.

Samtidigt försöker kommissionens förslag ta hänsyn till de liberaliseringskompromisser som nåtts inom ramen för WTO, efter det att gemenskapens banansystem kritiserats av ”dollarbananländerna”, för att kunna övergå från ett system med tullkvoter till ett system med enbart tullar (enhetlig taxa).

Kommissionens förslag syftar också till att stabilisera budgetutgifterna för den gemensamma organisationen av marknaden eller med andra ord att spara. Förutom att en maximikvot på 867 500 ton har fastställts för samtliga produktionsområden har det nuvarande systemet inget budgettak. Kommissionens konsekvensanalys baserar sig på en maximikvantitet på 750 000 ton, vilket innebär att de 280 miljoner euro som avsatts för ändamålet inte är tillräckliga.

Föredraganden har svårt att se hur dessa tre mål skulle kunna bidra till att garantera en säker utkomst och en skälig levnadsstandard för producenterna. Han anser därför att det hade varit bättre att ha kvar systemet med kompensationsstöd. Mot bakgrund av kommissionens förslag anser han att det är viktigt att åtminstone införa en skälig övergångsperiod för att genomföra denna reform.

Gemenskapens bananproducenter står för enbart 16 procent av gemenskapens behov. Produktionen koncentrerar sig nästan uteslutande till de yttersta randområdena (de återstående producenterna utgör mindre än 2 procent). Bananproduktionen är mycket viktig för den regionala, ekonomiska och sociala utvecklingen i de yttersta randområdena med tanke på områdenas särskilda egenskaper: de begränsade marknaderna, ökaraktären, det avsides läget, den besvärliga topografin, inga ekonomiskt lönsamma alternativ till bananproduktion, produktion som påverkar utvecklingen av andra ekonomiska aktiviteter i tidigare och senare led samt bevarandet och skapandet av sysselsättning vid sidan av att bevara ett karakteristiskt landskap som lockar till sig turister.

Föredraganden anser därför att förändringarna och effekterna till följd av genomförandet av reformen av den nuvarande gemensamma marknadsorganisationen måste utvärderas efter halva tiden så att man kan avgöra om den motsvarar de uppställda målen, särskilt vad gäller intäkterna och den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Föredraganden anser att det nuvarande förskottssystemet måste bevaras, att man måste se till att bananodlingen finns kvar och att producentorganisationerna även får stöd i fortsättningen (hittills har de fått stöd eftersom de utvecklar viktiga funktioner till stöd för marknadsföringen) så att man kan garantera en fortsatt produktion. Slutligen anser föredraganden att det är viktigt att skapa flexibilitet inom ramen för Posei för att ta hänsyn till de specifika egenskaper som dessa producentregioner har.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 1

(1) Ordningen för banansektorn fastställs för närvarande i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer. I synnerhet biståndssystemet för bananproducenter är baserat på principer som för andra gemensamma organisationer av marknaden har reformerats kraftigt. Det är nödvändigt att ändra förordningen för att på ett bättre sätt säkerställa att jordbruksbefolkningen i de områden där bananer produceras får en skälig levnadsstandard, för att resurserna i ökad grad skall inriktas till att göra producenterna mer marknadsorienterade, för att stabilisera utgifterna, för att säkerställa att gemenskapens internationella åtaganden iakttas, för att ta tillräcklig hänsyn till de producerande regionernas egenskaper och för att förenkla förvaltningen av ordningen och inrikta den mot principerna för de reformerade gemensamma organisationerna av marknaden.

(1) Ordningen för banansektorn fastställs för närvarande i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer. Det är nödvändigt att ändra förordningen för att på ett bättre sätt säkerställa att jordbruksbefolkningen i de områden där bananer produceras får en skälig levnadsstandard, för att skydda producenterna, för att säkra utvecklingen av banansektorn, för att resurserna i ökad grad skall inriktas på anpassning och utveckling av banansektorn, för att ta tillräcklig hänsyn till de producerande regionernas egenskaper och för att förenkla förvaltningen av ordningen och inrikta den mot principerna för de reformerade gemensamma organisationerna av marknaden.

Motivering

Samtliga ändringar av det nuvarande stödsystemet bör ha som sitt huvudsakliga mål att garantera säkra inkomster för bananproducenterna och främja utvecklingen av banansektorn, särskilt i de yttersta randområdena, genom att rikta in resurserna på de specifika egenskaper som varje produktionsområde har.

Ändringsförslag 2

SKÄL 2A (nytt)

 

(2a) Sedan den gemensamma organisationen av marknaden för bananer inrättades, har hela sektorn, med konkurrens från bananproducenter i länder utanför unionen och i en strävan att använda gemenskapsmedlen på bästa sätt, gjort stora ansträngningar för att modernisera allt från produktion till saluföring och på ett betydande sätt förbättrat produktionsnivåerna och produkternas kvalitet samtidigt som produktionens inverkan på miljön minskat. Den gemensamma organisationen av marknaden har dessutom främjat koncentration av gemenskapens utbud, vilket har bidragit till att konsolidera sektorn i produktionsområdena och underlättat saluföringen av de europeiska bananerna.

Motivering

Tillägg till föredragandens ändringsförslag.

Ändringsförslag 3

SKÄL 3

(3) Bananer är en av de viktigaste jordbruksgrödorna i vissa av unionens yttersta randområden, särskilt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Produktionen av bananer hämmas särskilt av dessa områdens avsides läge, ökaraktär, begränsade storlek och besvärliga topografi. Den lokala bananproduktionen är väsentlig för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i dessa områden.

(3) Bananer är en av de viktigaste jordbruksgrödorna i vissa av unionens yttersta randområden, särskilt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Produktionen av bananer hämmas särskilt av dessa områdens avsides läge, ökaraktär, begränsade storlek och besvärliga topografi. Den lokala bananproduktionen är väsentlig för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i dessa områden och spelar en stor roll eftersom det inte finns möjligheter till diversifiering genom andra ekonomiskt lönsamma jordbruksverksamheter.

Motivering

Det bör understrykas att det inte finns ekonomiskt lönsamma alternativ till banansektorn i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 4

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Banansektorn spelar en socioekonomiskt viktig roll i de yttersta randområdena och bidrar till målet för ekonomisk och social sammanhållning genom att skapa ökade inkomster och ökad sysselsättning samt ekonomiska aktiviteter i tidigare och senare led och genom att bevara den ekologiska jämvikten och ett balanserat landskap som kan locka till sig mer turister.

Motivering

Det är viktigt att betona banansektorns socioekonomiska betydelse och dess bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag 5

SKÄL 5

(5) I avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden föreskrivs att det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen. I denna förordning anges att en översyn skall göras senast den 31 december 2009. Om det visar sig att de ekonomiska konsekvenserna blir sådana att levnadsvillkoren förändras avsevärt bör kommissionen lämna sin rapport tidigare. Detta instrument verkar vara bäst anpassat för att stödja bananproduktionen i vart och ett av de berörda områdena genom att det tillhandahåller flexibilitet och decentralisering av mekanismer för att stödja bananproduktionen. Möjligheten att inkludera bananstödet i dessa stödprogram bör förbättra samstämmigheten mellan strategierna för att stödja jordbruksproduktionen i dessa områden.

(5) I avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden föreskrivs att det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen. I denna förordning anges att en översyn skall göras senast den 31 december 2009. För att dock inom banansektorn beakta effekterna av förändringarna i det inre och det yttre systemet för gemenskapens bananproducenter skall kommissionen före detta datum lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om inkomsterna sjunker och den ekonomiska situationen försämras.

Motivering

Om inkomsterna sjunker och den ekonomiska situationen försämras inom banansektorn skall kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport tidigare än vad som var avsett (den 31 december 2009).

Ändringsförslag 6

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Det är nödvändigt att bevara de särskilda förskotten till bananproducenterna i de yttersta randområdena.

Motivering

Att avskaffa kompensationsstöden och överföra stöden till Posei får inte äventyra det existerande systemet med förskott till bananproducenterna i de yttersta randområdena utan vilka verksamheten inom banansektorn äventyras.

Ändringsförslag 7

SKÄL 7

(7) Det verkar inte längre vara nödvändigt att ha ett särskilt stödsystem för produktion av bananer utanför de yttersta randområdena i gemenskapen eftersom det är en så liten andel av den totala gemenskapsproduktion som berörs.

(7) Det verkar ändamålsenligt att i samband med produktion av bananer utanför de yttersta randområdena i gemenskapen låta medlemsstaterna välja ett system med partiellt frigörande av stöden för banansektorn, trots den ringa andel av den totala gemenskapsproduktion som berörs.

Motivering

Produktionens ringa omfattning får under inga omständigheter ligga till grund för en koppling till det samlade gårdsstödet, eftersom det skulle bidra till att traditionell odling skulle överges. Av ekonomiska, miljörelaterade och i synnerhet sociala skäl bör man ge de medlemsstater som så önskar möjlighet att bibehålla en del av stöden kopplade till produktionen.

Ändringsförslag 8

SKÄL 8

(8) Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av vissa förordningar införs det ett system med frikopplat inkomststöd för jordbruksföretag (nedan kallat ”systemet med samlat gårdsstöd”). Syftet med systemet var att det skulle bli möjligt att övergå från produktionsstöd till producentstöd.

utgår

Motivering

De medlemsstater som så önskar bör få möjlighet att bibehålla en del av stöden kopplade till produktionen, eftersom detta skulle bidra till att en traditionell odling inte överges.

Ändringsförslag 9

SKÄL 9

(9) För enhetlighetens skull är det lämpligt att det existerande systemet med kompensationsstöd för bananer avskaffas och inkluderas i systemet med samlat gårdsstöd. I detta syfte är det nödvändigt att inkludera kompensationsstödet för bananer i förteckningen över direktstöd som omfattas av det samlade gårdsstöd som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1782/2003. Åtgärder bör också vidtas för att medlemsstaterna skall kunna upprätta referensbelopp och stödberättigande hektar enligt systemet med samlat gårdsstöd på grundval av en representativ period som är lämplig för bananmarknaden och lämpliga objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Områden som är planterade med bananer bör inte undantas på grund av att de behandlas som fleråriga grödor. De nationella taken bör ändras i överensstämmelse med detta. Åtgärder bör också vidtas så att kommissionen kan anta detaljerade regler och alla övergångsbestämmelser som behövs.

utgår

Motivering

Ett fullständigt införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Det finns risk för verksamhetsstörningar som i sin tur har negativa sociala konsekvenser. Därför är det ändamålsenligt att låta de medlemsstater som så önskar ha kvar en del av stödet kopplat till produktionen.

Ändringsförslag 10

SKÄL 10

(10) Avdelning II i förordning (EG) nr 404/93 handlar om producentorganisationer och koncentrationsmekanismer. Den existerande ordningen hade som mål att producentorganisationer skulle bildas så att så många producenter som möjligt skulle kunna bli medlemmar i dessa organisationer och att utbetalningen av kompensationsstödet skulle begränsas till att omfatta producenter som var medlemmar i erkända producentorganisationer.

(10) Avdelning II i förordning (EG) nr 404/93 handlar om producentorganisationer och koncentrationsmekanismer. Den existerande ordningen hade som mål att producentorganisationer skulle bildas så att så många producenter som möjligt skulle kunna bli medlemmar i dessa organisationer, att stödja marknadsföringen inom banansektorn och att utbetalningen av kompensationsstödet skulle begränsas till att omfatta producenter som var medlemmar i erkända producentorganisationer.

Motivering

Det är viktigt att påminna om den viktiga roll, en tjänst i allmänhetens intresse, som producentorganisationerna inom banansektorn erbjuder sina medlemmar, nämligen stöd till marknadsföring av bananer.

Ändringsförslag 11

SKÄL 11

(11) Ordningens första mål är uppnått eftersom en överväldigande majoritet av gemenskapens producenter nu är medlemmar i producentorganisationer. Det andra målet är föråldrat eftersom kompensationsstödsystemet skall avskaffas. Det är därför inte längre nödvändigt att ha regler för producentorganisationer på gemenskapsnivå, vilket innebär att medlemsstaterna är fria att, om så är nödvändigt, anta regler som är anpassade för de särskilda förhållandena på deras territorier.

(11) Ordningens första mål är uppnått eftersom en överväldigande majoritet av gemenskapens producenter nu är medlemmar i producentorganisationer. Det är därför nödvändigt att ha regler för producentorganisationer på gemenskapsnivå. För att undvika nedläggningar inom banansektorn i producentområdena föreslås det att ett regelverk bibehålls på gemenskapsnivå, och medlemsstaterna uppmanas att ha kvar skyldigheten att saluföra produktionen genom producentorganisationerna som ett nödvändigt krav för att få stöd.

Motivering

Koncentrationen av gemenskapsutbudet har varit en av de största framgångarna med den gemensamma organisation av marknaden, som inrättades 1993. Det är nödvändigt att fortsätta att främja bildandet av dessa grupperingar och att ha kvar de relevanta bestämmelserna i förordning (EEG) nr 404/93, eftersom gemenskapsproducenternas ofördelaktiga situation skulle försämras ännu mer om de togs bort, med tanke på bananimporten från länder utanför unionen.

Ändringsförslag 12

SKÄL 16A (nytt)

 

(16a) Tre år efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om effekterna av förordningen på gemenskapsproducenternas inkomster och på den ekonomiska och sociala sammanhållningen samt lägga fram konkreta initiativ om de ursprungliga målen inte har uppnåtts.

Motivering

Det är viktigt att göra en utvärdering efter halva tiden av de föreslagna ändringarna till denna förordning.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 1, LED 1
(Förordning (EEG) nr 404/93)

(1) Avdelningarna II och III, artiklarna 16‑20, artikel 21.2, artikel 25 och artiklarna 30–32 skall utgå.

(1) Artiklarna 6 och 7 i avdelning II, avdelning III, artiklarna 16–20, artikel 21.2, artikel 25 och artiklarna 30–32 skall utgå.

Motivering

Koncentrationen av gemenskapsutbudet har varit en av de största framgångarna med den gemensamma organisation av marknaden, som inrättades 1993. Det är nödvändigt att fortsätta att främja bildandet av dessa grupperingar och att ha kvar bestämmelserna i avdelning II i förordning (EEG) nr 404/93, eftersom en nedläggning av produktionen endast skulle försämra gemenskapsproducenternas ofördelaktiga situation, med tanke på bananimporten från länder utanför unionen.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 2, LED 1
Artikel 33, punkt 1, led a (förordning (EG) nr 1782/2003)

1) Artikel 33.1 a skall ersättas med följande:

”a) de har beviljats stöd under den referensperiod som avses i artikel 38 enligt minst ett av de stödsystem som anges i bilaga VI eller, när det gäller olivolja, under de regleringsår som avses i artikel 37.1 andra stycket eller, när det gäller sockerbetor, sockerrötter och cikoria, om de har erhållit marknadsstöd under den representativa period som avses i punkt K i bilaga VII eller, när det gäller bananer, om de har erhållit ersättning för inkomstbortfall under den representativa period som avses i punkt L i bilaga VII.”

utgår

Motivering

Ett införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Därför vore det bäst att inte låta bananer ingå i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1782/2003, utan att i stället låta införliva dem med artikel 64 i samma förordning.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 2, LED 6A (nytt)
Artikel 68b (ny) (förordning (EG) nr 1782/2003)

 

6a) Följande artikel skall införas som artikel 68b:

 

”Artikel 68b

 

Bananbidrag

 

När det gäller bananbidrag får 40 procent av stödet kvarhållas kopplat till produktionen medan resterande 60 procent av den nationella andelen av stödet fortsättningsvis skall stå till förfogande för systemet med samlat gårdsstöd.”

Motivering

Ett införlivande av stödet inom banansektorn med systemet för samlat gårdsstöd skulle kunna skapa problem i vissa av gemenskapens traditionella odlingsområden. Därför vore det bäst att inte låta bananer ingå i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1782/2003, utan i stället införa dem i en ny artikel 68b i samma förordning för att möjliggöra beviljande av kopplat stöd.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 3, LED 2
Artikel 28, punkt 3 (förordning (EG) nr 247/2006)

”3. Senast den 31 december 2009 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder, även inom banansektorn, som vidtagits i enlighet med denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.”

”3. Senast den 31 december 2009 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna på näringslivet, sysselsättningen, inkomsterna och miljön av de åtgärder, även inom banansektorn, som vidtagits i enlighet med denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

 

För att dock beakta effekterna av förändringarna i det inre och det yttre systemet för gemenskapens bananproducenter skall kommissionen före detta datum lägga fram en särskild rapport för Europaparlamentet och rådet om det är nödvändigt att reagera på en försämrad levnadsstandard för bananproducenterna och en försämring av den ekonomiska situationen inom banansektorn, och vid behov bifoga ändamålsenliga förslag till denna rapport.

Motivering

Om inkomsterna sjunker och den ekonomiska situationen försämras inom banansektorn skall kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport tidigare än vad som var avsett (den 31 december 2009).

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 3, LED 3
Artikel 30 (förordning (EG) nr 247/2006)

Kommissionen får enligt samma förfarande också anta åtgärder för att underlätta övergången mellan den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 404/93 och den ordning som upprättats genom denna förordning.

Kommissionen får enligt samma förfarande också anta åtgärder för att underlätta övergången mellan den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 404/93 och den ordning som upprättats genom denna förordning. En särskild ordning för förskott till bananproducenterna skall föreskrivas för perioden mellan januari och oktober.

Motivering

Genom överföringen av kompensationsstöden till Posei-programmet försvinner det nuvarande systemet med förskottsstöd till bananproducenterna, som dock är oumbärligt för verksamheten inom sektorn. Denna allvarliga brist måste korrigeras om vi skall kunna undvika att en odling, som är nödvändig för den socioekonomiska balansen i de flesta producentregionerna, försvinner.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 3, LED -1(nytt)
Artikel 18a (ny) (förordning (EG) nr 247/2006)

 

(-1) Följande artikel skall införas som artikel 18a:

 

”Artikel 18a

 

Bananer

 

För att producentstöd skall utgå inom banansektorn krävs att stödmottagaren är ansluten till en erkänd producentorganisation enligt avdelning II i förordning (EEG) nr 404/93. Stödet kan även beviljas enskilda producenter vars särskilda förutsättningar, till exempel geografiska, innebär att de inte har möjlighet att ansluta sig till någon producentorganisation.”

Motivering

Koncentrationen av gemenskapsutbudet har varit en av de största framgångarna med den gemensamma organisation av marknaden, som inrättades 1993. Det är nödvändigt att fortsätta att främja bildandet av dessa grupperingar och att ha kvar villkoret att man måste tillhöra en producentorganisation för att kunna få stöd.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 4A (ny)

 

Artikel 4a

 

Utvärdering

 

Tre år efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om effekten av förordningen på jordbruksbefolkningens levnadsstandard, på gemenskapsproducenternas inkomster och på den ekonomiska och sociala sammanhållningen samt lägga fram konkreta initiativ om de ursprungliga målen inte har uppnåtts.

Motivering

Det är viktigt att göra en utvärdering efter halva tiden av de föreslagna ändringarna till denna förordning.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

Referensnummer

KOM(2006)0489 – C6‑0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

REGI
23.10.2006

Förstärkt samarbete

-

Föredragande av yttrande Utnämning

Pedro Guerreiro

6.11.2006

Behandling i utskott

6.11.2006

 

 

 

 

Antagande

16.11.2006

Slutomröstning: resultat

för:

mot:

frånvarande:

33

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, James Nicholson, Jan Olbrycht, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Jan Březina, Brigitte Douay, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Nikolaos Vakalis, Paavo Vayrinen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

-


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

Referensnummer

KOM(2006)0489 – C6 0339/2006 – 2006/0173(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

16.10.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AGRI
23.10.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
23.10.2006

REGI
23.10.2006

DEVE
23.10.2006

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

DEVE
3.10.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Jean-Claude Fruteau
11.9.2006

 

Behandling i utskott

2.10.2006

23.10.20006

22.11.2006

 

 

Antagande

22.11.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

-

-

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Esther Herranz García, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Jan Mulder

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

27.11.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy