Pranešimas - A6-0428/2006Pranešimas
A6-0428/2006

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013)

2006 11 28 - (COM(2006)0201 – C6‑0158/2006 – 2006/0075(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Janelly Fourtou

Procedūra : 2006/0075(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0428/2006
Pateikti tekstai :
A6-0428/2006
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013)

(COM(2006)0201 – C6‑0158/2006 – 2006/0075(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0201)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0158/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6‑0428/2006),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodytas finansinis paketas turi atitikti maksimalią naujo daugiamečio finansinio plano 1a eilutės ribą, ir pabrėžia, kad dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 37 punkto nuostatas.

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) Remiantis atnaujinta Lisabonos strategija, svarbiausias Bendrijos uždavinys, kurį ji turi išspręsti per ateinančius metus, – užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Anksčiau muitinės srityje įgyvendintos programos, ypač 2003 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 253/2003/EB, nustatantis muitinių veiksmų programą Bendrijoje (Muitinė 2007)1, labai padėjo įgyvendinti tuos tikslus bei bendruosius muitinės politikos tikslus. Todėl reikėtų tęsti pagal šias programas pradėtą veiklą. Ši programa turėtų būti nustatyta šešerių metų laikotarpiui, kad jos trukmė būtų suderinta su (įterpti datą) Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos institucijų susitarime dėl biudžetinės drausmės ir sklandaus finansų valdymo nustatytu daugiametės finansavimo programos laikotarpiu.

(1) Remiantis atnaujinta Lisabonos strategija, svarbiausias Bendrijos uždavinys, kurį ji turi išspręsti per ateinančius metus, – užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Anksčiau muitinės srityje įgyvendintos programos, ypač 2003 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 253/2003/EB, nustatantis muitinių veiksmų programą Bendrijoje (Muitinė 2007), labai padėjo įgyvendinti tuos tikslus bei bendruosius muitinės politikos tikslus. Todėl reikėtų tęsti pagal šias programas pradėtą veiklą. Ši programa turėtų būti nustatyta šešerių metų laikotarpiui, kad jos trukmė būtų suderinta su (2006 m. gegužės 17 d.) Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos institucijų susitarime dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nustatytu daugiametės finansavimo programos laikotarpiu.

________

1 OL L 36, 2003 2 12, p. 1. Sprendimas, iš dalies pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimu Nr. 787/2004/EB.

______

1 OL L 36, 2003 2 12, p. 1. Sprendimas, iš dalies pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimu Nr. 787/2004/EB.

2 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pakeitimas 2

2 konstatuojamoji dalis

Muitinių administracijos vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį saugant Bendrijos interesus, visų pirma finansinius. Jos taip pat tinkamai apsaugo Bendrijos piliečius ir ekonominių operacijų vykdytojus visose Bendrijos muitų teritorijos vietose, kuriose atliekami muitinio įforminimo formalumai. Atsižvelgiant į tai, Muitų politikos darbo grupės nustatyta strategine politika yra siekiama užtikrinti, kad nacionalinės muitinių administracijos veiktų taip veiksmingai bei našiai ir taip reaguotų į kiekvieną besikeičiančios muitinės aplinkos nulemtą poreikį, lyg jos būtų viena bendra administracija. Taigi svarbu, kad ši programa būtų suderinta su bendra muitų politika bei padėtų ją įgyvendinti ir kad pagal šią programą būtų padedama sukurti Muitų politikos darbo grupę, sudarytą iš muitinių administracijų vadovų ir jų pavaduotojų. Komisija ir valstybės narės koordinuoja ir organizuoja programos įgyvendinimą remdamosi Muitų politikos darbo grupės nustatyta bendra politika.

 

Muitinių administracijos vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį saugant Bendrijos interesus, visų pirma finansinius. Jos taip pat tinkamai apsaugo Bendrijos piliečius ir ekonominių operacijų vykdytojus visose Bendrijos muitų teritorijos vietose, kuriose atliekami muitinio įforminimo formalumai. Atsižvelgiant į tai, Muitų politikos darbo grupės nustatyta strategine politika yra siekiama užtikrinti, kad nacionalinės muitinių administracijos veiktų taip veiksmingai bei našiai ir taip reaguotų į kiekvieną besikeičiančios muitinės aplinkos nulemtą poreikį, lyg jos būtų viena bendra administracija. Taigi svarbu, kad ši programa būtų suderinta su bendra muitų politika bei padėtų ją įgyvendinti ir kad Muitų politikos darbo grupė, sudaryta iš Komisijos narių ir valstybių narių muitinių administracijų vadovų arba jų atstovų, būtų remiama pagal šią programą. Komisija ir valstybės narės koordinuoja ir organizuoja programos įgyvendinimą remdamosi Muitų politikos darbo grupės nustatyta bendra politika.

Pakeitimas 3

9 konstatuojamoji dalis

(9) Kad galėtų bendradarbiauti ir dalyvauti muitinės programoje, muitinės pareigūnai turi pakankamai gerai mokėti kalbas. Valstybės narės privalo pasirūpinti, kad jų pareigūnai būtų mokomi kalbų.

(9) Kad galėtų bendradarbiauti ir dalyvauti muitinės programoje, muitinės pareigūnai turi pakankamai gerai mokėti kalbas. Dalyvaujančiosios šalys privalo pasirūpinti, kad jų pareigūnai būtų mokomi kalbų.

Pakeitimas 4

12 konstatuojamoji dalis

(12) Šiuo sprendimu visai programos įgyvendinimo trukmei nustatomos bendrosios finansinės nuostatos, tampančios pagrindiniu biudžeto valdymo institucijos orientyru, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros gerinimo 33 punkte.

(12) Šiuo sprendimu visai programos įgyvendinimo trukmei nustatomos bendrosios finansinės nuostatos, tampančios pagrindiniu biudžeto valdymo institucijos orientyru, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo finansų valdymo 37 punkte.

Pakeitimas 5

13 konstatuojamoji dalis

(13) Priemonės, kurių reikia šiam sprendimui įgyvendinti, turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

(13) Priemonės, kurių reikia šiam sprendimui įgyvendinti, turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

 

 

____

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

____

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas, iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11.)

Pakeitimas 6

1 straipsnio 1 dalis

Nustatoma daugiametė 2008 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrijos veiksmų programa „Muitinė 2013“ (toliau – programa), skirta padėti įgyvendinti ir papildyti veiksmus, kurių valstybės narės imasi muitinės srityje.

Nustatoma daugiametė 2008 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrijos veiksmų programa „Muitinė 2013“ (toliau – programa), skirta padėti įgyvendinti ir papildyti veiksmus, kurių valstybės narės imasi muitinės srityje, siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos funkcionavimą.

Pakeitimas 7

3 straipsnio 4 dalis

Dalyvaujančiosioms šalims atstovauja atitinkamos administracijos nariai.

Dalyvaujančiosioms šalims atstovauja atitinkamos administracijos pareigūnai.

Pakeitimas 8

4 straipsnio 1 dalies a punktas

a) užtikrinti, kad muitinės veikla atitiktų vidaus rinkos poreikius, įskaitant tiekimo grandinės saugumą;

 

a) užtikrinti, kad muitinės veikla atitiktų vidaus rinkos poreikius, įskaitant tiekimo grandinės saugumą ir prekybos palengvinimą, ir kad būtų remiama Augimo ir užimtumo strategija;

Pakeitimas 9

4 straipsnio 1 dalies b punktas

b) sąveikauti ir vykdyti muitinės administracijų pareigas taip veiksmingai, lyg jos būtų viena administracija, užtikrinti lygiavertį muitinį tikrinimą kiekvienoje Bendrijos muitų teritorijos vietoje ir remti teisėtą verslą;

b) užtikrinti, kad Bendrijos muitinės administracijos sąveikautų ir vykdytų savo pareigas taip veiksmingai, lyg jos būtų viena administracija, užtikrinti muitinį tikrinimą, kad galima būtų pasiekti lygiaverčių rezultatų kiekvienoje Bendrijos muitų teritorijos vietoje ir remti teisėtą verslą;

Pakeitimas 10

4 straipsnio 1 dalies d punktas

d) stiprinti piliečių saugumą ir saugą;

d) stiprinti saugumą ir saugą;

Pakeitimas 11

4 straipsnio 1 dalies e punktas

e) pasirengti plėtrai, įskaitant keitimąsi patirtimi ir žiniomis su susijusių šalių muitinių administracijomis.

e) parengti 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas šalis plėtrai, įskaitant keitimąsi patirtimi ir žiniomis su susijusių šalių muitinių administracijomis.

Pakeitimas 12

4 straipsnio 2 dalis

2. Bendrą požiūrį dėl muitų politikos reikia nuolat taikyti prie naujų aplinkybių bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms narėms Muitų politikos darbo grupėje, kurią sudaro Komisijos ir valstybių narių muitinių administracijų vadovai arba jų atstovai. Komisija reguliariai informuoja Muitų politikos darbo grupę apie programos įgyvendinimo priemones.

2. Bendrą požiūrį dėl muitų politikos reikia nuolat taikyti prie naujų aplinkybių bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms narėms Muitų politikos darbo grupėje, kurią sudaro Komisijos nariai ir valstybių narių muitinių administracijų vadovai arba jų atstovai. Komisija reguliariai informuoja Muitų politikos darbo grupę apie programos įgyvendinimo priemones.

Pagrindimas

Šis pakeitimas leidžia užtikrinti atitiktį 2 konstatuojamojai daliai.

Pakeitimas 13

5 straipsnio a punktas

a) labiau standartizuoti ir supaprastinti muitinės sistemas ir muitinį tikrinimą, ypač duomenų įvedimo bei rizikos valdymo požiūriu, ir taip sumažinti administracinę naštą bei ekonominių operacijų vykdytojų patiriamas išlaidas dėl teisės aktų laikymosi;

a) labiau standartizuoti ir supaprastinti muitinės sistemas ir muitinį tikrinimą ir taip sumažinti administracinę naštą bei ekonominių operacijų vykdytojų patiriamas išlaidas dėl teisės aktų laikymosi ir tęsti atvirą ir skaidrų bendradarbiavimą su prekybos subjektais,

Pakeitimas 14

5 straipsnio c punktas

c) siekiant geresnių darbo rezultatų, toliau taikyti valstybių narių muitinių administracijų darbo rezultatų vertinimo sistemą;

c) siekiant dirbti produktyviau ir veiksmingiau, toliau taikyti valstybių narių muitinių administracijų darbo rezultatų vertinimo sistemą;

Pakeitimas 15

5 straipsnio d punktas

d) pasienio muitinės postams skubiai perduoti tikrinti svarbią informaciją ir taip remti veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią pažeidimams;

 

d) ypač pasienio muitinės postams skubiai perduoti svarbią informaciją apie riziką ir taip remti veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią pažeidimams;

Pakeitimas 16

5 straipsnio da punktas (naujas)

 

da) užtikrinti vienodą ir vienareikšmišką tarifų klasifikavimą Europos Sąjungoje, ypač gerinant koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp laboratorijų;

Pakeitimas 17

5 straipsnio h punktas

h) padėti kurti aukštos kokybės muitinių administracijas trečiosiose šalyse;

h) padėti plėtoti aukštos kokybės muitinių administracijas trečiosiose šalyse;

Pakeitimas 18

7 straipsnio 2 dalies b punktas

b) naująją kompiuterizuotą tranzito sistemą (NCTS/NSTI);

b) kompiuterizuotą tranzito sistemą (NCTS);

Pakeitimas 19

7 straipsnio 2 dalies c punktas

c) tarifų sistemas;

 

c) tarifų sistemas, ypač duomenų platinimo sistemą (DSS), prekių nomenklatūrą (PN), informacijos apie Europos Bendrijų integruoto tarifo sistemą (TARIC), Europos privalomosios informacijos sistemą (EPTI), tarifinių kvotų administravimo sistemą (TQS), muitų taikymo sustabdymo informacijos sistemą, prekių pavyzdžių valdymo sistemą (SMS), kompiuterizuotą procedūrų apdorojimo sistemą (ISPP), Europos cheminių medžiagų muitų registrą (ECICS) ir registruotų eksportuotojų sistemą (REX);

Pakeitimas 20

7 straipsnio 2 dalies d punktas

d) elektroninės muitinės sistemas;

Išbraukta.

Pakeitimas 21

7 straipsnio 2 dalies e punktas

e) sistemas daliniams saugumo pakeitimams;

 

e) saugumo stiprinimo sistemas, apibrėžtas 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 648/2005, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą, ypač Bendrijos rizikos valdymo sistemą, eksporto kontrolės sistemą (EKS), importo kontrolės sistemą (IKS) ir įgaliotų ekonominių operacijų vykdytojų sistemą;

 

________

1 OL L 117, 04.05.05, p. 13.

Pakeitimas 22

7 straipsnio 2 dalies f punktas

f) bet kokias naujas su muitinės reikalais susijusias ryšių ir informacijos mainų sistemas, nustatytas pagal Bendrijos teisės aktus ir pateiktas 6 straipsnyje nurodytoje darbo programoje.

f) bet kokias naujas su muitinės reikalais susijusias ryšių ir informacijos mainų sistemas (įskaitant elektronines muitines sistemas), nustatytas pagal Bendrijos teisės aktus ir pateiktas 6 straipsnyje nurodytoje darbo programoje.

Pakeitimas 23

7 straipsnio 5 dalis

5. Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis, Komisija koordinuoja 2 dalyje nurodytų sistemų ir infrastruktūros Bendrijos ir ne Bendrijos sudėtinių dalių diegimo ir funkcionavimo aspektus, kad užtikrintų jų veikimą, tarpusavio ryšį ir nuolatinį tobulinimą. Šiam tikslui sudaryti tvarkaraščiai ir nustatyti terminai derinami su dalyvaujančiomis šalimis.

5. Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis, Komisija koordinuoja 2 dalyje nurodytų sistemų ir infrastruktūros Bendrijos ir ne Bendrijos sudėtinių dalių diegimo ir funkcionavimo aspektus, kad užtikrintų jų veikimą, tarpusavio ryšį ir nuolatinį tobulinimą. Komisija ir dalyvaujančiosios šalys stengiasi laikytis sudarytų tvarkaraščių ir nustatytų terminų šiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas 24

7 straipsnio 6 dalis

6. Komisija gali leisti, kad ryšių ir informacijos mainų sistemomis muitinės arba su ja nesusijusiais tikslais naudotųsi ir kitos viešosios tarnybos, jeigu jos prisideda prie programos finansavimo.

6. Komisija gali leisti, kad CCN/CSI muitinės arba su ja nesusijusiais tikslais naudotųsi kitos administracijos. Gali būti pareikalauta prisidėti finansiškai siekiant padengti susijusias išlaidas.

Pakeitimas 25

11 straipsnio 2 dalis

2. Dalyvaujančios šalys sudaro sąlygas su darbo vizitu atvykusiems pareigūnams veiksmingai įsilieti į priimančiosios administracijos darbą. Šiuo tikslu pareigūnams leidžiama atlikti užduotis, susijusias su pareigomis, kurias jiems priimančioji administracija patiki pagal savo teisės sistemą.

2. Dalyvaujančios šalys sudaro sąlygas su darbo vizitu atvykusiems pareigūnams veiksmingai įsilieti į priimančiosios administracijos darbą. Šiuo tikslu pareigūnams leidžiama atlikti užduotis, susijusias su pareigomis, kurios jiems patikėtos. Jei reikalaujama pagal aplinkybes ir ypač siekdamos, kad būtų atsižvelgiama į specialius kiekvienos dalyvaujančiosios šalies teisės sistemos reikalavimus, kompetentingos dalyvaujančiųjų šalių valdžios institucijos gali apriboti šį leidimą.

Pakeitimas 26

11 straipsnio 3 dalis

3. Per darbo vizitą pareigūno civilinė atsakomybė, susijusi su jo vykdomomis užduotimis, prilyginama priimančiosios administracijos pareigūnų civilinei atsakomybei. Su darbo vizitu atvykę pareigūnai laikosi tų pačių profesinės paslapties taisyklių kaip nacionaliniai pareigūnai.

3. Per darbo vizitą pareigūno civilinė atsakomybė, susijusi su jo vykdomomis užduotimis, prilyginama priimančiosios administracijos pareigūnų civilinei atsakomybei. Su darbo vizitu atvykę pareigūnai laikosi tų pačių profesinio konfidencialumo taisyklių kaip nacionaliniai pareigūnai.

Pakeitimas 27

12 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1. Komisija, bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis, palengvina sistemingą nacionalinių mokymo įstaigų ir už mokymą muitinių administracijose atsakingų pareigūnų bendradarbiavimą visų pirma tokiomis priemonėmis:

1. Dalyvaujančiosios šalys, bendradarbiaudamos su Komisija, palengvina bendradarbiavimą tarp nacionalinių mokymo įstaigų, ypač:

Pakeitimas 28

12 straipsnio 1 dalies a punktas

a) nustatydama mokymo reikalavimus, tobulindama esamas ir, prireikus, naujas mokymo programas, kad būtų sukurtas bendras pareigūnų mokymo pagrindas,

apimantis visas muitų taisykles ir procedūras, kad tie pareigūnai įgytų būtinų profesinių įgūdžių ir žinių;

 

a) nustatydama mokymo reikalavimus, tobulindama esamas programas ir prireikus tobulindama esamus ir naujus mokymo modulius, pagal kuriuos taikomas mokymas internete, kad būtų sukurtas bendras pareigūnų mokymo pagrindas, apimantis visas muitų taisykles ir procedūras, kad tie pareigūnai įgytų būtinų profesinių įgūdžių ir žinių;

Pakeitimas 29

12 straipsnio 1 dalies b punktas

b) prireikus, tardamasi dėl galimybės visų dalyvaujančių šalių pareigūnams dalyvauti su muitinės klausimais susijusiuose kursuose, kai tokius kursus savo pareigūnams rengia dalyvaujančioji šalis;

b) prireikus skatindama ir sudarydama galimybę visų dalyvaujančių šalių pareigūnams dalyvauti su muitinės klausimais susijusiuose kursuose, kai tokius kursus dalyvaujančioji šalis rengia savo pareigūnams;

Pakeitimas 30

12 straipsnio 1 dalies c punktas

c) prireikus, kurdama būtiną bendro mokymo muitų srityje ir tokio mokymo valdymo infrastruktūrą ir priemones;

c) prireikus suteikdama būtiną bendro mokymo muitų srityje internetu ir tokio mokymo valdymo infrastruktūrą ir priemones;

Pakeitimas 31

12 straipsnio 1 dalies d punktas

d) vertindama galimybes rengti mokymus kartu su kitomis viešosiomis tarnybomis.

Išbraukta.

Pakeitimas 32

12 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

2. Dalyvaujančios šalys užtikrina, kad bendro mokymo programos ir 1 dalies c punkte nurodyta bendra mokymo muitų srityje infrastruktūra būtų visiškai integruota į jų nacionalines mokymo programas.

2. Dalyvaujančios šalys prireikus įtraukia 1 dalies 1 punkte nurodytus bendrus mokymo internetu modulius į jų nacionalines mokymo programas.

Pakeitimas 33

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Be to, dalyvaujančios šalys užtikrina, kad jų pareigūnams būtų suteiktas pradinis ir tęstinis mokymas, būtinas bendriems profesiniams įgūdžiams ir žinioms įgyti pagal mokymo programas, taip pat kalbų mokymas, kuris yra būtinas tam, kad jie pasiektų dalyvauti programoje reikalingą kalbinių įgūdžių lygį.

Be to, dalyvaujančios šalys užtikrina, kad jų pareigūnams būtų suteiktas pradinis ir tęstinis mokymas, būtinas bendriems profesiniams įgūdžiams ir žinioms įgyti pagal mokymo programas. Dalyvaujančiosios šalys taip pat skatina pareigūnų kalbų mokymą, kuris yra būtinas tam, kad jie pasiektų dalyvauti programoje reikalingą kalbinių įgūdžių lygį.

Pakeitimas 34

13 straipsnio 1 dalis

1. Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis, Komisija nusprendžia, kurios konkrečios Bendrijos muitų teisės aktų sritys gali būti stebimos.

1. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija nusprendžia, kurios konkrečios Bendrijos muitų teisės aktų sritys gali būti stebimos.

Pakeitimas 35

14 straipsnis

Tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių administracijų, ekonominių operacijų vykdytojų ir jų organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai to iš esmės reikia siekiant 4 ir 5 straipsniuose nurodytų tikslų.

Tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių administracijų, ekonominių operacijų vykdytojų ir jų organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai tai naudinga siekiant 4 ir 5 straipsniuose nurodytų tikslų.

Pakeitimas 36

15 straipsnis

Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis, Komisija plėtoja sistemingą ir struktūrišką keitimąsi informacija, sukauptą įgyvendinant programą.

 

Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis, Komisija plėtoja keitimąsi informacija, sukauptą įgyvendinant programą.

Pakeitimas 37

16 straipsnio 2 dalis

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į daugiamečių finansinių perspektyvų ribas.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į daugiamečių finansinių planų ribas pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo.

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, svarbu nurodyti taikomas nuostatas.

Pakeitimas 38

17 straipsnio 2 dalies b punktas

b) dalyvaujančių šalių pareigūnų kelionės ir gyvenimo išlaidas, susijusias su lyginamosios analizės veikla, darbo vizitais, dalyvavimu seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose ir projektų grupių, mokymo bei stebėsenos veikloje;

b) dalyvaujančių šalių pareigūnų kelionės ir gyvenimo išlaidas, susijusias su lyginamosios analizės veikla, darbo vizitais, dalyvavimu seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose, projektų grupių ir valdymo grupių, mokymo bei stebėsenos veikloje;

Pakeitimas 39

17 straipsnio 2 dalies c punktas

c) seminarų ir praktinių užsiėmimų organizacines išlaidas, taip pat nepriklausomų ekspertų ir 14 straipsnyje nurodytų dalyvių su dalyvavimu susijusias kelionės ir gyvenimo išlaidas;

c) išlaidas, susijusias su seminarų ir pratybų organizavimu;

Pakeitimas 40

17 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

 

ca) išorės ekspertų ir 14 straipsnyje nurodytų dalyvių patirtas kelionės ir viešnagės išlaidas;

Pakeitimas 41

17 straipsnio 2 dalies e punktas

e) bet kurios kitos veiklos, nurodytos 1 straipsnio 2 dalies h punkte, išlaidas.

e) bet kurios kitos veiklos, nurodytos 1 straipsnio 2 dalies h punkte, išlaidas, sudarančias ne daugiau kaip 5 proc. bendrų išlaidų.

Pagrindimas

Nuostata, kurioje numatoma finansuoti „bet kurios kitos veiklos išlaidas“ siekiant pasiekti programos tikslus, suformuluota labai bendrai. Siekiant reikiamo lankstumo ir norint išvengti neigiamos įtakos kitoms programos „Muitinė 2013“ išlaidoms, turėtų būti sprendime nustatyta didžiausia 5 proc. riba, kaip buvo sutarta Tarybos darbo grupėje.

Pakeitimas 42

17 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Dalyvaujančios šalys dengia šias išlaidas:

a) 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų ryšių ir informacijos mainų sistemų ne Bendrijos sudėtinių dalių įsigijimo, kūrimo, diegimo, techninės priežiūros ir naudojimo išlaidas;

b) savo pareigūnų pradinio ir tęstinio mokymo, įskaitant kalbų mokymą, išlaidas.

Pakeitimas 43

17 straipsnio 4 dalis

4. 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima visas programos biudžetui valdyti reikiamas priemones.

Išbraukta.

Pakeitimas 44

17 straipsnio 6 dalis

6. Dalyvaujančios šalys dengia šias išlaidas:

 

a) 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų ryšių ir informacijos mainų sistemų ne Bendrijos sudėtinių dalių kūrimo, įsigijimo, diegimo, techninės priežiūros ir naudojimo išlaidas;

 

b) savo pareigūnų pradinio ir tęstinio mokymo, įskaitant kalbų mokymą, išlaidas.

 

Išbraukta.

Pakeitimas 45

17a straipsnis (naujas)

 

Finansinio reglamento taikymas

Finansinio reglamento nuostatos taikomos visai Finansinio reglamento 6 antraštinėje dalyje numatytai paramai, kuri skiriama pagal šį sprendimą. Vadovaujantis Finansinio reglamento 108 straipsniu ir remiantis pagal jį priimtų įgyvendinimo taisyklių nuostatomis, prieš tai būtina sudaryti rašytinį susitarimą su paramos gavėjais, kuriame jie pareikštų, kad sutinka, jog Europos Audito Rūmai tikrintų, kaip naudojama finansinė parama.

Pagrindimas

Jei Komisija sudaro partnerystės pagrindų susitarimą, ji turėtų be išimčių laikytis atitinkamų Finansinio reglamento nuostatų. Kadangi kalbama ne vien apie finansinės kontrolės nuostatas, Finansinio reglamento taikymas turėtų būti pateiktas atskirame straipsnyje.

Pakeitimas 46

18 straipsnis

Sprendimai dėl finansavimo ir visi kiti su šiuo sprendimu susiję susitarimai ar sutartys yra finansų kontrolės objektas, ir, prireikus, juos gali vietoje tikrinti Komisija, pirmiausia Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Europos Audito Rūmai. Pagal šį sprendimą teikiamą finansinę paramą iš anksto raštu tvirtina naudos gavėjai. Toks patvirtinimas reiškia, kad naudos gavėjai sutinka, jog Europos Audito Rūmai tikrintų, kaip naudojama finansinė parama.

Sprendimai dėl finansavimo ir visi kiti su šiuo sprendimu susiję susitarimai ar sutartys yra finansų kontrolės objektas, ir, prireikus, juos gali vietoje tikrinti Komisija, pirmiausia Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Europos Audito Rūmai. Tikrinimai gali vykti apie juos nepranešus.

Pagrindimas

Kontrolė yra daug efektyvesnė, kai atliekama nepranešus apie ją iš anksto. Taigi į Sprendimo tekstą turi būti įtrauktos atitinkamos nuostatos dėl valstybių narių įsipareigojimo. Sutarties partnerių įsipareigojimai pagal Finansinį reglamentą apima ne tik finansinę kontrolę, todėl pateikiami atskirame naujame 17a straipsnyje „Finansinio reglamento taikymas“.

Pakeitimas 47

21 straipsnio 3 dalies a punktas

a) ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d. – vidurio laikotarpio vertinimo ataskaitą ir komunikatą dėl tikslingumo tęsti programą;

a) ne vėliau kaip 2011 m. liepos 31 d. – vidurio laikotarpio vertinimo ataskaitą ir komunikatą dėl tikslingumo tęsti programą;

Pagrindimas

Komisijos ataskaitų pateikimo EP, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui terminai ne visai atitinka Europos Parlamento biudžeto sudarymo procedūros terminus. Dėl šios priežasties ataskaitos pateikimo terminai turėtų būti atitinkamai perkelti iš rugsėjo 30 d. į liepos 31 dieną.

Pakeitimas 48

21 straipsnio 3 dalies b punktas

(b) ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 30 – galutinę vertinimo ataskaitą.

(b) ne vėliau kaip 2014 m. liepos 31 – galutinę vertinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Komisijos ataskaitų pateikimo EP, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui terminai nepakankamai atitinka Europos Parlamento biudžeto sudarymo procedūros terminus. Dėl šios priežasties ataskaitos pateikimo terminai turėtų būti atitinkamai perkelti iš rugsėjo 30 d. į liepos 31 dieną.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrijos vidaus prekyba, kurios mastas beveik dvigubai padidėjo panaikinus vidaus sienas, šiandien sudaro apie 1 500 milijardų eurų per metus.

Muitinės programos užima pagrindinę vietą šioje srityje, nes be jų Europoje stipriai sutriktų prekyba, susilpnėtų konkurencingumas ir iškiltų grėsmė piliečių saugumui. Iškilus naujoms problemoms ir vykstant pokyčiams būtina paspartinti savo veiksmus ir imtis vystymo iniciatyvų, ypač informatikos srityje.

Programos Muitinė 2007 (ji bus baigta įgyvendinti 2007 m. gruodžio 31 d.) tarpinis vertinimas parodė, kad ši programa yra gerai pritaikyta prie administracijų poreikių, ji reikalinga tam, kad tinkamai veiktų Europos Sąjungos muitų sąjunga, be to, ji atlieka pagrindinį vaidmenį padėdama dalyvaujančiosioms šalims mokyti viena kita.

Šiame vertinime rekomenduota suaktyvinti veiklą mokymo ir informacijos sklaidos srityse. Būtent todėl numatoma, kad 2013 m. programa yra nustatoma kaip 2007 m. programos tęsinys ir yra sustiprinama papildomais finansiniais ištekliais, pirma, naujoms politikos iniciatyvoms remti ir, antra, nedideliam visų kitų išlaidų subkategorijų biudžeto padidėjimui padengti.

Šia programa siekiama tokių tikslų:

- padėti dalyvaujančiųjų šalių muitinių administracijoms lengvinti teisėtą prekybą;

- supaprastinti ir pagreitinti muitų procedūras;

- užtikrinti piliečių saugumą ir saugą bei apsaugoti Bendrijos finansinius interesus.

Šie tikslai bus pasiekti, kai bus įdiegta Europos elektroninė muitinė ir atnaujintas muitinės kodeksas, susitiprintas tarptautinį muitinių bendradarbiavimas, paremta, sukurta ir įgyvendinta įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo koncepcija, atnaujintos transeuropinės IT sistemos ir sustiprintas bendradarbiavimas ir keitimąsis informacija bei pažangiausia patirtimi su trečiųjų šalių, ypač su šalių kandidačių, galimų šalių kandidačių ir Europos kaimynystės politikos šalių partnerių, muitinių administracijomis.

Per šešerius metus programos Muitinė 2013 siūlomas biudžetas gerokai padidėjo, nes vietoj 157,435 milijonai eurų dabar yra 323,8 milijonai eurų. Šis padidėjimas daugiausia susijęs su naujų kompiuretizuotų sistemų, skirtų naujoms prekybinėms ir teisėkūros iniciatyvoms remti, parengimu:

- 77 milijonai eurų būtų reikalingi tranzito sistemai ir tarifų sistemai įdiegti ir tobulinti;

- 104,5 milijonų eurų per šešerius metus reikėtų šiuo metu rengiamam elektroninės muitinės projektui įgyvendinti;

- reikėtų skirti 38,7 milijonų eurų iniciatyvų, susijusių su muitų politikos saugumo aspektais, valdymo sistemoms;

- į biudžetą įrašyta 46 milijonų suma bendriems veiksmams finansuoti;

- be to, programoje numatoma 11,4 milijonų eurų suma, kuri bus skiriama per šešerius metus, bendroms mokymo priemonėms padėti diegti, pirmiau minėtiesiems muitų politikos tikslams remti.

Programa Muitinė 2013 siekiama pagerinti muitinių administracijų ir jų pareigūnų bendradarbiavimą ir įdiegti Europos kompiuterizuotus tinklus, kurie padėtų laikytis muitinio tikrinimo reikalavimų vidaus rinkoje ir vykdyti turto ir paslaugų apmokestinimą nepažeidžiant nacionalinių ir Bendrijos mokesčius reglamentuojančių teisės aktų vidaus rinkoje. Šiai programai tenka esminis vaidmuo darnaus vidaus rinkos funkcionavimo ir ES išorės sienų valdymo klausimais, ir taip ją įgyvendinant padedama siekti 2005–2009 m. Komisijos ir Lisabonos strategijos tikslų. Šią programą būtina atnaujinti dėl Europos prekybos konkurencijos, Bendrijos pajamų išieškojimo ir apsaugos ir ES piliečių saugumo.

Svarbiausia užtikrinti programos tęstinumą. Būtent todėl turėtų būti kuo greičiau surengtas balsavimas šiuo klausimu.

Būtent dėl to siekdamas, kad būtų vienintelis svarstymas, pranešėjas jums siūlo pakeitimus artėjant darbams Taryboje.

(COD)

Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (2006 11 20)

pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013)
(COM(2006)0201 – C6‑0158/2006 – 2006/0075(COD))

Nuomonės referentas: Wojciech Roszkowski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Programa Muitinė 2013 pakeis dabartinę programą Muitinė 2007, kuri baigiasi 2007 m. pabaigoje. Jos trukmė numatyta nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., taigi ji baigsis tuo pat metu kaip ir daugiametė finansinė struktūra, dėl kurios susitarta šiais metais.

Apskritai programos tikslai yra: užtikrinti, kad muitinės veikla būtų vykdoma laikantis vidaus rinkos poreikių, kad įvairios muitinės administracijos veiktų taip, tarsi jos būtų viena administracija, kad būtų saugomi Bendrijos finansiniai interesai ir kad būtų didinama piliečių sauga ir saugumas. Šie tikslai kartu su kitais, labiau apibrėžtais, turi būti pasiekti praktiškai, inter alia, vykstant darbiniam bendravimui ir keičiantis informacinėmis sistemomis, lyginamąja analize siekiant nustatyti pažangią patirtį, mokymus, bendrus projektus ir veiklos stebėseną.

Orientacinė suma, siūloma 6 metų trukmės programai, yra 323,8 mln. eurų. Vadinasi, palyginti su ankstesne programa, suma išaugo. Komisijos teigimu, didesnis finansavimas reikalingas siekiant įgyvendinti naujas strategines iniciatyvas (e. muitinė) ir mažesniu mastu transeuropinių IT sistemų modernizavimui bei kitiems tikslams.

Pagal finansinę ataskaitą, pridėtą prie Komisijos pasiūlymo, 2,1 proc. orientacinė suma (6,8 mln. eurų) būtų panaudota administracinėms išlaidoms. Programos šešerių metų trukmės paskirstytosios išlaidos pateikiamos šioje lentelėje, išskiriant administravimo ir veiklos išlaidų kategorijas.

Milijonai eurų

 

Išlaidų rūšis

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014-2015

Iš viso 2008-13

Veiklos išlaidos

Įsipareigojimų asignavimai (ĮA)

(1)

41.868

48.368

50.318

54.768

59.568

62.118

-

317.008

Mokėjimų asignavimai (MA)

(2)

15.417

35.276

47.368

51.253

55.133

59.328

53.233

317.008

Administravimo išlaidos, įtrauktos į orientacinę sumą

Techninė ir administracinė pagalba (nediferencijuoti asignavimai)

(3)

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

1.132

-

6.792

BENDRA ORIENTACINĖ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimų asignavimai

(1+3)

43.000

49.500

51.450

55.900

60.700

63.250

-

323.800

Mokėjimų asignavimai

(2+3)

16.549

36.408

48.500

52.385

56.265

60.460

53.233

323.800

Programa MUITINĖ yra sėkminga priemonė remianti Europos muitinės tarnybas ir vykstant bendradarbiavimui ir organizuojant mokymus. Vykdant šią programą buvo galima organizuoti seminarus, tarptautines darbo grupes, stažuotes, lyginamąją analizę ir mokymus.

Programa Muitinė 2007 taip pat užtikrina dalinimosi informacija sistemų veikimą tarp jos partnerių.

Išvadose, pateiktose įvertinus įpusėjusią programą Muitinė 2007, Komisija reziumuoja: „...apskritai džiaugiamasi programos veiksmingumu ir produktyvumu. Atrodo, tai patvirtina kiekybiniai duomenys, sukaupti šio vertinimo metu.“

Nuomonės referentas mano, kad, atsižvelgiant į toliau pateikiamus pakeitimus, Komisijos siūlymas atnaujinti programą turėtų tapti dar veiksmingesne pagalbos priemone Europos muitinių tarnyboms 2008–2013 metais.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1

1a dalis (nauja)

1a. mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodytas finansinis paketas turi atitikti maksimalią naujo daugiamečio finansinio plano 1a eilutės ribą, ir pabrėžia, kad dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 37 punkto nuostatas.

Pasiūlymas dėl sprendimo

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2

1 konstatuojamoji dalis

(1) Remiantis atnaujinta Lisabonos strategija, svarbiausias Bendrijos uždavinys, kurį ji turi išspręsti per ateinančius metus, – užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Anksčiau muitinės srityje įgyvendintos programos, ypač 2003 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 253/2003/EB, nustatantis muitinių veiksmų programą Bendrijoje (Muitinė 2007), labai padėjo įgyvendinti tuos tikslus bei bendruosius muitinės politikos tikslus. Todėl reikėtų tęsti pagal šias programas pradėtą veiklą. Ši programa turėtų būti nustatyta šešerių metų laikotarpiui, kad jos trukmė būtų suderinta su (įterpti datą) Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos institucijų susitarime dėl biudžetinės drausmės ir sklandaus finansų valdymo2 nustatytu daugiametės finansavimo programos laikotarpiu.

(1) Remiantis atnaujinta Lisabonos strategija, svarbiausias Bendrijos uždavinys, kurį ji turi išspręsti per ateinančius metus, – užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Anksčiau muitinės srityje įgyvendintos programos, ypač 2003 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 253/2003/EB, nustatantis muitinių veiksmų programą Bendrijoje (Muitinė 2007), labai padėjo įgyvendinti tuos tikslus bei bendruosius muitinės politikos tikslus. Todėl reikėtų tęsti pagal šias programas pradėtą veiklą. Ši programa turėtų būti nustatyta šešerių metų laikotarpiui, kad jos trukmė būtų suderinta su 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos institucijų susitarime dėl biudžetinės drausmės ir sklandaus finansų valdymo2 nustatytu daugiametės finansavimo programos laikotarpiu.

2 Įterpti per derybas.

2OL C 139, 2005 06 14, p. 1.

Pagrindimas

Turėtų būti įterpta nuoroda į dabartinį tarpinstitucinį susitarimą.

Pakeitimas 3

12 konstatuojamoji dalis

12) Šiuo sprendimu visai programos įgyvendinimo trukmei nustatomos bendrosios finansinės nuostatos, tampančios pagrindiniu biudžeto valdymo institucijos orientyru, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros gerinimo 33 punkte10.

 

12) Šiuo sprendimu visai programos įgyvendinimo trukmei nustatomos bendrosios finansinės nuostatos, tampančios pagrindiniu biudžeto valdymo institucijos orientyru, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo finansų valdymo 37 punkte10.

10 OL C 172, 1999 6 18, p. 1, susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).

 

Pagrindimas

1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinis susitarimas nebegalioja.

Pakeitimas 4

4 straipsnio 1 dalies a punktas

a) užtikrinti, kad muitinės veikla atitiktų vidaus rinkos poreikius, įskaitant tiekimo grandinės saugumą;

a) užtikrinti, kad muitinės veikla atitiktų vidaus rinkos poreikius, įskaitant tiekimo grandinės saugumą ir prekybos palengvinimą, ir kad būtų remiama Augimo ir užimtumo strategija;

Pagrindimas

Bendrieji programos tikslai turėtų būti visiškai pasiekti pagal Lisabonos strategiją.

Pakeitimas 5

4 straipsnio 1 dalies b punktas

b) sąveikauti ir vykdyti muitinės administracijų pareigas taip veiksmingai, lyg jos būtų viena administracija, užtikrinti lygiavertį muitinį tikrinimą kiekvienoje Bendrijos muitų teritorijos vietoje ir remti teisėtą verslą;

b) užtikrinti, kad Bendrijos muitinės administracijos sąveikautų ir vykdytų savo pareigas taip veiksmingai, lyg jos būtų viena administracija, užtikrinti muitinį tikrinimą, kad galima būtų pasiekti lygiaverčių rezultatų kiekvienoje Bendrijos muitų teritorijos vietoje ir remti teisėtą verslą;

Pagrindimas

Reikėtų verčiau reikalauti rezultatų lygiavertiškumo negu muitinio tikrinimo.

Pakeitimas 6

4 straipsnio 1 dalies d punktas

d) stiprinti piliečių saugumą ir saugą;

d) stiprinti saugumą ir saugą;

Pagrindimas

Atrodo labiau tinkama naudoti platesnę formuluotę, kuri suteikia daugiau lankstumo.

Pakeitimas 7

4 straipsnio 1 dalies e punktas

e) pasirengti plėtrai, įskaitant keitimąsi patirtimi ir žiniomis su susijusių šalių muitinių administracijomis.

e) parengti 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas šalis plėtrai, įskaitant keitimąsi patirtimi ir žiniomis su susijusių šalių muitinių administracijomis.

Pagrindimas

Nuostata bus tikslesnė, jei bus nuoroda į 3 straipsnį.

Pakeitimas 8

14 straipsnis

Tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių administracijų, ekonominių operacijų vykdytojų ir jų organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai to iš esmės reikia siekiant 4 ir 5 straipsniuose nurodytų tikslų.

Tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių administracijų, ekonominių operacijų vykdytojų ir jų organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai tai naudinga siekiant 4 ir 5 straipsniuose nurodytų tikslų.

Pagrindimas

Išorės įstaigų atstovų dalyvavimo sąlygos turėtų būti mažiau varžančios.

Pakeitimas 9

16 straipsnio 2 dalis

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į daugiamečių finansinių perspektyvų ribas.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į daugiamečių finansinių planų ribas pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo.

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, svarbu nurodyti taikomas nuostatas.

Pakeitimas 10

17 straipsnio 2 dalies e punktas

e) bet kurios kitos veiklos, nurodytos 1 straipsnio 2 dalies h punkte, išlaidas.

e) bet kurios kitos veiklos, nurodytos 1 straipsnio 2 dalies h punkte, išlaidas, sudarančias ne daugiau kaip 5 proc. bendrų išlaidų.

Pagrindimas

Nuostata, kurioje numatoma finansuoti „bet kurios kitos veiklos išlaidas“ siekiant pasiekti programos tikslus, suformuluota labai bendrai. Siekiant reikiamo lankstumo ir norint išvengti neigiamos įtakos kitoms programos „Muitinė 2013“ išlaidoms, turėtų būti sprendime nustatyta didžiausia 5 proc. riba, kaip buvo sutarta Tarybos darbo grupėje.

Pakeitimas 11

17a straipsnis (naujas)

 

17a straipsnis

 

Finansinio reglamento taikymas

Finansinio reglamento nuostatos taikomos visai Finansinio reglamento 6 antraštinėje dalyje1 numatytai paramai, kuri skiriama pagal šį sprendimą. Vadovaujantis Finansinio reglamento 108 straipsniu ir remiantis pagal jį priimtų įgyvendinimo taisyklių nuostatomis2, prieš tai būtina sudaryti rašytinį susitarimą su paramos gavėjais, kuriame jie pareikštų, kad sutinka, jog Europos Audito Rūmai tikrintų, kaip naudojama finansinė parama.

_____________

1 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

2 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1248/2004 (OL L 227, 2006 8 19, p. 3).

Pagrindimas

Jei Komisija sudaro partnerystės pagrindų susitarimą, ji turėtų be išimčių laikytis atitinkamų Finansinio reglamento nuostatų. Kadangi kalbama ne vien apie finansinės kontrolės nuostatas, Finansinio reglamento taikymas turėtų būti pateiktas atskirame straipsnyje.

Pakeitimas 12

18 straipsnis

Sprendimai dėl finansavimo ir visi kiti su šiuo sprendimu susiję susitarimai ar sutartys yra finansų kontrolės objektas, ir, prireikus, juos gali vietoje tikrinti Komisija, pirmiausia Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Europos Audito Rūmai. Pagal šį sprendimą teikiamą finansinę paramą iš anksto raštu tvirtina naudos gavėjai. Toks patvirtinimas reiškia, kad naudos gavėjai sutinka, jog Europos Audito Rūmai tikrintų, kaip naudojama finansinė parama.

Sprendimai dėl finansavimo ir visi kiti su šiuo sprendimu susiję susitarimai ar sutartys yra finansų kontrolės objektas, ir, prireikus, juos gali vietoje tikrinti Komisija, pirmiausia Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Europos Audito Rūmai. Tikrinimai gali vykti apie juos nepranešus.

Pagrindimas

Kontrolė yra daug efektyvesnė, kai atliekama nepranešus apie ją iš anksto. Taigi į Sprendimo tekstą turi būti įtrauktos atitinkamos nuostatos dėl valstybių narių įsipareigojimo. Sutarties partnerių įsipareigojimai pagal Finansinį reglamentą apima ne tik finansinę kontrolę, todėl pateikiami atskirame naujame 17a straipsnyje „Finansinio reglamento taikymas“.

Pakeitimas 13

19 straipsnio 2 dalis

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikoma Sprendimo Nr. 1999/468/EB 4 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jo 7 ir 8 straipsnius. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikoma Sprendimo Nr. 1999/468/EB 3 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jo 7 ir 8 straipsnius.

Pagrindimas

Net kai kalbama apie programą, kuri visų pirma skirta valstybių narių paramai, bet kuri vykdoma pagal ES politiką ir finansuojama iš ES biudžeto, Taryba neturėtų būti palankesnėje padėtyje nei Europos Parlamentas. Todėl patariamasis komitetas būtų labiau priimtinas nei vadybos komitetas.

Pakeitimas 14

21 straipsnio 3 dalies a punktas

(a) ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d. – vidurio laikotarpio vertinimo ataskaitą ir komunikatą dėl tikslingumo tęsti programą;

(a) ne vėliau kaip 2011 m. liepos 31 d. – vidurio laikotarpio vertinimo ataskaitą ir komunikatą dėl tikslingumo tęsti programą;

Pagrindimas

Komisijos ataskaitų pateikimo EP, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui terminai ne visai atitinka Europos Parlamento biudžeto tvarkos terminus. Dėl šios priežasties ataskaitos pateikimo terminai turėtų būti atitinkamai perkelti iš rugsėjo 30 d. į liepos 31 dieną.

Pakeitimas 15

21 straipsnio 3 dalies b punktas

(b) ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 30 – galutinę vertinimo ataskaitą.

(b) ne vėliau kaip 2014 m. liepos 31 – galutinę vertinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Komisijos ataskaitų pateikimo EP, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui terminai nepakankamai atitinka Europos Parlamento biudžeto tvarkos terminus. Dėl šios priežasties ataskaitos pateikimo terminai turėtų būti atitinkamai perkelti iš rugsėjo 30 d. į liepos 31 dieną.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013)

Nuorodos

COM(2006)0201 – C6-0158/2006 – 2006/0075(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
15.6.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas – pranešimo plenarinėje sesijoje data

 

Autorius (-ė)
  Paskyrimo data

Wojciech Roszkowski
15.6.2006

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

20.11.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

20.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

 

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hans-Peter Martin, Margarita Starkevičiūtė

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs pavaduojantis narys (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013)

Nuorodos

COM(2006)0201 – C6‑0158/2006 – 2006/0075(COD)

Pateikimo EP data

17.5.2006

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
15.6.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
15.6.2006

CONT

15.6.2006

INTA

15.6.2006

ITRE

15.6.2006

LIBE

15.6.2006

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

CONT INTA

20.6.2006 30.5.2006

ITRE LIBE

12.9.2006 20.6.2006

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Janelly Fourtou
12.6.2006

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

0.0.0000

Svarstymas komitete

10.10.2006

13.09.2006

21.11.2006

22.11.2006

 

Priėmimo data

22.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

André Brie, Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Maria Matsouka, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Marie-Line Reynaud

Pateikimo data

28.11.2006

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...