Betänkande - A6-0431/2006Betänkande
A6-0431/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

29.11.2006 - (KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Ioannis Varvitsiotis

Förfarande : 2006/0022(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0431/2006
Ingivna texter :
A6-0431/2006
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

(KOM(2006)0084 – C6‑0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2006)0084)[1],

–   med beaktande av artikel 62.2 b i i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0256/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0431/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag;

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3

(3) Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts och Nevis samt Seychellerna bör flyttas till bilaga II.

(3) Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts och Nevis samt Seychellerna bör flyttas till bilaga II.

Viseringsbefrielsen för medborgarna i dessa länder bör börja gälla först efter det att ett bilateralt avtal om viseringsbefrielse mellan Europeiska gemenskapen och länderna i fråga har ingåtts.

Viseringsbefrielsen för medborgarna i dessa länder bör börja gälla först efter det att ett bilateralt avtal om viseringsbefrielse mellan Europeiska gemenskapen och länderna i fråga har ingåtts. I samband med nästa översyn av förordning (EG) nr 539/2001 bör situationen för andra små östater granskas.

Motivering

Ändringsförslag av skäl som rör regional sammanhållning (i enlighet med skäl 5 i den ursprungliga förordningen (EG) nr 539/2001) och för att undvika resor för s.k. visa‑shopping.

Ändringsförslag 2

SKÄL 6

(6) Följande kategorier av personer kan beviljas undantag från viseringsskyldigheten av medlemsstaterna: konventionsflyktingar och statslösa personer som är bosatta i ett tredje land som anges i bilaga II samt skolelever som är bosatta i ett av dessa länder, när sådana elever deltar i en skolresa. En automatisk viseringsbefrielse bör införas för dessa två kategorier av personer när de bor i en medlemsstat.

(6) Följande kategorier av personer kan beviljas undantag från viseringsskyldigheten av medlemsstaterna: konventionsflyktingar, samtliga statslösa personer, både de som omfattas av 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning och de som inte omfattas av denna, samt skolelever som är bosatta i ett av tredjeländerna i bilaga II, när sådana elever deltar i en skolresa. En automatisk viseringsbefrielse finns redan för dessa tre kategorier av personer när de bor i Schengenområdet och reser tillbaka till detta område. Det bör införas ett allmänt undantag för personer i dessa kategorier som bor i en medlemsstat som inte eller ännu inte anslutit sig till Schengenområdet, när det gäller deras återinresa till en annans medlemsstats territorium när denna stat är bunden av Schengenregelverket.

Motivering

Avsikten med denna ordalydelse är att hitta en lösning för samtliga statslösa, inbegripet dem som inte omfattas av 1954 års konvention, särskilt i de baltiska länderna.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED B

Artikel 1, punkt 2, strecksats 3 och strecksats 3a (ny) (förordning (EG) nr 539/2001)

– statslösa och konventionsflyktingar som är bosatta i en medlemsstat och är innehavare av ett resedokument som har utfärdats av denna medlemsstat

– statslösa, konventionsflyktingar och övriga personer utan medborgarskap i något land, som är bosatta i en medlemsstat och är innehavare av ett resedokument som har utfärdats av denna medlemsstat,

 

– tredjelandsmedborgare som har varaktigt uppehållstillstånd i enlighet med artikel 8 i rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.1

 

___________________

1 EUT L 116, 23.1.2004, s. 44.

Motivering

Så länge SIS II-systemet inte tagits i drift och man därför senarelägger fullbordandet av Schengenområdet behöver personer med varaktigt uppehållstillstånd som bor i de nya medlemsstaterna ett visum för att resa in i Schengenområdet. Även varaktigt bosatta i de gamla Schengenmedlemsstaterna behöver visum för inresa till de nya medlemsstaterna under denna övergångsperiod. För närvarande kan alla som bor i fullvärdiga Schengenmedlemsstater resa fritt inom Schengenområdet. Genom ändringsförslaget föreslås att personer med varaktigt uppehållstillstånd skulle få rätt att resa i hela Europeiska unionen utan att behöva ansöka om visum. Detta är nödvändigt för att undvika en inre viseringsgräns inom unionen under en kort övergångsperiod.

Man måste tydligare definiera de persongrupper som undantas från viseringskraven, i överensstämmelse med den förklaring om innehavare av utlänningspass och icke‑medborgarpass som gjordes under förhandlingarna om förslaget till förordning om en gemenskapskodex om gränspassage för personer: ”Europaparlamentet och rådet anmodar kommissionen att lägga fram förslag inom ramen för översynen av förordning (EG) nr 539/2001 för att undanta innehavare av främlingspass och pass för icke-medborgare som är bosatta i medlemsstaterna från viseringsskyldigheten” (A6-0188/2005, 15 juni 2005). Den nuvarande, av kommissionen föreslagna ordalydelsen omfattar inte de centrala personkategorier som det hänvisades till i förklaringen.

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, PUNKT 2, LED A

Artikel 4, punkt 1, led a (Förordning (EG) nr 539/2001)

”a) innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass eller särskilda pass i enlighet med något av de förfaranden som avses i artikel 1.1 och artikel 2.1 i förordning (EG) nr 789/2001."

”a) innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass i enlighet med något av de förfaranden som avses i artikel 1.1 och artikel 2.1 i förordning (EG) nr 789/2001."

Motivering

Termen särskilda pass föreslås utgå eftersom den kan ge upphov till en dåligt definierad kategori.

Ändringsförslag 5

ARTIKEL 1, PUNKT 3, LED C

Bilaga I, punkt 3 (Förordning (EG) nr 539/2001)

"3) BRITTISKA MEDBORGARE SOM INTE ÄR MEDBORGARE I FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND I DEN MENING SOM AVSES I GEMENSKAPSRÄTTEN:

"3) BRITTISKA MEDBORGARE SOM INTE ÄR MEDBORGARE I FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND I DEN MENING SOM AVSES I GEMENSKAPSRÄTTEN:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Territories Citizens utan rätt till hemvist i Förenade kungariket

British Overseas Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Subjects utan rätt till hemvist i Förenade kungariket

British Protected Persons”

British Protected Persons”

Motivering

Denna lösning föreslogs vid den senaste diskussionen i rådet och kan komma att accepteras av kommissionen om man ser till att den inte medför diskriminering mellan olika kategorier av brittiska medborgare.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Syftet med översynen av förordning (EG) nr 539/2001 är att ändra följande förteckningar: förteckningen över tredjeländer vilkas medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna (bilaga I) och förteckningen över de tredjeländer vilkas medborgare är undantagna från detta krav (bilaga II).

Förordningen grundas på principen om ömsesidighet och tar hänsyn till kriterier som rör olaglig invandring och allmän ordning. Den är tillämplig endast på korttidsviseringar (med tre månader som längsta giltighetstid).

I.         Kommissionen föreslår följande:

 Bolivia bör överföras från bilaga II till bilaga I (viseringskrav) eftersom det finns belägg för ett ihållande och intensivt migrationstryck.

 Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts och Nevis samt Seychellerna bör flyttas från bilaga I till bilaga II (undantag från viseringskrav). Vi föreslår att man i samband med en framtida översyn av denna förordning även tar med andra små östater i bilaga II (undantag från viseringskrav) av skäl som rör den regionala sammanhållningen (i enlighet med skäl 5 i den ursprungliga förordningen (EG) nr 539/2001) och för att undvika resor för så kallad visa-shopping.

 I förslaget till förordning behandlas även olika kategorier av brittiska medborgare. Följande punkt läggs till: Brittiska medborgare som inte är medborgare i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i den mening som avses i gemenskapsrätten: British National (Overseas) persons skall förtecknas i bilaga II (undantag från viseringskrav). Det finns inga belägg för att dessa kommer att utgöra en migrationsrisk eller en risk för den allmänna ordningen.

British Overseas Territories Citizens (BOTC) som inte har rätt till hemvist (bosättning) i Förenade kungariket, British Overseas Citizens (BOC) och British Subjects utan rätt till hemvist (bosättning) i Förenade kungariket samt British Protected Persons (BPP) kommer att förtecknas i bilaga I (viseringskrav).

Föredraganden uppmanar kommissionen att se till att denna lösning, som uppnåtts i rådet, inte medför att det skapas diskriminering i gemenskapsrätten mellan olika kategorier av brittiska medborgare.

 Bestämmelser om diplomatpass, officiella pass och särskilda pass

I ett försök att undvika tvetydigheter om undantag för personer om har ett diplomatpass, officiellt pass eller särskilt pass föreslår kommissionen att det skall göras en tydligare distinktion mellan dessa tre passkategorier.

Föredraganden föreslår att uttrycket ”särskilt pass” bör utgå eftersom det kan ge upphov till viss förvirring.

 Harmonisering av undantagsfall: konventionsflyktingar/statslösa

Det föreslås ett automatiskt undantag från viseringskraven för konventionsflyktingar och alla statslösa, både dem som omfattas av 1954 års konvention och dem som inte gör det.

 Harmonisering av undantagsfall: elever på skolresa

Skolelever som är tredjelandsmedborgare, är bosatta i en medlemsstat och deltar i en skolresa kommer att undantas från viseringskraven.

 Lokal gränstrafik

Medborgare i tredjeländer enligt bilaga I som innehar ”tillstånd för lokal gränstrafik” utfärdat av en medlemsstat kommer att undantas från viseringskraven.

 Väpnade Natostyrkor och uppdrag inom Partnerskap för fred

Av rättssäkerhetsskäl måste det i förordning (EG) nr 539/2001 göras hänvisningar till alla arrangemang som reglerar undantag från viseringskraven för medborgare i tredjeländer enligt bilaga I som emellertid är medlemmar av de väpnade styrkor som befinner sig på uppdrag för Nato eller Partnerskap för fred.

2.        Kommentar

Förslaget innehåller frågor av ganska olikartade slag. Några av dem kan betraktas som brådskande:

 Att överföra Bolivia till bilaga I på grund av ökat migrationstryck, eller

 att lägga till ett nytt undantag från viseringskraven för personer som reser inom ramen för lokal gränstrafik, eller

 att lösa situationen för statslösa i några medlemsstater, exempelvis de baltiska länderna. Denna fråga är viktig eftersom en lösning måste hittas för flera hundratusen berörda personer i länder som ännu inte tillhör Schengenområdet. Icke desto mindre vill föredraganden understryka att den framtida kommissionen bör undvika att hänvisa till en rättslig grund som artikel 62.2 i EG-fördraget (passage av de yttre gränserna) för att lösa problem som rör situationen i unionens medlemsstater.

Medlemsstaterna och kommissionen trycker på för att dessa åtgärder skall antas snabbt. I framtiden bör kommissionen undvika att hantera frågor av olikartade slag och med olika angelägenhetsgrad i samma rättsinstrument.

3.        Slutsats

Föredraganden lägger fram ovanstående ändringsförslag till kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

Referensnummer

KOM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

26.7.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

LIBE
5.9.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Ioannis Varvitsiotis
13.9.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

22.11.2006

27.11.2006

 

 

 

Antagande

27.11.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

10

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Giorgos Dimitrakopoulos, Roland Gewalt, Sophia in 't Veld

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

29.11.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...