BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

29.11.2006 - (KOM(2006)0084 – C6–0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Ioannis Varvitsiotis

Procedure : 2006/0022(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0431/2006
Indgivne tekster :
A6-0431/2006
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

(KOM(2006)0084 – C6–0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2006)0084)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 62, nr. 2), litra b), nr. i),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 67, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0256/2006),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0431/2006),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 3

(3) Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher og Nevis og Seychellerne skal overføres til bilag II.

(3) Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher og Nevis og Seychellerne skal overføres til bilag II.

Fritagelsen for visumpligt for statsborgere fra disse lande bør ikke træde i kraft, før der er indgået en bilateral visumfritagelsesaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og det pågældende land.

Fritagelsen for visumpligt for statsborgere fra disse lande bør ikke træde i kraft, før der er indgået en bilateral visumfritagelsesaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og det pågældende land. Ved næste gennemgang af forordning (EF) nr. 539/2001 bør andre små østaters situation undersøges.

Begrundelse

Af hensyn til den regionale sammenhæng (jf. betragtning 5 i grundforordningen, (EF) nr. 539/2001) og for at undgå visumshopping.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 6

(6) Medlemsstaterne har mulighed for at visumfritage konventionsflygtninge og statsløse, der har bopæl i et tredjeland i bilag II, og skoleelever, der deltager i en skolerejse, og som har bopæl i et af disse lande. Der bør indføres en automatisk visumfritagelse for disse to kategorier af personer, når de har bopæl i en medlemsstat.

(6) Medlemsstaterne har mulighed for at visumfritage konventionsflygtninge, samtlige statsløse, både dem, der er omfattet af konventionen af 1954 om statsløses retsstilling, og dem, der ikke er omfattet heraf, og skoleelever, der deltager i en skolerejse, og som har bopæl i et tredjeland i bilag II. Der findes allerede en automatisk visumfritagelse for disse tre kategorier af personer, der har bopæl inden for Schengen-området, når de genindrejser i dette område. Der bør indføres en almindelig fritagelse for disse kategorier af personer, der har bopæl i en medlemsstat, der ikke har eller endnu ikke har tilsluttet sig Schengen-området, for så vidt angår deres genindrejse i en anden medlemsstat, der er omfattet af Schengen-reglerne.

Begrundelse

Formålet med denne ordlyd er at finde en løsning for samtlige statsløse, herunder dem, der ikke er omfattet af konventionen af 1954, navnlig i de baltiske lande.

Ændringsforslag 3

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1 a, led 3 (forordning (EF) nr. 539/2001)

- konventionsflygtninge og statsløse, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af et rejsedokument, der er udstedt af denne medlemsstat."

- konventionsflygtninge, statsløse og andre personer uden statsborgerskab i noget land, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af fremmedpas, pas tilhørende ikke-statsborgere eller et andet rejsedokument, der er udstedt af denne medlemsstat

 

- tredjelandsstatsborgere, som er indehavere af en opholdstilladelse for fastboende udlændinge, jf. artikel 8 i Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding1."

 

__________

1 EUT L 116 af 23.1.2004, s. 44

Begrundelse

Så længe SIS II-systemet ikke er taget i brug, og virkeliggørelsen af Schengen-området derfor er udsat, har personer med status som fastboende udlændinge, der har bopæl i de nye medlemsstater, behov for visum ved rejser til Schengen-området. Fastboende udlændinge i de gamle Schengen-medlemsstater har også behov for visum ved rejser til de nye medlemsstater i overgangsperioden. I øjeblikket kan alle personer, der har bopæl i fuldgyldige Schengen-medlemsstater, rejse frit inden for Schengen-området. Ændringsforslaget går ud på, at personer med status som fastboende udlændinge skal have ret til at rejse i hele Den Europæiske Union uden at ansøge om visum. Dette er nødvendigt for at undgå en indre visumgrænse i Unionen under en kort overgangsperiode.

Det er nødvendigt at definere de persongrupper, der er fritaget for visumkravet, mere klart i overensstemmelse med den erklæring om indehavere af fremmedpas og pas tilhørende ikke-statsborgere, der fremsattes under forhandlingerne om forslag til forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser: "Europa-Parlamentet og Rådet anmoder Kommissionen om at forelægge forslag inden for rammerne af revisionen af forordning (EF) nr. 539/2001 med henblik på at undtage indehavere af fremmedpas og pas tilhørende ikke-statsborgere fra visumpligten" (A6-0188/2005, 15. juni 2005). Den ordlyd, Kommissionen har foreslået, dækker ikke de vigtigste persongrupper, der henvises til i erklæringen.

Ændringsforslag 4

ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A
Artikel 4, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 539/2001)

a) indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas eller særlige pas i overensstemmelse med en af procedurerne i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 789/2001.

a) indehavere af diplomatpas eller tjenestepas/officielle pas i overensstemmelse med en af procedurerne i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 789/2001.

Begrundelse

Udtrykket "særlige pas" er udeladt, da det kan give anledning til uklarhed.

Ændringsforslag 5

ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C
Bilag I, punkt 3 (forordning (EF) nr. 539/2001)

3) BRITISKE STATSBORGERE, DER IKKE ER STATSBORGERE I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND I FÆLLESSKABSRETTENS FORSTAND:

3) BRITISKE STATSBORGERE, DER IKKE ER STATSBORGERE I DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND I FÆLLESSKABSRETTENS FORSTAND:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens uden opholdsret i Det Forenede Kongerige

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Subjects uden opholdsret i Det Forenede Kongerige

British Protected Persons

British Protected Persons

Begrundelse

Denne løsning, der blev foreslået under de seneste drøftelser i Rådet, kan Kommissionen tilslutte sig, hvis det sikres, at den ikke fører til forskelsbehandling af grupper af britiske statsborgere.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Formålet med at gennemgå forordning (EF) nr. 539/2001 er at ændre følgende to lister: listen over de lande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser (bilag I), og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (bilag II).

Forordningen bygger på gensidighedsprincippet og tager højde for kriterierne om illegal indvandring og den offentlige orden. Den finder kun anvendelse på korttidsvisa (ikke over tre måneder).

1. Kommissionens forslag har følgende indhold:

- Overførsel af Bolivia fra bilag II til bilag I (visumkrav), da der er tegn på et intenst og vedvarende migrationspres.

- Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher og Nevis og Seychellerne overføres fra bilag I til bilag II (visumfritagelse). Ordføreren foreslår, at andre små østater også opføres i bilag II (visumfritagelse) ved en fremtidig gennemgang af denne forordning af hensyn til den regionale sammenhæng (jf. betragtning 5 i grundforordningen, nr. 539/2001) og for at undgå visumshopping.

- Forordningsforslaget omhandler også de forskellige kategorier af britiske statsborgere. Følgende punkt tilføjes: Britiske statsborgere, der ikke er statsborgere i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i fællesskabsrettens forstand. British Nationals (Overseas) medtages i bilag II (visumfritagelse). Der er intet, der tyder på, at de udgør en migrationsrisiko eller en risiko med hensyn til den offentlige orden.

British Overseas Territories Citizens (BOTC), der ikke har opholdsret i Det Forenede Kongerige, British Overseas Citizens (BOC), British Subjects, der ikke har opholdsret i Det Forenede Kongerige, og British Protected Persons (BPP) anbringes i bilag I (visumkrav).

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at sørge for, at denne løsning, der er opnået i Rådet, ikke medfører, at der sker forskelsbehandling i fællesskabsretten af forskellige kategorier af britiske statsborgere.

- Bestemmelser om diplomatpas, tjenestepas og særlige pas

For at undgå uklarheder med hensyn til undtagelser for indehavere af enten diplomatpas, tjenestepas eller særlige pas foreslår Kommissionen, at der sondres mere præcist mellem disse tre kategorier af pas.

Ordføreren foreslår, at udtrykket "særlige pas" udgår, da det kan give anledning til nogen uklarhed.

- Harmonisering af undtagelsestilfælde: Konventionsflygtninge/statsløse

Der foreslås en automatisk visumfritagelse for konventionsflygtninge og samtlige statsløse, både dem, der er omfattet af konventionen af 1954, og dem, der ikke er omfattet af denne konvention.

- Harmonisering af undtagelsestilfælde: Elever på skolerejser

Skoleelever, som er statsborgere i et tredjeland, har bopæl i en medlemsstat og deltager i en skolerejse, fritages for visumkravet.

- Lokal grænsetrafik

Statsborgere i tredjelande opført i bilag I, som er indehavere af en særlig tilladelse til lokal grænsetrafik udstedt af en medlemsstat, fritages for visumkravet.

- Medlemmer af de væbnede styrker, der rejser inden for rammerne af NATO og Partnerskab for Fred

Af hensyn til retssikkerheden bør der i forordning nr. 539/2001 henvises til alle ordninger, der regulerer undtagelser fra visumkravet for statsborgere i tredjelande opført i bilag I, der er medlemmer af de væbnede styrker, og som rejser enten inden for rammerne af NATO eller Partnerskab for Fred.

2. Bemærkninger:

Forslaget omfatter spørgsmål af meget forskelligartet karakter. Nogle af dem kan betragtes som presserende:

- Overførsel af Bolivia til bilag I på grund af et øget migrationspres eller

- tilføjelse af en ny undtagelse fra visumkravet for personer, der rejser inden for rammerne af lokal grænsetrafik eller

- løsning af situationen for statsløse i nogle medlemsstater som f.eks. de baltiske lande. Dette spørgsmål er vigtigt, da der må findes en løsning for flere hundrede tusinde berørte personer i lande, der endnu ikke er integreret i Schengen-området. Ordføreren vil dog gerne understrege, at Kommission fremover bør undgå at henvise til et retsgrundlag som artikel 62, nr. 2 [passage af ydre grænser] for at løse problemer vedrørende situationen i Unionens medlemsstater.

Medlemsstaterne og Kommissionen presser på for en hurtig vedtagelse af disse foranstaltninger. I fremtiden bør Kommissionen undgå at behandle spørgsmål af forskelligartet karakter og spørgsmål, som haster i varierende grad, i samme retsakt.

3. Konklusion:

Ordføreren stiller ovenstående ændringsforslag til Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

Referencer

KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Dato for høring af EP

26.7.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE
5.9.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - dato for afgørelse på plenarmødetHøring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet


Behandling i udvalg

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

10

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

29.11.2006

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)