RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

29.11.2006 - (KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Ioannis Varvitsiotis

Menetlus : 2006/0022(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0431/2006
Esitatud tekstid :
A6-0431/2006
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

(KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2006)0084)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkti i;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 67, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0256/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0431/2006),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 3

(3) Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis ning Seišellid tuleb viia üle II lisasse. Viisanõudest loobumine nende riikide kodanike suhtes hakkab kehtima alles pärast kahepoolse viisanõudest loobumise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja asjaomaste riikide vahel.

(3) Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis ning Seišellid tuleb viia üle II lisasse. Viisanõudest loobumine nende riikide kodanike suhtes hakkab kehtima alles pärast kahepoolse viisanõudest loobumise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja asjaomaste riikide vahel. Määruse (EÜ) nr 539/2001 järgneval läbivaatamisel tuleks käsitleda ka teisi väikesaari.

Selgitus

Muudatus on vajalik piirkondliku sidususe tõttu (vastavalt esialgse määruse 539/2001 põhjendusele 5) ning „viisaostu” reiside vältimiseks.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 6

(6) Liikmesriigid võivad viisanõudest vabastada pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud, kelle elukoht on II lisas loetletud kolmandas riigis, ning kooliõpilased, kes reisivad kooliekskursiooni raames ja kelle elukoht on ühes nendest riikidest. Nendesse kahte kategooriasse kuuluvate isikute suhtes tuleks kehtestada automaatne viisanõudest vabastus, kui nende elukoht on liikmesriigis.

(6) Liikmesriigid võivad viisanõudest vabastada pagulaseks tunnistatud isikud ja kõik kodakondsuseta isikud – nii 1954. aasta kodakondsuseta isikute staatust käsitleva konventsiooni kohaldamisalasse jäävad kui ka sellesse mittekuuluvad isikud – ning kooliõpilased, kes reisivad kooliekskursiooni raames ja kelle elukoht on II lisas loetletud kolmandas riigis. Nendesse kolme kategooriasse kuuluvate isikute suhtes juba kehtib täielik viisanõudest vabastus, kui nende elukoht on Schengeni lepingu piirkonnas ja kui nad naasevad sellesse piirkonda. Üldist viisanõudest vabastust tuleks kohaldada nendesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, kelle elukoht on liikmesriigis, mis pole või pole veel ühinenud Schengeni lepingu piirkonnaga, kui nad naasevad mingi teise Schengeni piirkonnaga piirneva liikmesriigi territooriumile.

Selgitus

Selle sõnastusega soovitakse leida lahendus kõikide kodakondsuseta isikute suhtes, sealhulgas nende, ja eeskätt Balti riikides elavate isikute suhtes, kes jäävad väljapoole 1954. aasta konventsiooni kohaldamisala.

Muudatusettepanek ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKT B

Artikli 1 lõike 2 alapunkti 1 a kolmas taane (määrus (EÜ) nr 539/2001)

– pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud, kelle elukoht on liikmesriigis ja kellele on nimetatud liikmesriik väljastanud reisidokumendi.

– pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta ning muud isikud, kes ei ole ühegi riigi kodanikud, kelle elukoht on liikmesriigis ja kellele on nimetatud liikmesriik väljastanud välismaalase passi, mittekodaniku passi või muu reisidokumendi;

 

– kolmandate riikide kodanikud, kellel on pikaajalised elamisload vastavalt nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ artiklile 8, mis käsitleb pikaajalise elamisloaga kolmandate riikide kodanike staatust1.

 

1 ELT L 116, 23.1.2004, lk 44.

Selgitus

Seni, kuni SIS II süsteem ei toimi ja seega Schengeni piirkonna lõplik väljakujunemine edasi lükkub, vajavad uutes liikmesriikides elavad pikaajalise elamisloaga isikud Schengeni piirkonda reisimiseks viisat. Ka vanade Schengeni liikmesriikide pikaajalised elanikud vajavad üleminekuaja jooksul uutesse liikmesriikidesse reisimiseks viisat. Praegu on kõigil Schengeni lepingu täieõiguslike liikmesriikide elanikel õigus Schengeni piirkonnas vabalt reisida. Muudatusettepanek pakub välja, et pikaajalise elamisloa omanikel oleks õigus kogu Euroopa Liidus reisida, ilma et nad peaksid viisat taotlema. See on vajalik sisemise viisapiiri tekke vältimiseks liidu sees lühikese üleminekuaja jooksul.

Viisanõudest vabastatud isikute rühmi on vaja täpsemalt määratleda, vastavalt deklaratsioonile välismaalase või mittekodaniku passi omavate isikute kohta, mis esitati läbirääkimistel ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega kehtestatakse ühenduse seadustik inimeste üle piiri liikumist reguleerivate eeskirjade kohta: „Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil esitada määruse (EÜ) nr 539/2001 muutmise raames ettepanekud välismaalase või mittekodaniku passi omavate isikute vabastamiseks viisanõudest” (A6-0188/2005, 15. juuni 2005). Komisjoni esitatud praegune sõnastus ei hõlma põhilisi viidatud isikute kategooriaid.

Muudatusettepanek 4

ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT A Artikli 4 lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 539/2001)

a) diplomaatilise passi, teenistus-/ametipassi või eripassi kasutajad vastavalt ühele määruse (EÜ) nr 789/2001 artikli 1 lõikes 1 või artikli 2 lõikes 1 kehtestatud menetlustest.

a) diplomaatilise passi, või teenistus-/ametipassi kasutajad vastavalt ühele määruse (EÜ) nr 789/2001 artikli 1 lõikes 1 või artikli 2 lõikes 1 kehtestatud menetlustest.

Selgitus

Mõiste „eripassid” jäeti välja, kuna see sõna võib tekitada uue halvasti määratletud kategooria.

Muudatusettepanek 5

ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C I lisa punkt 3 (määrus (EÜ) nr 539/2001)

3. BRITI KODANIKUD, KES EI OLE SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRIMAA ÜHENDKUNINGRIIGI KODANIKUD ÜHENDUSE ÕIGUSE TÄHENDUSES:

3. BRITI KODANIKUD, KES EI OLE SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRIMAA ÜHENDKUNINGRIIGI KODANIKUD ÜHENDUSE ÕIGUSE TÄHENDUSES:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens, kel pole Ühendkuningriigi elamisluba

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Subjects, kel pole Ühendkuningriigi elamisluba

British Protected Persons;

British Protected Persons;

Selgitus

Selle nõukogu viimastel aruteludel välja pakutud lahenduse võib komisjon heaks kiita, kui on tagatud, et see ei too kaasa Briti kodanike kategooriate vahelist diskrimineerimist.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Määruse (EÜ) nr 539/2001 läbivaatamise eesmärk on muuta kahte järgmist loetelu: nende kolmandate riikide loetelu, mille kodanikel peab liikmesriikide välispiiride ületamisel olema viisa (I lisa) ja loetelu nendest riikidest, mille kodanikud on viisast vabastatud (II lisa).

Määrus põhineb vastastikkuse põhimõttel ning võtab arvesse ebaseadusliku sisserände ja avaliku korra kriteeriume. Seda kohaldatakse ainult lühiajaliste (mitte üle kolme kuu) viisade suhtes.

1. Komisjoni ettepanekud on järgmised:

– Boliivia viiakse II lisast üle I lisasse (viisanõue), kuna Boliiviast lähtub püsiv ja tugev rändesurve.

– Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts ja Nevis ning Seišellid viiakse I lisast üle II lisasse (viisavabastus). Soovitatakse, et käesoleva määruse edasisel läbivaatamisel tuleks ka teised väikesaared lisada II lisasse (viisavabastus), mis on vajalik piirkondliku sidususe tõttu (vastavalt esialgse määruse 539/2001 põhjendusele 5) ning „viisaostu” reiside vältimiseks.

– Määruse ettepanek käsitleb samuti Briti kodanike kategooriaid. Lisatakse järgmine punkt: Briti kodanikud, kes ei ole Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi kodanikud ühenduse õiguse tähenduses: British National (Overseas) persons loetletakse II lisas (viisavabastus). Pole mingeid tõendeid väitmaks, et nad kujutaksid ohtu sisserände või avaliku korra osas.

British Overseas Territories Citizens, kel pole Ühendkuningriigi elamisluba, British Overseas Citizens, ja British Subjects, kel pole Ühendkuningriigi elamisluba ning British Protected Persons loetletakse I lisas (viisanõue).

Raportöör sooviks paluda komisjonil tagada, et see nõukogus saavutatud lahendus ei tooks kaasa Briti kodanike kategooriate vahelist diskrimineerimist EÜ õiguses.

– Diplomaatiliste, teenistus- ja eripasside kohased sätted

Et vältida mitmetimõistmist diplomaatiliste, teenistus- või eripasside kasutajate viisavabastuse puhul, teeb komisjon ettepaneku, et nende kolme passikategooria vahel tuleb teha täpsemat vahet.

Raportöör teeb ettepaneku jätta välja mõiste „eripass”, kuna see võib tekitada uue halvasti määratletud kategooria.

– Erandite ühtlustamine: pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud.

Automaatne viisavabastus on ette nähtud pagulaseks tunnistatud isikute ja kõikide kodakondsuseta isikute suhtes, kes jäävad nii 1954. aasta kodakondsuseta isikute staatust käsitleva konventsiooni kohaldamisalasse kui ka sellest välja.

– Erandite ühtlustamine: kooliõpilased, kes reisivad kooliekskursiooni raames.

Kooliõpilased, kes reisivad kooliekskursiooni raames ning kes on kolmanda riigi kodanikud ja kelle elukoht on liikmesriigis, on vabastatud viisanõudest.

– Kohalik piiriliiklus

I lisas loetletud kolmandate riikide kodanikud, kes kasutavad liikmesriigi väljastatud „kohaliku piiriliikluse eriluba”, on vabastatud viisanõudest.

– NATO kaitsejõud ja programm „partnerlus rahu nimel”

Õiguskindluse tagamiseks tuleb määruses 539/2001 osutada korrale, mis käsitleb viisanõudest vabastust I lisas loetletud kolmandate riikide kodanikele, kes reisivad NATO või programmi „partnerlus rahu nimel” kaitsejõudude liikmetena.

2. Kommentaarid

Ettepanek hõlmab küllalt erineva loomuga küsimusi. Mõned neist on kiireloomulised:

– Boliivia üleviimine I lisasse suurenenud rändesurve tõttu, või

– uue viisavabastuse lisamine isikute suhtes, kes reisivad kohaliku piiriliikluse raames, või

– mõnedes liikmesriikides, nagu Balti riigid, kodakondsuseta isikute olukorra lahendamine. See küsimus on oluline, kuna lahendus tuleb leida mitmesaja tuhande isiku suhtes, kes elavad riikides, mis ei kuulu veel Schengeni lepingu piirkonda. Raportöör sooviks siiski rõhutada, et komisjon peaks edaspidi vältima osutamist õiguslikule alusele nagu artikli 62 lõikele 2, mis käsitleb välispiiride ületamist, et lahendada probleemid, mis on seotud liidu liikmesriikide olukorraga.

Liikmesriigid ja komisjon peaksid need meetmed kiiresti vastu võtma. Tulevikus peaks komisjon vältima ühes õigusaktis erinevat laadi ja erineva pakilisusega küsimuste käsitlemist.

3. Järeldus

Raportöör esitab komisjoni ettepanekule lisatud muudatusettepanekud.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

Viited

KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

26.7.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

LIBE
5.9.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

 

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

 

 

Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

 

 

 

Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – istungil otsuse tegemise kuupäevKonsulteerimine Regioonide Komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev


Arutamine parlamendikomisjonis

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

10

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

29.11.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)