Procedūra : 2006/0194(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0432/2006

Pateikti tekstai :

A6-0432/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0562

PRANEŠIMAS     *
PDF 198kWORD 160k
29.11.2006
PE 380.843v02-00 A6-0432/2006

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)

(COM(2006)0564 – C6‑0432/0000 – 2006/0194(CNS))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Jim Higgins

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO
 BIUDŽETO KOMITETONUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)

(COM(2006)0564 – C6‑0423/0000 – 2006/0194(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0564)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0423/0000),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6‑0432/2006),

1.  pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją savo pasiūlymą pakeisti, vadovaujantis EB 250 straipsnio 2 dalies nuostatomis;

3. ragina Tarybą, nagrinėjant Bendrijos finansinio įnašo į Tarptautinį Airijos fondą teisinio pagrindo pakeitimus, vengti bet kokio vilkinimo skiriant lėšas fondui;

4. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

Nurodomoji dalis 1

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

 

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 159 straipsnį,

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus bus būtina atlikti pakeitimus ir kitur).

Pagrindimas

Esama rimtų abejonių dėl teisinio pagrindo: TIF siekia„skatinti ekonominę ir socialinę pažangą“. Todėl reglamentas turi remtis 159 straipsniu (sanglauda). Tai yra tinkama, nes būtent 159 straipsnis nurodo bendro sprendimo procedūrą.

(1)

Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Europos Bendrija Tarptautinį Airijos fondą (TAF) pradėjo remti nuo 1989 m. – praėjus trejiems metams nuo jo įsteigimo vadovaujantis Jungtinės Karalystės ir Airijos Vyriausybių susitarimu. 2006 m. pabaigoje parama sudarys apie 57 % metinio įnašo, o Sąjunga taps didžiausia Fondo donore. Fondo tikslas – įgyvendinti 1985 m. lapkričio 15 d. Anglijos ir Airijos susitarimo 10 straipsnio a punktą, kuriame numatyta, kad „dvi vyriausybės bendradarbiauja siekdamos skatinti abiejų labiausiai per paskutinius metus nuo nestabilumo nukentėjusių Airijos dalių ekonominę ir socialinę plėtrą ir apsvarsto galimybę šiam darbui gauti tarptautinę paramą“.

TAF savo veikla siekia dviejų pagrindinių tikslų: skatinti ekonominę ir socialinę pažangą bei remti nacionalistų ir unionistų bendravimą, dialogą ir susitaikymą visoje Airijoje.

Kaip priemonė siekti taikos ir santarvės tarp paprastų žmonių, teikiant paramą ekonominei ir socialinei plėtrai, TAF prisideda prie veiklos, vykdomos pagal ES Taikos ir susitaikymo Šiaurės Airijoje bei Airijos pasienio regione programas („PEACE I“ 1995–1999 m., „PEACE II“ 2000–2006 m., „PEACE III“ 2007–2013 m.).

Fondo valdybą kartu skiria Jungtinės Karalystės ir Airijos vyriausybės, ją sudaro pirmininkas ir šeši nariai, kurie nustato TAF veiklos kryptis ir ją prižiūri. Valdybai talkina Patariamasis komitetas, kurį sudaro abiejų Vyriausybių skiriami pareigūnai. Fondo administravimo funkcijas atlieka sekretoriatas, kuriam kartu vadovauja generaliniai direktoriai, dirbantys Belfaste ir Dubline. Tam tikrais atvejais, Vyriausybės žinybos ir valstybinės institucijos atlieka Fondo administravimo funkcijas Šiaurės ir Pietų regionuose. Valdyba atstovauja abiejų Airijos dalių bendruomenėms, jos posėdžiai šaukiami vidutiniškai keturis kartus per metus. Komisija, taip pat ir kitos šalys donorės (Jungtinės Valstijos, Kanada, Naujoji Zelandija ir Australija) Valdybos posėdžiuose turi stebėtojo teises. Šiuo metu TAF veikla vykdoma įgyvendinant įvairias programas ir schemas, kurias galima suskirstyti į tris grupes: nuskurdusių rajonų atnaujinimas, bendruomenės gebėjimų ugdymas ir ekonominis vystymasis. Šuo metu TAF daugiau dėmesio skiria į žmones orientuotiems projektams (apie 30 % savo išteklių), pavyzdžiui investicijoms į švietimą.

2005 m. buvo atlikta Fondo veiklos peržiūra, kurią paskatino supratimas, kad dabartinio tarptautinės paramos lygio nepavyks išlaikyti amžinai. Buvo nuodugniai išnagrinėta jo struktūra, prioritetai, siekiant apibrėžti jo misiją naujomis sąlygomis. Baigus šią peržiūrą, buvo priimta strategija „Pasidalykime šia erdve“, kuri bus įgyvendinama iki 2010 m. ir kuria bus užbaigta Fondo veikla. Taigi, buvo pradėtas įgyvendinti paskutinis Fondo veiklos etapas (2006–2010 m.) TAF uždaviniai paskutiniuosius penkerius veiklos metus:

●         Šiaurės Airijos bei abiejų salos dalių bendros ateities vizijos sukūrimas ir įgyvendinimas;

●         skirtingų Airijos bendruomenių savitarpio supratimo skatinimas;

●         bendruomenių integracijos palengvinimas;

●         ryšių su kitomis agentūromis užmezgimas, siekiant užtikrinti ilgalaikę TAF veiklą po 2010 m., ir keitimasis patirtimi su taikos kūrėjais kituose regionuose.

TAF remiamos programos ateityje bus skirstomos pagal keturias temas: pagrindo sukūrimas, „tiltų“ tiesimas, bendruomenių integracija ir palikimo kūrimas.

Komisijos pasiūlymas

Pateikiami šie pasiūlymai:

●         Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) pasiūlymas;

●         Komisijos komunikatas. Tarptautinio Airijos fondo ataskaita pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2005 5 straipsnį.

Savo pasiūlyme Komisija pažymi, kad paskutinis etapas yra skirtas tiems regionams, kuriems labiausiai reikia pagalbos, jo metu bus siekiama užtikrinti atlikto darbo rezultatų ilgalaikiškumą. Komisija siūlo, kad 15 mln. EUR dydžio kasmetė ES parama TAF būtų toliau teikiama ateinančius ketverius metus. Todėl pasiūlytas naujasis laikotarpis baigsis 2010 m. – tais pačiais metais, kaip ir Fondo veikla.

Komisija taip ragina, kad naujajame Tarybos reglamente būtų atsižvelgiama į Komisijos ataskaitos pastabas, visų pirma į pastabas, susijusias su struktūrinių fondų intervencinių priemonių tikslų ir koordinavimo sąveikos stiprinimu, ypač su naująja PEACE programa ir nuostatomis dėl Fondo veiklos užbaigimo.

TAF vertinimas

Pagal galiojančio Tarybos reglamento(1), reglamentuojančio ES paramą TAF, 5 straipsnį atliktas vertinimas patvirtino, jog tolesnė parama yra reikalinga, taip pat būtina toliau stiprinti tikslų sąsajas ir koordinavimą su struktūrinių fondų intervencijos priemonėmis, ypač su PEACE programa.

Europos Vadovų Taryba susitikimo, vykusio 2005 m. gruodžio 15–16 d., metu priėjo tokių su TAF susijusių pirmininkaujančios šalies išvadų

Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į svarbų Tarptautinio Airijos Fondo darbą siekiant taikos ir susitaikymo. Taryba ragino Komisiją imtis būtinų veiksmų toliau teikiant ES paramą Fondui galutiniame lemiamame jo veiklos etape iki 2010 m.

Be to, finansinėje perspektyvoje buvo užtikrintas tolesnis PEACE programos vykdymas Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio grafystėse:

Pripažįstant ypatingas pastangas remti Šiaurės Airijos taikos procesą, PEACE programai 2007–2013 m. laikotarpiu bus skirta 200 mln. EUR. Ši programa bus įgyvendinama laikantis papildomumo principo struktūrinių fondų paramos atžvilgiu.

Komisijos pasiūlymas visiškai atitinka šį raginimą ir yra sveikintinas, tačiau tenka apgailestauti, kad šis pasiūlymas, kaip ir ankstesnis Komisijos pasiūlymas(2), buvo pateiktas Europos Parlamentui taip vėlai. Be to, pranešėjas kelia klausimą dėl to, kad ir Šiaurės, ir Pietų bendruomenės vis dar mano, kad Fondas yra daugiausia JAV finansuojama organizacija, nepaisant to, kad pagrindinė jo donorė yra ES. Kaip Parlamentas rekomendavo savo 2004 m. gruodžio 10 d. pranešime(3), įgyvendindama Reglamentą Komisija kartu su Fondo valdyba privalo visapusiškai remtis 4 straipsniu ir nustatyti tinkamas viešumo ir informavimo procedūras, kad Bendrijos parama Fondo finansuojamiems projektams būtų vieša. Pranešėjas mano, kad galima ir būtina labiau stengtis spręsti šį klausimą, ir pažymi, kad Komisijos pareiga yra užtikrinti, kad apie Europos mokesčių mokėtojų paramą būtų pakankamai žinoma.

Išvados

Fondo veikla tęsiama tokiu laikotarpiu, kai Britanijos ir Airijos vyriausybės yra nustačiusios galutines gaires politinėms Šiaurės Airijos partijoms susitarti dėl pasiūlymo dėl bendrų institucijų įsteigimo. Didėja vilčių, kad dabartinės derybos padės sukurti vykdomąją valdžią, turinčią bendrus įgaliojimus.

Nepaisant to, politinė ir socialinė regiono padėtis vis dar yra nestabili, besitęsianti smurto veikla ir susiskaidymas verčia ES toliau siekti skatinti taiką ir santarvę. Atsižvelgiant į tai, kad TAF veikla baigsis 2010 m., į bet kokį ateityje priimamą Reglamentą dėl EB paramos turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl TAF veiklos užbaigimo vadovaujantis tinkamo ir veiksmingo finansinio valdymo principais.

Visiškai suprasdamas, jog Bendrijos finansinę paramą TAF būtina tęsti, pranešėjas ragina skubiai patvirtinti šį pasiūlymą be pakeitimų tam, kad šis Reglamentas galėtų įsigalioti nuo 2007 m. sausio 1 d.

(1)

2005 m. sausio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2005 dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui, Oficialusis leidinys L 030, 2005 m. vasario 3 d.

(2)

Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2005–2010 m.) pasiūlymas COM(2004)0632.

(3)

A6-0071/2004, 2004 12 10


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO

Gerardo Galeote

Regioninės plėtros komiteto

Pirmininkas

BRIUSELIS

Tema:              Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010) teisinio pagrindo
(COM(2006)0564 galutinis – 2006/0194(CNS))

Gerb. Pirmininke,

Biudžeto komitetas 2006 m. lapkričio 8 d. pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį laišku kreipėsi į Teisės reikalų komitetą, kuriam turiu garbės pirmininkauti, prašydamas pateikti nuomonę dėl atitinkamo pirmiau minėto pasiūlymo teisinio pagrindo.

Pirmojo keitimosi nuomonėmis Biudžeto komitete metu buvo svarstomas klausimas, ar nederėtų pakeisti siūlomo teisinio pagrindo – 308 straipsnio –Sutarties 159 straipsniu.

Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika aišku, kad teisinio pagrindo negalima parinkti subjektyviai ir jis „turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos galima patikrinti teismine tvarka“(1), pavyzdžiui, nagrinėjamo teisės akto tikslu ir turiniu(2). Be to, lemiamas vaidmuo turėtų tekti pagrindiniam teisės akto tikslui(3).

Be to, Teisingumo Teismas patvirtino, kad EB sutarties 308 straipsniu kaip teisiniu pagrindu galima remtis tik tada, kai pagal kitas sutarčių nuostatas Bendrijai nesuteikiama reikiamų įgaliojimų(4). Taigi, prieš pasirinkdamas šį straipsnį kaip teisinį pagrindą, Bendrijos įstatymų leidėjas privalo įsitikinti, kad nėra kitų Sutarties nuostatų, pagal kurias suteikiami būtini įgaliojimai siūlomai priemonei parengti.

1 konstatuojamoje dalyje aiškiai nurodomi TAF tikslai – „skatinti ekonominę ir socialinę pažangą bei remti nacionalistų ir unionistų bendravimą, dialogą ir susitaikymą visoje Airijoje“.

Remiantis šiuo metodu, siūlomo reglamento tikslas nustatomas 10 konstatuojamoje dalyje: „Fondo pagalba turėtų būti laikoma veiksminga tik tuomet, jei ji skatina tvarią ekonomikos ir socialinę pažangą ir nėra naudojama kaip kitų valstybės arba privačių išlaidų pakaitalas“ ir 2 straipsnio 3 dalyje „Parama naudojama taip, kad skatintų tvarią ekonomikos ir socialinę pažangą atitinkamose srityse. Ji neturėtų būti naudojama kaip kitų valstybės arba privačių išlaidų pakaitalas“.

Pasiūlymo esmė – Europos Bendrijos paramos teikimas Tarptautiniam Airijos fondui siekiant skatinti atitinkamų Šiaurės Airijos dalių ekonominę ir socialinę plėtrą.

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus svarstymus, pasiūlymo aspektai, susiję su tvariąja ekonomikos ir socialine pažanga – tai pagrindinis, jei ne vienintelis, objektyvus veiksnys, lemiantis teisinę bazę. Iš minėtųjų veiksnių aiškiai matyti, kad EB Sutarties 159 straipsnis – tai vienintelis galimas teisinis pagrindas.

Toliau reikėtų priminti, kad Europos Bendrijos programa PEACE, kurios tikslas toks pat, kaip ir TAF, buvo parengta Struktūrinių fondų veiklos pagrindu (žr. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų, 7 straipsnio 4 dalį: „1 tiksle numatyta PEACE programa, skirta Šiaurės Airijos taikos procesui remti, yra sukurta 2000-2004 m. Šiaurės Airijai ir jos pasienio teritorijoms(5).“

Tai neginčijamas įrodymas, kad iš Struktūrinių fondų finansuojamos priemonės gali padėti siekti taikos ir susitaikinimo Bendrijos viduje ir todėl kitokia Bendrijos finansinė parama, kurią teikiant siekiama tų pačių tikslų, pvz., parama TAF, gali būti priskiriama ekonominės ir socialinės sanglaudos politikai. Taigi EB Sutarties 159 straipsnis – tai tinkamiausias teisinis pagrindas minėtam pasiūlymui parengti, ir iš tikrųjų ši nuostata aiškiai apima „konkrečius veiksmus, nesusijusius su fondais ir nepakenkiančius priemonėms, kurių yra imtasi kitų Bendrijos politikos sričių sistemoje“. Be to, 159 straipsnio 3 pastraipoje nurodyta, kad taikytina bendro sprendimo procedūra, pagal kurią sustiprėjo Europos Parlamento vaidmuo sprendimo priėmimo procese.

Kita vertus, tokią išvadą, t. y. kad reikėtų taikyti 159 straipsnio 3 dalį, galima prieiti vien dėl pačios minėto pasiūlymo formuluotės: 2 straipsnio 2 dalyje, kur kalbama apie TAF misiją „papildyti Struktūrinių fondų finansuojamą veiklą ir ypač vykdomos PEACE programos veiklą“, papildomumas reiškia, kad šiomis priemonėmis siekiama to paties tikslo. Kitaip tariant, kadangi PEACE programos ir TAF tikslai vienodi, jie turėtų būti paremti tuo pačiu teisiniu pagrindu.

Be to, 9 konstatuojamoji dalis – „Būtina užtikrinti tinkamą Fondo veiklos ir Sutarties 159 straipsnyje numatytų Bendrijos struktūrinių fondų finansuojamos veiklos, ypač PEACE programos, derinimą“ – parodo, kad, nepaisant to, kad 308 straipsnis buvo parinktas kaip teisinis pagrindas, Komisija tikriausiai turėjo mintyje 159 straipsnį.

Kadangi EB Sutarties 159 straipsnis – tai konkrečiausias ir tinkamiausias teisinis pagrindas, 308 straipsnis šiuo atveju nebegalioja. Kaip minėta anksčiau, 308 straipsnis taikomas tik tuomet, kai tai būtina „veikiant vidinei rinkai“, ir akivaizdžiai netaikoma šiuo atveju – bent jau netiesiogiai, kai siekiama taikos ir susitaikinimo Bendrijos viduje. Be to, pagal šią nuostatą būtina tik konsultuotis su Europos Parlamentu, o Taryboje sprendimai priimami vienbalsiai.

Teisės reikalų komitetas svarstė šį klausimą posėdyje, vykusiame 2006 m. lapkričio 20 d., ir po to, kai savo nuomonę išsakė Europos Parlamento Teisės tarnyba ir Europos Komisijos atstovas, vienbalsiai nusprendė, kad EB Sutarties 159 straipsnis – tai vienintelis įmanomas pirmiau minėto pasiūlymo teisinis pagrindas(6).

Pagarbiai

Giuseppe Gargani

(1)

Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m. Rink., p. 1439, 5 punktas.

(2)

Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-287, 10 punktas, ir byla C-42/97, Europos Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m. Rink., p. I-869, 36 punktas.

(3)

Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27 punktas.

(4)

Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m. Rink., p. 1493, 13 punktas.

(5)

OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Pripažįstant ypatingas pastangas, dedamas dėl taikos proceso, PEACE programai 2007–2013 m. laikotarpiu bus skiriama papildoma struktūrinių fondų parama pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999, II priedo 22 straipsnį. (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

(6)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: Giuseppe Gargani (pirmininkas), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Gabriele Stauner, Jaroslav Zvěřina.


BIUDŽETO KOMITETONUOMONĖ (22.11.2006)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)

(COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))

Nuomonės referentas: Janusz Lewandowski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo pagrindiniai aspektai

Tarptautinis Airijos fondas (TAF) buvo įsteigtas 1986 m. siekiant įgyvendinti 1985 m. lapkričio 15 d. Anglijos ir Airijos susitarimo 10 straipsnio a punktą. TAF tikslai yra „skatinti ekonominę ir socialinę pažangą bei remti nacionalistų ir unionistų bendravimą, dialogą ir susitaikymą visoje Airijoje“.

Europos Sąjunga pradėjo remti TAF 1989 m. Šiuo metu EB parama sudaro maždaug 48 proc. metinės paramos fondui. Vadovaujantis 2005 m. sausio 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 177/2005 dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui, 2005–2006 m. iš Bendrijos biudžeto kasmet buvo skirta 15 mln. EUR. Šio reglamento galiojimas baigsis 2006 m. gruodžio 31 d.

TAF prisideda prie veiklos, vykdomos pagal ES Taikos ir susitaikymo Šiaurės Airijoje bei Airijos pasienio regione programas („PEACE I“ 1995–1999 m., „PEACE II“ 2000–2006 m., „PEACE III“ 2007–2013 m.). 2005 m. TAF peržiūrėjo savo struktūrą bei prioritetus; buvo nutarta, kad fondas savo veiklą baigs 2010 m.

Šiam galutiniam Fondo veiklos laikotarpiui Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siūloma, kad 15 mln. EUR dydžio kasmetė ES parama Tarptautiniam Airijos fondui būtų toliau teikiama ateinančius ketverius metus. Siūlomas naujas laikotarpis baigsis 2010 m.

2007 m. biudžeto projekte Taryba įrašė į rezervą 15 mln. EUR, skirtų TAF.

Autoriaus siūlomi pakeitimai:

* 2 pakeitimo tikslas – pakeisti teisinį pagrindą. Pasiūlymas pagrįstas EB sutarties 308 straipsniu (tai yra bendras straipsnis, naudojamas tuomet, kai nėra jokio kito teisinio pagrindo – konsultacija). Tačiau atsižvelgiant į tai kyla rimtų abejonių. TAF tikslas – „skatinti ekonominę ir socialinę pažangą“. Taigi tinkamesnis teisinis pagrindas galėtų būti 159 straipsnis (sanglauda). 159 straipsnis yra tinkamas, kadangi jame numatyta bendro sprendimo priėmimo procedūra.

* 3–5 pakeitimais užtikrinama, kad biudžeto valdymo institucija bus informuojama apie gaunamus rezultatus ir pagal šį Reglamentą finansuojamos veiklos vykdymą.

pAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1

1a punktas (naujas)

1a. Mano, kad teisės akto projekte pateiktas finansinis paketas turi būti suderintas su naujos Daugiametės finansinės programos 1b išlaidų kategorijos didžiausiomis ribomis ir pažymi, kad metams skirtos sumos dydis bus nustatomas taikant metinę biudžetinę procedūrą, vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 37 punkto nuostatomis;

Pasiūlymas dėl reglamento

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2

1 nurodomoji dalis

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 159 straipsnį,

Pagrindimas

Yra rimtų abejonių dėl teisinio pagrindo. TAF tikslas – „skatinti ekonominę ir socialinę pažangą“. Todėl Reglamentas turėtų būti grindžiamas 159 straipsniu (sanglauda). 159 straipsnis šiuo atžvilgiu yra tinkamas, kadangi jame numatyta bendro sprendimo priėmimo procedūra.

Pakeitimas 3

5a straipsnis (naujas)

 

5a straipsnis

 

Kiekvienais metais iki kovo 31 d. Komisija pateikia biudžeto valdymo institucijai pranešimą, kuriame įvertinama Fondo veikla, atsižvelgiant į taikos proceso Šiaurės Airijoje raidą. Šiame pranešime, inter alia, turi būti:

 

(a) Fondo veiklos tyrimas;

(b) paramą gavusių projektų sąrašas;

(c) Fondo veiklos pobūdžio ir poveikio įvertinimas, ypač 2 bei 8 straipsniuose nustatytų jo tikslų ir kriterijų atžvilgiu;

(d) Fondo vykdomų priemonių, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą ir koordinavimą su struktūrinių fondų intervencijos priemonėmis, visų pirma atsižvelgiant į 3 ir 4 straipsniuose nustatytas prievoles, įvertinimas;

(e) priedas, kuriame išvardijami pagal 7 straipsnyje numatytą įsipareigojimą Komisijos atliktų patikrinimų ir kontrolės rezultatai.

Pagrindimas

Tai numatyta šiuo metu veikiančiame Tarptautinio Airijos fondo reglamente. Tačiau Komisija šių nuostatų į naująjį pasiūlymą neįtraukė. Kadangi Komisijos pareiga atsiskaityti yra gyvybiškai svarbi biudžeto valdymo institucijai, šį straipsnį reikia grąžinti.

Pakeitimas 4

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginis sakinys

Ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d. Fondas pateikia Komisijai Fondo veiklos užbaigimo strategiją, įskaitant:

Ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d. Fondas pateikia Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai Fondo veiklos užbaigimo strategiją, įskaitant:

Pagrindimas

Būtina nuolat informuoti biudžeto valdymo instituciją apie Fondo veiklos baigimo įgyvendinimą ir strategiją.

Pakeitimas 5

9 straipsnis

Galutinė ataskaita Komisijai pateikiama likus šešiems mėnesiams iki 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytoje veiklos užbaigimo strategijoje nurodytos veiklos užbaigimo datos arba per šešis mėnesius nuo paskutinio Bendrijos mokėjimo (priklausomai nuo to, kas nutinka pirmiau); ataskaitoje pateikiama būtina informacija, kuria remdamasi Komisija galėtų įvertinti, kaip panaudota parama ir pasiekti tikslai.

Galutinė ataskaita Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai pateikiama likus šešiems mėnesiams iki 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytoje veiklos užbaigimo strategijoje nurodytos veiklos užbaigimo datos arba per šešis mėnesius nuo paskutinio Bendrijos mokėjimo (priklausomai nuo to, kas nutinka pirmiau); ataskaitoje pateikiama būtina informacija, kuria remdamasi Komisija galėtų įvertinti, kaip panaudota parama ir pasiekti tikslai.

Pagrindimas

Būtina nuolat informuoti biudžeto valdymo instituciją apie Fondo veiklos baigimo įgyvendinimą ir strategiją.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)

Nuorodos

COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS)

Atsakingasis komitetas

REGI

Nuomonę pateikė:
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
0.0.0000

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

Autorius(-ė)
  Paskyrimo data

Janusz Lewandowski
25.10.2006

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

22.11.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Simon Busuttil, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Antonis Samaras, László Surján, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski.

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)

 

Nuorodos

COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

15.11.2006

Atsakingasis komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI
29.11.2006

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
29.11.2006

JURI
29.11.2006


 

 

Nuomonė(-ės) nepareikšta(-os)
  Sprendimo priėmimo data


 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data


 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Jim Higgins
6.11.2006

 

Ankstesnis(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra

        Sprendimo priėmimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pateikimo data

BUDG

8.11.2006

/

JURI
20.11.2006

Numatytų lėšų keitimas
  BUDG nuomonės parteikimo data

BUDG
22.11.2006

/

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu
plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Svarstymas komitete

16.11.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

23.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Graham Booth, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Salvatore Tatarella, Vladimír Železný

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jan Březina, László Surján, Marta Vincenzi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Hannu Takkula, Kyösti Virrankoski

Pateikimo data

29.11.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

Teisinė informacija - Privatumo politika