SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

29.11.2006 - (COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis

Procedura : 2006/0022(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0431/2006
Teksty złożone :
A6-0431/2006
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

(COM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2006)0084)[1],

–   uwzględniając art. 62 ust. 2 lit. b) i) Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0256/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0431/2006),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Do załącznika II należy przenieść następujące kraje: Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts i Nevis oraz Seszele. Zwolnienie obywateli tych państw z obowiązku wizowego powinno zacza obowiązywać dopiero po zawarciu umowy dwustronnej w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego między Wspólnotą a danym państwem.

(3) Do załącznika II należy przenieść następujące kraje: Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts i Nevis oraz Seszele. Zwolnienie obywateli tych państw z obowiązku wizowego powinno zacząć obowiązywać dopiero po zawarciu umowy dwustronnej w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego między Wspólnotą a danym państwem. Przy kolejnej rewizji rozporządzenia WE 539/2001 powinno się również rozpatrzyć przypadki innych małych państw wyspiarskich.

Uzasadnienie

Aby zachować spójność regionalną (zgodnie z punktem uzasadnienia 5 w oryginalnym tekście rozporządzenia 539/2001) oraz uniknąć podróży w celu handlu wizami.

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Państwa członkowskie mają możliwość zniesienia obowiązku wizowego wobec osób ze statusem uchodźcy i bezpaństwowców, którzy na stałe zamieszkują w państwie trzecim wymienionym w załączniku II, jak również wobec uczniów podróżujących w ramach wycieczki szkolnej, którzy na stałe zamieszkują w jednym z tych państw. Należy wprowadzić wobec nich całkowite zniesienie obowiązku wizowego, jeśli zamieszkują oni na stałe w którymś z państw członkowskich.

(6) Państwa członkowskie mają możliwość zniesienia obowiązku wizowego wobec osób ze statusem uchodźcy i wszystkich bezpaństwowców, zarówno osób, które obejmuje konwencja z 1954 r. dotycząca statusu bezpaństwowców, jak i osób nieobjętych jej zakresem, jak również wobec uczniów podróżujących w ramach wycieczki szkolnej, którzy na stałe zamieszkują w państwie trzecim wymienionym w załączniku II. W odniesieniu do tych trzech kategorii osób zamieszkałych na stałe w obrębie obszaru Schengen, w przypadku ponownego wjazdu na ten obszar obowiązuje już całkowite zniesienie obowiązku wizowego. Wobec osób należących do tych kategorii i zamieszkujących na stałe w państwie członkowskim, które nie przystąpiło lub jeszcze nie przystąpiło do obszaru Schengen, należy wprowadzić ogólne zwolnienie z obowiązku wizowego w przypadkach ponownego wjazdu na terytorium każdego innego państwa członkowskiego, które obowiązuje dorobek z Schengen.

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie ma na celu znalezienie rozwiązania dla bezpaństwowców, włącznie z tymi, których nie obejmuje konwencja z 1954 r., w szczególności w krajach nadbałtyckich.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1) LITERA b)
Artykuł 1 ustęp 2 akapit 1 a tiret trzecie (Rozporządzenie (WE) nr 539/2001)

– osoby ze statusem uchodźcy i bezpaństwowcy, którzy zamieszkują na stałe w danym państwie członkowskim i są posiadaczami dokumentu podróży wydanego przez to państwo członkowskie.

- osoby ze statusem uchodźcy i osoby ze statusem bezpaństwowca oraz inne osoby niebędące obywatelami żadnego kraju, które zamieszkują na stałe w danym państwie członkowskim i są posiadaczami paszportu dla cudzoziemców, paszportu dla osób niebędących obywatelami lub innego dokumentu podróży wydanego przez to państwo członkowskie.

 

- obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi1.

 

1 Dz.U. L 116 z 23.01.04, str. 44.

Uzasadnienie

As long as the SIS II system is not operational, and therefore the completion of the Schengen area is postponed, those with a long term residence permit residing in the new Member States will need a visa for travelling to the Schengen area. Also long-term residents of the old Schengen member states will need a visa for travelling to the new member states during this transition period. At the moment all residents of full Schengen members are free to travel within the Schengen area. The amendment suggests that those with a long term residence permit would have the right to travel in the whole European Union without applying for visa. This is necessary to avoid an internal visa border within the Union during a short transition period. A visa requirement for those bearing a long term residence permit would also be difficult to follow up.

There is a need to define the groups of persons exempt from the visa requirement more clearly in line with the Declaration on the holders of aliens’ and non-citizens' passports made in the course of the negotiations on the proposal for a Regulation establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders: “The European Parliament and the Council request the Commission to bring forward proposals, in the framework of the revision of Regulation (EC) No. 539/2001, in order to exempt holders of aliens’ and non-citizens’ passports residing in a Member State from the visa obligation” (A6-0188/2005, 15 June 2005). The current wording proposed by the Commission does not cover the essential categories of people referred to in that.

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 LITERA (A)
Artykuł 4 ustęp 1 litera a) (rozporządzenie (WE) nr 539/2001)

a) posiadaczy paszportów dyplomatycznych, paszportów służbowych/urzędowych lub paszportów specjalnych, zgodnie z jedną z procedur przewidzianych w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 789/2001.

a) posiadaczy paszportów dyplomatycznych, paszportów służbowych/urzędowych (skreślenie), zgodnie z jedną z procedur przewidzianych w art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 789/2001.

Uzasadnienie

Sformułowanie „paszporty specjalne” usunięto, ponieważ nie wyraża ono wyraźnie zdefiniowanej kategorii.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 USTĘP 3 LITERA (C)

Załącznik I ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 539/2001)

3) OBYWATELE BRYTYJSCY, KTÓRZY NIE SĄ OBYWATELAMI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ W ROZUMIENIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO:

 

3) OBYWATELE BRYTYJSCY, KTÓRZY NIE SĄ OBYWATELAMI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ W ROZUMIENIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO:

 

obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens)

obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens) bez prawa stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.

brytyjscy obywatele zamorscy (ang. British Overseas Citizens)

brytyjscy obywatele zamorscy (ang. British Overseas Citizens)

poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects)

poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects) bez prawa stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.

obywatele byłych protektoratów brytyjskich (ang. British Protected Persons)

obywatele byłych protektoratów brytyjskich (ang. British Protected Persons)

Uzasadnienie

Rozwiązanie zaproponowane w trakcie ostatnich dyskusji w Radzie może zostać przyjęte przez Komisję, jeżeli zagwarantuje się, że nie będzie ono prowadziło do dyskryminacji różnych kategorii obywateli brytyjskich.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Rewizja rozporządzenia WE nr 539/2001 ma na celu wprowadzenie zmian do dwóch następujących list: listy obywateli państw trzecich, którzy muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich (załącznik I), oraz tych, którzy są zwolnieni z tego wymogu (załącznik II).

Rozporządzenie opiera się na zasadzie wzajemności i bierze pod uwagę kryteria dotyczące nielegalnej imigracji i porządku publicznego. Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do wiz krótkoterminowych (na okres nieprzekraczający trzech miesięcy).

1. Komisja wysunęła następujące propozycje:

- przeniesienie Boliwii z załącznika II do załącznika I (obowiązek wizowy), ponieważ istnieją dowody na stałą i znaczną presję migracyjną z tego kraju;

- przeniesienie Antigui i Barbudy, Wysp Bahama, Barbadosu, Mauritiusa, Saint Kitts i Nevis oraz Seszeli z załącznika I do załącznika II (zwolnienie z obowiązku wizowego); sugerujemy, aby przy okazji następnego przeglądu rozporządzenia do załącznika II (zwolnienie z obowiązku wizowego) włączono również inne małe państwa wyspiarskie, aby zachować spójność regionalną (zgodnie z punktem uzasadnienia 5 w oryginalnym tekście rozporządzenia 539/2001) oraz uniknąć podróży w celu handlu wizami;

- we wniosku Komisji rozpatrzono również kategorie obywateli brytyjskich; dodano następujące punkty: obywatele brytyjscy niebędący obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w rozumieniu prawa wspólnotowego: kategorię obywateli brytyjskich z terytoriów zamorskich należy przenieść do załącznika II (zwolnienie z obowiązku wizowego); nie ma żadnych powodów, aby przypuszczać, że mogą oni stanowić ryzyko imigracyjne lub ryzyko z punktu widzenia porządku publicznego;

Obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens [BOTC]) bez prawa stałego pobytu (stałego zamieszkania) w Zjednoczonym Królestwie; brytyjscy obywatele zamorscy (ang. British Overseas Citizens [BOC]). Poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects) bez prawa stałego pobytu (stałego zamieszkania) w Zjednoczonym Królestwie oraz obywatele byłych protektoratów brytyjskich (ang. British Protected Persons [BPP]) zostaną przeniesieni do załącznika I (obowiązek wizowy).

Sprawozdawca zwraca się do komisji o zagwarantowanie, że powyższe ustalone w Radzie rozwiązania nie doprowadzą do dyskryminacji przez prawo wspólnotowe pewnych kategorii obywateli brytyjskich.

- przepisy regulujące wykorzystanie paszportów dyplomatycznych, służbowych i paszportów specjalnych;

Aby uniknąć niejasności w zakresie stosowania zwolnień z obowiązku wizowego w stosunku do osób posiadających paszporty dyplomatyczne, służbowe lub paszporty specjalne, Komisja proponuje wprowadzenie bardziej precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy tymi trzema kategoriami paszportów.

Sprawozdawca proponuje usunąć sformułowanie „paszporty specjalne”, ponieważ może ono spowodować pewne niejasności.

- Zharmonizowanie przepisów dotyczących zwolnień z obowiązku wizowego: osoby ze statusem uchodźcy i bezpaństwowcy

Zaproponowano automatyczne zwolnienie bezpaństwowców i osób ze statusem uchodźcy z obowiązku wizowego, zarówno osób, które obejmuje konwencja z 1954 r. dotycząca statusu bezpaństwowców, jak i tych, których ona nie obejmuje.

- Zharmonizowanie przepisów dotyczących zwolnień z obowiązku wizowego: uczniowie biorący udział w wycieczkach szkolnych

Z obowiązku wizowego zwalnia się uczniów będących obywatelami państwa trzeciego, którzy zamieszkują na stałe w danym państwie członkowskim i podróżujących w ramach wycieczki szkolnej.

- Lokalny ruch przygraniczny

Z obowiązku wizowego zwalnia się obywateli państw trzecich wymienionych w załączniku I, którzy posiadają wydane przez państwo członkowskie „pozwolenie dla lokalnego ruchu przygranicznego”.

- Członkowie sił zbrojnych wykonujących misje w ramach NATO lub Partnerstwa dla pokoju

Ze względu na potrzebę pewności prawnej, w rozporządzeniu 539/2001 muszą się znajdować odniesienia do wszelkich ustaleń regulujących zwolnienie z obowiązku wizowego obywateli państw trzecich wymienionych w załączniku I, którzy są członkami sił zbrojnych wykonujących misje w ramach NATO lub Partnerstwa dla pokoju.

2. Uwagi:

Wniosek Komisji zawiera kwestie bardzo różnej natury. Niektóre z nich można uznać za pilne, na przykład:

- przeniesienie Boliwii do załącznika I ze względu na zwiększoną presję migracyjną, lub

- dodanie nowych zwolnień z obowiązku wizowego w stosunku do osób podróżujących w lokalnym ruchu przygranicznym, lub

- rozstrzygnięcie sytuacji bezpaństwowców w niektórych państwach członkowskich, jak państwa nadbałtyckie; ta istotna kwestia wymaga rozwiązania sytuacji kilkuset tysięcy osób przebywających w krajach, które nie należą jeszcze do obszaru Schengen; sprawozdawca chciałby podkreślić, że przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sytuacji w państwach członkowskich Unii Komisja powinna w przyszłości unikać odniesień do podstawy prawnej w postaci art. 62 ust. 2 (przekraczanie granic zewnętrznych);

Państwa członkowskie i Komisja dążą do szybkiego przyjęcia powyższych środków; w przyszłości Komisja powinna unikać używania tego samego instrumentu prawnego do rozwiązywania kwestii różnej natury i niejednakowo pilnych.

3. Wnioski:

Sprawozdawca przekazuje poprawki załączone do wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Odsyłacze

COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Data konsultacji z PE

26.7.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
5.9.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Data przyjęcia

27.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

10

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

29.11.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)