SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

29.11.2006 - (KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Ioannis Varvitsiotis

Postup : 2006/0022(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0431/2006
Predkladané texty :
A6-0431/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

(KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2006)0084)[1],

–   so zreteľom na článok 62 ods. 2 písm. b) bod i) Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0256/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0431/2006),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 3

(3) Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely musia byť presunuté do prílohy II. Oslobodenie štátnych príslušníkov týchto štátov od vízovej povinnosti sa nezačne uplatňovať pred uzavretím dvojstrannej dohody o oslobodení od vízovej povinnosti medzi Európskym spoločenstvom a týmito štátmi.

(3) Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely musia byť presunuté do prílohy II. Oslobodenie štátnych príslušníkov týchto štátov od vízovej povinnosti sa nezačne uplatňovať pred uzavretím dvojstrannej dohody o oslobodení od vízovej povinnosti medzi Európskym spoločenstvom a týmito štátmi. Pri budúcej revízii nariadenia (ES) č. 539/2001 by sa mal preskúmať prípad ďalších malých ostrovných štátov.

Odôvodnenie

Z dôvodov regionálnej súdržnosti (podľa odôvodnenia 5 v pôvodnom nariadení 539/2001) a s cieľom zabrániť podávaniu žiadostí o vízum vo viacerých štátoch súčasne (visa-shopping).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 6

(6) Členské štáty môžu oslobodiť od vízovej povinnosti osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v treťom štáte uvedenom v prílohe II, ako aj žiakov, ktorí sa zúčastňujú školskej exkurzie a ktorí majú trvalé bydlisko v niektorom z týchto štátov. Malo by sa zaviesť úplné oslobodenie od vízovej povinnosti týchto dvoch kategórií osôb, ak majú trvalé bydlisko v členskom štáte.

(6) Členské štáty môžu oslobodiť od vízovej povinnosti osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, všetky osoby bez štátnej príslušnosti, a to tie, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Dohovoru z roku 1954 týkajúceho sa štatútu osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj osoby mimo rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ako aj žiakov, ktorí sa zúčastňujú školskej exkurzie a ktorí majú trvalé bydlisko v tretej krajine uvedenej v prílohe II. Už existuje úplné oslobodenie od vízovej povinnosti týchto troch kategórií osôb s trvalým bydliskom v schengenskom priestore pri ich opätovnom vstupe do tohto priestoru. Mala by sa zaviesť všeobecná výnimka pre osoby týchto kategórií s trvalým bydliskom v členskom štáte, ktorý nevstúpil alebo ešte nevstúpil do schengenského priestoru, pokiaľ ide o ich opätovný vstup na územie ktoréhokoľvek iného členského štátu, ktorý sa riadi Schengenským acquis.

Odôvodnenie

Cieľom tohto znenia je nájsť riešenie pre všetky osoby bez štátnej príslušnosti vrátane tých, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti Dohovoru z roku 1954, najmä v pobaltských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSMENO B)
Článok 1 odsek 2 pododsek 1 a zarážka 3 (nariadenie (ES) č. 539/2001)

– osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v niektorom z členských štátov a ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom.

— osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, osoby bez štátnej príslušnosti a iné osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť žiadnej krajiny, ktoré majú trvalé bydlisko v niektorom z členských štátov a ktoré sú držiteľmi cudzineckého pasu, pasu osoby bez štátneho občianstva alebo iného cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom;

 

— štátni príslušníci tretích krajín s povolením na dlhodobý pobyt v súlade s článkom 8 smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom1.

 

1 Ú. v. EÚ L 116, 23.1.2004, s. 44.

Odôvodnenie

As long as the SIS II system is not operational, and therefore the completion of the Schengen area is postponed, those with a long term residence permit residing in the new Member States will need a visa for travelling to the Schengen area. Also long-term residents of the old Schengen member states will need a visa for travelling to the new member states during this transition period. At the moment all residents of full Schengen members are free to travel within the Schengen area. The amendment suggests that those with a long term residence permit would have the right to travel in the whole European Union without applying for visa. This is necessary to avoid an internal visa border within the Union during a short transition period.

There is a need to define the groups of persons exempt from the visa requirement more clearly in line with the Declaration on the holders of aliens’ and non-citizens' passports made in the course of the negotiations on the proposal for a Regulation establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders: “The European Parliament and the Council request the Commission to bring forward proposals, in the framework of the revision of Regulation (EC) No. 539/2001, in order to exempt holders of aliens’ and non-citizens’ passports residing in a Member State from the visa obligation” (A6-0188/2005, 15 June 2005). The current wording proposed by the Commission does not cover the essential categories of people referred to in that.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO A)
Článok 4 odsek 1 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 539/2001)

a) držitelia diplomatických, služobných/úradných alebo špeciálnych pasov v súlade s jedným alebo druhým postupom stanoveným v článku 1 ods. 1 a v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 789/2001.;

a) držitelia diplomatických alebo služobných/úradných pasov v súlade s jedným alebo druhým postupom stanoveným v článku 1 ods. 1 a v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 789/2001;

Odôvodnenie

Termín „špeciálny pas“ sa vypúšťa, pretože toto slovo by mohlo viesť k vzniku kategórie, ktorá nie je dostatočne definovaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO C)
Príloha I bod 3 (nariadenie (ES) č. 539/2001)

3) BRITSKÍ OBČANIA, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA V ZMYSLE PRÁVA SPOLOČENSTVA:

3) BRITSKÍ OBČANIA, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA V ZMYSLE PRÁVA SPOLOČENSTVA:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens (občania britských zámorských území), ktorí nemajú právo pobytu v Spojenom kráľovstve

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens (britskí zámorskí občania)

British Subjects

British Subjects (britské subjekty), ktoré nemajú právo pobytu v Spojenom kráľovstve

British Protected Persons;

British Protected Persons (chránené britské osoby);

Odôvodnenie

Toto riešenie navrhované v najnovších diskusiách v Rade môže byť prijaté Komisiou, ak zabezpečí, že nebude viesť k diskriminácii medzi jednotlivými kategóriami britských občanov.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zámerom revízie nariadenia (ES) č. 539/2001 je zmeniť a doplniť tieto dva zoznamy: zoznam štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí musia byť držiteľmi víz pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov (príloha I), a zoznam tých osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka (príloha II).

Nariadenie vychádza zo zásady reciprocity a zohľadňuje kritériá nelegálneho prisťahovalectva a verejnej politiky. Uplatňuje sa výlučne na víza na krátkodobý pobyt (nie dlhšie ako tri mesiace).

1. Návrhy Komisie sú tieto:

— Presunutie Bolívie z prílohy II do prílohy I (vízová povinnosť), keďže existujú dôkazy o pretrvávajúcom a intenzívnom migračnom tlaku.

— Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely sa presunú z prílohy I do prílohy II (oslobodenie od vízovej povinnosti). Navrhujeme, aby sa v budúcej revízii tohto nariadenia aj ďalšie malé ostrovné štáty zahrnuli do prílohy II (oslobodenie od vízovej povinnosti) z dôvodov regionálnej súdržnosti (podľa odôvodnenia 5 pôvodného nariadenia 539/2001) a s cieľom zabrániť podávaniu žiadostí o vízum vo viacerých štátoch súčasne (tzv. visa-shopping).

— Návrh nariadenia sa tiež zaoberá kategóriami britských štátnych príslušníkov. Dopĺňa sa o tento bod: britskí občania, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v zmysle práva Spoločenstva: „British National (Overseas) persons“ [britskí (zámorskí) štátni príslušníci] budú uvedení v prílohe II (oslobodenie od vízovej povinnosti). Neexistujú žiadne dôkazy, na základe ktorých by bolo možné tvrdiť, že budú predstavovať migračné riziko alebo riziko z hľadiska verejnej politiky.

Občania britských zámorských území („British Overseas Territories Citizens“, BOTC), ktorí nemajú právo na pobyt (bydlisko) v Spojenom kráľovstve, britskí zámorskí občania („British Overseas Citizens“, BOC), britské subjekty („British Subjects“), ktoré nemajú právo na pobyt (bydlisko) v Spojenom kráľovstve, a britské chránené osoby („British Protected Persons“, BPP) budú uvedené v prílohe I (vízová povinnosť).

Spravodajca by chcel požiadať Komisiu, aby zabezpečila, aby toto riešenie dosiahnuté v Rade neviedlo k zavedeniu diskriminácie medzi kategóriami britských občanov do práva ES.

— Ustanovenia o diplomatických, služobných a špeciálnych pasoch

V úsilí vyhnúť sa nejasnostiam v súvislosti s výnimkami pre osoby, ktoré sú držiteľmi buď diplomatického, služobného alebo špeciálneho pasu, Komisia navrhuje, aby sa stanovil presnejší rozdiel medzi týmito troma kategóriami pasov.

Spravodajca navrhuje vypustiť pojem „špeciálny pas“, keďže môže viesť k určitým nejasnostiam.

— Harmonizované prípady výnimiek: osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca/osoby bez štátnej príslušnosti

Automatické oslobodenie od vízovej povinnosti sa navrhuje v prípade osôb, ktorým je priznané postavenie utečenca a všetkých osôb bez štátnej príslušnosti, a to tých, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Dohovoru z roku 1954, ako aj tých, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.

— Harmonizované prípady výnimiek: žiaci, ktorí sa zúčastňujú školských exkurzií

Žiaci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí majú trvalé bydlisko v členskom štáte a cestujú na školský výlet, budú oslobodení od vízovej povinnosti.

— Miestna pohraničná doprava

Štátni príslušníci tretích krajín uvedení v prílohe I, ktorí sú držiteľmi povolenia pre malý pohraničný styk vystaveného členským štátom, budú oslobodení od vízovej povinnosti.

— Akcie ozbrojených síl NATO a v rámci programu Partnerstvo za mier

Z dôvodov právnej istoty sa musia v nariadení 539/2001 uviesť všetky opatrenia, ktorými sa riadi oslobodenie od vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v prílohe I, ktorí sú však členmi ozbrojených síl a cestujú v rámci akcií NATO alebo programu Partnerstvo za mier.

2. Poznámky:

Návrh obsahuje otázky značne odlišnej povahy. Niektoré z nich možno pokladať za naliehavé:

— presunutie Bolívie do prílohy I z dôvodu nárastu migračného tlaku,

— doplnenie novej výnimky z vízovej povinnosti pre osoby, ktoré cestujú v kontexte malého pohraničného styku alebo

— vyriešenie situácie osôb bez štátnej príslušnosti v niektorých členských štátoch, ako napr. v pobaltských štátoch. Je to dôležitá otázka, pretože sa musí nájsť riešenie pre niekoľko stotisíc dotknutých osôb v krajinách, ktoré ešte nie sú v schengenskom priestore. Spravodajca by predsa len rád zdôraznil, že Komisia by sa v budúcnosti mala vyhnúť odkazom na právny základ ako článok 62 ods. 2 (prekračovanie vonkajších hraníc), aby sa vyriešili problémy súvisiace so situáciou v členských štátoch Únie.

Členské štáty a Komisia naliehajú na rýchle prijatie týchto opatrení. V budúcnosti by sa Komisia mala vyhnúť riešeniu otázok rozdielnej povahy a naliehavosti v rámci toho istého právneho nástroja.

3. Záver:

Spravodajca predkladá priložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

Referenčné čísla

KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Dátum konzultácie s EP

26.7.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

LIBE
5.9.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – dátum rozhodnutia na rokovaníKonzultácia s Výborom regiónov – dátum rozhodnutia na rokovaní


Prerokovanie vo výbore

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Dátum prijatia

27.11.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

10

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

29.11.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)