Ziņojums - A6-0431/2006Ziņojums
A6-0431/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

29.11.2006 - (COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 –2006/0022 (CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Ioannis Varvitsiotis

Procedūra : 2006/0022(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0431/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0431/2006
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

(COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 –2006/0022 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2006)0084)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļu,

–   ņemot vērā EK līguma 67. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0256/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6–0431/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu, saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

3. APSVĒRUMS

(3) Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Maurīcija, Sentkitsa-Nevisa un Seišela salas jāpārceļ uz II pielikumu. Atbrīvojums no vīzas prasības attiecībā uz šo valstu piederīgajiem jāsāk piemērot tikai pēc divpusējā līguma par atbrīvojumu no vīzas prasības noslēgšanas starp Eiropas Kopienu un attiecīgo valsti.

(3) Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Maurīcija, Sentkitsa-Nevisa un Seišela salas jāpārceļ uz II pielikumu. Atbrīvojums no vīzas prasības attiecībā uz šo valstu piederīgajiem jāsāk piemērot tikai pēc divpusējā līguma par atbrīvojumu no vīzas prasības noslēgšanas starp Eiropas Kopienu un attiecīgo valsti. Atkārtoti pārskatot Regulu (EK) Nr. 539/2001, ir jāizskata jautājums par pārējām mazo salu valstīm.

Pamatojums

Lai ievērotu reģionālo vienotību (saskaņā ar Regulas 539/2001 sākotnējās versijas 5. apsvērumu) un novērstu ceļošanu nolūkā iesniegt vīzu pieteikumus vairākās valstīs.

Grozījums Nr. 2

6. APSVĒRUMS

(6) Dalībvalstīm ir iespēja atbrīvot no vīzas prasības atzītus bēgļus un bezvalstniekus, kas dzīvo II pielikumā iekļautā trešā valstī, kā arī kādā no šīm valstīm dzīvojošus skolēnus, kas piedalās skolēnu ekskursijā. Uz šīm divām personu kategorijām jāattiecina automātisks atbrīvojums no vīzas prasības uz laiku, kamēr tās dzīvo dalībvalstī.

Dalībvalstis var atbrīvot no vīzas prasības atzītus bēgļus un visus bezvalstniekus, gan tos, uz kuriem attiecas 1954. gada Konvencija par bezvalstnieku statusu, gan tos, uz kuriem minētā konvencija neattiecas, kā arī kādā no II pielikumā uzskaitītajām valstīm dzīvojošus skolēnus, kas piedalās skolas ekskursijā. Uz šīm trijām personu kategorijām jau attiecas automātisks atbrīvojums no vīzas prasības uz laiku, kamēr tās pēc atkārtotas ieceļošanas uzturas Šengenas zonā. Ir jāievieš vispārējs atbrīvojums attiecībā uz to personu kategorijām, kuras pastāvīgi uzturas dalībvalstī, kas nav vai vēl nav pievienojusies Šengenas zonai, ciktāl tas attiecas uz šo personu atkārtotu ieceļošanu jebkuras citas tādas dalībvalsts teritorijā, kurā ir spēkā Šengenas acquis.

Pamatojums

Šā formulējuma mērķis ir panākt risinājumu attiecībā uz visiem bezvalstniekiem, tostarp tiem, uz kuriem neattiecas 1954. gada Konvencija par bezvalstnieku statusu, jo īpaši Baltijas valstīs.

Grozījums Nr. 3

1. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
1. panta 2. punkta 1.a daļas 3. ievilkums (Regula (EK) Nr. 539/2001)

– atzīti bēgļi un bezvalstnieki, kas dzīvo dalībvalstī un ir šīs dalībvalsts izdota ceļošanas dokumenta turētāji.

– atzīti bēgļi, bezvalstnieki un citas personas, kuras nav nevienas valsts piederīgie, kas dzīvo dalībvalstī un ir šīs dalībvalsts izdotas ārvalstnieka pases, nepilsoņa pases vai cita ceļošanas dokumenta turētāji;

 

– trešo valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgas uzturēšanās atļauja saskaņā ar 8. pantu Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji1.

 

1 OV L 116, 23.1.2004., 44. lpp.

Pamatojums

As long as the SIS II system is not operational, and therefore the completion of the Schengen area is postponed, those with a long term residence permit residing in the new Member States will need a visa for travelling to the Schengen area. Also long-term residents of the old Schengen member states will need a visa for travelling to the new member states during this transition period. At the moment all residents of full Schengen members are free to travel within the Schengen area. The amendment suggests that those with a long term residence permit would have the right to travel in the whole European Union without applying for visa. This is necessary to avoid an internal visa border within the Union during a short transition period.

There is a need to define the groups of persons exempt from the visa requirement more clearly in line with the Declaration on the holders of aliens’ and non-citizens' passports made in the course of the negotiations on the proposal for a Regulation establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders: “The European Parliament and the Council request the Commission to bring forward proposals, in the framework of the revision of Regulation (EC) No. 539/2001, in order to exempt holders of aliens’ and non-citizens’ passports residing in a Member State from the visa obligation” (A6-0188/2005, 15 June 2005). The current wording proposed by the Commission does not cover the essential categories of people referred to in that.

Grozījums Nr. 4

1. PANTA 2. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
4. panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 539/2001)

a) diplomātisko pasu, dienesta / oficiālo pasu turētājiem vai īpašo pasu turētājiem saskaņā ar vienu vai otru no Regulas (EK) Nr. 789/2001 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā paredzētājām procedūrām.

a) diplomātisko pasu vai dienesta/oficiālo pasu turētājiem saskaņā ar vienu vai otru no Regulas (EK) Nr. 789/2001 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā paredzētājām procedūrām.

Pamatojums

Termins „īpašo pasu turētāji” ir svītrots, jo tas norāda uz nepietiekami precīzi definētu kategoriju.

Grozījums Nr. 5

1. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS
I pielikuma 3. punkts (Regula (EK) Nr. 539/2001)

LIELBRITĀNIJAS PILSOŅI, KAS NAV LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES PIEDERĪGIE KOPIENAS TIESĪBU IZPRATNĒ:

LIELBRITĀNIJAS PILSOŅI, KAS NAV LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES PIEDERĪGIE KOPIENAS TIESĪBU IZPRATNĒ:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens, kuriem nav tiesību pastāvīgi uzturēties Apvienotajā Karalistē

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Subjects, kuriem nav tiesību pastāvīgi uzturēties Apvienotajā Karalistē

British Protected Persons

British Protected Persons

Pamatojums

Šo nesenajā Padomes apspriedē ierosināto risinājumu Komisija var pieņemt, ja tā nodrošina, ka, to piemērojot, netiek diskriminētas atsevišķas Lielbritānijas pilsoņu kategorijas.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Regulas (EK) Nr. 539/2001 pārskatīšanas mērķis ir grozīt šādus divus sarakstus: sarakstu, kurā minēti trešo valstu pilsoņi, kuriem šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām (I pielikums), un sarakstu, kurā minēti trešo valstu pilsoņi, uz kuriem šī prasība neattiecas (II pielikums).

Regulas pamatā ir savstarpīguma princips, ņemot vērā nelegālo imigrāciju un sabiedriskās kārtības kritērijus. To piemēro tikai īstermiņa vīzām (termiņš nepārsniedz trīs mēnešus).

1. Komisijas priekšlikumi ir šādi.

– Bolīvija no II pielikuma ir jāpārceļ uz I pielikumu (vīzu režīms), jo vērojams pastāvīgs un intensīvs migrācijas pieaugums.

– Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Maurīcija, Sentkitsa-Nevisa un Seišela salas no I pielikuma ir jāpārceļ uz II pielikumu (atbrīvojums no vīzas prasības). Mēs ierosinām, ka, atkārtoti pārskatot minēto regulu, II pielikumā ir jāiekļauj arī pārējās mazo salu valstis (atbrīvojums no vīzas prasības), lai ievērotu reģionālo vienotību (saskaņā ar Regulas 539/2001 sākotnējās versijas 5. apsvērumu) un novērstu ceļošanu nolūkā iesniegt vīzu pieteikumus vairākās valstīs.

– Regulas priekšlikums attiecas arī uz Lielbritānijas valstspiederīgo kategorijām. Pievieno šādu punktu: Lielbritānijas pilsoņi, kas nav Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes piederīgie Kopienas tiesību izpratnē, proti, British National (Overseas) jāiekļauj II pielikumā (atbrīvojums no vīzas prasības). Nav pamata uzskatīt, ka šī kategorija varētu radīt migrācijas draudus vai sabiedriskās kārtības traucējumus.

British Overseas Territories Citizens (BOTC), kuriem nav tiesību uzturēties (pastāvīgi dzīvot) Apvienotajā Karalistē. British Overseas Territories Citizens (BOTC) un British Subjects, kuriem nav tiesību uzturēties (pastāvīgi dzīvot) Apvienotajā Karalistē un British Protected Persons (BPP) jāiekļauj I pielikumā (vīzu režīms).

Referents uzskata, ka Komisijai jānodrošina, lai, īstenojot šo Padomē apstiprināto risinājumu, netiktu diskriminētas atsevišķas Lielbritānijas pilsoņu kategorijas EK tiesību izpratnē.

– Noteikumi par diplomātiskām, dienesta un īpašām pasēm.

Lai novērstu neskaidrības attiecībā uz atbrīvojumiem personām, kuras ir diplomātiskās, dienesta vai īpašās pases turētājas, Komisija ierosina precizēt atšķirības starp minētajām trim pasu kategorijām.

Referents ierosina svītrot terminu „īpašo pasu turētāji”, jo tas var radīt pārpratumus.

– Vienoti atbrīvojuma gadījumi: atzīti bēgļi un bezvalstnieki.

Ierosināts noteikt automātisku atbrīvojumu no vīzas prasības attiecībā uz atzītiem bēgļiem un visiem bezvalstniekiem — gan tiem, uz kuriem attiecas 1954. gada Konvencija par bezvalstnieku statusu, gan tiem, uz kuriem minētā konvencija neattiecas.

– Vienoti atbrīvojuma gadījumi: skolēni, kuri piedalās skolas ekskursijā.

Atbrīvojums no vīzas prasības attieksies uz skolēniem, kuri ir dalībvalstī dzīvojoši trešās valsts piederīgie un dodas skolas ekskursijā.

– Vietējā pierobežas satiksme.

Atbrīvojums no vīzas prasības attieksies uz I pielikuma sarakstā iekļautu trešo valstu piederīgajiem, kuri ir dalībvalsts izdotu „vietējās pierobežas satiksmes atļauju” turētāji.

NATO bruņotie spēki un programmas „Partnerattiecības mieram” dalībnieki.

Lai saglabātu juridisko noteiktību, Regulā Nr. 539/2001 jāmin visi noteikumi par atbrīvojumu no vīzas prasības attiecībā uz I pielikumā iekļautu trešo valstu piederīgiem, kuri ceļo kā NATO bruņoto spēku vai programmas „Partnerattiecības mieram” dalībnieki.

2. Piezīmes.

Priekšlikumā ietverti visai atšķirīgi jautājumi. Daži no tiem ir steidzami risināmi:

– Bolīvijas iekļaušana I pielikumā pieaugošu migrācijas draudu dēļ vai

– jauna atbrīvojuma no vīzas prasības paredzēšana attiecībā uz personām, kuras ceļo ar vietējās pierobežas satiksmes atļauju, vai

– bezvalstnieku situācijas atrisināšana atsevišķās dalībvalstīs, piemēram Baltijas valstīs. Šis jautājums ir nozīmīgs, jo tā atrisināšana skar vairākus simtus tūkstošus personu valstīs, kuras vēl nav pievienojušās Šengenas zonai. Tomēr referents uzsver, ka nākamajai Komisijai kā juridisko pamatu nevajadzētu norādīt 62. panta 2. punktu [ārējo robežu šķērsošana], lai atrisinātu jautājumus par situāciju ES dalībvalstīs.

Dalībvalstis un Komisija minētos pasākumus vēlas pieņemt pēc iespējas drīz. Turpmāk Komisijai jāizvairās no tādu jautājumu iekļaušanas vienā juridiskā instrumentā, kam ir atšķirīgs raksturs un steidzamības pakāpe.

3. Secinājumi.

Referents iesniedz izskatīšanai Komisijas priekšlikumam pievienotos grozījumus.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

Atsauces

COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

26.7.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
5.9.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

 

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

EP apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju – plenārsēdes lēmuma datumsEP apspriešanās ar Reģionu komiteju –plenārsēdes lēmuma datums


Izskatīšana komitejā

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

10

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

29.11.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)