Postup : 2006/0194(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0432/2006

Předložené texty :

A6-0432/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0562

ZPRÁVA     *
PDF 207kWORD 164k
29. 11. 2006
PE 380.843v02-00 A6-0432/2006

o návrhu nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

(KOM(2006)0564 – C6‑0423/0000 – 2006/0194(CNS))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Jim Higgins

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

(KOM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0564)(1),

–   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0423/2006),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na články 51 a 35jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanovisko Rozpočtového výboru (A6‑0432/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   naléhavě žádá Radu, aby se při posuzování navrhované změny právního základu návrhu Komise vyhnula zpoždění při přidělování prostředků Mezinárodnímu fondu pro Irsko;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Právní východisko 1

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 159 této smlouvy,

(Tento pozměňovací návrh se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Panují vážné pochyby ohledně právního základu: mezinárodní fond pro Irsko je zaměřen na „prosazování hospodářského a sociálního pokroku“. Nařízení by proto mělo být založeno na článku 159 (soudržnost). To je důležité, neboť článek 159 stanoví postup spolurozhodování.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úř.věst.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kontext

Evropské společenství začalo přispívat do Mezinárodního fondu pro Irsko (MFI) od roku 1989, tři roky po jeho zřízení dohodou uzavřenou mezi vládami Spojeného království a Irska. Podpora ze strany EU bude k závěru roku 2006 představovat zhruba 57 % z ročních příspěvků, Evropská unie tedy bude největším dárcem do tohoto fondu. Fond si klade za cíl přispívat k naplňování článku 10 písm. (a) anglo-irské dohody ze dne 15. listopadu 1985, který stanoví, že „obě vlády budou spolupracovat při prosazování hospodářského a sociálního rozvoje v těch oblastech obou částí Irska, které byly nejvíce postiženy následky nestálých poměrů během posledních let, a zváží možnost zajištění mezinárodní podpory tomuto úkolu.“

V práci MFI jsou dva vůdčí cíle: prosazování hospodářského a sociálního pokroku a podpora kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku.

Jakožto nástroj pro dosažení míru a usmíření na nejnižší úrovni prostřednictvím podpory hospodářského a sociálního rozvoje doplňuje MFI činnosti prováděné v rámci programů EU pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních regionech Irska („PEACE I“ 1995–1999, „PEACE II“ 2000–2006 a „PEACE III“ 2007–2013).

Správní radu fondu jmenují společně vlády Spojeného království a Irska a skládá se z předsedy a šesti členů, kteří dozírají na řízení a provoz MFI. Správní radě je nápomocen poradní výbor sestavený z úředníků jmenovaných oběma vládami. Správu fondu zajišťuje sekretariát pod vedením společných generálních ředitelů sídlících v Belfastu a Dublinu. V případě potřeby slouží na severu a jihu jako správní agentury fondu vládní ministerstva a veřejné orgány. Správní rada zastupuje komunity v obou částech Irska a zasedá v průměru čtyřikrát ročně. Komise spolu s dalšími dárcovskými zeměmi (Spojené státy, Kanada, Nový Zéland a Austrálie) má ve správní radě postavení pozorovatele a je zastoupena při všech zasedáních správní rady. Činnosti MFI se v současnosti realizují prostřednictvím různých programů a plánů, jež lze začlenit pod tři záhlaví: obnova zanedbaných oblastí, budování komunitních kapacit a hospodářský rozvoj. MFI se v dnešní době výrazněji soustřeďuje na projekty orientované na lidi (přibližně 30 % jeho zdrojů), jako jsou kupříkladu intervence v souvislosti se vzděláváním.

V roce 2005 proběhla kontrola fondu podnícená vědomím, že stávající úroveň mezinárodní podpory nelze udržovat donekonečna. Byly přezkoumány struktury a priority fondu s cílem předefinovat jeho poslání s ohledem na nové skutečnosti. Výsledkem prověrky bylo přijetí strategického rámce nazvaného „sdílení tohoto prostoru“, který znamená vstup do konečného období činnosti fondu do roku 2010. Tak byla zahájena závěrečná fáze činností fondu (2006–2010). Mezi cíle MFI během těchto posledních pěti let patří:

●         budování a realizace vize sdílené budoucnosti pro Severní Irsko a obě části irského ostrova;

●         prosazování porozumění mezi různými komunitami v Irsku;

●         usnadňování integrace mezi komunitami;

●         budování spojeneckých svazků mezi agenturami, zajišťování dlouhodobé práce MFI za horizont roku 2010 a sdílení poznatků a zkušeností s budovateli míru v dalších regionech.

Tyto programy podporované MFI se v budoucnu seskupí kolem čtyř témat: budování základů, budování mostů, integrace komunit a zůstavení dědictví.

Návrh Komise

Balíček návrhů předložených ke schválení obsahuje:

●         návrh nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010);

●         sdělení Komise o zprávě o Mezinárodním fondu pro Irsko podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 177/2005.

Ve svém návrhu Komise konstatuje, že smyslem této konečné fáze je, aby se fond zabýval především oblastmi s největšími potřebami a snažil se zajistit dosažení dlouhodobé udržitelnosti své práce. Komise navrhuje, aby EU nadále přispívala do MFI částkou 15 milionů EUR ročně, a to po další období čtyř let. Takto navržené nové období skončí rokem 2010, a bude tedy ukončeno ve stejné době jako samotná existence fondu.

Komise kromě toho naléhavě vyzývá k tomu, aby nové nařízení Rady zohlednilo rovněž pozorování uvedená ve zprávě Komise, zejména ta, jež se soustředí na posílení souvztažnosti cílů a koordinaci s intervencemi ze strukturálních fondů, zejména s novým programem PEACE a ustanoveními o ukončení existence fondu.

Vyhodnocení MFI

Vyhodnocení provedená v souladu s článkem 5 nyní platného nařízení Rady(1), jímž se řídí příspěvek EU do MFI, potvrzuje potřebu další podpory činností fondu, přičemž je třeba současně posilovat souvztažnost cílů a koordinaci s intervencemi strukturálních fondů, zejména s programem PEACE.

Předsednictví přijalo na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. prosince 2005 následující závěr ve vztahu k MFI:

Evropská rada vzala na vědomí významnou práci vykonanou Mezinárodním fondem pro Irsko při podpoře míru a usmíření. Požádala Komisi, aby přijala nezbytné kroky s ohledem na pokračující podporu fondu ze strany EU, protože vstupuje do klíčové konečné fáze své práce do roku 2010.

Za připomínku též stojí, že finanční výhled zabezpečil pokračování programu PEACE v Severním Irsku a pohraničních regionech Irska:

Jako výraz uznání zvláštního úsilí o mírový proces v Severním Irsku bude vyčleněna celková částka 200 milionů EUR na program PEACE na období 2007–2013. Tento program bude uskutečňován při plném respektování adicionality intervencí ze strukturálních fondů.

Návrh Komise je v plném souladu s touto výzvou a je třeba ho uvítat; zároveň však, tak jako již v případě předchozího návrhu Komise předloženého Radě(2), je politováníhodné, že je Evropskému Parlamentu postupován až v tomto pozdním stadiu. Zpravodaj kromě toho vyjadřuje znepokojení nad tím, že ve společnosti v severní i jižní části Irska přetrvává pocit, že fond je organizací podporovanou především Spojenými státy, ačkoli hlavním dárcem je EU. Jak již Parlament doporučil ve své zprávě z 10. prosince 2004(3), musí Komise ve spolupráci se správní radou fondu ve vztahu k provádění nařízení plně využívat článek 4 ke stanovení přiměřených postupů pro propagaci a informování, aby byla zajištěna publicita příspěvků Společenství na projekty financované fondem. Zpravodaj je přesvědčen, že při řešení této záležitosti lze a musí být učiněno více, a zdůrazňuje, že je povinností Komise zabezpečit, aby se příspěvkům poskytovaným evropskými daňovými poplatníky dostalo řádného uznání.

Závěr

Pokračování činnosti fondu přichází v době, kdy britská a irská vláda stanovily pro politické strany v Severním Irsku definitivní pokyny pro schvalování návrhů na zřízení decentralizovaných orgánů. Panuje zvýšená míra optimismu, že současná jednání povedou ke vzniku výkonné moci sdílející pravomoci.

Politická a sociální situace v uvedeném regionu ovšem zůstává nadále křehká, přičemž přetrvávající míra násilí a rozpolcení jsou pobídkou k zachování trvalé úrovně úsilí ze strany EU o prosazování míru a usmíření. Vzhledem k tomu, že MFI ukončí v roce 2010 svou činnost, jakékoli budoucí nařízení týkající se příspěvku EU bude muset zabezpečit nastolení odpovídajících opatření pro ukončení existence MFI, a to z hlediska zásad řádného a účinného finančního řízení.

Jelikož si je zpravodaj vědom potřeby pokračovat v poskytování finančního příspěvku Společenství pro MFI, vyzývá k urychlenému schválení tohoto návrhu beze změn, aby tak toto nařízení mohlo nabýt účinnosti od 1. ledna 2007.

(1)

Nařízení Rady (ES) č 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko, Úř. věst. L 030, 3. 2. 2005.

(2)

Návrh nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2005–2006) KOM(2004)0632.

(3)

A6-0071/2004 ze dne 10. 12. 2004.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Pan Gerardo Galeote

předseda

Výbor pro regionální rozvoj

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)
(KOM(2006)0564 konečné znění – 2006/0194(CNS))

Vážený pane předsedo,

v dopise ze dne 8. listopadu 2006 Rozpočtový výbor v souladu s čl. 35 odst. 3 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti, jemuž mám tu čest předsedat, o poskytnutí stanoviska k nejvhodnějšímu právnímu základu výše uvedeného návrhu.

Při první výměně názorů, která se uskutečnila v Rozpočtovém výboru, byla vznesena otázka, zda by navrhovaný právní základ – článek 308 – neměl být raději zahrazen článkem 159 Smlouvy o ES.

Z ustálené judikatury Soudního dvora je jasné, že volba právního základu nezáleží na rozhodnutí zákonodárců Společenství, ale musí být určena objektivními faktory podléhajícími soudnímu přezkoumání(1), jako je cíl a obsah daného opatření(2). Rozhodujícím faktorem by měl být hlavní cíl opatření(3).

Kromě toho Soudní dvůr prohlásil, že článek 308 Smlouvy o ES je vhodným právním základem pouze tehdy, jestliže Společenství neposkytuje nezbytné pravomoci žádný jiný článek Smlouvy(4). Před volbou tohoto ustanovení za právní základ musí tedy zákonodárce Společenství prokázat, že ve Smlouvě není žádné jiné ustanovení, jež by pro navrhované opatření propůjčovalo nezbytné pravomoci.

Jak je jasně uvedeno v bodě odůvodnění 1, je mezinárodní fond pro Irsko (IFI) určen „na podporu hospodářského a sociálního pokroku a na podporu kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku“.

V souladu s tímto přístupem je cíl navrhovaného nařízení stanoven v bodě odůvodnění 10 („Pomoc poskytnutá fondem by měla být považována za účinnou, pouze pokud přinese trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení a nebude použita jako náhrada jiných veřejných nebo soukromých výdajů“) a ve třetím odstavci článku 2 („Příspěvek se použije tak, aby přinesl trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení v dotčených oblastech. Nesmí být použit jako náhrada jiných veřejných a soukromých výdajů“).

Celkový obsah návrhu v podstatě spočívá v přidělování příspěvků Evropského společenství do mezinárodního fondu pro Irsko s cílem podporovat hospodářský a sociální pokrok dotyčných oblastí Severního Irska.

Z výše uvedených úvah vyplývá, že aspekty návrhu týkající se udržitelného hospodářského a sociálního zlepšení převažují a tvoří hlavní, ne-li jediné objektivní faktory určující právní základ. Tyto faktory ukazují jako na jediný možný právní základ jednoznačně na článek 159 Smlouvy o ES.

Kromě toho je třeba mít na mysli, že program PEACE Evropského společenství, který se snaží dosáhnout stejného cíle jako IFI, byl zřízen v rámci činností financovaných ze strukturálních fondů (viz čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech: „Pro podporu mírového procesu v Severním Irsku se na období let 2000 až 2004 v rámci cíle 1 zřizuje program PEACE ve prospěch Severního Irska a příhraničních oblastí Irska“(5)).

To je nesporným důkazem, že nástroje financované ze strukturálních fondů mohou mít za cíl podporu míru uvnitř Společenství a usmíření, a že tedy jakékoli jiné finanční příspěvky Společenství sledující stejný cíl – jako je příspěvek do IFI – mohou spadat do působnosti hospodářské politiky a politiky soudržnosti. V důsledku toho se jako nejvhodnější právní základ daného návrhu jeví třetí odstavec článku 159 Smlouvy o ES: toto ustanovení skutečně jasně odkazuje na „specifické činnosti mimo fondy, [které] se ukáží jako nezbytné, aniž jsou dotčena opatření, o nichž bylo rozhodnuto v rámci jiných politik Společenství“. Kromě toho se podle čl. 159 odst. 3 na příslušný rozhodovací proces uplatňuje postup spolurozhodování, a tím se uděluje Evropskému parlamentu významnější role.

Na druhou stranu se tento závěr, tedy použití čl. 159 odst. 3, nabízí už v samotném znění daného návrhu: druhý odstavec článku 2 odkazuje na činnost EU, která „doplňuje činnosti financované v rámci strukturálních fondů a zejména v rámci programu PEACE“, kde tato doplňkovost jasně evokuje stejný cíl obou iniciativ. Jinými slovy, vzhledem k tomu, že mají stejné cíle, měly by mít program PEACE a příspěvky do IFI stejný právní základ.

Kromě toho bod odůvodnění 9 („Je nezbytné zajistit náležitou koordinaci činností fondu s činnostmi financovanými v rámci strukturálních fondů Společenství podle článku 159 Smlouvy, a zejména v rámci programu PEACE.“) ukazuje, že nehledě na volbu článku 308 za právní východisko návrhu, měla Komise patrně na mysli článek 159.

Vzhledem k platnosti článku 159 Smlouvy o ES jako nejspecifičtějšího a nejvhodnějšího právního základu, není článek 308 nadále relevantní. Jak je vidět, článek 308 se použije, pouze když je to nutné „v rámci společného trhu“, o což zjevně nejde, alespoň nikoli přímo, při snaze o podporu míru uvnitř Společenství a usmíření. Kromě toho toto ustanovení předpokládá pouze konzultaci s Evropským parlamentem spolu s jednomyslným rozhodnutím Rady.

Na své schůze konané dne 20. listopadu 2006, poté vyslechl právní službu Evropského parlamentu a zástupce Evropské komise, Výbor pro právní záležitosti tuto otázku přezkoumal a jednomyslně rozhodl, že za jediný zákonný právní základ výše uvedeného návrhu by se měl pokládat třetí odstavec článku 159 Smlouvy o ES(6).

S pozdravem

Giuseppe Gargani

(1)

Věc 45/86, Komise v. Rada, Recueil 1987, s. 1439 bod. 5.

(2)

Věc C-200/89, Komise v. Rada, Recueil 1991, s. I-287, bod 10 a Věc C-42/97 Evropský parlament v. Rada, Recueil 1999, s. I-869, bod 36.

(3)

Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, Recueil 2001, s. I-7079 bod 27.

(4)

Věc C-45/86, Komise v. Rada, Recueil 1987, s. 1493 bod 13.

(5)

Úř. věst. L 161, 26. 6. 1999, s. 1 Jako uznání zvláštního úsilí o mírový proces byla programu PEACE přidělena dodatečná podpora ze strukturálních fondů na období 2007–2013 v souladu s odstavcem 22 přílohy II nařízení Rady (ES) č. 1038/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

(6)

Při závěrečném hlasování byli přítomni: Giuseppe Gargani (předseda), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Gabriele Stauner, Jaroslav Zvěřina.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (22. 11. 2006)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

(KOM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))

Navrhovatel: Janusz Lewandowski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hlavní témata návrhu Komise

Mezinárodní fond pro Irsko (MFI) byl zřízen v roce 1986 s cílem přispět k plnění čl. 10 (a) anglo-irské dohody ze dne 15. listopadu 1985. Mezi cíle MFI patří „prosazování hospodářského a sociálního pokroku a podpora kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku“.

Evropská unie začala přispívat do MFI v roce 1989. Financování ze strany ES v současné době představuje 48 % ročních příspěvků do fondu. Na období let 2005 až 2006 bylo z rozpočtu Společenství vyčleněno 15 milionů EUR na každý z těchto dvou roků (tj. 2005 a 2006), a to v souladu s nařízením Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko. Platnost tohoto nařízení vyprší dne 31. prosince 2006.

MFI je doplňkem opatření v rámci programů EU pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (PEACE I 1995–1999, PEACE II 2000–2006 a PEACE III 2007–2013). V roce 2005 byl proveden přezkum struktur a priorit MFI a bylo rozhodnuto, že činnost fondu bude v roce 2010 ukončena.

Pro toto závěrečné období činnosti fondu nyní Komise přijala návrh nařízení, v němž se navrhuje, aby EU nadále přispívala do mezinárodního fondu pro Irsko 15 miliony EUR ročně, a to po další období čtyř let, a aby činnost fondu skončila v roce 2010.

V PR na rok 2007 převedla Rada do rezervy pro MFI 15 milionů EUR.

Pozměňovací návrhy navržené navrhovatelem:

* Cílem pozměňovacího návrhu 2 je změnit právní základ: návrh je založen na článku 308 Smlouvy o ES (což je článek obecné povahy, který se užívá, pokud neexistuje jiný právní základ – konzultace). Panují však vážné obavy: mezi cíle MFI patří „prosazování hospodářského a sociálního pokroku“. Článek 159 (soudržnost) by tudíž mohl být vhodnějším právním základem. To je důležité, neboť článek 159 stanoví postup spolurozhodování.

* Pozměňovací návrhy 3–5 zajistí, že rozpočtový orgán bude neustále informován o skutečných výsledcích a provádění činností, jež jsou financovány v rámci tohoto nařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Odst. 1a (nový)

1a. domnívá se, že celkový objem finančních prostředků uvedený v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1b nového víceletého finančního rámce (VFR) a upozorňuje na to, že o celkové roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu podle ustanovení bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2

Právní východisko 1

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 159 této smlouvy,

Odůvodnění

Panují vážné pochyby ohledně právního základu: mezinárodní fond pro Irsko je zaměřen na „prosazování hospodářského a sociálního pokroku“. Nařízení by proto mělo být založeno na článku 159 (soudržnost). To je důležité, neboť článek 159 stanoví postup spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 3

Článek 5a (nový)

 

Článek 5a

 

Do 31. března každého roku předloží Komise rozpočtovému orgánu zprávu s vyhodnocením výsledků činností fondu, přičemž přihlédne k vývoji mírového procesu v Severním Irsku. Tato zpráva musí mimo jiné obsahovat:

 

a) přehled činností fondu;

b) seznam projektů, na které byla poskytnuta pomoc;

c) vyhodnocení povahy a dopadu činností fondu, zvláště ve vztahu k jeho cílům a kritériím stanoveným v článcích 2 a 8;

d) vyhodnocení akce fondu na zajištění spolupráce a koordinace s intervencemi strukturálních fondů, zejména s ohledem na povinnosti vyplývající z článků 3 a 4;

e) přílohu uvádějící výsledky ověřování a kontrol prováděných Komisí v rámci závazku podle článku 7.

Odůvodnění

Toto je část stávajícího nařízení o mezinárodním fondu pro Irsko. Komise ji však nezahrnula do nového návrhu. Vzhledem k tomu, že povinnosti Komise, pokud jde o podávání zpráv, jsou pro rozpočtový orgán nesmírně důležité, je tento článek nutno obnovit.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 6 odst. 1 úvodní věta

Nejpozději do 30. června 2008 předloží fond Komisi svou strategii pro ukončení činností fondu, včetně:

Nejpozději do 30. června 2008 předloží fond Komisi a rozpočtovému orgánu svou strategii pro ukončení činností fondu, včetně:

Odůvodnění

Rozpočtový orgán musí být neustále informován o poskytování pomoci a strategii pro ukončení činnosti fondu.

Pozměňovací návrh 5

Článek 9

Šest měsíců před předpokládaným datem ukončení uvedeným ve strategii pro ukončení činnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo šest měsíců po uskutečnění poslední platby Komise v závislosti na tom, co nastane dříve, by měla být Komisi předložena závěrečná zpráva, která by měla obsahovat všechny nezbytné informace, které by umožnily Komisi vyhodnotit provádění pomoci a dosažení stanovených cílů.

Šest měsíců před předpokládaným datem ukončení uvedeným ve strategii pro ukončení činnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo šest měsíců po uskutečnění poslední platby Komise v závislosti na tom, co nastane dříve, se Komisi a rozpočtovému orgánu předloží závěrečná zpráva obsahující všechny nezbytné informace, které by umožnily Komisi vyhodnotit provádění pomoci a dosažení stanovených cílů.

Odůvodnění

Rozpočtový orgán musí být neustále informován o poskytování pomoci a strategii pro ukončení činnosti fondu.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

 

Referenční údaje

KOM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS)

Příslušný výbor

REGI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG
0.0.0000

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Janusz Lewandowski
25.10.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

22.11.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Simon Busuttil, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Antonis Samaras, László Surján, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski.

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o finančních příspěvcích Společenství do mezinárodního fondu pro Irsko (2007-2010)

Referenční údaje

KOM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS)

Datum předložení EP

15.11.2006

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

REGI
29.11.2006

Výbory požádané o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

BUDG
29.11.2006

JURI
29.11.2006


 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí


 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání


 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Jim Higgins
6.11.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právní základu
  Datum, kdy výboru JURI zaujal stanovisko

BUDG

8.11.2006

/

JURI
20.11.2006

Změna finanční dotace
  Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

BUDG
22.11.2006

/

 

Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem - datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace s Výborem regionů - datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

16.11.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

23.11.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Graham Booth, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Salvatore Tatarella, Vladimír Železný

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Jan Březina, László Surján, Marta Vincenzi

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Hannu Takkula, Kyösti Virrankoski

Datum předložení

29.11.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí