ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)

29.11.2006 - (COM(2005)0608 – C6‑0419/2005 – 2005/0246(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Janelly Fourtou
Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Jean-Pierre Audy, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών - άρθρο 47 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2005/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0429/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0429/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)

(COM(2005)0608 – C6‑0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0608)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 95 και 135 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υπεβλήθη η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0419/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0419/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (εφεξής «ο κώδικας»). Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω κοινών πολιτικών. Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που διέπουν άλλους τομείς και που ενδέχεται να υφίστανται ή να θεσπίζονται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, νομοθεσίας που έχει σχέση με τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινή εμπορική πολιτική, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή τους ιδίους πόρους. Η τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις σχετικά με την είσπραξη, την αναστολή ή την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.

(1) Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (εφεξής «ο κώδικας»). Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω κοινών πολιτικών. Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που διέπουν άλλους τομείς και που ενδέχεται να υφίστανται ή να θεσπίζονται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, νομοθεσίας που έχει σχέση με τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινή εμπορική πολιτική, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή τους ιδίους πόρους. Η τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις σχετικά με την είσπραξη εισαγωγικών δασμών χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις φορολογικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στις τροποποιημένες οδηγίες 77/388/ΕΟΚ για τον ΦΠΑ και 92/12ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

 

(6α) Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας πρέπει να συνοδεύεται από εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων που πρέπει να είναι αποτελεσματικοί σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια και δεν πρέπει να οδηγούν σε πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στα διάφορα σημεία εισόδου και εξόδου από το κοινοτικό έδαφος.

Αιτιολόγηση

Είναι πρωταρχικής σημασίας οι έλεγχοι να είναι οι ίδιοι σε οποιοδήποτε σημείο εισόδου και εξόδου από το κοινοτικό έδαφος και να γίνονται υπό τις αυτές συνθήκες προκειμένου να αποφεύγονται τακτικές που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και παρεκτροπή της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές.

(8) Για τη διευκόλυνση ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό αντιπροσώπευσης δεν πρέπει πλέον να μπορεί να ασκείται αποκλειστικώς από ορισμένους βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους. Επί πλέον, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος θα πρέπει να μπορεί να αποκτά το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα..

Αιτιολόγηση

Το "μονοπώλιο" της δραστηριότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου πρέπει να πάψει να υπάρχει, όχι όμως και το επάγγελμα, διότι είναι χρήσιμο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, ως «εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς», να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της διαφύλαξης της ασφάλειας και προστασίας, να επωφελούνται από μείωση του επιπέδου των τελωνειακών ελέγχων.

(9) Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, ως «εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς», να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της διαφύλαξης της ασφάλειας και προστασίας, να επωφελούνται από μείωση του επιπέδου των τελωνειακών ελέγχων. Θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να επωφεληθούν του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "τελωνειακή απλούστευση" ή του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "ασφάλεια και προστασία" είτε ανεξάρτητα του ενός από το άλλο είτε και των δύο αθροιστικά.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι απλώς να αναφερθούν ρητώς τα δύο καθεστώτα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 36

(36) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(36) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1

__________________________

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999 σ.23. Απόφαση που τροποποιήθηκε τελευταία φορά από την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17.7.2006 (ΕΕ L 200 της 22.7.2006 σ. 11)

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 38

(38) Για να απλουστευθεί και να αναπροσαρμοστεί ορθολογικά η τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται επί του παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους διαφάνειας, στον κώδικα.

(38) Για να απλουστευθεί και να αναπροσαρμοστεί ορθολογικά η τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται επί του παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους διαφάνειας, στον κώδικα.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, πρέπει συνεπώς να καταργηθούν:

Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, πρέπει συνεπώς να καταργηθούν:

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών1.

 

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι.

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών.

____________________

1 ΕΕ L 105, 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την πράξη προσχώρησης του 2003.

 

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή συνδέεται με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/93 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 7

Άρθρο 2

Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Κατ’αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Κοινότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς της κοινής εμπορικής πολιτικής και των άλλων κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών της·

(α) την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών της

(β) την προστασία της Κοινότητας από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

(β) την προστασία της Κοινότητας από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

(γ) τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές·

(γ) τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές·

(δ) τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου.

(δ) τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των τελωνειακών ελέγχων και της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτού τoυ ορισμού θα πρέπει να γίνει σαφέστερη: οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία, αλλά όχι για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου· αυτό το εμπόριο θα πρέπει να εποπτεύεται όχι μόνον στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, θα πρέπει να προβλέπονται αναλυτικά τα καθήκοντα που ασκούν οι τελωνειακές αρχές, τα σημεία α) και β) επικαλύπτονται στην πράξη και τα προβλεπόμενα στο στοιχείο δ) μόλις και μετά βίας συμβαδίζουν με την αποστολή των τελωνειακών αχών (η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου δεν συνιστά ειδικό καθήκον των τελωνειακών αρχών, διότι οι τελευταίες πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να θέτουν φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές).

Τροπολογία 8

Άρθρο 4, σημείο 4

(4) «Οικονομικός φορέας»: πρόσωπο που συμμετέχει επαγγελματικά στην εισαγωγή ή εξαγωγή των εμπορευμάτων προς ή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

«Οικονομικός φορέας»: πρόσωπο που, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του, συμμετέχει στις δραστηριότητες που καλύπτονται από τη νομοθεσία περί τελωνείων·

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός συμφωνεί απολύτως με εκείνον που περιλαμβάνεται στα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 648/2005.

Τροπολογία 9

Άρθρο 4, στοιχείο 4α (νέο)

 

(4α) «τελωνειακός αντιπρόσωπος»: κάθε πρόσωπο εγκατεστημένο στην επικράτεια της Ένωσης που παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες στον τελωνειακό τομέα.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δοθούν όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο σώμα του κειμένου και ο συγκεκριμένος ορισμός έλειπε.

Τροπολογία 10

Άρθρο 4, στοιχείο 8α (νέο)

 

(4α) «διασαφηστής»: το πρόσωπο που προβαίνει σε συνοπτική διασάφηση ή τελωνειακή διασάφηση στο όνομά του ή στο όνομα του οποίου κατατίθεται μία τελωνειακή διασάφηση·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η τελωνειακή διασάφηση στον ορισμό.

Τροπολογία 11

Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2 α), μέτρα που στοχεύουν στην τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας πράξης με διατάξεις που καθορίζουν εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

(Τροπολογία επιτροπολογία: εάν εγκριθεί η τροπολογία τα άρθρα 11(2), 59(γ), 61, 68, 77, 81, 83, 93(3α), 93(3γ), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143(2), 144(2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193) θα εγκριθούν επίσης.

Τροπολογία 12

Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη πιθανής εφαρμογής διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η κατάθεση συνοπτικής ή συνήθους διασάφησης, συμπεριλαμβανομένης της απλουστευμένης διασάφησης, ή δήλωσης ή η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για τα ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη πιθανής εφαρμογής κυρώσεων, η κατάθεση συνοπτικής ή συνήθους διασάφησης, της απλουστευμένης διασάφησης συμπεριλαμβανομένης, ή δήλωσης ή η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Ένα κοινό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων λόγω παραβάσεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας θα προταθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεταγενέστερη φάση.

Τροπολογία 13

Άρθρο 10, παράγραφος 3

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν την τυποποιημένη μορφή και το περιεχόμενο των δεδομένων που καταχωρούνται και θεσπίζει τους κανόνες για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2 α), μέτρα που στοχεύουν στην τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας πράξης με διατάξεις που καθορίζουν την τυποποιημένη μορφή και το περιεχόμενο των δεδομένων που καταχωρούνται και θεσπίζει τους κανόνες για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

 

(Τροπολογία επιτροπολογία: εάν εγκριθεί η τροπολογία τα άρθρα 11(2), 59(γ), 61, 68, 77, 81, 83, 93(3α), 93(3γ), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143(2), 144(2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193) θα εγκριθούν επίσης.

Τροπολογία 14

Άρθρο 11, παράγραφος 2 α (νέα)

 

Το καθεστώς του τελωνειακού αντιπροσώπου υπόκειται στα ακόλουθα κριτήρια:

 

- είναι ανοικτό σε κάθε πρόσωπο που υποβάλει σχετική αίτηση,

 

- διοικείται από κυβερνητικό όργανο του κράτους μέλους,

 

- αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη μετά την εγγραφή του στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση,,

 

- υπόκειται στην ύπαρξη πρακτικών κανόνων ικανοτήτων ή επαγγελματικών προσόντων που συνδέονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα.

 

Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των τελωνειακών αντιπροσώπων στην ΕΕ.

 

Πρόσωπο το οποίο απολαύει του καθεστώτος του τελωνειακού αντιπροσώπου καθώς και του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μπορεί να δικαιούται όλες τις απλουστεύσεις.

 

2β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2α, κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να ασκεί εμπορική δραστηριότητα απευθυνόμενο στις τελωνειακές αρχές, χωρίς να υποχρεούται να εκπροσωπείται από τελωνειακό αντιπρόσωπο.

Αιτιολόγηση

Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι δεν πρέπει να κατέχουν ένα "μονοπώλιο" για τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα τελωνεία.

Τροπολογία 15

Άρθρο 13, Τίτλος

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση σε ειδικές περιπτώσεις

Αντιπροσώπευση στο τελωνείο και καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα

Τροπολογία 16

Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας μπορεί να απολαύει διευκολύνσεων όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους για την ασφάλεια και την προστασία ή απλουστεύσεων που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις εφαρμογής του.

2. Το καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα καλύπτει δύο τύπους έγκρισης: του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "τελωνειακή απλούστευση" και του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "ασφάλεια και προστασία".

 

Η πρώτη έγκριση παρέχει απολαυή ορισμένων διευκολύνσεων σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις εφαρμογής του. Η δεύτερη παρέχει στον κάτοχό της διευκολύνσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους για την ασφάλεια και την προστασία.

 

Οι δύο αυτές εγκρίσεις μπορούν να σωρευθούν.

Αιτιολόγηση

Από την ανάγνωση του κανονισμού 648/2005, από όπου προέρχονται οι διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι υπάρχουν δύο καθεστώτα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα· για λόγους σαφήνειας τούτο είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί και στο σώμα του εκσυγχρονισμένου Τελωνειακού Κώδικα.

Τροπολογία 17

Άρθρο 14, παράγραφος 3

Το καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των τελωνειακών ελέγχων. Εντούτοις, υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο (ζ), ο αιτών μπορεί να ζητήσει να περιορίζεται το καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Το καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των τελωνειακών ελέγχων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η παρέκκλιση που επιτρέπει τον περιορισμό του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα κράτη μέλη, διότι μια τέτοια παρέκκλιση παρεμποδίζει την εφαρμογή στην πράξη και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες για την αναγνώριση του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα εκ μέρους τρίτων χωρών (ιδίως των ΗΠΑ).

Τροπολογία 18

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Χορήγηση του καθεστώτος

Χορήγηση του καθεστώτος

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι τουλάχιστον τα εξής:

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι τουλάχιστον τα εξής:

(α) ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης με τις τελωνειακές υποχρεώσεις·

(α) ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης με τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις

(β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, παρακολούθησης των μεταφορών, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών τελωνειακών ελέγχων·

(β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, παρακολούθησης των μεταφορών, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών τελωνειακών ελέγχων·

(γ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της οικονομικής φερεγγυότητας·

(γ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της οικονομικής φερεγγυότητας·

(δ) τήρηση, κατά περίπτωση, πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·

(δ) σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, εάν ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των απλουστεύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα ή τις διατάξεις εφαρμογής του, τήρηση πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·

(ε) ύπαρξη, κατά περίπτωση, καταλλήλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας.

(ε) σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, εάν ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των απλουστεύσεων που αφορούν τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, ύπαρξη, κατά περίπτωση, καταλλήλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή επιτρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "τελωνειακή απλούστευση" και αυτά για το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "ασφάλεια και προστασία"

Τροπολογία 19

Άρθρο 14, παράγραφος 3

(δ) τήρηση, κατά περίπτωση, πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο (δ) μπορεί να απαλειφθεί διότι φαίνεται να διαιωνίζει το ρόλο του εξουσιοδοτημένου εκτελωνιστή. Πράγματι, το στοιχείο(δ) έρχεται σε αντίφαση με το στοιχείο (α), δεδομένου ότι η κατάλληλη καταχώριση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των τελωνείων αποδεικνύει ότι κάποιος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Επιπλέον, είναι τελείως άτοπο να υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές της ΕΕ να χρησιμοποιούν κάποιον με μονοπωλιακή εμπορική δραστηριότητα, όπως ο εξουσιοδοτημένος εκτελωνιστής, κάθε φορά που θέλουν να εκτελωνίσουν εμπορεύματα μέσω των τελωνείων.

Τροπολογία 20

Άρθρο 16, εδάφιο (ε)

(ε) τον τύπο και την έκταση των διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 3·

(ε) τον τύπο και την έκταση των διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία·

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο τμήμα του κειμένου είναι περιττό, εφόσον παραπέμπει στην επιτροπολογία.

Τροπολογία 21

Άρθρο 22

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει κυρώσεις για μη συμμόρφωση με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Ένα κοινό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων λόγω παραβάσεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας θα προταθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεταγενέστερη φάση.

Τροπολογία 22

Άρθρο 27, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Οι τελωνειακοί έλεγχοι, εκτός από τους δειγματοληπτικούς, βασίζονται στην ανάλυση των κινδύνων με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και τη θέσπιση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο.

2. Οι τελωνειακοί έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων των δειγματοληπτικών ελέγχων βασίζονται στην ανάλυση των κινδύνων με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και τη θέσπιση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση των κινδύνων θα πρέπει να καθορίζει ποιοι έλεγχοι πρέπει να διεξαχθούν και δεν πρέπει να αφήνονται περιθώρια για πρόσθετες αναλύσεις των κινδύνων από κράτη μέλη που ακολουθούν δικές τους μεθόδους. Επιπλέον, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αποτελούν μέρος της ανάλυσης των κινδύνων. Ομοίως, θα πρέπει να υπάρχει ειδική αναφορά σε αυτούς στον τελωνειακό κώδικα.

Τροπολογία 23

Άρθρο 32, παράγραφος 1

1. Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν τέλη για τη διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων.

1. Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν τέλη για τη διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων.

Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους, εφόσον παρέχονται ειδικές υπηρεσίες.

Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους, εφόσον παρέχονται ειδικές υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Τέλη πρέπει να επιβάλλονται μόνο για τις "έκτακτες" πράξεις. Επί πλέον, το ζήτημα των ωρών λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και το σημείο αυτό αποτελεί το αντικείμενο του άρθρου 111.

Τροπολογία 24

Άρθρο 32, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο, και ιδίως για τα ακόλουθα:.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο, και συγκεκριμένα, για τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα και, ως εκ τούτου τα τελωνεία θα πρέπει να λειτουργούν και αυτά με τον ίδιο τρόπο. Στο άμεσο μέλλον, υπάρχει πρόθεση να καθιερωθούν συστήματα ανάλογα με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών και το σύστημα ελέγχου των εισαγωγών, τα οποία θα απαιτούν αδιάλειπτη υποστήριξη, εάν δεν υπάρξει διακοπή στην αλυσίδα εφοδιασμού προς και από την ΕΕ.

Τροπολογία 25

Άρθρο 32, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) παρουσία, ενδεχομένως, τελωνειακού προσωπικού εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας ή σε εγκαταστάσεις άλλες από τις τελωνειακές·

(α) παρουσία, ενδεχομένως, τελωνειακού προσωπικού σε εγκαταστάσεις άλλες από τις τελωνειακές·

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των ωρών λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και το σημείο αυτό αποτελεί το αντικείμενο του άρθρου 111.

Τροπολογία 26

Άρθρο 35

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιους όρους μπορεί να απλουστευθεί η εφαρμογή του παρόντος κώδικα.

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιους όρους μπορεί να απλουστευθεί η εφαρμογή του παρόντος κώδικα.

 

2. Οι απλουστευμένες διαδικασίες που πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196, εφαρμόζονται για τα κοινοτικά αγαθά που διακινούνται μεταξύ τρίτης επικράτειας που ανήκει στην Κοινότητα και αναφέρονται στην οδηγία του Συμβουλίου 77/388/ΕΟΚ, και ενός άλλου τμήματος της κοινοτικής τελωνειακής επικράτειας.

 

3. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής (που ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 196), ένα κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει απλουστευμένες διαδικασίες για κοινοτικά αγαθά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 και διακινούνται αποκλειστικώς εντός της επικράτειάς του· αντιστοίχως, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαίως να εφαρμόσουν απλουστευμένες διαδικασίες για παρόμοια αγαθά που διακινούνται μεταξύ τους.

Αιτιολόγηση

Τα Νησιά Ώλαντ (Φινλανδία), τα νησιά της Μάγχης (ΗΒ), τα Κανάρια νησιά (Ισπανία), το Άγιο Όρος (Ελλάδα) και τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας ανήκουν στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας, αλλά όχι στην επικράτεια επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας της Κοινότητας. Το σύστημα φορολόγησης της προστιθέμενης αξίας του κοινοτικού εμπορίου δεν εφαρμόζεται σε κοινοτικά εμπορεύματα που πωλούνται και διακινούνται μεταξύ αυτών των περιοχών και της φορολογικής επικράτειας της Κοινότητας, αλλά, σύμφωνα με το άρθρο 33 a της έκτης οδηγίας του Συμβουλίου 77/388/ΕΟΚ σχετικά με την εναρμόνιση του φόρου κύκλου εργασιών, οι διατυπώσεις που προβλέπουν οι τελωνειακές διατάξεις εφαρμόζονται στις εισαγωγές κοινοτικών αγαθών από τις περιοχές αυτές, καθώς και στις εξαγωγές κοινοτικών αγαθών από την φορολογική επικράτεια της Κοινότητας σε μία από τις εν λόγω περιοχές.

Η διάταξη δεν πρέπει να παραβλάπτει την εναρμόνιση της κανονικής τελωνειακής δραστηριότητας ή τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτής· μπορεί μόνο να επιτρέπει την εκτίμηση των ειδικών χαρακτηριστικών της έμμεσης φορολογίας κατά την εφαρμογή των διατυπώσεων που αφορούν τα κοινοτικά αγαθά που διέρχονται από φορολογικά σύνορα στο εσωτερικό της τελωνειακής επικράτειας της κοινότητας.

Τροπολογία 27

Άρθρο 38, εισαγωγική πρόταση

Τα άρθρα 39, 40 και 41 θεσπίζουν κανόνες για τον προσδιορισμό της προτιμησιακής καταγωγής εμπορευμάτων για την εφαρμογή των ακολούθων:

Τα άρθρα 39, 40 και 41 θεσπίζουν κανόνες για τον προσδιορισμό της μη προτιμησιακής καταγωγής εμπορευμάτων για την εφαρμογή των ακολούθων:

Αιτιολόγηση

Πρόκειται προφανώς για μια παρανόηση. Το Τμήμα 1 του Κεφαλαίου 2 αφορά αποκλειστικά τους κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής.

Τροπολογία 28

Άρθρο 42, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Κοινότητας συμφωνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ή παρουσιάζει πρόταση προκειμένου να καθοριστούν, με κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης ή σύμφωνα με το άρθρο 187 της Συνθήκης, οι κανόνες που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα:

 

α) τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών,

 

β) την ανάγκη προσδιορισμού κριτηρίων σχετικά με τον αρχικό χαρακτήρα των προϊόντων που προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος και εξασφαλίζοντας ότι το οικονομικό όφελος των προτιμησιακών μέτρων αφορά πράγματι τις χώρες, εδάφη ή ομάδες χωρών ή εδαφών για τις οποίες τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν,

 

γ) το επίπεδο ανάπτυξης και το βαθμό βιομηχανοποίησης των χωρών, εδαφών ή ομάδων χωρών ή εδαφών για τα οποία τα προτιμησιακά μέτρα συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν,

 

δ) τους στόχους της περιφερειακής ολοκλήρωσης που διέπουν ορισμένα εκ των προτιμησιακών καθεστώτων με τον προσδιορισμό των δεόντων σωρευτικών κανόνων,

 

ε) την ανάγκη να προσδιορισθούν κανόνες απλοί στην κατανόηση και την εφαρμογή τους επιτρέποντας την ουσιαστική προσφυγή σε προτιμησιακά μέτρα των παραγόντων των χωρών, εδαφών ή ομάδων χωρών ή εδαφών για τα οποία τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν και είναι συμβατά με το στόχο της διευκόλυνσης του εμπορίου.

 

Προβλέπει τα δέοντα μέτρα ελέγχου που επιτρέπουν την πρόληψη ή την επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση ή παράκαμψη των προτιμησιακών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής να προσδιορίζονται σε συνάρτηση με ορισμένες σημαντικές αρχές που θα εξασφαλίζουν τη συνέπειά τους με τους στόχους της εμπορικής πολιτικής. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο την οριοθέτηση του θέματος.

Τροπολογία 29

Άρθρο 56, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Εν τούτοις, δίδεται κατ' αρχήν προτεραιότητα στην ανάκτηση της τελωνειακής οφειλής του επίσημου εισαγωγέα ή εξαγωγέα.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο, στη σημερινή του μορφή, δεν είναι διατυπωμένο με τη δέουσα ακρίβεια και θα έχει ως αποτέλεσμα να κυνηγούν τα τελωνεία τον ευκολότερο στόχο.

Τροπολογία 30

Άρθρο 64, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) με άλλο είδος εγγύησης που εξασφαλίζει κατά τρόπο ισοδύναμο την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής.

(γ) με άλλο είδος εγγύησης που εξασφαλίζει κατά τρόπο ισοδύναμο την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής, όπως με δήλωση συμμόρφωσης προς μια υφιστάμενη συλλογική επαγγελματική συμφωνία, μια δήλωση σε συμβολαιογράφο, μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ φορέων και τελωνειακών αρχών, κλπ..

Αιτιολόγηση

Υφιστάμενα και ευρέως αναγνωρισμένα μέσα παρέχουν πρόσθετες μορφές εγγύησης (όπως η AIM, συμφωνία που διέπει τις σχέσεις μεταξύ μεταφορέων στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, ή μια δήλωση σε συμβολαιογράφο). Είναι επίσης δυνατό να συναφθούν ειδικές συμφωνίες μεταξύ φορέων και τελωνειακών αρχών παρέχοντας τις απαιτούμενες εγγυήσεις στις τελωνειακές αρχές.

Τροπολογία 31

Άρθρο 67, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών που είναι δυνατό να γεννηθούν, ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας μπορεί να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 7, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα τουλάχιστον κριτήρια:

2. Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών που είναι δυνατό να γεννηθούν, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 7, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα τουλάχιστον κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Στον ισχύοντα τελωνειακό κώδικα, η συνολική εγγύηση αφορά όλους τους οικονομικούς φορείς. Συνεπώς, ουδείς λόγος υπάρχει στον νέο τελωνειακό κώδικα η εγγύηση αυτή να αφορά μόνο τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 32

Άρθρο 94, παράγραφος 4α (νέα)

 

4α. Όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο πλην του έχοντος την εκμετάλλευση του μεταφορικού μέσου επί του οποίου τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, o εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση άφιξης, υπό μορφή τελωνειακής δήλωσης, δελτίου αποστολής ή κατάστασης φορτίου, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση όλων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

 

Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 196, παράγραφος 2, μέτρα για τον καθορισμό των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στην δήλωση άφιξης.

 

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Αιτιολόγηση

Για πρακτικούς λόγους είναι σημαντικό να προσδιορισθεί επακριβώς ποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να υποβάλει τη διασάφηση.

Τροπολογία 33

Άρθρο 101, παράγραφος 4, στοιχείο (γ)

(γ) τις επιστολές, τις ταχυδρομικές κάρτες και το έντυπο υλικό.

(γ) τις επιστολές, τις ταχυδρομικές κάρτες και το έντυπο υλικό και τα σε ηλεκτρονική μορφή αντίστοιχά τους που περιέχονται στα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας πρέπει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον "τελωνείων χωρίς χαρτί". Η πρόταση πρέπει, συνεπώς, να λάβει υπόψη της την πραγματικότητα και το γεγονός ότι σήμερα οι επιστολές μπορούν να αποστέλλονται όχι μόνο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά, επίσης σε "σκληρό δίσκο". Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Τροπολογία 34

Άρθρο 107

-1. Οι διασαφήσεις που πληρούν τους όρους του άρθρου 113 γίνονται αμέσως δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές.

1. Οι διασαφήσεις που πληρούν τους όρους του άρθρου 113 γίνονται αμέσως δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται γίνονται διαθέσιμα για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει, εκ μέρους των επιχειρήσεων, συνεχής απαίτηση για παροχή συμβουλών σχετικά με την παράδοση των αποσταλθέντων εμπορευμάτων πριν από την άφιξή τους στην ΕΕ. Τούτο θα επέτρεπε σε μεταφορείς ο Express Integrators να προετοιμάσουν τα λειτουργικά τους συστήματα πριν οι αποστολές φθάσουν στο πρώτο σημείο άφιξης στην ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά οι καθυστερήσεις στην ταξινόμηση και τη διανομή των αποστολών και, κατά συνέπεια, να επιταχυνθεί η αλυσίδα εφοδιασμού. Θα γίνει έτσι δυνατή η ακριβέστερη αναγνώριση των αποστολών εκείνων που οι τελωνειακές αρχές επιθυμούν να ελέγξουν και, συνεπώς, θα μειωθεί ο αριθμός των εμπορευμάτων που πρέπει να ανιχνευθούν στο πρώτο σημείο άφιξης στην ΕΕ.

Τροπολογία 35

Άρθρο 114, παράγραφος 1

Οι διασαφήσεις που πληρούν τους όρους του άρθρου 113 γίνονται αμέσως δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές.

Οι διασαφήσεις που πληρούν τους όρους του άρθρου 113 γίνονται αμέσως δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται γίνονται διαθέσιμα για έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει, εκ μέρους των επιχειρήσεων, συνεχής απαίτηση για παροχή συμβουλών σχετικά με την παράδοση των αποσταλθέντων εμπορευμάτων πριν από την άφιξή τους στην ΕΕ. Τούτο θα επέτρεπε σε μεταφορείς ο Express Integrators να προετοιμάσουν τα λειτουργικά τους συστήματα πριν οι αποστολές φθάσουν στο πρώτο σημείο άφιξης στην ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά οι καθυστερήσεις στην ταξινόμηση και τη διανομή των αποστολών και, κατά συνέπεια, να επιταχυνθεί η αλυσίδα εφοδιασμού. Θα γίνει έτσι δυνατή η ακριβέστερη αναγνώριση των αποστολών εκείνων που οι τελωνειακές αρχές επιθυμούν να ελέγξουν και, συνεπώς, θα μειωθεί ο αριθμός των εμπορευμάτων που πρέπει να ανιχνευθούν στο πρώτο σημείο άφιξης στην ΕΕ.

Τροπολογία 36

Άρθρο 115, παράγραφος 2

2. Ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

 

Ωστόσο, η προϋπόθεση της εγκατάστασης στην Κοινότητα δεν απαιτείται για τα πρόσωπα που :

 

- υποβάλλουν διασάφηση για εμπορεύματα σε καθεστώς διαμετακόμισης ή προσωρινής εναπόθεσης·

 

- δηλώνουν εμπορεύματα ευκαιριακά, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές το κρίνουν δικαιολογημένο.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατή η παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μία εξαίρεση για τη διαμετακόμιση. Η αναφορά στην επιτροπολογία είναι περιττή στο μέτρο που η παρέκκλιση αυτή είναι ήδη δυνατή μέσω άλλων διατάξεων του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού Κώδικα.

Τροπολογία 37

Άρθρο 125, παράγραφος 1

Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν σε εγκεκριμένο οικονομικό φορέα να παραλάβει τα εμπορεύματά του με απλουστευμένη διασάφηση.

Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν σε οικονομικό φορέα να παραλάβει τα εμπορεύματά του με απλουστευμένη διασάφηση.

Αιτιολόγηση

Η χρήση της απλουστευμένης διαδικασίας δηλώσεων πρέπει να παραμείνει δυνατή για όλους τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τους όρους για την χρησιμοποίηση αυτών των απλουστεύσεων, και όχι μόνον για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 38

Άρθρο 141

Τμήμα 3

Διαγράφεται

Ειδικές περιστάσεις

 

Άρθρο 141

 

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων

 

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθώς και τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων, όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

 

Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, το καθεστώς του ενδιαφερομένου προσώπου, η φύση και ο ειδικός προορισμός των εμπορευμάτων.

 

Αιτιολόγηση

H απάλειψη αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 91/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 39

Άρθρο 152, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 40

Άρθρο 153, παράγραφος 3, στοιχείο στ α) (νέο)

 

στ α) είτε υπό την κάλυψη διεθνούς φορτωτικής CIM1 ή δελτίου παράδοσης TR που χρησιμοποιούνται ως έγγραφα διαμετακόμισης.

1 Ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων, προσάρτημαe B της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο προβλέπει διαδικασίες εξωτερικής διαμετακόμισης οδικώς, δια πλωτών οδών, αεροπορικώς και ταχυδρομικώς, αλλά καμία διαδικασία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Πρόκειται επομένως για επαναφορά του τρόπου αυτού μεταφοράς.

Τροπολογία 41

Άρθρο 152, παράγραφος 3, στοιχείο στ α) (νέο)

 

στ α) είτε υπό την κάλυψη διεθνούς φορτωτικής CIM1 ή δελτίου παράδοσης TR που χρησιμοποιούνται ως έγγραφα διαμετακόμισης.

1 Ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων, προσάρτημαe B της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο προβλέπει διαδικασίες εξωτερικής διαμετακόμισης οδικώς, δια πλωτών οδών, αεροπορικώς και ταχυδρομικώς, αλλά καμία διαδικασία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Πρόκειται επομένως για επαναφορά του τρόπου αυτού μεταφοράς.

Τροπολογία 42

Άρθρο 155, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν σε σχέση με τα εμπορεύματα.

(γ) εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να γεννηθούν σε σχέση με τα εμπορεύματα.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 43

Άρθρο 157, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 44

Άρθρο 158, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) ή (β) βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον δικαιούχο του καθεστώτος να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής και άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) ή (β) βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον δικαιούχο του καθεστώτος να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής και άλλων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να γεννηθούν.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 45

Άρθρο 160, παράγραφος 3

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν από τον κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν.

3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν από τον κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να γεννηθούν.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 46

Άρθρο 172, παράγραφος 1, 2η φράση

Σε περίπτωση που ισχύει για τα εμπορεύματα πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, εφαρμόζεται σ’ αυτά και απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που ισχύει για τα εμπορεύματα πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, εφαρμόζεται σ’ αυτά και απαλλαγή από τους άλλους εισαγωγικούς δασμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 47

Άρθρο 178, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο επαναλαμβάνει τις διατάξεις που περιέχονται στις οδηγίες 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν για τον ΦΠΑ και 92/12/ΕΟΚ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να έχει ενσωματωθεί στην τελωνειακή νομοθεσία. Ωστόσο, η αρχή αυτή πρέπει να παραμείνει σε μία γενική διατύπωση λόγω των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 48

Άρθρο 187, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να καθορίσουν τη διαδρομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ώστε τα εμπορεύματα να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να καθορίσουν τη διαδρομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ώστε τα εμπορεύματα να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και την προθεσμία για την απομάκρυνσή τους από το κοινοτικό έδαφος.

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για τις τελωνειακές αρχές να καθορίζουν όχι μόνο τη διαδρομή που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να εμπορεύματα να εγκαταλείψουν την τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας, αλλά επίσης την χρονική προθεσμία για την απομάκρυνσή τους. Τούτο θα απέτρεπε τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση των εμπορευμάτων στα σύνορα όταν έχουν ήδη διεκπεραιωθεί οι διατυπώσεις εξόδους τους.

Τροπολογία 49

Άρθρο 190, παράγραφος 1

1. Όταν μη κοινοτικά εμπορεύματα προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται δήλωση επανεξαγωγής, συνοπτική διασάφηση εξόδου επιβάλλεται να κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 185.

1. Όταν κοινοτικά ή μη κοινοτικά εμπορεύματα προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται δήλωση επανεξαγωγής, συνοπτική διασάφηση εξόδου επιβάλλεται να κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 185.

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν σειρά κοινών δεδομένων που πρέπει να περιέχονται στη συνοπτική διασάφηση εξόδου καθώς και την κοινή μορφή των δεδομένων αυτών· τα δεδομένα αυτά περιέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάλυση κινδύνων και την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων, κυρίως για λόγους ασφαλείας και προστασίας, ενδεχομένως σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις εμπορικές πρακτικές.

 

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή στην επιτροπολογία είναι ανώφελη, στα μέτρο ότι έχουν ήδη καθορισθεί τα δεδομένα που πρέπει να παρέχονται για τη συνοπτική διασάφηση εισαγωγής· Πρέπει λοιπόν να ισχύει το αυτό και για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου .

Τροπολογία 50

Άρθρο 190, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου σε χαρτί, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο διαχείρισης του κινδύνου με εκείνο που εφαρμόζεται στις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου που καταρτίζονται με ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας δεδομένων και ότι πληρούνται οι όροι που διέπουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων με άλλα τελωνεία.

2α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου σε χαρτί, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο διαχείρισης του κινδύνου με εκείνο που εφαρμόζεται στις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου που καταρτίζονται με ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας δεδομένων και ότι πληρούνται οι όροι που διέπουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων με άλλα τελωνεία.

 

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δεχτούν την αντικατάσταση της συνοπτικής διασάφησης εξόδου από την υποβολή της κοινοποίησης του συνδέσμου πρόσβασης στα δεδομένα της συνοπτικής διασάφησης στο σύστημα πληροφορικής του οικονομικού φορέα.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της αρίθμησης του κειμένου

Τροπολογία 51

Άρθρο 190, παράγραφος 3α (νέα)

 

3α. Όταν η συνοπτική διασάφηση εξόδου υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο πλην του έχοντος την εκμετάλλευση του μεταφορικού μέσου επί του οποίου τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, o εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης οφείλει, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 186, εδάφιο γ), να υποβάλει στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση αναχώρησης, υπό μορφή τελωνειακής δήλωσης, δελτίου αποστολής ή κατάστασης φορτίου, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση όλων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συνοπτικής διασάφησης εξόδου.

 

Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 196, παράγραφος 2, μέτρα σχετικά με :

 

(α) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στην δήλωση αναχώρησης,

 

(β) τους όρους υπό τους οποίους η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αναχώρησης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παρέκκλισης ή κάποιας διευθέτησης,

 

(γ) τους κανόνες που ρυθμίζουν τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις ή διευθετήσεις όσον αφορά την προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,

 

(δ) το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο πρέπει να κατατεθεί ή να ευρίσκεται η δήλωση αναχώρησης.

 

Για την έγκριση των μέτρων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) οι ιδιαίτερες περιστάσεις,

 

(β) η εφαρμογή των μέτρων αυτών σε ορισμένους τύπους ροών εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων ή οικονομικών φορέων,

 

(γ) οι διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν ειδικές διατάξεις στον τομέα της ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τις αυτές διατάξεις που ισχύουν για τη συνοπτική διασάφηση εισαγωγής.

Τροπολογία 52

Άρθρο 193

Άρθρο 193

Διαγράφεται

Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων

 

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθώς και τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων, όταν τα εμπορεύματα εξάγονται.

 

Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και η φύση των εμπορευμάτων.

 

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/83 σχετικά με τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

Τροπολογία 53

Άρθρο 194, στοιχείο (α)

(α) κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία βάσει ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων·

(α) κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία βάσει ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών, μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων αρμοδίων αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το άρθρο η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρμοδίων αρχών, διότι είναι σημαντικό για την καθιέρωση της αρχής της ενιαίας θυρίδας.

Τροπολογία 54

Άρθρο 195, παράγραφος 1 α (νέα)

Παρόμοιες επεξηγηματικές σημειώσεις και κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται ως παραρτήματα στις εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 195 αποτελεί τη νομική βάση για την επιτροπή ώστε να θεσπίσει επεξηγηματικές σημειώσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Η συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται για την έγκριση επεξηγηματικών σημειώσεων και κατευθυντηρίων γραμμών πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη και συνεπή εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών.

Τροπολογία 55

Άρθρο 196, παράγραφος 2 α (νέα)

 

2α. "Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, με σεβασμό των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής της απόφασης.

Τροπολογία 56

Άρθρο 198, 1η φράση

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, (ΕΚ) αριθ. 82/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 καταργούνται.

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, (ΕΚ) αριθ. 82/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 καταργούνται.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή έχει σχέση με τη διατήρηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 918/83 σχετικά με τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τελωνειακός κώδικας[1] που χρονολογείται από το 1992 παρέχει το κοινό νομικό πλαίσιο για την κοινή εφαρμογή των κανόνων της τελωνειακής Ένωσης. Ενοποιεί το σύνολο της κοινής τελωνειακής νομοθεσίας σε ένα μόνο κείμενο. Λόγω των ριζικών αλλαγών που επήλθαν στον χώρο του παγκόσμιου εμπορίου (αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων) και, καθώς δεν δύναται πλέον να παρακολουθήσει την εξέλιξη των καθηκόντων που ανατίθενται στα τελωνεία, είναι πλέον καιρός να εκσυγχρονισθεί.

Η πρόταση κανονισμού που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2005[2] πρέπει να εξετασθεί με γνώμονα το προαναφερθέν πλαίσιο, καθώς και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Πρόκειται για ένα αμιγώς κανονιστικό κείμενο που προβαίνει σε πλήρη αναμόρφωση του ισχύοντος κώδικα και αποσκοπεί να απλοποιήσει την τελωνειακή νομοθεσία και τις τελωνειακές διαδικασίες, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τη διοίκηση των τελωνείων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος εκτελωνισμού και να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις στον τομέα του εμπορίου (σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, για την καταπολέμηση της διάθεσης εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, κλπ.).

Ο νέος αυτός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας δεν περιορίζεται στην απλούστευση ορισμένων διαδικασιών αλλά τροποποιεί ριζικά το τελωνειακό δίκαιο ως προς ορισμένα σημεία και, για τον λόγο αυτό εξ άλλου, η πρόταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συναφή πρόταση σχετικά με τα τελωνεία χωρίς χαρτί, τα αποκαλούμενα "e-customs". Όντως, η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτού είναι που θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή των νέων διαδικασιών που προβλέπονται στον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Από τα 200 άρθρα του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, εκείνα που προκαλούν ζωηρές αντιδράσεις τόσο στους επαγγελματικούς όσο και στους κυβερνητικούς κύκλους των κρατών μελών είναι αυτά που εισάγουν καινοτομίες.

Επ' αυτών των ιδιαίτερα λεπτών ζητημάτων καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε, προσπαθώντας να επιτύχουμε μία συναίνεση που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών χωρίς να παραβλέπει τον τελικό στόχο: να καταστεί η τελωνειακή νομοθεσία απλούστερη και καλύτερα διαρθρωμένη για να εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών τελωνείων και προστατευόμενη ρευστότητα του διεθνούς εμπορίου.

Οι διαστάσεις απόψεων εστιάζονται, κυρίως, στο ζήτημα της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, στο καθεστώς του οικονομικού φορέα, στον αποκεντρωμένο εκτελωνισμό και στην αυξημένη χρήση της επιτροπολογίας

           1) Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Η διάταξη αυτή, που καλείται "τροπολογία ασφαλείας", εισήχθη με τον κανονισμό 648/2005[3], Το κείμενο αυτό θεσπίζει ένα σύστημα διασαφήσεων με χρήση μηχανογραφικών συστημάτων πριν από την αναχώρηση και πριν από την άφιξη και καθιερώνει ένα προφίλ ανάλυσης των κινδύνων με στόχο την ασφάλεια του κοινοτικού εδάφους. Δίδει συνέχεια στις εκκλήσεις που απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διεθνή κοινότητα μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και αποτελεί την συγκεκριμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παράλληλα με την θέσπιση κανονιστικού πλαισίου εκ μέρους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων. Η συγκεκριμένη διάταξη εισήχθη προκειμένου να αυξηθούν οι διευκολύνσεις για τους φορείς προς αντιστάθμιση των νέων υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ασφάλειας.

Ο κανονισμός 648/2005 αποτελεί σήμερα αντικείμενο συζητήσεων προκειμένου να καταρτισθούν οι όροι εφαρμογής του (οι οποίοι έπρεπε να τεθούν σε ισχύ το θέρος του 2006), γεγονός το οποίο παρεκτρέπει τις συζητήσεις, επειδή οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συγχέουν τη νέα πρόταση κανονισμού με τις συζητήσεις σχετικά με τους όρους εφαρμογής. Επί πλέον δε, κανείς δεν γνωρίζει σήμερα τα πλεονεκτήματα που το καθεστώς αυτό μπορεί να προσφέρει.

Ο κανονισμός αυτός περιέχει, στο άρθρο 5, αναφορά σε δύο καθεστώτα για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τα οποία μπορούν να συνυπάρχουν.

Για τον λόγο αυτό και επιδιώκοντας μεγαλύτερη σαφήνεια, η εισηγήτρια επιθυμεί, μέσω των τροπολογιών που καταθέτει, τα δύο αυτά καθεστώτα να προσδιορίζονται ρητώς στο σώμα αυτού του νέου Τελωνειακού Κώδικα.

Επειδή οι οικονομικοί φορείς δεν εγνώριζαν τα πραγματικά οφέλη που συνεπάγεται το καθεστώς αυτό, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιέρωσε ορισμένες διακρίσεις, ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά τη συνολική εγγύηση (Άρθρο 67). Ωστόσο, καθώς η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς, η εισηγήτρια επιθυμεί επαναφορά του ισχύοντα κανόνα.

           2) Το δικαίωμα τελωνειακής αντιπροσώπευσης - Άρθρο 11

Στην ισχύουσα έκδοση του Κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 5 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον ένα από τους δύο τρόπους αντιπροσώπευσης (άμεση ή έμμεση) μόνο για τους αντιπροσώπους που ασκούν τη δραστηριότητά τους στο έδαφός τους. Το επάγγελμα αυτό υπάρχει στα περισσότερα κράτη μέλη, πλην της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας αυτή τη δυνατότητα την καταργεί.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η εν λόγω δυνατότητα δεν συμβαδίζει με το ηλεκτρονικό περιβάλλον και με τις αρχές της Ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τις οποίες οι φορείς παροχής υπηρεσιών όλων των κρατών μελών πρέπει να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Είναι λοιπόν επιτακτικό αυτό το δικαίωμα τελωνειακής αντιπροσώπευσης να επεκταθεί και για τον λόγο αυτό εισάγεται στο Άρθρο 4 ο ορισμός του τελωνειακού αντιπροσώπου.

Ωστόσο, σε πολλές χώρες, η προσφυγή σε εκτελωνιστές αποτελεί παράδοση και είναι πολύ χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις. Η εισηγήτρια εκτιμά, συνεπώς, ότι ο εκτελωνιστής πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος και για τον λόγο αυτό πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει καλή οικονομική κατάσταση, επαγγελματική ακεραιότητα και επαγγελματικά προσόντα.

Ο εκτελωνιστής θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υπαχθεί στο καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

           3) Ο κεντρικός εκτελωνισμός

Η πρόταση εισάγει νέες έννοιες, τα πλεονεκτήματα των οποίων είναι, επί του παρόντος, δύσκολο να γνωρίζομε. Συνεπώς, γίνεται λόγος για κεντρικό εκτελωνισμό (αιτιολογική σκέψη 27) με ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα και "μονοαπευθυντική" διαδικασία (αιτιολογική σκέψη 7).

Ο κεντρικός εκτελωνισμός σημαίνει ότι ο τόπος υποβολής της τελωνειακής διασάφησης μπορεί να αποσυνδέεται από τον τόπο στον οποίο ευρίσκονται πράγματι τα εμπορεύματα. Τούτο είναι δυνατόν, εφόσον οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα (δυνατότητα που προσφέρεται στους οικονομικούς φορείς να εκπληρώνουν διά μιάς τις υποχρεώσεις διασάφησης που έχουν έναντι των τελωνείων και των άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών - κτηνιατρικών, φυτοϋγειονομικών- κλπ., χρησιμοποιώντας από τις εγκαταστάσεις τους ηλεκτρονικά μέσα προσβάσιμα οποιαδήποτε ώρα) τα δε εμπορεύματα ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές ταυτόχρονα και στο αυτό μέρος. Πρόκειται για την ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα.

Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με αυτή την ιδέα του κεντρικού εκτελωνισμού :

- Ο κεντρικός εκτελωνισμός θα έχει επίπτωση στα ποσά που θα εισπράττει κάθε κράτος μέλος και, συνεπώς, στο μερίδιο (25%) των δασμών που τους αναλογεί βάσει των εισόδων είσπραξης· τούτο, εξ άλλου, συνδέεται με το ζήτημα της ατελούς διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εκτελωνισμού (Άρθρο 32), εφόσον, για να αντισταθμιστεί το επενδυτικό κόστος των οικονομικών φορέων, η ατελής διεξαγωγή των εργασιών εκτελωνισμού θα αποτελεί πλέον τον κανόνα ενώ θα τιμολογούνται μόνο ορισμένες πολύ ειδικές υπηρεσίες.

         - Ο κεντρικός εκτελωνισμός επιτρέπει μεν αφενός να αναπτύσσεται ανταγωνισμός μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών, αφ' ετέρου όμως τους στερεί μια τιμολόγηση η οποία δεν αντιβαίνει τους κανόνες της Εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η τιμολόγηση αυτή συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών που διαθέτουν οι διοικήσεις και στην εξάλειψη των παραγόντων που καθυστερούν, ενδεχομένως, την εφαρμογή του μηχανισμού.

         - Με τον κεντρικό εκτελωνισμό υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν εναρμονιστούν οι δραστηριότητες ελέγχου, κυρίως, να ευνοηθεί η συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας στις πλέον ελκυστικές χώρες που διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες και να προκύψουν εκτροπές των συναλλαγών.

           4)Έκταση των συναφών με την επιτροπολογία διατάξεων

Στο σώμα του κειμένου, τα άρθρα παραπέμπουν τακτικά στο Άρθρο 192, παράγραφος 2. Η διάταξη αυτή αφορά την προσφυγή στην αρμόδια για τα μέτρα εφαρμογής επιτροπή. Σήμερα, οι διατάξεις εφαρμογής του κώδικα εγκρίνονται, πλην εξαιρέσεων, κατόπιν εξετάσεως των προτάσεων της Επιτροπής από επιτροπή που λειτουργεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής. Η πρόταση του εκσυγχρονισμένου Κώδικα προβλέπει, στο άρθρο 196, τη χρήση, στο μέλλον, μιας πιο ευέλικτης διαδικασίας, ώστε να προσδίδει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εργασίες των διαφόρων τμημάτων της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την Επιτροπή. Προτείνεται λοιπόν όπως τα μέτρα εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής και, όταν κρίνεται χρήσιμο, να συντάσσονται επεξηγηματικά σημειώματα ή να χαράζονται κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης (Άρθρο 7).

Κατά την εισηγήτρια, η σημασία των επιτροπών αυτών και η έλλειψη συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας έχουν ως αποτέλεσμα η διαδικασία να διαφεύγει από τον κοινοτικό νομοθέτη.

Πρόκειται για θέμα άκρως τεχνικό και η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα μιας τέτοιας διαδικασίας. Ωστόσο, η έλλειψη διαφάνειας είναι εμφανής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, οι πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την επιτροπολογία (Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης Corbett, τον Ιούνιο του 2006, και η απόφαση τροποποίησης της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1999) μας δίδουν τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο σημείο αυτό μεταγενέστερα.

           5) Άλλα ζητήματα που εξετάζονται

Οι άλλες τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια αφορούν συγκεκριμένα φορολογικά ζητήματα καθώς και ένα ζήτημα που δεν είχε ρυθμιστεί με την έγκριση του κανονισμού 648/2005 και άπτεται της υποχρέωσης υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισαγωγής.

           Συμπέρασμα

Ως προς ορισμένα σημεία, είναι πολύ δύσκολο να λάβουμε θέση, διότι ορισμένες διατάξεις δεν θα είναι εφαρμόσιμες παρά μελλοντικά και με την προοπτική των τελωνείων χωρίς χαρτί. Σε ολόκληρη την έκθεση η εισηγήτρια προσπάθησε να συμβιβάσει τα συμφέροντα των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων.

(COD)

  • [1]  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου.
  • [2]  CΟΜ (2005) 608 τελικό
  • [3]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 117 της 4ης Μαΐου 2005, σ. 13

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (17.10.2006)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)
(COM(2005)0608 – C6‑0419/2006 – 2005/0246(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Pierre Audy(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών - άρθρο 47 του κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τελωνειακοί κανόνες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Ιδιαίτερα οι κανόνες σχετικά με τα "στοιχεία βάσει των οποίων εφαρμόζονται τα δικαιώματα εισαγωγής ή εξαγωγής στο πλαίσιο των ανταλλαγών εμπορευμάτων" (δασμολογική κατάταξη, προτιμησιακή και μη προτιμησιακή καταγωγή, αξία στο τελωνείο), που θίγονται στο κεφάλαιο 2 της πρότασης μπορούν να επηρεάσουν αισθητά το πεδίο εφαρμογής και, ως εκ τούτου, τη συγκεκριμένη εμβέλεια των μέτρων που εγκρίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής. Ο προσδιορισμός τους ή η μη ορθή εφαρμογή τους μπορεί να οδηγήσει τόσο στην παράκαμψη των μέτρων αυτών, όσο και (όταν πρόκειται για προτιμησιακά μέτρα) στη μη χρησιμοποίηση ή την υποχρησιμοποίησή τους. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν μπορεί, επομένως, να αγνοήσει τα θέματα αυτά.

Ένας από τους μεγάλους στόχους της κοινής εμπορικής πολιτικής, εδώ και μερικά χρόνια, συνίσταται εξάλλου στο να παραμείνουν οι διατυπώσεις και οι αναγκαίοι έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των κανόνων συμβατοί με τη διευκόλυνση του εμπορίου. Η ανησυχία αυτή που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εκφράσει σε πολυμερές επίπεδο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) αντικατοπτρίζεται κατ' ουσίαν στις καινοτομίες που επιφέρει η πρόταση και αποτελεί τη βάση ορισμένων τροπολογιών που προτείνει ο εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Ωστόσο, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να διορθωθεί με τις δέουσες τροπολογίες η καταχρηστική προσφυγή στη διαδικασία της επιτροπολογίας στις περιπτώσεις όπου μια τέτοια διαδικασία δεν αιτιολογείται και έχει ως αποτέλεσμα να στερείται το Κοινοβούλιο του ρόλου του ως νομοθέτη σε πλαίσιο συναπόφασης.

Τούτο συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις:

- όταν η διαδικασία επιτρέπει την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του τελωνειακού κώδικα (άρθρα 35 και 194),

- στην περίπτωση που το σύνολο ενός θέματος - εν προκειμένω οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής - παραπέμπεται σε μια τέτοια διαδικασία (άρθρο 42).

Επί της ουσίας, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρεμβαίνει σε πλαίσιο συναπόφασης για κάθε προσαρμογή του τελωνειακού κώδικα που καθίσταται αναγκαία από την αποδοχή εκ μέρους της Κοινότητας δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών (ιδιαίτερα σε πλαίσιο ΠΟΕ), καθώς και κατά τον προσδιορισμό των ουσιαστικών αρχών για κανόνες προτιμησιακής προέλευσης (ιδιαίτερα εκείνους που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του καθεστώτος του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων - ΣΓΠ).

Οι τροπολογίες που προτείνονται στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αφορούν τις διατάξεις που δεν καλύπτονται από το σχέδιο που παρουσίασε ο εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις συμπληρώνουν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 57

Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Όσον αφορά τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής, είναι σκόπιμο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Κοινότητα, να χορηγηθούν στην Επιτροπή εξουσίες για τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε προτιμησιακά μέτρα που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών 6 και 7.

Τροπολογία 58

Αιτιολογική σκέψη 37

(37) Είναι σκόπιμο να δοθεί εξουσιοδότηση για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής, ιδίως στις περιπτώσεις που η Κοινότητα αναλαμβάνει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σχετικά με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες απαιτούν την αναπροσαρμογή διατάξεων του κώδικα.

(37) Είναι σκόπιμο να δοθεί εξουσιοδότηση για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής, όταν οι διατάξεις αυτές δεν απαιτούν την αναπροσαρμογή διατάξεων του κώδικα ή εκ φύσεως και λόγω της σημασίας τους δεν απαιτούν την έγκριση κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης..

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 9.

Τροπολογία 59

Άρθρο 2, εισαγωγή

Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Κατ' αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Κατ' αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των άλλων κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Οι τελωνειακές αρχές διαδραματ ίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής (τουλάχιστον στον τομέα "εμπορεύματα"). Θα επιθυμούσαμε να εκτεθεί περισσότερο το γεγονός αυτό αποφεύγοντας το να τεθεί η εμπορική πολιτική στο ίδιο επίπεδο με τις "άλλες κοινές πολιτικές της Κοινότητας που αφορούν το εμπόριο".

Τροπολογία 60

Άρθρο 38, εισαγωγική πρόταση

Τα άρθρα 39, 40 και 41 θεσπίζουν κανόνες για τον προσδιορισμό της προτιμησιακής καταγωγής εμπορευμάτων για την εφαρμογή των ακολούθων:

Τα άρθρα 39, 40 και 41 θεσπίζουν κανόνες για τον προσδιορισμό της μη προτιμησιακής καταγωγής εμπορευμάτων για την εφαρμογή των ακολούθων:

Αιτιολόγηση

Πρόκειται προφανώς για μια παρανόηση. Το Τμήμα 1 του Κεφαλαίου 2 αφορά αποκλειστικά τους κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής.

Τροπολογία 61

Άρθρο 42, παράγραφος 3

3. Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα που θεσπίζονται μονομερώς από την Κοινότητα για ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδες χωρών ή εδαφών, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής.

3. Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα που θεσπίζονται μονομερώς από την Κοινότητα για ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδες χωρών ή εδαφών, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5, οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής καθορίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται με τη διαδικασία συναπόφασης.

Αιτιολόγηση

Ο ίδιος ο προσδιορισμός των κανόνων προτιμησιακής καταγωγής αποτελεί βασικό στοιχείο του πεδίου εφαρμογής των εμπορικών προτιμήσεων και θα έπρεπε από τούδε να εμπίπτει σε μια βασική ρύθμιση μάλλον παρά στην επιτροπολογία που έχει ως αποτέλεσμα να στερείται το Κοινοβούλιο του ρόλου του ως νομοθέτη σε πλαίσιο συναπόφασης.

Επισημαίνουμε μια ανισορροπία στην πρόταση μεταξύ της προτιμησιακής καταγωγής αφενός και της μη προτιμησιακής και της αξίας στο τελωνείο αφετέρου, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στον ίδιο τον κώδικα (έστω και κατά απλουστευμένο τρόπο σε σχέση με τον ισχύοντα κώδικα όσον αφορά τη μη προτιμησιακή καταγωγή).

Εξάλλου, ο κανονισμός που καθορίζει τους κανόνες προέλευσης ΣΓΠ, που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, χρησιμεύει παραδοσιακά ως βάση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους συμβατικούς κανόνες για την προτιμησιακή καταγωγή που προβλέπονται από την παράγραφο 2. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικότερο να μπορεί το Κοινοβούλιο να συνδέεται με τις αποφάσεις που θα έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των προτιμησιακών μας καθεστώτων.

Τροπολογία 62

Άρθρο 42, παράγραφος 4

4. Στην περίπτωση εμπορευμάτων για τα οποία θεσπίζονται προτιμησιακά μέτρα που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας, που περιγράφονται στο πρωτόκολλο 2 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής.

4. Στην περίπτωση εμπορευμάτων για τα οποία θεσπίζονται προτιμησιακά μέτρα που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας, που περιγράφονται στο πρωτόκολλο 2 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας, οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής. καθορίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται με τη διαδικασία συναπόφασης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6. Οι σκέψεις αυτές ισχύουν επίσης για τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής που εφαρμόζονται στη Θέουτα και στη Μελίλια.

Τροπολογία 63

Άρθρο 42, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Κοινότητας συμφωνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή παρουσιάζει πρόταση προκειμένου να καθοριστούν, με κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης ή σύμφωνα με το άρθρο 187 της Συνθήκης, οι κανόνες που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα:

 

α) τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών,

 

β) την ανάγκη προσδιορισμού κριτηρίων σχετικά με τον αρχικό χαρακτήρα των προϊόντων που προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος και εξασφαλίζοντας ότι το οικονομικό όφελος των προτιμησιακών μέτρων αφορά πράγματι τις χώρες, εδάφη ή ομάδες χωρών ή εδαφών για τις οποίες τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν,

 

γ) το επίπεδο ανάπτυξης και το βαθμό βιομηχανοποίησης των χωρών, εδαφών ή ομάδων χωρών ή εδαφών για τα οποία τα προτιμησιακά μέτρα συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν,

 

δ) τους στόχους της περιφερειακής ολοκλήρωσης που διέπουν ορισμένα εκ των προτιμησιακών καθεστώτων με τον προσδιορισμό των δεόντων σωρευτικών κανόνων,

 

ε) την ανάγκη να προσδιορισθούν κανόνες απλοί στην κατανόηση και την εφαρμογή τους επιτρέποντας την ουσιαστική προσφυγή σε προτιμησιακά μέτρα των παραγόντων των χωρών, εδαφών ή ομάδων χωρών ή εδαφών για τα οποία τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν και είναι συμβατά με το στόχο της διευκόλυνσης του εμπορίου.

 

Προβλέπει τα δέοντα μέτρα ελέγχου που επιτρέπουν την πρόληψη ή την επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση ή παράκαμψη των προτιμησιακών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής να προσδιορίζονται σε συνάρτηση με ορισμένες σημαντικές αρχές που θα εξασφαλίζουν τη συνέπειά τους με τους στόχους της εμπορικής πολιτικής. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο την οριοθέτηση του θέματος.

Τροπολογία 64

Άρθρο 194, στοιχείο γ)

γ) κάθε άλλη διάταξη εφαρμογής, όταν κρίνεται αναγκαίο, ιδίως στις περιπτώσεις που η Κοινότητα αναλαμβάνει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σχετικά με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες απαιτούν την αναπροσαρμογή διατάξεων του κώδικα.

γ) κάθε άλλη διάταξη εφαρμογής, όταν κρίνεται αναγκαίο, στις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές δεν απαιτούν την αναπροσαρμογή διατάξεων του κώδικα ή εκ φύσεως και λόγω της σημασίας τους δεν απαιτούν την έγκριση κάποιου κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης..

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή στην επιτροπολογία αφορά αποκλειστικά, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, "τα μέτρα εφαρμογής που χρειάζονται για την εφαρμογή του βασικού κανονισμού". Δεν είναι αποδεκτό να προβλέπεται εδώ μια προσαρμογή των διατάξεων του ίδιου του κώδικα που εμπίπτει στη διαδικασία συναπόφασης.

Στην περίπτωση που η Κοινότητα "αναλαμβάνει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες απαιτούν την αναπροσαρμογή διατάξεων του κώδικα" (ιδίως σε πλαίσιο ΠΟΕ), το Κοινοβούλιο προτίθεται να διαδραματίσει το ρόλο του ως νομοθέτης στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης για την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών και υποχρεώσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0608) – C6‑0419/2006 – 2005/0246(COD

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

IMCO

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
17.1.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

28.9.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Jean-Pierre Audy
25.1.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.10.2006

17.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

17.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:19

–:0

0:0

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Javier Moreno Sánchez, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Harlem Désir, Jörg Leichtfried, Antolín Sánchez Presedo

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

  • [1]  ΕΕ C .. της ...., σελ. ...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.11.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
17.1.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.1.2006

CONT

17.1.2006

INTA

17.1.2006

ITRE

17.1.20065

LIBE

17.1.2006

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

23.3.2006

 

CONT ITRE LIBE

25.1.2006 26.1.2006 23.1.2006

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

28.9.2006

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Janelly Fourtou
12.12.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2006

19.4.2006

30.5.2006

13.9.2006

21.11.2006

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

[34]

[0]

[0]

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

André Brie, Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Μαρία Ματσούκα, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Line Reynaud

Ημερομηνία κατάθεσης

29.11.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...