Pranešimas - A6-0431/2006Pranešimas
A6-0431/2006

PRANEŠIMAS dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, pasiūlymo

29.11.2006 - (COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Ioannis Varvitsiotis

Procedūra : 2006/0022(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0431/2006
Pateikti tekstai :
A6-0431/2006
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, pasiūlymo

(COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2006)0084)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punkto I papunktį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0256/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0431/2006),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Antigvą ir Barbudą, Bahamas, Barbadosą, Mauricijų, Sent Kitsą ir Nevį bei Seišelius reikia perkelti į II priedą. Bevizis režimas šių šalių piliečiams turi įsigalioti prieš sudarant dvišalį susitarimą dėl bevizio režimo tarp Europos bendrijos ir vienos iš šių šalių.

(3) Antigvą ir Barbudą, Bahamas, Barbadosą, Mauricijų, Sent Kitsą ir Nevį bei Seišelius reikia perkelti į II priedą. Bevizis režimas šių šalių piliečiams turi įsigalioti prieš sudarant dvišalį susitarimą dėl bevizio režimo tarp Europos bendrijos ir vienos iš šių šalių. Kitą kartą persvarstant Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 reikėtų persvarstyti kitų mažų salų valstybių atvejus.

Pagrindimas

Dėl regioninės sanglaudos (pagal pirminio Reglamento Nr. 539/2001 5 konstatuojamąją dalį) ir siekiant išvengti „vizų geriausiomis sąlygomis paieškos“ kelionių.

Pakeitimas 2

6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Valstybės narės turi galimybę netaikyti vizų režimo asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, asmenims be pilietybės ir moksleivių ekskursijose dalyvaujantiems moksleiviams, gyvenantiems vienoje iš II priede išvardytų trečiųjų šalių. Reikia įterpti nuostatą dėl automatiško bevizio režimo taikymo šioms dviems asmenų kategorijoms, jei jie gyvena vienoje iš valstybių narių.

(6) Valstybės narės turi galimybę netaikyti vizų režimo asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, visiems asmenims be pilietybės, kurie patenka ir nepatenka į 1954 m. Konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso taikymo sritį, ir moksleivių ekskursijose dalyvaujantiems moksleiviams, gyvenantiems vienoje iš II priede išvardytų trečiųjų šalių. Jau galioja nuostata dėl automatiško bevizio režimo taikymo šioms trims asmenų kategorijoms, gyvenančioms Šengeno teritorijoje, kai šie asmenys vėl grįžta į šią teritoriją. Apskritai vizų režimas neturėtų būti taikomas šių kategorijų asmenims, gyvenantiems valstybėse narėse, kurios nėra prisijungusios arba dar nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės, kai jie grįžta į bet kurios kitos valstybės narės, kuri yra saistoma Šengeno teisyno nuostatų, teritoriją.

Pagrindimas

Šia formuluote siekiama išspręsti asmenų be pilietybės, įskaitant asmenis, kurie patenka ir nepatenka į 1954 m. Konvencijos taikymo sritį, problemas, ypač Baltijos šalyse.

Pakeitimas 3

1 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS
1 straipsnio 2 dalies 1a pastraipos 3 įtrauka (Reglamentas (EB) Nr. 539/2001)

– asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems vienoje iš valstybių narių ir turintiems šios valstybės narės išduotą kelionės dokumentą.

– asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, ir asmenims be pilietybės bei kitiems jokios kitos šalies pilietybės neturintiems asmenims, gyvenantiems vienoje iš valstybių narių ir turintiems šios valstybės narės išduotą užsienio pasą, pilietybės neturinčio asmens pasą ar kitokį kelionės dokumentą;

 

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems ilgalaikį leidimą gyventi pagal 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso1 8 str. nuostatas.

 

OL L 1, 2004 1 23, p. 44.

Pagrindimas

Kol SIS II sistema neveikia ir dėl to atidėta Šengeno erdvės kūrimo pabaiga, asmenims, turintiems ilgalaikį leidimą gyventi ir gyvenantiems naujosiose valstybėse narėse, keliauti į Šengeno erdvę reikės vizos. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu prie Šengeno erdvės prisijungusių valstybių narių ilgalaikiams gyventojams taip pat reikės vizos keliauti į naująsias valstybes nares. Šiuo metu visi visateisių Šengeno narių gyventojai gali laisvai keliauti po Šengeno erdvę. Šiame pakeitime siūloma, kad ilgalaikį leidimą gyventi turintys asmenys galėtų keliauti po visą Europos Sąjungą ir jiems nereikėtų prašyti vizos. To reikia, kad trumpo pereinamojo laikotarpio metu dėl vizų nebūtų sukurta vidinių sienų Europos Sąjungoje.

Taigi būtina tiksliau apibrėžti asmenų grupes, kurioms netaikomas vizų reikalavimas, atsižvelgiant į Deklaraciją dėl asmenų, turinčių užsienio pasus ir pilietybės neturinčių asmenų pasus, kuri buvo priimta per derybas dėl pasiūlymo dėl reglamento, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą: „Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją teikti pasiūlymus dėl Reglamento (EB) Nr. 539/2001 peržiūros siekiant panaikinti vizų reikalavimą kurioje nors valstybėje narėje gyvenantiems asmenims, turintiems užsienio pasus ir pilietybės neturinčių asmenų pasus“ (A6-0188/2005, 2005 m. birželio 15 d.) Dabartinė Komisijos pasiūlyta formuluotė neapima joje nurodytų svarbiausių asmenų kategorijų.

Pakeitimas 4

1 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTAS
4 straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 539/2001)

a) asmenims, turintiems diplomatinius, tarnybinius / oficialiuosius arba specialiuosius pasus, kaip apibrėžta vienoje iš Reglamento (EB) Nr. 789/2001 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje numatytų procedūrų;

a) asmenims, turintiems diplomatinius arba tarnybinius / oficialiuosius pasus, kaip apibrėžta vienoje iš Reglamento (EB) Nr. 789/2001 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje numatytų procedūrų;

Pagrindimas

Formuluotė „specialusis pasas“ išbraukta, nes ji neaiškiai apibrėžia kategoriją.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS
I priedo 3 punktas (Reglamentas (EB) Nr. 539/2001)

3) DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PILIEČIAI, KURIE BENDRIJOS TEISĖJE NĖRA LAIKOMI JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS PILIEČIAIS:

3) DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PILIEČIAI, KURIE BENDRIJOS TEISĖJE NĖRA LAIKOMI JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS PILIEČIAIS:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens (kurie neturi teisės gyventi Jungtinėje Karalystėje)

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Subjects (kurie neturi teisės gyventi Jungtinėje Karalystėje)

British Protected Persons;

British Protected Persons;

Pagrindimas

Užtikrinus, kad toks sprendimas netaps Didžiosios Britanijos piliečių kategorijų diskriminacijos priežastimi, Komisija galėtų pritarti šiam per paskutines diskusijas Taryboje pasiūlytam sprendimui.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Persvarstant Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 siekiama pakeisti šiuos du sąrašus: trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizas, sąrašą (I priedas) ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašą (II priedas).

Reglamentas pagrįstas abišališkumo principu ir jame atsižvelgiama į nelegalią imigraciją bei viešosios politikos kriterijus. Jis taikomas tik trumpalaikėms vizoms (ne ilgesnėms nei trijų mėnesių).

1. Komisijos pasiūlymai

– Boliviją perkelti iš II priedo į I priedą (vizos reikalavimas), kadangi yra nepaliaujamos ir intensyvios migracijos iš Bolivijos spaudimo įrodymų.

– Antigvą ir Barbudą, Bahamas, Barbadosą, Mauricijų, Sent Kitsą ir Nevį bei Seišelius perkelti iš I į II priedą (bevizis režimas). Siekiant regioninės sanglaudos (pagal pirminio reglamento Nr. 539/ 2001 5 konstatuojamąją dalį) ir siekiant išvengti „vizų geriausiomis sąlygomis paieškos“ kelionių, siūlome, kitą kartą persvarstant reglamentą, į II priedą (bevizis režimas) įtraukti kitas mažas salų valstybės.

– Reglamento pasiūlyme taip pat reglamentuojami Didžiosios Britanijos piliečių kategorijų klausimai. Įterpiamas šis punktas: Didžiosios Britanijos piliečiai, kurie Bendrijos teisėje nėra laikomi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiais – British National (Overseas) asmenys – turi būti įtraukti į II priedo sąrašą (bevizis režimas). Nėra jokio pagrindo manyti, kad jie sukeltų migracijos pavojų ar pavojų viešajai tvarkai.

British Overseas Territories British Citizens (BOTC) (kurie neturi teisės gyventi Jungtinėje Karalystėje); British Overseas Citizens (BOC); British Subjects (kurie neturi teisės gyventi Jungtinėje Karalystėje) ir British Protected Persons (BPP) bus įtraukti į I priedo sąrašą (vizos reikalavimas).

Pranešėjas prašo Komisiją užtikrinti, kad šiuo Taryboje priimtu sprendimu EB teisėje nebūtų įtvirtinta tam tikrų Britanijos piliečių kategorijų diskriminacija.

– Diplomatiniams, oficialiesiems ir specialiesiems pasams taikomos nuostatos.

Siekiant išvengti neaiškumų dėl vizų režimo netaikymo asmenims, turintiems diplomatinį, tarnybinį ar specialųjį pasą, Komisija siūlo tiksliau apibrėžti šių trijų pasų kategorijas.

Pranešėjas siūlo išbraukti formuluotę „specialusis pasas“, nes ji gali sukelti neaiškumų.

– Suderinti vizų režimo netaikymo atvejai. Asmenys, turintys pabėgėlio statusą, ir (arba) asmenys be pilietybės.

Siūloma savaime taikyti bevizį režimą asmenims, turintiems pabėgėlio statusą, ir asmenims be pilietybės, kurie patenka ir nepatenka į 1954 m. Konvencijos taikymo sritį.

– Suderinti vizų režimo netaikymo atvejai. Moksleivių ekskursijose dalyvaujantys moksleiviai.

Moksleiviams, trečiosios šalies piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir dalyvaujantiems moksleivių ekskursijose, bus taikomas bevizis režimas.

– Vietinio pobūdžio judėjimas per sieną.

Vizų režimas nebus taikomas I priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiams, turintiems vietos judėjimo per sieną leidimą.

– NATO karinės pajėgos ir „Partnerystė taikos labui“ programa.

Siekiant teisinio apibrėžtumo, visi vizų režimo netaikymo atvejai, susiję su I priede išvardytų trečiųjų šalių ginkluotųjų pajėgų nariais, keliaujančiais Šiaurės Atlanto organizacijos arba „Partnerystės taikos labui“ programos reikalais, turi būti nurodyti Reglamente Nr. 539/2001.

2. Komentarai

Pasiūlymas apima gana skirtingo pobūdžio klausimus. Kai kurie iš jų gali būti laikomi skubiai spręstinais:

– Bolivijos perkėlimas į I priedą dėl padidėjusio imigracijos spaudimo arba

– naujos išimties įterpimas, kad vizų režimas nebūtų taikomas asmenų vietinio pobūdžio judėjimo per sieną atveju, arba

– klausimų, susijusių su asmenų be pilietybės padėtimi kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Baltijos valstybėse, sprendimas. Tai ypač svarbus dalykas, nes reikia priimti sprendimą dėl kelių šimtų tūkstančių žmonių, esančių Šengeno erdvei dar nepriklausančiose valstybėse. Vis dėlto pranešėjas norėtų pabrėžti, kad ateityje Komisija, spręsdama problemas, susijusias su ES valstybėmis narėmis, turėtų vengti remtis tokia teisine baze kaip 62 straipsnio 2 dalis (išorės sienų kirtimas).

Valstybės narės ir Komisija ragina kuo greičiau patvirtinti šias priemones. Ateityje Komisija turėtų vengti skirtingos svarbos ir skubos klausimus nagrinėti tame pačiame teisės akte.

3. Išvada

Pranešėjas teikia pridedamus Komisijos pasiūlymo pakeitimus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

Nuorodos

COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

2006 07 26

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
2006 09 05

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Sprendimo priėmimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)
  Paskyrimo data

Ioannis Varvitsiotis
2006 09 13

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Numatytų lėšų keitimas
  BUDG nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo dataKonsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data


Svarstymas komitete

2006 11 22

2006 11 27

 

 

 

Priėmimo data

2006 11 27

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

10

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

2006 11 29

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)