ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

29. 11. 2006 - (KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Ioannis Varvitsiotis

Postup : 2006/0022(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0431/2006
Předložené texty :
A6-0431/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

(KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise (KOM(2006)0084)[1],

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) odrážky i) Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0256/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0431/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Antiguu a Barbudu, Bahamy, Barbados, Mauricius, Svatý Kryštof a Nevis a Seychely je třeba přeřadit do přílohy II. Je třeba, aby osvobození od vízové povinnosti pro příslušníky těchto zemí nevstoupilo v platnost před uzavřením dvoustranné dohody o osvobození od vízové povinnosti mezi Evropským společenstvím a předmětnou zemí.

(3) Antiguu a Barbudu, Bahamy, Barbados, Mauricius, Svatý Kryštof a Nevis a Seychely je třeba přeřadit do přílohy II. Je třeba, aby osvobození od vízové povinnosti pro příslušníky těchto zemí nevstoupilo v platnost před uzavřením dvoustranné dohody o osvobození od vízové povinnosti mezi Evropským společenstvím a předmětnou zemí. Při příštím přezkumu nařízení (ES) č. 539/2001 by měl být prozkoumán případ dalších malých ostrovních států.

Odůvodnění

Z důvodů regionální soudržnosti (v souladu s bodem odůvodnění 5 původního nařízení 539/2001) a zabránění cestování za účelem „nákupu víz“.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Členské státy mohou od vízové povinnosti osvobodit osoby s přiznaným postavením uprchlíka a osoby bez státní příslušnosti, které mají pobyt v některé ze třetích zemí uvedených v příloze II, jakož i žáky účastnící se školního zájezdu, kteří mají pobyt v jedné z těchto zemí. Pro tyto dvě kategorie osob je třeba zavést úplné osvobození od vízové povinnosti, pokud pobývají v některém z členských států;

(6) Členské státy mohou od vízové povinnosti osvobodit osoby s přiznaným postavením uprchlíka, všechny osoby bez státní příslušnosti, a to jak ty, které spadají do oblasti působnosti Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954, tak ty, které do oblasti působnosti této úmluvy nespadají, jakož i žáky účastnící se školního zájezdu, kteří mají pobyt ve třetí zemi uvedené v příloze II. Pro tyto tři kategorie osob majících pobyt v schengenském prostoru již existuje úplné osvobození od vízové povinnosti při opětovném vstupu do tohoto prostoru. Pro osoby těchto kategorií mající pobyt ve členském státě, který není součástí schengenského prostoru nebo se k němu dosud nepřipojil, by mělo být zavedeno obecné osvobození týkající se jejich opětovného vstupu na území jiného členského státu vázaného schengenským acquis.

Odůvodnění

Tato formulace si klade za cíl nalézt řešení pro všechny osoby bez státní příslušnosti, včetně těch, které nespadají do oblasti působnosti úmluvy z roku 1954, zejména pak v pobaltských státech.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 BOD 1 PÍSM. B)

Čl. 1 odst. 2 pododstavec 1a odrážka 3 (nařízení (ES) č. 539/2001)

– osoby s přiznaným postavením uprchlíka a osoby bez státní příslušnosti, které mají pobyt v některém členském státu a které jsou držiteli cestovního dokladu vydaného tímto členským státem.“

– osoby s přiznaným postavením uprchlíka, osoby bez státní příslušnosti a dále osoby, které nemají státní příslušnost žádné země, které mají pobyt v některém členském státu a které jsou držiteli cizineckého pasu, pasu osob bez občanství nebo jiného cestovního dokladu vydaného tímto členským státem;

 

– státní příslušníci třetích zemí, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu v souladu s článkem 8 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty1.

 

1 Úř. věst. L 116, 23 .1.2004, s. 44.

Odůvodnění

As long as the SIS II system is not operational, and therefore the completion of the Schengen area is postponed, those with a long term residence permit residing in the new Member States will need a visa for travelling to the Schengen area. Also long-term residents of the old Schengen member states will need a visa for travelling to the new member states during this transition period. At the moment all residents of full Schengen members are free to travel within the Schengen area. The amendment suggests that those with a long term residence permit would have the right to travel in the whole European Union without applying for visa. This is necessary to avoid an internal visa border within the Union during a short transition period.

There is a need to define the groups of persons exempt from the visa requirement more clearly in line with the Declaration on the holders of aliens’ and non-citizens' passports made in the course of the negotiations on the proposal for a Regulation establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders: “The European Parliament and the Council request the Commission to bring forward proposals, in the framework of the revision of Regulation (EC) No. 539/2001, in order to exempt holders of aliens’ and non-citizens’ passports residing in a Member State from the visa obligation” (A6-0188/2005, 15 June 2005). The current wording proposed by the Commission does not cover the essential categories of people referred to in that.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD 2 PÍSM. A)

Čl. 4 odst. 1 písm. a) (nařízení (ES) č. 539/2001)

-a) držitelé diplomatických pasů, služebních/úředních pasů nebo zvláštních pasů v souladu s jedním z postupů stanovených v čl. 1 odst. 1 a v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 789/2001;

-a) držitelé diplomatických pasů nebo služebních/úředních pasů v souladu s jedním z postupů stanovených v čl. 1 odst. 1 a v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 789/2001;

Odůvodnění

Termín „zvláštní pasy“ byl vypuštěn, neboť potenciálně zavádí do nejasně vymezené oblasti.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 3 PÍSM. C)

Příloha I bod 3 (nařízení (ES) č. 539/2001)

3) BRITŠTÍ OBČANÉ, KTEŘÍ NEMAJÍ POSTAVENÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA VE SMYSLU PRÁVA SPOLEČENSTVÍ:

3) BRITŠTÍ OBČANÉ, KTEŘÍ NEMAJÍ POSTAVENÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA VE SMYSLU PRÁVA SPOLEČENSTVÍ:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens, kteří nemají právo pobytu ve Spojeném království

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Subjects, kteří nemají právo pobytu ve Spojeném království

British Protected Persons;

British Protected Persons;

Odůvodnění

Toto řešení navržené během posledních diskusí v Radě může být Komisí přijato, pokud bude zaručeno, že nepovede k rozlišování mezi kategoriemi britských občanů.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem přezkumu nařízení (ES) č. 539/2001 je změna následujících dvou seznamů: seznamu státních příslušníků třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum (příloha I), a seznamu státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni (příloha II).

Nařízení vychází ze zásady vzájemnosti a zohledňuje kritéria v oblasti nedovoleného přistěhovalectví a veřejného pořádku. Týká se pouze pro krátkodobých víz (na dobu kratší než tři měsíce).

1. Komise předkládá následující návrhy:

– přeřadit Bolívii z přílohy II do přílohy I (vízová povinnost), neboť existují důkazy o silném a přetrvávajícím migračním tlaku.

– státy Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Mauricius, Svatý Kryštof a Nevis a Seychely budou přeřazeny z přílohy I do přílohy II (osvobození od vízové povinnosti). Navrhujeme, aby byly z důvodů regionální soudržnosti (v souladu s bodem odůvodnění 5 původního nařízení 539/2001) a zabránění cestování za účelem „nákupu víz“ při příštím přezkumu tohoto nařízení zařazeny do přílohy II (osvobození od vízové povinnosti) i další malé ostrovní státy.

– návrh nařízení se rovněž zabývá kategoriemi britských státních příslušníků. Přidává se následující bod: britští občané, kteří nemají postavení státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve smyslu práva Společenství – britští státní příslušníci ze zámořských území (British Nationals Overseas) budou uvedeni v příloze II (osvobození od vízové povinnosti). Neexistují žádné důkazy, že by tyto osoby představovaly riziko z hlediska migrace nebo veřejného pořádku.

Osoby se statutem „British Overseas Territories Citizens“ (BOTC), které nemají právo k pobytu (bydliště) ve Spojeném království, „British Overseas Citizens“ (BOC), „British Subjects“, které nemají právo k pobytu (bydliště) ve Spojeném království, a „British Protected Persons“ (BPP) budou uvedeny v příloze I (vízová povinnost).

Zpravodaj žádá Komisi, aby zajistila, že toto řešení dosažené v Radě nepovede k zavedení rozlišování mezi kategoriemi britských občanů do práva ES.

– ustanovení o diplomatických, úředních a zvláštních cestovních pasech

Ve snaze předejít nejasnostem v souvislosti s osvobozením osob, které mají buď diplomatický, úřední nebo zvláštní cestovní pas, Komise navrhuje jasněji rozlišovat mezi těmito třemi kategoriemi.

Zpravodaj navrhuje vypustit termín „zvláštní pas“, neboť nemusí být vždy jasný.

– harmonizované případy osvobození od vízové povinnosti: osoby s přiznaným postavením uprchlíka / osoby bez státní příslušnosti

Navrhuje se automatické osvobození od víz pro osoby s přiznaným postavením uprchlíka i pro všechny osoby bez státní příslušnosti, a to jak pro ty, které spadají do oblasti působnosti úmluvy z roku 1954, tak pro ty, které do oblasti působnosti této úmluvy nespadají.

– harmonizované případy osvobození od vízové povinnosti: žáci na školních výletech

Od vízové povinnosti budou osvobozeni žáci, kteří jsou státními příslušníky třetí země, mají pobyt v členském státě a cestují v rámci školního výletu.

– malý pohraniční styk

Od vízové povinnosti budou osvobozeni státní příslušníci třetích zemí uvedených v příloze I, kteří jsou držiteli „povolení pro malý pohraniční styk“ vydaného členským státem.

– příslušníci ozbrojených sil NATO a programu Partnerství pro mír

Z důvodů právní jistoty musí být režim pro udělování výjimek z vízové povinnosti státním příslušníkům třetích zemí uvedených v příloze I, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil a cestují v rámci NATO nebo programu Partnerství pro mír, uveden v nařízení 539/2001.

2. Poznámky:

Návrh obsahuje otázky zcela rozdílné povahy. Některé z nich mohou být považovány za naléhavé:

– přeřazení Bolívie do přílohy I z důvodu zesíleného migračního tlaku

– zařazení nového osvobození od vízové povinnosti pro osoby, které cestují v rámci malého pohraničního styku

– řešení situace osob bez státní příslušnosti v některých členských státech, jako např. v pobaltských státech. V tomto případě se jedná o významný problém, neboť je třeba najít řešení pro několik set tisíc osob žijících v zemích, které dosud nejsou součástí schengenského prostoru. Zpravodaj by však rád zdůraznil, že by Komise v budoucnosti neměla při řešení problémů týkajících se situace ve členských státech Unie odkazovat na právní základ, jakým je čl. 62 odst. 2 (překračování vnějších hranic).

Členské státy a Komise usilují o rychlé přijetí těchto opatření. Komise by se v budoucnosti neměla v jednom právním nástroji zabývat otázkami rozdílné povahy a naléhavosti.

3. Závěr:

Zpravodaj k návrhu Komise předkládá přiložené pozměňovací návrhy.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

Referenční údaje

KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

26.7.2006

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

LIBE
5.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj             

Datum jmenování

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedáníKonzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání


Projednání ve výboru

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Datum přijetí

27.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

10

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

29.11.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)