Betänkande - A6-0429/2006Betänkande
A6-0429/2006

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

29.11.2006 - (KOM(2005)0608 – C6‑0419/2005 – 2005/0246(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Janelly Fourtou
Rådgivande utskotts föredragande (*): Jean-Pierre Audy, för utskottet för internationell handel
(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen.

Förfarande : 2005/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0429/2006
Ingivna texter :
A6-0429/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

(KOM(2005)0608 – C6‑0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0608)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 och 135 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0419/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6‑0429/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 1

(1) Gemenskapen bygger på en tullunion. Både de ekonomiska aktörerna och gemenskapens tullmyndigheter har ett intresse av att gällande tullagstiftning samlas i en tullkodex för gemenskapen (nedan kallad ”kodexen”). Med utgångspunkt i den inre marknadens principer bör kodexen innehålla de allmänna regler och förfaranden som behövs för att säkerställa genomförandet av på gemenskapsnivå införda tulltaxebestämmelser och andra bestämmelser inom ramen för gemensam politik som har anknytning till handeln med varor mellan gemenskapen och länder och territorier utanför gemenskapens tullområde, varvid behoven hos denna gemensamma politik bör beaktas. Detta bör inte påverka tillämpningen av sådana särskilda bestämmelser som fastställs på andra områden och som har införts eller kan komma att införas med anknytning till bl.a. lagstiftning om jordbruk, miljö, gemensam handelspolitik, statistik eller egna medel. Tullagstiftningen bör bli bättre anpassad till bestämmelserna om att uppbära, suspendera uppbörd av eller återbetala mervärdesskatt och punktskatter, utan att de gällande skattereglernas räckvidd ändras.

(1) Gemenskapen bygger på en tullunion. Både de ekonomiska aktörerna och gemenskapens tullmyndigheter har ett intresse av att gällande tullagstiftning samlas i en tullkodex för gemenskapen (nedan kallad ”kodexen”). Med utgångspunkt i den inre marknadens principer bör kodexen innehålla de allmänna regler och förfaranden som behövs för att säkerställa genomförandet av på gemenskapsnivå införda tulltaxebestämmelser och andra bestämmelser inom ramen för gemensam politik som har anknytning till handeln med varor mellan gemenskapen och länder och territorier utanför gemenskapens tullområde, varvid behoven hos denna gemensamma politik bör beaktas. Detta bör inte påverka tillämpningen av sådana särskilda bestämmelser som fastställs på andra områden och som har införts eller kan komma att införas med anknytning till bl.a. lagstiftning om jordbruk, miljö, gemensam handelspolitik, statistik eller egna medel. Tullagstiftningen bör bli bättre anpassad till bestämmelserna om att uppbära importavgifter utan att de gällande skattereglernas räckvidd ändras.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte införlivats i gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 2

Skäl 6a (nytt)

(6a) Denna användning av informations- och kommunikationsteknik bör åtföljas av en harmonisering och effektivisering av tullkontrollen inom gemenskapens hela territorium som utesluter konkurrensbegränsande beteenden vid olika införsel- och utförselpunkter.

Motivering

Det är av största vikt att tullkontrollen är enhetlig vid gemenskapens olika införsel- och utförselpunkter och att det råder lika villkor så att man undviker ett konkurrensbegränsande tänkande och en snedvridning av varuflödet.

Ändringsförslag 3

Skäl 8

(8) I syfte att underlätta företagsverksamhet bör ekonomiska aktörer ha rätt att utse ett ombud för sina kontakter med tullmyndigheterna.

(8) I syfte att underlätta verksamheten vid vissa företag bör ekonomiska aktörer fortsatt ha rätt att utse ett ombud för sina kontakter med tullmyndigheterna. Dock bör rätten till ombud inte längre kunna begränsas genom nationell lagstiftning. Ombudet bör även kunna beviljas status som godkänd ekonomisk aktör.

Motivering

Även om det inte längre är berättigat med monopolstatus för tullombud bör verksamheten som sådan fortsatt bedrivas eftersom den spelar en viktig roll för många företag.

Ändringsförslag 4

Skäl 9

(9) Pålitliga ekonomiska aktörer som efterlever reglerna bör som ”godkända ekonomiska aktörer” få möjlighet att i största möjliga utsträckning använda förenklingar och, med beaktande av säkerhets- och skyddsaspekter, omfattas av mindre krävande tullkontroller.

 

(9) Pålitliga ekonomiska aktörer som efterlever reglerna bör som ”godkända ekonomiska aktörer” få möjlighet att i största möjliga utsträckning använda förenklingar och, med beaktande av säkerhets- och skyddsaspekter, omfattas av mindre krävande tullkontroller. De kommer därmed att beviljas status som godkända ekonomiska aktörer avseende förenklad tulldeklaration eller som godkända ekonomiska aktörer avseende skydd och säkerhet. Beviljandena bör ske var för sig och eventuellt kumulativt.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är helt enkelt att förtydliga de två grunderna för beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör.

Ändringsförslag 5

Skäl 36

(36) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

(36) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

 

_____________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslut senast ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av detta beslut (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

Ändringsförslag 6

Skäl 38, stycke 2, strecksats 1

– Rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

utgår

Motivering

Denna strykning följer av att rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse fortsatt skall gälla.

Ändringsförslag 7

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall ha ansvaret för att administrera den internationella handeln vid gemenskapens yttre gränser och därigenom bidra till öppen handel, till genomförandet av den inre marknadens externa aspekter och av gemensam politik på gemenskapsnivå som har betydelse för handeln och till säkerhet i hela leveranskedjan. Dessa uppgifter skall inbegripa följande:

Tullmyndigheterna skall ha ansvaret för övervakningen av gemenskapens internationella handel och därigenom bidra till öppen handel, genomförandet av den inre marknadens externa aspekter, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på gemenskapsnivå som har betydelse för handeln och säkerhet i hela leveranskedjan. Dessa uppgifter skall inbegripa följande:

a) Att skydda gemenskapens och dess medlemsstaters ekonomiska intressen.

a) Att skydda gemenskapens och dess medlemsstaters ekonomiska intressen.

b) Att skydda gemenskapen från illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet stöds.

b) Att skydda gemenskapen från illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet stöds.

c) Att sörja för medborgarnas och miljöns säkerhet och skydd, vid behov i nära samarbete med andra myndigheter.

c) Att sörja för medborgarnas och miljöns säkerhet och skydd, vid behov i nära samarbete med andra myndigheter.

d) Att underlätta internationell handel.

d) Att upprätthålla en lämplig balans mellan tullkontroller och underlättande av laglig handel.

Motivering

Denna definition bör formuleras klarare. Tullmyndigheterna bär ansvar för övervakningen men inte för administreringen av internationell handel. Denna handel bör övervakas inte enbart vid gemenskapens yttre gränser. Förteckningen över de uppgifter som åligger tullmyndigheterna skall inte vara fullständig. Punkterna a och b överlappar varandra och bestämmelserna i punkt d är knappast förenliga med de skyldigheter som åligger tullmyndigheterna (underlättande av internationell handel är inte en uppgift som särskilt åligger tullmyndigheterna eftersom dessa myndigheter enbart skall utföra sina uppgifter utan att skapa hinder för handeln).

Ändringsförslag 8

Artikel 4, led 4

4) ekonomisk aktör: en person som i sin yrkesverksamhet är involverad i import eller export av varor till eller från gemenskapens tullområde.

4) ekonomisk aktör: en person som i sin yrkesverksamhet är involverad i sådan verksamhet som omfattas av tullagstiftningen.

Motivering

Denna definition ligger i linje med definitionen i genomförandebestämmelserna i förordning 648/2005.

Ändringsförslag 9

Artikel 4, led 4a (nytt)

(4a) tullombud: alla personer som är etablerade inom Europeiska unionens territorium och som tillhandahåller tullklareringstjänster åt tredje person.

Motivering

Det är nödvändigt att samtliga termer som används i texten definieras. Denna definition saknas.

Ändringsförslag 10

Artikel 4, led 8a (nytt)

8a) ”deklaranten”: person som gör en summarisk deklaration eller en tulldeklaration i sitt eget namn eller i vars namn det görs en tulldeklaration.

Motivering

Den summariska deklarationen bör inkluderas i definitionen.

Ändringsförslag 11

Artikel 5, punkt 1, stycke 2

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om undantag från första stycket.

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 a anta åtgärder som ändrar icke väsentliga faktorer i detta dokument genom undantag från första stycket.

 

Ändringsförslag som antas i kommittéförfarande; om ändringsförslaget antas skall även följande artiklar antas: 11.2, 59 c, 61, 68, 77, 81, 83, 93.3 a, 93.3 c, 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143.2, 144.2, 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193.

Ändringsförslag 12

Artikel 9, punkt 2, inledningen

2. Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av administrativa eller straffrättsliga påföljder skall en person som inger en summarisk deklaration eller tulldeklaration, inbegripet en förenklad deklaration, en anmälan eller en ansökan om ett tillstånd eller något annat beslut ansvara för följande:

2. Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av påföljder skall en person som inger en summarisk deklaration eller tulldeklaration, inbegripet en förenklad deklaration, en anmälan eller en ansökan om ett tillstånd eller något annat beslut ansvara för följande:

Motivering

Rådet och parlamentet kommer vid ett senare tillfälle att få ta del av ett förslag om en gemensam ram för tillämpningen av påföljder för brott mot gemenskapens tullagstiftning.

Ändringsförslag 13

Artikel 10, stycke 3

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om standardformatet för och standardinnehållet i de uppgifter som skall registreras och reglerna för tillträde till dem.

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 a besluta om åtgärder som ändrar icke väsentliga faktorer i detta dokument genom att komplettera dem med bestämmelser om standardformatet för och standardinnehållet i de uppgifter som skall registreras och reglerna för tillträde till dem.

 

Ändringsförslag som antas i kommittéförfarande; om ändringsförslaget antas skall även följande artiklar antas: 11.2, 59 c, 61, 68, 77, 81, 83, 93.3 a, 93.3 c, 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143.2, 144.2, 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193).

Ändringsförslag 14

Artikel 11, punkt 2a (ny)

 

2a. För att beviljas status som tullombud gäller följande kriterier:

 

– Alla personer skall kunna ansöka om sådan status.

 

– Ackrediteringen skall utfärdas av en statlig myndighet i berörda medlemsstat.

 

– Ackrediteringen skall godkännas i samtliga medlemsstater efter registrerig i ansökningsmedlemsstaten.

 

– Ackrediteringen skall underställas gällande praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs.

 

Antalet tullombud inom gemenskapen skall inte begränsas.

 

En person som har status som tullombud och som godkänd ekonomisk aktör skall åtnjuta alla förenklingar.

 

2b. Utan att det inverkar på bestämmelserna i punkt 2 a, skall alla personer ha rätt att ta direkt kontakt med tullmyndigheterna, utan att behöva företrädas av tullombud.

Motivering

Tullombuden bör inte längre inneha en monopolställning i fråga om kontakterna med tullmyndigheterna.

Ändringsförslag 15

Artikel 13, rubriken

Ombudskap i särskilda fall

Tullombudskap och status som godkänd ekonomisk aktör

Ändringsförslag 16

Artikel 14, punkt 2

2. En godkänd ekonomisk aktör får omfattas av lättnader i fråga om säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller eller av förenklingar i enlighet med denna kodex eller dess tillämpningsföreskrifter.

2. Status som godkänd ekonomisk aktör omfattar två typer av godkännande: godkänd ekonomisk aktör avseende förenklad tulldeklaration och godkänd ekonomisk aktör avseende skydd och säkerhet.

 

Den första typen av godkännande omfattar vissa förenklingar i enlighet med denna kodex eller dess tillämpningsföreskrifter. Den andra typen av godkännande innebär lättnader i fråga om säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller.

 

De två typerna av godkännande kan ges kumulativt.

Motivering

En läsning av förordning 648/2005 som ligger till grund för dessa bestämmelser ger vid handen att status som godkänd ekonomisk aktör omfattar två typer av godkännande, och för tydlighetens skull är det nödvändigt att villkoren för dessa anges i den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 17

Artikel 14, punkt 3

3. Om inte annat följer av artiklarna 15 och 16 skall statusen som godkänd ekonomisk aktör erkännas av tullmyndigheterna i alla medlemsstater, utan att detta påverkar tillämpningen av tullkontroller. Med förbehåll för de villkor som fastställs enligt artikel 16 g får dock den sökande begära att den status som avses i punkt 1 begränsas till att omfatta en eller flera närmare angivna medlemsstater.

3. Om inte annat följer av artiklarna 15 och 16 skall statusen som godkänd ekonomisk aktör erkännas av tullmyndigheterna i alla medlemsstater, utan att detta påverkar tillämpningen av tullkontroller.

Motivering

Förbehållet, som syftar till att begränsa statusen som godkänd ekonomisk aktör till en eller flera särskilt angivna medlemsstater bör utgå eftersom ett sådant förbehåll vore olämpligt ur praktiskt synpunkt och skulle kunna skapa svårigheter för erkännande i tredjeland (i synnerhet Förenta staterna) av statusen som godkänd ekonomisk aktör.

Ändringsförslag 18

Artikel 15

Kriterierna för att bevilja status som godkänd ekonomisk aktör skall innefatta åtminstone följande:

Kriterierna för att bevilja status som godkänd ekonomisk aktör skall innefatta åtminstone följande:

(a) Styrkta uppgifter om den sökandes tidigare efterlevnad av tullens krav.

(a) Styrkta uppgifter om den sökandes tidigare efterlevnad av såväl tullens som skattemyndigheternas krav.

(b) Ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga tullkontroller.

(b) Ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga tullkontroller.

(c) Vid behov, erkänd ekonomisk solvens.

(c) Vid behov, erkänd ekonomisk solvens.

(d) Vid behov, praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs.

(d) I enlighet med bestämmelserna i artikel 14.2 om en godkänd ekonomisk aktör som önskar omfattas av förenklingar i enlighet med denna kodex eller dess tillämpningsföreskrifter, praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs.

(e) I tillämpliga fall, lämpliga säkerhets- och skyddsnormer.

(e) I enlighet med bestämmelserna i artikel 14.2 om en godkänd ekonomisk aktör som önskar omfattas av lättnader i fråga om säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller, lämpliga säkerhets- och skyddsnormer.

Motivering

Med denna formulering får man veta vilka kriterier som gäller för status som godkänd ekonomisk aktör när det gäller förenklad tulldeklaration respektive skydd och säkerhet.

Ändringsförslag 19

Artikel 15, led d

(d) Vid behov, praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs.

utgår

Motivering

Punkt (d) bör utgå eftersom den förefaller att understödja en obegränsad förlängning av tullklarerarens roll. Punkt (d) står i strid med punkt (a) eftersom tidigare uppfyllelse av tullkraven bestyrker att en person har erforderliga yrkeskvalifikationer. Dessutom är det klart olämpligt att företag och konsumenter i EU som önskar deklarera varor i tullen tvingas anlita någon som är verksam i ett monopol som exempelvis tullklarerare.

Ändringsförslag 20

Artikel 16, led e

e) Den form och omfattning av lättnader som kan beviljas när det gäller säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller, med beaktande av de regler som antas enligt artikel 27.3.

e) Den form och omfattning av lättnader som kan beviljas när det gäller säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller.

Motivering

Sista satsen i meningen är överflödig eftersom den hänvisar till en punkt som tillämpas enligt kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 21

Artikel 22, punkt 1

1. Varje medlemsstat skall fastställa administrativa och straffrättsliga påföljder för överträdelser av gemenskapens tullagstiftning. Påföljderna skall vara effektiva, stå i proportion till överträdelsen och vara avskräckande.

1. Varje medlemsstat skall fastställa påföljder för överträdelser av gemenskapens tullagstiftning. Påföljderna skall vara effektiva, stå i proportion till överträdelsen och vara avskräckande.

Motivering

Rådet och parlamentet kommer vid ett senare tillfälla att lägga fram ett förslag om en gemensam ram för tillämpningen av påföljder för brott mot gemenskapens tullagstiftning.

Ändringsförslag 22

Artikel 27, punkt 2, stycke 1

2. Andra tullkontroller än slumpvisa kontroller skall baseras på riskanalys som görs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik i syfte att, på grundval av kriterier som utarbetats på nationell nivå, gemenskapsnivå och, i förekommande fall, internationell nivå, identifiera och bedöma risker och utarbeta nödvändiga åtgärder för att motverka dem.

2. Tullkontroller, däribland slumpvisa kontroller, skall baseras på riskanalys som görs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik i syfte att, på grundval av kriterier som utarbetats på nationell nivå, gemenskapsnivå och, i förekommande fall, internationell nivå, identifiera och bedöma risker och utarbeta nödvändiga åtgärder för att motverka dem.

Motivering

Riskanalysen skall avgöra vilka kontroller som skall utföras. Medlemsstaterna bör inte kunna utföra ytterligare riskanalyser enligt egna metoder. Slumpvisa kontroller utgör dessutom en viktig del av riskanalysen. Således behövs ingen direkt hänvisning till dem i tullkodexen.

Ändringsförslag 23

Artikel 32, punkt 1

1. Tullmyndigheterna får inte ta ut några avgifter för tullkontroller eller annan tillämpning av tullagstiftningen som äger rum under de behöriga tullkontorens normala öppettider.

1. Tullmyndigheterna får inte ta ut några avgifter för tullkontroller.

Tullmyndigheterna får emellertid ta ut avgifter eller ersättning för särskilda tjänster.

Tullmyndigheterna får emellertid ta ut avgifter eller ersättning för särskilda tjänster eller annan tillämpning av tullagstiftningen.

Motivering

Avgifter får endast tas ut för särskilda tjänster och tillämpningar. Vad gäller tullkontorens öppettider faller det enligt artikel 111 under medlemsstaternas behörighet att fastställa dessa.

Ändringsförslag 24

Artikel 32, punkt 2, inledningen

2. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta tillämpningsföreskrifter för punkt 1 andra stycket, särskilt avseende följande:

2. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta tillämpningsföreskrifter för punkt 1 andra stycket, i synnerhet avseende följande:

Motivering

I Europa arbetar företag tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan och såldes bör även tullmyndigheterna arbeta på samma sätt. Det finns planer på att inom en snar framtid införa ett exportkontrollsystem och ett importkontrollsystem. Dessa system kommer att kräva att tullmyndigheterna arbetar tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan om det inte skall bli något uppehåll i leveranskedjan till och från Europa.

Ändringsförslag 25

Artikel 32, punkt 2, led a

a) Tullpersonals närvaro, på begäran, under annan tid än normal kontorstid eller på annan plats än i tullens lokaler.

a) Tullpersonals närvaro, på begäran, på annan plats än i tullens lokaler.

Motivering

Fastställande av tullkontorens öppettider faller enligt artikel 111 under medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 26

Artikel 35

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om i vilka fall och under vilka förutsättningar tillämpningen av denna kodex får förenklas.

1. Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om i vilka fall och under vilka förutsättningar tillämpningen av denna kodex får förenklas.

 

2. Förenklade förfaranden, som fastställas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 196, skall tillämpas på gemenskapsvaror som transporteras mellan ett tredje område som tillhör gemenskapen och som avses i rådets direktiv 77/388/EEG och ett annat tullområde inom gemenskapen.

 

3. En medlemsstat får, efter godkännande från kommissionen (som agerar i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196) tillämpa förenklade förfaranden för gemenskapsvaror, i enlighet med punkt 2, vilka enbart transporteras inom detta medlemsstats territorium. Likaledes får två eller flera medlemsstater inbördes avtala om att tillämpa förenklade förfaranden för varor som transporteras mellan dessa stater.

Motivering

Åland (Finland), Kanalöarna (Förenade kungariket), Kanarieöarna (Spanien), Agio Oros (Grekland) och de utomeuropeiska franska departementen tillhör gemenskapens tullområde, men ingår inte i gemenskapens mervärdesskatteområde. Gemenskapshandels mervärdesskattesystem är inte tillämpligt på gemenskapsvaror som säljs och transporteras mellan dessa områden och gemenskapens skatteområde. Enligt artikel 33 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av omsättningsskatt, är de formaliteter som fastsälls i tullbestämmelserna emellertid tillämpliga för import av gemenskapsvaror från ett sådant område och för export av gemenskapsvaror från gemenskapens skatteområde till ett sådant område.

Denna bestämmelse förhindrar inte harmoniseringen av vanlig tullbehandling eller av formaliteter och förfaranden som tillämpas i detta sammanhang, utan möjliggör enbart att vissa former av indirekt beskattning kan övervägas i samband med sådana formaliteter som gäller för gemenskapsvaror som passerar skattegränser inom gemenskapens tullområde.

Ändringsförslag 27

Artikel 38, inledningen

I artiklarna 39, 40 och 41 fastställs regler för att bestämma icke-förmånsberättigande ursprung för varor vid tillämpning av följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 28

Artikel 42, punkt 5a (ny)

 

5a. När kommissionen på gemenskapens vägnar förhandlar om de avtal som avses i punkt 2 i denna artikel eller, genom en förordning som antas enligt medbeslutandeförfarandet eller enligt artikel 187 i fördraget, lägger fram ett förslag om att fastställa de regler som avses i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel, skall den särskilt ta hänsyn till

 

a) åtaganden och skyldigheter i samband med internationella avtal,

 

b) behovet av att fastställa kriterier när det gäller varornas ursprung som är anpassade efter varje varas egenskaper och som ser till att den ekonomiska vinningen med förmånsåtgärderna verkligen förbehålls de länder och territorier eller grupper av länder eller territorier för vilka dessa åtgärder har godtagits eller antagits,

 

c) utvecklings- och industrialiseringsgraden i de länder och territorier eller grupper av länder eller territorier för vilka förmånsåtgärderna har godtagits eller antagits,

 

d) de regionala integrationsmål som ligger till grund för några av de aktuella förmånsordningarna genom att fastställa lämpliga regler om kumulation,

 

e) behovet att fastställa regler som är enkla att förstå och tillämpa, så att aktörerna i de länder och territorier eller grupper av länder eller territorier för vilka förmånsåtgärderna har godtagits eller antagits får en reell möjlighet att utnyttja dessa förmånsåtgärder; reglerna skall även vara förenliga med målet att underlätta handeln.

 

Kommissionen skall fastställa lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller beivra varje missbruk eller kringgående av förmånsåtgärderna.

Motivering

Det är viktigt att reglerna om förmånsberättigande ursprung fastställs i enlighet med vissa grundprinciper för att på så sätt se till att de är förenliga med de handelspolitiska målen. Syftet med denna bestämmelse är att skapa en lämplig ram.

Ändringsförslag 29

Artikel 56, punkt 1a (ny)

 

Prioritet skall dock i första hand ges uppbörd av tullskulder hos den registrerade importören eller exportören.

Motivering

Denna artikel är i dess nuvarande ordalydelse för oklar och kommer att leda till att tullmyndigheterna kommer att följa det enklaste målet.

Ändringsförslag 30

Artikel 64, punkt 1, led c

c) I någon annan form som ger likvärdig säkerhet för att tullskulden kommer att betalas.

c) I någon annan form som ger likvärdig säkerhet för att tullskulden kommer att betalas, t.ex. en försäkran om överensstämmelse med ett existerande avtal på branschnivå, notariatsförsäkran, ett specialavtal mellan aktörer och tullmyndigheter osv.

Motivering

Existerande instrument, som i stor utsträckning är vedertagna, erbjuder redan andra garantiformer (som avtal om förbindelserna mellan fraktare inom internationella godstransporter på järnväg (AIM) eller en notariatsförsäkran). Särskilda avtal kan också ingås mellan aktörer och tullmyndigheter vilka ger tullmyndigheterna erforderliga garantier.

Ändringsförslag 31

Artikel 67, punkt 2, inledningen

2. I de fall en samlad garanti skall ställas för tullskulder som kan uppkomma, får en godkänd ekonomisk aktör i enlighet med artikel 61.7 använda en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti, förutsatt att åtminstone följande villkor är uppfyllda:

2. I de fall en samlad garanti skall ställas för tullskulder som kan uppkomma, får en ekonomisk aktör i enlighet med artikel 61.7 använda en samlad garanti till ett nedsatt belopp eller beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti, förutsatt att åtminstone följande villkor är uppfyllda:

Motivering

I den befintliga tullkodexen omfattas samtliga ekonomiska aktörer av en samlad garanti. Det finns därför ingen anledning att i den nya tullkodexen ange att en sådan garanti endast får beviljas godkända ekonomiska aktörer.

Ändringsförslag 32

Artikel 94, punkt 4a (ny)

4a. Om den summariska importdeklarationen inges av en annan person än den som tillhandahåller det transportmedel med vilket varorna förs in i gemenskapens tullområde skall tillhandahållaren av transportmedlet lämna ett ankomstmeddelande hos det behöriga tullkontoret i form av ett lastcertifikat, en fraktsedel eller en lastspecifikation, som innehåller de uppgifter som krävs för identifiering av samtliga fraktade varor för vilka en summarisk importdeklaration skall lämnas.

 

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om vilka uppgifter som skall ingå i ankomstmeddelandet.

 

Punkt 1 i denna artikel skall också gälla för första stycket.

Motivering

Av praktiska skäl är det viktigt att noga ange vilka uppgifter som måste lämnas med deklarationen vid varje tillfälle.

Ändringsförslag 33

Artikel 101, punkt 4, led c

c) Brev, vykort och trycksaker.

c) Brev, vykort och trycksaker samt elektroniska motsvarigheter till dessa lagrade på andra medier.

Motivering

Den moderniserade tullkodexen måste även kunna fungera i en ”papperslös tull”. I förslaget bör man därför ta hänsyn till dagens verklighet där meddelanden kan skickas elektroniskt men även lagras på CD. Det gäller att se till att kodexen omfattar nya elektroniska tillämpningar.

Ändringsförslag 34

Artikel 114, punkt 1

1. Deklarationer som uppfyller villkoren i artikel 113 skall genast godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att de varor som de avser är tillgängliga för kontroll av tullmyndigheterna.

1. Deklarationer som uppfyller villkoren i artikel 113 skall genast godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att de varor som de avser görs tillgängliga för kontroll av tullmyndigheterna.

Motivering

Det finns ett tydligt krav från företag om underrättelse i samband med frisläppande av fartygslaster innan de verkligen når EU-området. Det skulle ge befraktare som Express Integrators möjlighet till att förbereda sitt operativsystem före det att lasten anländer till den första anhaltspunkten inom EU. Detta kommer att avsevärt minska förseningar i samband med sortering och distribution av fartygslaster, vilket skulle snabba upp distributionskedjan och öka möjligheterna att identifiera de fartygslaster som tullmyndigheterna önskar kontrollera. Därmed kan minska antalet fartygslaster som måste undersökas vid den första anhaltspunkten inom EU.

Ändringsförslag 35

Artikel 114, punkt 1

1. Deklarationer som uppfyller villkoren i artikel 113 skall genast godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att de varor som de avser är tillgängliga för kontroll av tullmyndigheterna.

1. Deklarationer som uppfyller villkoren i artikel 113 skall genast godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att de varor som de avser görs tillgängliga för kontroll av tullmyndigheterna.

Motivering

Det finns ett tydligt krav från företag om underrättelse i samband med frisläppande av fartygslaster innan de verkligen når EU-området. Det skulle ge befraktare som Express Integrators möjlighet till att förbereda sitt operativsystem före det att lasten anländer till den första anhaltspunkten inom EU. Detta kommer att avsevärt minska förseningar i samband med sortering och distribution av fartygslaster, vilket skulle snabba upp distributionskedjan och öka möjligheterna att identifiera de fartygslaster som tullmyndigheterna önskar kontrollera. Därmed kan minska antalet fartygslaster som måste undersökas vid den första anhaltspunkten inom EU.

Ändringsförslag 36

Artikel 115, punkt 2

2. Deklaranten skall vara etablerad i gemenskapens tullområde.

2. Deklaranten skall vara etablerad i gemenskapens tullområde.

 

Villkoret om etablering i gemenskapen skall dock inte gälla för personer som

 

– upprättar en deklaration för transitering eller temporär införsel, eller

 

– deklarerar varor på tillfällig grund, under förutsättning att tullmyndigheterna anser detta vara berättigat.

Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om de förutsättningar under vilka kravet enligt första stycket får frångås.

 

Motivering

Undantag måste göras för transitering. Det finns dock ingen anledning att hänvisa till kommittéförfarandet eftersom andra bestämmelser i den moderniserade tullkodexen redan ger utrymme för sådana undantag.

Ändringsförslag 37

Artikel 125, stycke 1

Tullmyndigheterna skall tillåta att en godkänd ekonomisk aktör får varor frigjorda på grundval av en förenklad deklaration.

Tullmyndigheterna skall tillåta att en ekonomisk aktör får varor frigjorda på grundval av en förenklad deklaration.

Motivering

Möjligheten att tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande skall vara tillgänglig för alla ekonomiska aktörer som uppfyller de krav som ställs för användning av ett sådant förenklat förfarande och inte enbart för godkända ekonomisk aktörer.

Ändringsförslag 38

Artikel 141

Avsnitt 3

utgår

Särskilda omständigheter

 

Artikel 141

 

Befrielse från importtullar till följd av särskilda omständigheter

 

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om i vilka fall och under vilka förutsättningar befrielse från importtullar skall beviljas till följd av särskilda omständigheter, när varor övergår till fri omsättning.

 

Vid antagandet av dessa bestämmelser skall hänsyn tas till internationella avtal, den berörda personens status, varornas beskaffenhet och deras användning för särskilda ändamål.

 

Motivering

Denna strykning följer av att rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse fortsatt skall gälla.

Ändringsförslag 39

Artikel 152, punkt 1, led b

b) Mervärdesskatt vid import och punktskatter i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter.

b) Andra importavgifter i enlighet med gällande bestämmelser.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 40

Artikel 153, punkt 2, led fa (nytt)

fa) Genom en fraktsedel1 eller en TR‑överlämningssedel som används som transiteringsdokument.

 

__________

1 Enhetliga regler för avtal om internationella godstransporter per järnväg, bilaga B till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980, artikel 12.

Motivering

Denna artikel föreskriver transitförfaranden för exportleveranser på vägar, sjöleder, med flyg och genom postsystemet. Däremot finns det inga bestämmelser om järnvägstransporter. Även detta transportmedel bör inkluderas.

Ändringsförslag 41

Artikel 152, punkt 3, led fa (nytt)

fa) Genom en fraktsedel1 eller en TR‑överlämningssedel som används som transiteringsdokument.

 

_____________

1 Enhetliga regler för avtal om internationella godstransporter per järnväg, bilaga B till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 , artikel 12.

Motivering

Denna artikel föreskriver transitförfaranden för exportleveranser på vägar, sjöleder, med flyg och genom postsystemet. Däremot finns det inga bestämmelser om järnvägstransporter. Även detta transportmedel bör inkluderas.

Ändringsförslag 42

Artikel 155, punkt 1, led c

c) Att, om inget annat föreskrivs i tullagstiftningen, en garanti ställs för att säkerställa betalning av alla tullskulder eller andra avgifter, särskilt mervärdesskatt och punktskatter i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter, som kan behöva betalas för varorna.

c) Att, om inget annat föreskrivs i tullagstiftningen, en garanti ställs för att säkerställa betalning av alla tullskulder eller andra avgifter i enlighet med gällande bestämmelser som kan behöva betalas för varorna.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 43

Artikel 157, punkt 2, led b

b) Mervärdesskatt vid import och punktskatter i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter.

b) Andra importavgifter i enlighet med gällande bestämmelser.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 44

Artikel 158, punkt 2

2. Med avvikelse från punkt 1 får det i ett tillstånd som avser ett allmänt tullager anges att de skyldigheter som avses i punkt 1 a eller b endast åligger den person som är ansvarig för förfarandet. I detta fall får tullmyndigheterna kräva att den person som är ansvarig för förfarandet ställer en garanti för att säkerställa betalning av alla tullskulder och andra avgifter, särskilt mervärdesskatt och punktskatter i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter, som kan behöva betalas.

2. Med avvikelse från punkt 1 får det i ett tillstånd som avser ett allmänt tullager anges att de skyldigheter som avses i punkt 1 a eller b endast åligger den person som är ansvarig för förfarandet. I detta fall får tullmyndigheterna kräva att den person som är ansvarig för förfarandet ställer en garanti för att säkerställa betalning av alla tullskulder och andra avgifter i enlighet med gällande bestämmelser som kan behöva betalas.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 45

Artikel 160, punkt 3

3. Tullmyndigheterna får kräva att innehavaren av varorna ställer en garanti för att säkerställa betalning av alla tullskulder och andra avgifter, särskilt mervärdesskatt och punktskatter i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter, som kan behöva betalas.

3. Tullmyndigheterna får kräva att innehavaren av varorna ställer en garanti för att säkerställa betalning av alla tullskulder och andra avgifter i enlighet med gällande bestämmelser som kan behöva betalas.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 46

Artikel 172, punkt 1, stycke 2

När varorna omfattas av fullständig befrielse från importtullar skall de i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt också vara befriade från mervärdesskatt vid import.

När varorna omfattas av fullständig befrielse från importtullar skall de också vara befriade från andra importavgifter i enlighet med gällande bestämmelser.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 47

Artikel 178, punkt 1, led b

b) Mervärdesskatt vid import och punktskatter i enlighet med gällande bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter.

b) Andra importavgifter i enlighet med gällande bestämmelser.

Motivering

Texten hänvisar till bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter som ändrats genom direktiv 77/388/EEG respektive direktiv 92/12/EEG, ett regelverk som dock inte harmoniserats med gällande tullregler. I överensstämmelse med internationella traktatförpliktelser måste dock den grundläggande principen fortfarande hävdas, om än i mer generella termer.

Ändringsförslag 48

Artikel 187, punkt 2, stycke 2

Vid behov får tullmyndigheterna fastställa vilken rutt som skall användas när varorna lämnar gemenskapens tullområde.

Vid behov får tullmyndigheterna fastställa vilken rutt som skall användas när varorna lämnar gemenskapens tullområde, och inom vilken tidsram som varorna skall ha lämnat detta område.

Motivering

Denna punkt bör ge tullmyndigheterna möjlighet till att bestämma inte enbart vilken rutt som skall användas när varorna lämnar gemenskapens tullområde utan även den tidsram inom vilken varorna skall ha lämnat detta område. Detta skulle förhindra långa varulagringstider vid gränserna i sådana fall då utreseformaliteterna redan är avklarade.

Ändringsförslag 49

Artikel 190, punkt 1

1. När icke-gemenskapsvaror är avsedda att lämna gemenskapens tullområde och en anmälan om återexport inte krävs, skall en summarisk utförseldeklaration inges till det behöriga tullkontoret i enlighet med artikel 185.

1. När gemenskapsvaror eller icke‑gemenskapsvaror är avsedda att lämna gemenskapens tullområde och en anmälan om återexport inte krävs, skall en summarisk utförseldeklaration inges till det behöriga tullkontoret i enlighet med artikel 185.

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 och, när så är lämpligt, med beaktande av internationella normer och handelsbruk, anta bestämmelser om en gemensam uppsättning uppgifter för och en gemensam utformning av den summariska utförseldeklarationen, som skall innehålla de nödvändiga uppgifterna för riskanalys och korrekt tillämpning av tullkontroller, främst av säkerhets- och skyddsskäl.

 

Motivering

Det finns ingen anledning att hänvisa till kommittéförfarandet eftersom det redan framgår vilka uppgifter som skall ingå i den summariska importdeklarationen. Samma förutsättning bör gälla för den summariska utförseldeklarationen.

Ändringsförslag 50

Artikel 190, punkt 2, stycke 2

Tullmyndigheterna får under exceptionella omständigheter godta pappersbaserade summariska utförseldeklarationer, förutsatt att samma riskhanteringsnivå tillämpas som för summariska utförseldeklarationer som görs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik och att kraven för att utbyta sådana uppgifter med andra tullkontor kan uppfyllas.

2a. Tullmyndigheterna får under exceptionella omständigheter godta pappersbaserade summariska utförseldeklarationer, förutsatt att samma riskhanteringsnivå tillämpas som för summariska utförseldeklarationer som görs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik och att kraven för att utbyta sådana uppgifter med andra tullkontor kan uppfyllas.

 

Tullmyndigheterna får medge att ingivande av en summarisk utförseldeklaration ersätts med ett ingivande av en anmälan om utförsel som ger tillgång till de uppgifter motsvarande den summariska deklarationen som finns lagrade i den ekonomiska aktörens elektroniska system.

Motivering

Korrigering av textavsnittens numrering.

Ändringsförslag 51

Artikel 190, punkt 3a (ny)

3a. Om den summariska utförseldeklarationen inges av en annan person än den som tillhandahåller det transportmedel med vilket varorna förs ut ur gemenskapens tullområde skall tillhandahållaren av transportmedlet, inom den tidsfrist som anges i artikel 186 c, lämna ett avgångsmeddelande hos det behöriga tullkontoret i form av ett lastcertifikat, en fraktsedel eller en lastspecifikation, som innehåller de uppgifter som krävs för identifiering av samtliga fraktade varor för vilka en summarisk importdeklaration skall lämnas.

 

Punkt 2 i skall också gälla för första stycket.

 

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om följande:

 

a) Vilka uppgifter som skall ingå i avgångsmeddelandet.

 

b) Under vilka förutsättningar kravet på ett avgångsmeddelande får frångås eller anpassas.

 

c) Eventuella undantag från och variationer i den tidsfrist som avses i första stycket.

 

d) Fastställande av det behöriga tullkontor där avgångsmeddelandet skall inges eller göras tillgängligt.

 

Vid antagandet av dessa bestämmelser skall följande beaktas:

 

a) Särskilda omständigheter.

 

b) Tillämpningen av dessa bestämmelser på vissa typer av varutransporter, transportsätt eller ekonomiska aktörer.

 

c) Internationella avtal med bestämmelser om särskilda säkerhetsarrangemang.

Motivering

Syftet är att införa en motsvarighet till de bestämmelser som gäller för den summariska importdeklarationen.

Ändringsförslag 52

Artikel 193

Artikel 193

utgår

Befrielse från exporttullar till följd av särskilda omständigheter

 

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta bestämmelser om i vilka fall och under vilka förutsättningar befrielse från exporttullar skall beviljas till följd av särskilda omständigheter när varor exporteras.

 

Vid antagandet av dessa bestämmelser skall hänsyn tas till internationella avtal, den berörda personens status och varornas beskaffenhet.

 

Motivering

Denna strykning följer av att rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse fortsatt skall gälla.

Ändringsförslag 53

Artikel 194, led a

a) Regler och standarder för kompatibilitet mellan medlemsstaternas tullsystem, i syfte att åstadkomma ett bättre samarbete baserat på elektroniskt datautbyte mellan tullmyndigheter och mellan tullmyndigheter och ekonomiska aktörer.

a) Regler och standarder för kompatibilitet mellan medlemsstaternas tullsystem, i syfte att åstadkomma ett bättre samarbete baserat på elektroniskt datautbyte mellan tullmyndigheter, mellan tullmyndigheter och andra behöriga myndigheter, och mellan tullmyndigheter och ekonomiska aktörer.

Motivering

Elektroniskt datautbyte mellan tullmyndigheter och andra behöriga myndigheter bör nämnas i denna artikelpunkt eftersom detta är väsentligt för införandet av principen om en enda kontaktpunkt (single window).

Ändringsförslag 54

Artikel 195, stycke 1a (nytt)

 

Sådana förklarande anmärkningar och riktlinjer skall inkluderas som bilagor i denna förordnings genomförandebestämmelser.

Motivering

Artikel 195 utgör den rättsliga grunden för att kommissionen skall kunna anta förklarande anmärkningar och riktlinjer. Det rådgivande förfarandet, som föreskriver antagande av förklarande anmärkningar och riktlinjer, måste säkerställa att medlemsstaterna fullt och konsekvent tillämpar dessa.

Ändringsförslag 55

Artikel 196, punkt 2a (ny)

 

2a. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna artikel 5 a, punkterna 1–4, och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Ändringsförslag 56

Artikel 198, stycke 1

Förordningarna (EEG) nr 918/83, (EEG) nr 3925/91, (EEG) nr 2913/92, (EG) nr 82/2001 och (EG) nr 1207/2001 skall upphöra att gälla.

Förordningarna (EEG) nr 3925/91, (EEG) nr 2913/92, (EG) nr 82/2001 och (EG) nr 1207/2001 skall upphöra att gälla.

Motivering

Denna strykning följer av att rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse fortsatt skall gälla.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Tullkodexen från 1992[1] utgör den gemensamma rättsliga ramen för gemenskapens tillämpning av EU:s tullordning. Den sammanställer all EU-lagstiftning på tullområdet i en enda text. Mot bakgrund av de radikala förändringar som den internationella handeln har genomgått (den växande betydelsen av informationsteknik och utbytet av elektroniska uppgifter), och det faktum att kodexen inte har utvecklats i takt med de nya uppgifter som tillfallit tullen, är en modernisering av denna text nödvändig.

Parlamentet har i detta sammanhang, och inom ramen för Lissabonstrategin, haft anledning att beakta det förslag till förordning som kommissionen lade fram den 30 november 2005.[2] Detta är en text av uteslutande normativ karaktär som syftar till en omfattande revidering av den befintliga kodexen och en förenkling av lagstiftningen och tillämpningen av gemenskapens tullordning för såväl de ekonomiska aktörerna som tullmyndigheterna. Därigenom vill man minska kostnaderna för tullklareringen och möta de utmaningar som handeln står inför (i fråga om säkerhet och skydd, i kampen mot varumärkesförfalskade varor och på hälso- och miljöskyddsområdet).

Syftet med denna nya tullkodex för gemenskapen är inte bara att förenkla vissa förfaranden utan att i grunden förändra tullagstiftningen på vissa områden, vilket även innebär att detta förslag är oupplösligt förbundet med förslaget om en papperslös tull (”e-tull”). Rent faktiskt är en fungerande e-tull en förutsättning för att de nya förfaranden som införs genom den moderniserade tullkodexen skall kunna tillämpas.

De nymodigheter som presenteras i den moderniserade tullkodexens 200 artiklar har väckt starka reaktioner hos såväl yrkesverksamma som medlemsstaternas myndigheter. Syftet här är att fokusera på de känsligaste frågorna i detta hänseende, i ett försök att finna en grund för samförstånd som beaktar samtliga parters intressen utan att därmed tappa sikte på slutmålet: att på samma gång förenkla och strukturera den rådande tullordningen och därmed göra gemenskapens tullsystem mer konkurrenskraftigt, vilket skulle skänka ökad rörlighet och säkerhet åt den internationella handeln.

De meningsskiljaktigheter som råder rör huvudsakligen förslagen om tullombud, status som godkänd ekonomisk aktör, centraliserad klarering och det systematiska utnyttjandet av kommittéförfarandet.

1) Den godkända ekonomiska aktören

Detta regelverk infördes genom förordning 648/2005, den så kallade säkerhetsrelaterade ändringen av tullkodexen.[3] Genom denna lagtext instiftades ett system för elektronisk deklaration före såväl avfärd som ankomst liksom en analysmodell för bedömning av säkerhetsrisker i syfte att skydda gemenskapens territorium. Tillsammans med inrättandet av ett regelverk för Världstullorganisationen skall detta ses som gemenskapens konkreta svar på den appell som Förenta staterna riktade till det internationella samfundet efter attentaten den 11 september 2001. Mer specifikt infördes dessa bestämmelser i syfte att förbättra förutsättningarna för de ekonomiska operatörerna som kompensation för de avgifter som tillkommit för att bekosta nya säkerhetsåtgärder. Förordning 648/2005 är idag föremål för en diskussion som syftar till att utarbeta dess tillämpningsföreskrifter (som skall träda i kraft under sommaren 2006), en omständighet som har bidragit till att snedvrida debatten eftersom de berörda intressenterna tenderar att blanda ihop det nya förslaget till förordning med diskussionen om dess tillämpningsföreskrifter. Dessutom kan ingen idag säga vilka fördelar som beviljandet av status som godkänd ekonomisk aktör kan kommer att bringa.

Genom förordningen i fråga införs under artikel 5a två olika former för beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör. Dessa beviljanden kan ges kumulativt.

Föredraganden vill med sina ändringar skapa klarhet kring dessa två former så att de är tydligt identifierbara i den nya tullkodexen.

Eftersom de ekonomiska aktörerna inte känner till de fördelar som endera statusen erbjuder anger kommissionen i sitt förslag vissa skillnader, särskilt vad gäller den samlade garantin (artikel 67). Eftersom alla ekonomiska aktörer har möjlighet att beviljas sådan status, föredrar föredraganden dock att utgå från den gällande kodexen.

2) Rätten till tullombud – artikel 11

Enligt artikel 5 i den gällande versionen av gemenskapens tullkodex får medlemsstaterna begränsa rätten att avge tulldeklarationer till tullombud som bedriver sin verksamhet inom landets territorium (enligt reglerna för antingen direkt eller indirekt ombudskap). Denna yrkesform förekommer i samtliga medlemsstater utom Tyskland och Förenade kungariket. Denna möjlighet försvinner med den moderniserade tullkodexen.

Föredraganden delar kommissionens uppfattning att denna ordning inte kan fungera enligt den inre marknaden principer, enligt vilka tillhandahållare av tjänster i samtliga medlemsstater måste kunna bedriva sin verksamhet var som helst i gemenskapen, i en IT-miljö.

Kriterierna för vem som skall ha rätt att agera som tullombud måste därför vidgas, och en definition på tullombud har därför fogats till artikel 4.

I många länder är det dock redan vanligt att anlita tullombud, vilka spelar en särskilt viktig roll för småföretag. Föredraganden anser därför att tullombuden måste ackrediteras, och att detta förutsätter att de kan uppvisa en god ekonomi, en sund yrkesetik och erforderlig kompetens.

Tullombud bör även ha möjlighet att begära status som ”godkänd ekonomisk aktör”

3) Centraliserad klarering

I förslaget presenteras ett antal nya begrepp vars fördelar i det långa loppet ännu inte är uppenbara. Man hänvisar bland annat till centraliserad klarering (skäl 27) som inbegriper uppgiftslämning vid samma tidpunkt och på samma plats (skäl 7).

Centraliserad klarering innebär att den plats där deklarationen lämnas inte nödvändigtvis är densamma som platsen där varorna i fråga finns. Detta blir möjligt då de ekonomiska aktörerna kan hänvända sig – via elektroniska medel som är kontinuerligt tillgängliga från de egna lokalerna – till enhetliga kontaktpunkter (där de på en och samma gång kan avge sina deklarationer till såväl tullen som andra instanser, såsom veterinär- och växtskyddsmyndigheter), samtidigt som varorna kontrolleras av de berörda myndigheterna på en och samma plats. Detta är vad som avses med ”one-stop shop”.

Idén med centraliserad tullklarering lämnar dock ett antal frågor obesvarade:

 Centraliserad klarering kommer att påverka nivån på de tullavgifter som varje enskild medlemsstat tar ut, och därmed värdet på den andel (på 25 procent) som tillkommer dem som insamlingsavgift. Detta är kopplat till förslaget att göra handläggningen av den elektroniska tullklareringen kostnadsfri (artikel 32) som ett sätt att kompensera aktörernas investeringskostnader. Därmed kommer kostnadsfri tullklarering bli regel snarare än undantag, och endast ett fåtal särskilda tulltjänster kommer att beläggas med avgift.

 Å ena sidan kan ett system för centraliserad klarering ge upphov till konkurrens mellan medlemsstaternas tullmyndigheter. Å andra sidan kommer det att frånta dessa myndigheter intäkter som dock inte strider mot reglerna för den inre marknaden, intäkter som kan bekosta myndigheternas utgifter för IT-kapacitet och vars bortfall därmed kan försena införandet av detta system.

 Ett system för centraliserad klarering medför risk – i synnerhet om själva tullkontrollen inte harmoniseras – att kommersiell verksamhet koncentreras till de länder som erbjuder den största kapaciteten och de gynnsammaste villkoren, och därmed att varuflödet förskjuts på ett avgörande sätt.

Föredraganden är medveten om de ekonomisk förluster som skulle uppstå om tullklareringen gjordes helt avgiftsfri, och föredrar därför i dagsläget att grundregeln bör vara att tullkontrollen är avgiftsfri men att möjligheten kvarstår att belägga andra tjänster med avgifter.

För att undvika att den kommersiella verksamheten koncentreras till länder med stor kapacitet, och därmed förhindra en förskjutning av handeln, måste dock kommissionen se till att tullklareringen harmoniseras.

4) Kommittéförfarandets tillämpbarhet

I tullkodexen förekommer rikliga hänvisningar till artikel 196.2 som fastställer villkoren för den kommitté som ansvarar för genomförandeåtgärder. Enligt den nuvarande ordningen antas utan undantag samtliga bestämmelser som rör kodexens tillämpning så snart kommissionens förslag om dessa granskats av en kommitté som arbetar i överensstämmelse med kommittéförfarandet. Enligt artikel 196 i den moderniserade kodexen skall ett mer flexibelt förfarande användas i framtiden, i syfte (enligt kommissionen) att påskynda arbetet i tullkodexkommitténs olika sektioner och göra detta arbete mer effektivt. Kommissionen föreslår därför att tullkodexens genomförandeåtgärder istället antas i överensstämmelse med förvaltningsförfarandet, utom då det gäller utformningen av riktlinjer eller förklaringar. Dessa skall antas i överensstämmelse med kommittéförfarandet (artikel 7).

Föredraganden anser att omfattningen av detta delegerade ansvar – och avsaknaden av ett tydligt regelverk för detta – undergräver gemenskapslagstiftarens roll.

Eftersom det rör sig om tekniskt mycket komplicerade frågor inser föredraganden värdet av att tillgripa ett sådant förfarande. Dock innebär det att parlamentets insyn minskas markant.

De diskussioner som nyligen hållits om kommittéförfarandet (parlamentets antagande av Corbett-betänkandet i juni 2006 och beslutet att ändra rådets beslut 1999/168/EG av den 28 januari 1999) öppnar dock dörren för ytterligare dryftandet om detta framöver.

5) Övriga punkter

Föredragandens övriga ändringsförslag rör i första hand skattefrågor samt en fråga som lämnades olöst när förordning 648/2005 antogs (avseende vem det är som ansvarar för den summariska importdeklarationen).

Slutsatser

Det är väldigt svårt att ta ställning till vissa punkter i förslaget eftersom de kommer att kunna tillämpas först i en framtida ordning med en papperslös tull. Föredraganden har genom hela betänkandet eftersträvat att jämka samman de olika parternas intressen.

  • [1]  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen samt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
  • [2]  KOM(2005)0608.
  • [3]  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, EUT L 117, 4.5.2005, s. 13–19.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (*) (17.10.2006)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)
(KOM(2005)0608 – C6‑0419/2006 – 2005/0246(COD))

Föredragande (*): Jean-Pierre Audy

(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Tullagstiftningen har en viktig roll i genomförandet av den gemensamma handelspolitiken.

I avdelning 2 i förslaget behandlas lagstiftningen om bl.a. de ”faktorer som skall läggas till grund för tillämpningen av import- eller exporttullar och andra åtgärder beträffande varuhandel” (klassificering enligt tulltaxan, förmånsberättigande och icke‑förmånsberättigande ursprung, tullvärde). Denna lagstiftning påverkar i hög grad tillämpningsområdet och därmed den konkreta räckvidden för de åtgärder som vidtas inom ramen för den här politiken. Om lagstiftningen inte är korrekt utformad, eller om den tillämpas på felaktigt sätt, kan följden bli att åtgärderna kringgås eller, när det rör sig om förmånsåtgärder, att de inte utnyttjas eller underutnyttjas. Utskottet för internationell handel kan därför inte låta bli att intressera sig för dessa frågor.

På senare år har ett av de främsta syftena med den gemensamma handelspolitiken varit att se till att de formaliteter och kontroller som är nödvändiga för att trygga efterlevnaden av lagstiftningen är förenliga med behovet av att underlätta handeln. Denna målsättning, som EU försöker göra gällande på multilateralt plan under förhandlingarna i Världshandelsorganisationen (WTO), avspeglas främst i de nyheter som införs genom förslaget. Målsättningen ligger också till grund för några av de ändringsförslag som lagts fram av föredraganden för det ansvariga utskottet, dvs. utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.

Föredraganden föreslår dock att man genom lämpliga ändringsförslag korrigerar en felaktig tillämpning av kommittéförfarandet i de fall då ett sådant förfarande inte är berättigat och förhindrar parlamentet från att utöva sin roll som medlagstiftare.

Detta är fallet i två situationer:

 När förfarandet gör det möjligt att ändra några av bestämmelserna i själva tullkodexen (artiklarna 35 och 194).

 När ett helt område – i detta fall reglerna om förmånsberättigande ursprung – omfattas av kommittéförfarandet (artikel 42).

I sak anser föredraganden att Europaparlamentet bör ha medbeslutanderätt varje gång det är nödvändigt att anpassa gemenskapskodexen till följd av att gemenskapen godtagit åtaganden och påtagit sig skyldigheter enligt internationella avtal (särskilt inom ramen för WTO). Parlamentet bör även ha medbeslutanderätt när det gäller att fastställa grundprinciperna för lagstiftningen om förmånsberättigande ursprung (särskilt den lagstiftning som gäller Allmänna preferenssystemet, GSP).

De ändringar som föreslås i detta förslag till yttrande rör bestämmelser som inte omfattas av förslaget till betänkande från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utgör ett lämpligt komplement till det.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 16

(16) För att påskynda beslutsprocessen i gemenskapen i fråga om regler om ursprung som medger förmånsbehandling (nedan kallat ”förmånsberättigande ursprung”) bör kommissionen ges befogenhet att anta sådana regler när det rör sig om varor som omfattas av förmånsåtgärder vid handel mellan gemenskapens tullområde och Ceuta och Melilla.

utgår

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen 6 och 7.

Ändringsförslag 2

Skäl 37

(37) Det bör fastställas bestämmelser om delegering av befogenheten att anta tillämpningsföreskrifter, i synnerhet när gemenskapen inom ramen för internationella avtal godtar åtaganden och påtar sig skyldigheter som gör det nödvändigt att anpassa kodexens bestämmelser.

(37) Det bör fastställas bestämmelser om delegering av befogenheten att anta tillämpningsföreskrifter när dessa föreskrifter inte gör det nödvändigt att anpassa kodexens bestämmelser eller inte, på grund av sin art och betydelse, kräver att det antas en förordning enligt medbeslutandeförfarandet.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 3

Artikel 2, inledningen

Tullmyndigheterna skall ha ansvaret för att administrera den internationella handeln vid gemenskapens yttre gränser och därigenom bidra till öppen handel, till genomförandet av den inre marknadens externa aspekter och av gemensam politik på gemenskapsnivå som har betydelse för handeln och till säkerhet i hela leveranskedjan. Dessa uppgifter skall inbegripa följande:

Tullmyndigheterna skall ha ansvaret för att administrera den internationella handeln vid gemenskapens yttre gränser och därigenom bidra till öppen handel, till genomförandet av den inre marknadens externa aspekter, av den gemensamma handelspolitiken och av annan gemensam politik på gemenskapsnivå som har betydelse för handeln och till säkerhet i hela leveranskedjan. Dessa uppgifter skall inbegripa följande:

Motivering

Tullmyndigheterna har en central roll när det gäller att genomföra handelspolitiken (åtminstone i fråga om aspekten ”varor”). Det är angeläget att uppmärksamma detta genom att placera handelspolitiken på samma nivå som ”annan gemensam politik på gemenskapsnivå som har betydelse för handeln”.

Ändringsförslag 4

Artikel 38, inledningen

I artiklarna 39, 40 och 41 fastställs regler för att bestämma icke-förmånsberättigande ursprung för varor vid tillämpning av följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 5

Artikel 42, punkt 3

3. För varor som omfattas av förmånsåtgärder som antagits ensidigt av gemenskapen beträffande vissa länder eller territorier som är belägna utanför gemenskapens tullområde eller beträffande grupper av sådana länder eller territorier, andra än de varor som avses i punkt 5, skall kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta regler om förmånsberättigande ursprung.

3. För varor som omfattas av förmånsåtgärder som antagits ensidigt av gemenskapen beträffande vissa länder eller territorier som är belägna utanför gemenskapens tullområde eller beträffande grupper av sådana länder eller territorier, andra än de varor som avses i punkt 5, skall reglerna om förmånsberättigande ursprung fastställas genom en förordning som antas enligt medbeslutandeförfarandet.

Motivering

Fastställandet av reglerna om förmånsberättigande ursprung är ett centralt inslag i tillämpningsområdet för handelsförmåner och bör hädanefter regleras av grundläggande föreskrifter snarare än av kommittéförfarandet, som fråntar parlamentet dess roll som medlagstiftare.

Det råder nu bristande balans i förslaget mellan å ena sidan förmånsberättigande ursprung och å andra sidan icke-förmånsberättigande ursprung och tullvärde, vars grundprinciper fastställs i själva kodexen (om än på ett förenklat sätt i jämförelse med den nuvarande kodexen, när det gäller icke-förmånsberättigande ursprung).

Förordningen om inrättande av GSP-ursprungsregler, som det hänvisas till i punkt 3, ligger ofta till grund för förhandlingar om de konventionella regler om förmånsberättigande ursprung som det hänvisas till i punkt 2. Därför är desto viktigare att parlamentet engageras i beslut som har betydelse för samtliga förmånsordningar.

Ändringsförslag 6

Artikel 42, punkt 4

4. För varor som omfattas av förmånsåtgärder för handel mellan gemenskapens tullområde och Ceuta och Melilla som anges i protokoll nr 2 till anslutningsakten för Spanien och Portugal, skall kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 196.2 anta regler om förmånsberättigande ursprung.

4. För varor som omfattas av förmånsåtgärder för handel mellan gemenskapens tullområde och Ceuta och Melilla som anges i protokoll nr 2 till anslutningsakten för Spanien och Portugal, skall regler om förmånsberättigande ursprung fastställas genom en förordning som antas enligt medbeslutandeförfarandet.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 6 eftersom den även gäller för de regler om förmånsberättigande ursprung som är tillämpliga på Ceuta och Melilla.

Ändringsförslag 7

Artikel 42, punkt 5a (ny)

 

5a. När kommissionen på gemenskapens vägnar förhandlar om de avtal som avses i punkt 2 i denna artikel eller, genom en förordning som antas enligt medbeslutandeförfarandet eller enligt artikel 187 i fördraget, lägger fram ett förslag om att fastställa de regler som avses i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel, skall den särskilt ta hänsyn till

 

a) åtaganden och skyldigheter i samband med internationella avtal,

 

b) behovet av att fastställa kriterier när det gäller varornas ursprung som är anpassade efter varje varas egenskaper och som ser till att den ekonomiska vinningen med förmånsåtgärderna verkligen förbehålls de länder och territorier eller grupper av länder eller territorier för vilka dessa åtgärder har godtagits eller antagits,

 

c) utvecklings- och industrialiseringsgraden i de länder och territorier eller grupper av länder eller territorier för vilka förmånsåtgärderna har godtagits eller antagits,

 

d) de regionala integrationsmål som ligger till grund för några av de aktuella förmånsordningarna genom att fastställa lämpliga regler om kumulation,

 

e) behovet att fastställa regler som är enkla att förstå och tillämpa, så att aktörerna i de länder och territorier eller grupper av länder eller territorier för vilka förmånsåtgärderna har godtagits eller antagits får en reell möjlighet att utnyttja dessa förmånsåtgärder; reglerna skall även vara förenliga med målet att underlätta handeln.

 

Kommissionen skall fastställa lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller beivra varje missbruk eller kringgående av förmånsåtgärderna.

Motivering

Det är viktigt att reglerna om förmånsberättigande ursprung fastställs i enlighet med vissa grundprinciper för att på så sätt se till att de är förenliga med de handelspolitiska målen. Syftet med denna bestämmelse är att skapa en lämplig ram.

Ändringsförslag 8

Artikel 194, led c

c) Vid behov, andra tillämpningsföreskrifter, inbegripet för de fall gemenskapen inom ramen för internationella avtal godtar åtaganden och påtar sig skyldigheter som gör det nödvändigt att anpassa kodexens bestämmelser.

c) Vid behov, andra tillämpningsföreskrifter för de fall dessa föreskrifter inte gör det nödvändigt att anpassa kodexens bestämmelser eller inte, på grund av sin art och betydelse, kräver att det antas en förordning enligt medbeslutandeförfarandet.

Motivering

Enligt fast rättspraxis får kommittéförfarandet bara tillämpas på de genomförandeåtgärder som krävs för att verkställa de grundläggande föreskrifterna. Det är inte acceptabelt att i detta fall använda kommittéförfarandet för att ändra bestämmelserna i själva kodexen, som omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Om gemenskapen ”inom ramen för internationella avtal godtar åtaganden och påtar sig skyldigheter som gör det nödvändigt att anpassa kodexens bestämmelser” (särskilt inom ramen för WTO) kommer parlamentet att utöva sin roll som medlagstiftare när det gäller genomförandet av dessa åtaganden och skyldigheter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

Referensnummer

KOM(2005)0608 – C6-0419/2006 – 2005/0246(COD)

Ansvarigt utskott

IMCO

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
17.1.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

28.9.2006

Föredragande av yttrande Utnämning

Jean-Pierre Audy
25.1.2006

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

3.10.2006

17.10.2006

 

 

 

Antagande

17.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Sajjad Karim, Erika Mann, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bastiaan Belder, Harlem Désir, Jörg Leichtfried, Antolín Sánchez Presedo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

  • [1]  EGT/EUT C ..., ..., s. ....

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

Referensnummer

KOM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

IMCO
17.1.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
17.1.2006

CONT
17.1.2006

INTA
17.1.2006

ITRE
17.1.20065

LIBE
17.1.2006

Inget yttrande avges
  Beslut

BUDG
23.3.2006

CONT
25.1.2006

ITRE
26.1.2006

LIBE
23.1.2006

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
28.9.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Janelly Fourtou
12.12.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

20.2.2006

19.4.2006

30.5.2006

13.9.2006

21.11.2006

Antagande

22.11.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

André Brie, Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Marie-Line Reynaud

Ingivande

29.11.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...