Procedura : 2006/0194(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0432/2006

Teksty złożone :

A6-0432/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0562

SPRAWOZDANIE     *
PDF 205kWORD 158k
29.11.2006
PE 380.843v02-00 A6-0432/2006

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu
na rzecz Irlandii (2007-2010)

(COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Jim Higgins

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PoDSTAWY PRAWNEJ
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

(COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)564)(1),

–   uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0423/2006),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Budżetowej (A6‑0432/2006),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  wzywa Radę, aby w procesie rozpatrywania zmian do podstawy prawnej wniosku Komisji uniknęła wszelkich opóźnień w przyznaniu środków na rzecz Funduszu;

4.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 159,

 

(Poprawka dotyczy całego tekstu. Jej przyjęcie pociągnie za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące podstawy prawnej, gdyż celem IFI są „działania na rzecz postępu gospodarczego i społecznego”. Z tego względu rozporządzenie powinno opierać się na art. 159 (spójność). Jest to istotne, ponieważ art. 159 przewiduje procedurę współdecyzji.

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Kontekst

Wspólnota Europejska rozpoczęła wnoszenie wkładu do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii w roku 1989, tj. trzy lata po utworzeniu Funduszu na mocy porozumienia między rządem Wielkiej Brytanii i rządem Irlandii. Pod koniec roku 2006 wkład UE wyniesie ok. 57% wszystkich składek rocznych, co czyni z Unii główny podmiot finansujący Fundusz. Celem Funduszu jest udzielenie wsparcia na rzecz wdrażania art. 10 lit. a umowy między Wielką Brytanią ą a Irlandią z dnia 15 listopada 1985 r., który stanowi, że: „obydwa rządy współpracują ze sobą w celu wspierania postępu gospodarczego i społecznego tych obszarów obydwu części Irlandii, które najbardziej ucierpiały z powodu skutków niestabilności w ostatnich latach i rozważają możliwość uzyskania międzynarodowego wsparcia dla tych prac”.

Prace Funduszu opierają się na dwóch zasadach przewodnich: promowanie postępu gospodarczego i społecznego oraz wspieranie kontaktów, dialogu oraz pojednania nacjonalistów i unionistów w całej Irlandii.

Stanowiąc instrument na rzecz pokoju i pojednania u podstaw poprzez wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego, Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii jest komplementarny wobec programów UE na rzecz Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej oraz Regionie Granicznym Irlandii („PEACE I” 1995-1999, „PEACE II” 2000-2006 i „PEACE III” 2007-2013).

Rada Funduszu powoływana jest wspólnie przez rządy Wielkiej Brytanii i Irlandii. W jej skład wchodzi przewodniczący oraz sześciu członków nadzorujących zarządzanie Funduszem i jego działanie. Rada wspierana jest przez Komitet Doradczy złożony z wysokich urzędników mianowanych przez obydwa rządy. Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia sekretariat kierowany przez wspólnych dyrektorów generalnych z siedzibą w Belfaście i w Dublinie. W razie potrzeby resorty rządowe i organy publiczne mogą działać w charakterze organów administracyjnych Funduszu w części północnej i południowej. Rada reprezentuje społeczności z obydwu części Irlandii i spotyka się średnio cztery razy w roku. Komisja ma status obserwatora w Radzie, wraz z innymi państwami udzielającymi wsparcia (Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia i Australia), a jej przedstawiciel bierze udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Bieżąca działalność Funduszu odbywa się w ramach różnych programów i projektów, które można podzielić na trzy kategorie: poprawa warunków na ubogich obszarach, budowanie zdolności instytucjonalnej lokalnych społeczności oraz rozwój gospodarczy. Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii koncentruje obecnie swoją działalność raczej na projektach dla społeczeństwa (ok. 30% zasobów funduszu), takich jak przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji.

W roku 2005 dokonano rewizji działalności Funduszu, koniecznej ze względu na fakt, że wsparcie międzynarodowe w obecnej wysokości nie może być utrzymywane przez czas nieokreślony. Analizie poddano strukturę i priorytety Funduszu, celem ponownego określenia jego misji w świetle nowych okoliczności. W wyniku przeprowadzonej rewizji przyjęto nowe ramy strategiczne „Sharing this Space” (Współdzielenie przestrzeni), które spowodują zakończenie działalności Funduszu w roku 2010. W związku z tym rozpoczął się ostatni etap działalności Funduszu (2006-2010). Cele Funduszu na ostatnie pięć lat obejmują:

●         tworzenie i realizowanie wizji wspólnej przyszłości Irlandii Północnej i obydwu części wyspy;

●         działanie na rzecz zrozumienia między różnymi społecznościami w Irlandii;

●         ułatwianie integracji tych społeczności;

●         zapewnienie długoterminowych skutków działalności Funduszu po roku 2010 poprzez nawiązywanie współpracy z innymi agencjami i dzielenie się fachowa wiedzą podmiotom działającym na rzecz pokoju w innych regionach.

Programy wspierane przez Fundusz będą w przyszłości związane z czterema tematami: „tworzenie fundamentów”, „budowa pomostów”, integracja społeczności oraz pozostawienie dziedzictwa.

Wniosek Komisji

Pakiet wniosków do przyjęcia obejmuje:

●         wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010);

●         komunikat Komisji: sprawozdanie w sprawie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 177/2005.

W swym wniosku Komisja stwierdza, że końcowa faza działania Funduszu obejmie dziedziny, w których wsparcie jest najbardziej potrzebne i pragnie zapewnić trwałość swojej pracy w perspektywie długoterminowej. Komisja proponuje, aby wkład UE w wysokości 15 mln euro rocznie na rzecz Funduszu wpłacany był przez dalsze 4 lata. Proponowany nowy okres finansowania zakończy się więc w roku 2010, w tym samym momencie co działalność Funduszu.

Komisja wzywa ponadto, aby nowe rozporządzenie Rady odzwierciedlało uwagi Komisji zawarte w sprawozdaniu, szczególnie co do wzmocnienia synergii celów oraz koordynacji z działaniami podejmowanymi w ramach funduszy strukturalnych, a w szczególności koordynacji z nowym programem PEACE oraz postanowienia co do zakończenia jego działalności.

Ocena Funduszu

Ocena przeprowadzona zgodnie z art. 5 obecnego rozporządzenia Rady(1) w sprawie wkładu Wspólnoty na rzecz Funduszu potwierdza konieczność dalszego wspierania działań, przy jednoczesnym wzmocnieniu synergii celów oraz koordynacji z funduszami strukturalnymi, a w szczególności z programem PEACE.

Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 15-16 grudnia 2005 r. przyjęto następujące wnioski prezydencji dotyczące Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii:

Rada Europejska stwierdziła ważność działań realizowanych przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii w zakresie wspierania pokoju i pojednania. Zwróciła się do Komisji o podjęcie niezbędnych kroków w zakresie dalszego wsparcia UE dla Funduszu w momencie jego wejścia w istotną, ostatnią fazę swojej działalności do roku 2010.

Należy również zauważyć, że w perspektywie finansowej zagwarantowano kontynuację programu PEACE w Irlandii Północnej oraz Granicznych Hrabstwach Irlandii:

W uznaniu szczególnych działań na rzecz procesu pokojowego w Irlandii Północnej, dla programu PEACE na lata 2007-2013 wyasygnowana zostanie całkowita kwota w wysokości 200 mln euro. Program ten będzie realizowany zgodnie z zasadą dodatkowości interwencji funduszy strukturalnych.

Wniosek Komisji jest całkowicie zgodny z taką zasadą i należy go przyjąć z zadowoleniem; niemniej jednak, podobnie jak w przypadku poprzedniego wniosku Komisji dla Rady(2), ubolewania godny jest fakt, że został on przekazany Parlamentowi w tak późnej fazie. Ponadto sprawozdawca wyraża zaniepokojenie, że Fundusz jest postrzegany, zarówno na północy jak i na południu, jako organizacja finansowana zasadniczo przez Stany Zjednoczone, mimo że większość środków pochodzi z UE. Zgodnie z zaleceniami Parlamentu przedstawionymi w sprawozdaniu z dnia 10 grudnia 2004 r.(3) Komisja winna, celem wdrożenia rozporządzenia, wykorzystać w pełni art. 4, we współpracy z Radą Funduszu, aby określić odpowiedni sposób upowszechnienia informacji o wkładzie Wspólnoty w projekty finansowane przez Fundusz. Sprawozdawca jest przekonany, że można i należy zrobić więcej w tej sprawie i podkreśla, że obowiązkiem Komisji jest zapewnienie należytego poinformowania podatnika europejskiego o celach, na które przeznaczane są jego pieniądze.

Wnioski

Przedłużenie działalności Funduszu ma miejsce w momencie przyjęcia ostatecznych wytycznych przez rządy Wielkiej Brytanii i Irlandii dla partii politycznych w Irlandii Północnej odnośnie przyjęcia propozycji dotyczących ustanowienia zdecentralizowanych instytucji. Przekonanie, że obecne negocjacje doprowadzą do podziału władzy wykonawczej przyjmowane jest z coraz większym optymizmem.

Jednak sytuacja polityczna i społeczna w tym regionie pozostaje napięta, a utrzymujący się poziom przemocy i istniejące podziały skłaniają do utrzymania wysiłków UE na rzecz pokoju i pojednania. Ze względu na fakt, że Fundusz zaprzestaje swojej działalności w roku 2010, we wszelkich przyjmowanych w przyszłości uregulowaniach dotyczących wkładu Wspólnoty Europejskiej konieczne byłoby zapewnienie odpowiednich rozwiązań odnośnie do zamknięcia Funduszu, przy zapewnieniu poszanowania zasady należytego i skutecznego zarządzania finansami.

Uznając w pełni konieczność dalszego udziału Wspólnoty w finansowaniu Funduszu, sprawozdawca wzywa do pilnego przyjęcia niniejszego wniosku, bez poprawek, co umożliwi wejście w życie rozporządzenia dnia 1 stycznia 2007 r.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii, Dz.U. L 030, 3.2.2005.

(2)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005-2006) COM(2004)0632.

(3)

A6-0071/2004 z 10.12.2004.


OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PoDSTAWY PRAWNEJ

Gerardo Galeote

Przewodniczący

Komisja Rozwoju Regionalnego

BRUKSELA

Dotyczy:          opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)
(COM(2006)0564 wersja ostateczna – 2006/0194(CNS))

Szanowny Panie Przewodniczący,

W myśl art. 35 ust. 3 Regulaminu, pismem z dnia 8 listopada 2006 r. Komisja Budżetowa wystąpiła do Komisji Prawnej, której mam zaszczyt przewodniczyć, o wydanie opinii w sprawie najwłaściwszej podstawy prawnej przedmiotowego wniosku.

Podczas pierwszej wymiany poglądów w Komisji Budżetowej podniesiono kwestię tego, czy nie byłoby właściwsze, aby proponowana podstawa prawna - art. 308 - została zastąpiona artykułem 159 Traktatu WE.

Jak jasno wynika z niezmiennego w tej kwestii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, wybór podstawy prawnej nie leży w gestii prawodawcy wspólnotowego, ale musi opierać się na elementach obiektywnych, możliwych do zweryfikowania na drodze sądowej(1), takich jak cel i treść przedmiotowego środka(2). Ponadto czynnikiem decydującym powinien być tu główny przedmiot danego środka(3).

Trybunał Sprawiedliwości orzekł również, że art. 308 Traktatu WE stanowi właściwą podstawę prawną jedynie wtedy, gdy żaden inny artykuł Traktatu nie daje Wspólnocie koniecznych uprawnień(4). Zatem przed wyborem tego przepisu jako podstawy prawnej prawodawca Wspólnoty musi stwierdzić, że nie ma innych zapisów w Traktacie nadających konieczne uprawnienia w zakresie proponowanego środka.

Jak jasno podano w punkcie uzasadnienia 1, Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii ma na celu „promowanie postępu gospodarczego i społecznego oraz wspieranie kontaktów, dialogu oraz pojednania nacjonalistów i unionistów w całej Irlandii”.

Zgodnie z tym podejściem, cel proponowanego rozporządzenia przedstawiony jest w punkcie uzasadnienia 10 (Pomoc Funduszu powinna być uważana za skuteczną jedynie o tyle, o ile doprowadza do trwałej poprawy ekonomicznej i społecznej i nie jest wykorzystywana jako zamiennik innych prywatnych lub publicznych wydatków”) i w art. 2 ust. 3 („Wkład będzie wykorzystywany w taki sposób, aby doprowadzić do trwałej ekonomicznej i społecznej poprawy na obszarach będących przedmiotem zainteresowania. Nie będzie on wykorzystywany jako zamiennik innych publicznych i prywatnych wydatków”).

Ogólna treść wniosku dotyczy przeznaczenia wkładu Wspólnoty Europejskiej na potrzeby Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii w celu wspierania postępu ekonomiczno-społecznego na odnośnych obszarach Irlandii Północnej.

Jak wynika z powyższych rozważań, najważniejsze są aspekty wniosku dotyczące trwałej poprawy ekonomiczno-społecznej, stanowiąc główne – jeżeli nie jedyne – obiektywne elementy brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy prawnej. Elementy te wskazują jednoznacznie na art. 159 Traktatu WE jako jedyną możliwą podstawę prawną.

Należy ponadto pamiętać, że wspólnotowy program PEACE, mający te same cele co Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii, został ustanowiony w ramach działań finansowanych z funduszy strukturalnych (patrz art. 7 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., ustanawiający przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych: „W ramach Celu 1 został ustanowiony na lata 2000-2004 program PEACE, wspierający proces pokojowy w Irlandii Północnej i służący Irlandii Północnej oraz obszarom granicznym Irlandii.(5)).

Stanowi to niezbity dowód, że instrumenty finansowane z funduszy strukturalnych mogą być ukierunkowane na promowanie wewnątrzwspólnotowego pokoju i pojednania, a zatem że wszelkie inne rodzaje wkładów finansowych Wspólnoty zmierzające do tego samego celu – takie jak wkład do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii – mogą wchodzić w zakres polityki spójności gospodarczej i społecznej. W związku z tym art. 159 ust. 3 Traktatu WE okazuje się stanowić najwłaściwszą podstawę prawną przedmiotowego wniosku: w istocie przepis ten wyraźnie przytacza „działania szczególne [które] okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków przyjętych w ramach innych polityk Wspólnoty”. Ponadto w myśl art. 159 ust. 3, do odnośnego procesu decyzyjnego można stosować procedurę współdecyzji, tym samym przyznając Parlamentowi Europejskiemu ważniejszą funkcję.

Z drugiej strony, wniosek ten - a mianowicie możliwość zastosowania art. 159 ust. 3 - wydaje się wynikać z samego sformułowania rozpatrywanego wniosku: w myśl art. 2 ust. 2 Fundusz ma „dopełniać działania finansowane z funduszy strukturalnych, a zwłaszcza działania prowadzone w ramach programu PEACE” i komplementarność ta wyraźnie przywołuje ten sam cel obu inicjatyw. Innymi słowy, skoro oba posiadają te same cele, zarówno program PEACE jak i wkład do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii powinny opierać się na tej samej podstawie prawnej.

Ponadto punkt odniesienia 9 (Istotne jest zapewnienie właściwej koordynacji pomiędzy działaniami Funduszu a działaniami finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych określonych w art. 159 Traktatu, w szczególności programem PEACE”) pokazuje, że pomimo wyboru art. 308 jako podstawy prawnej wniosku, Komisji przyświecał prawdopodobnie art. 159.

Z uwagi na możliwość zastosowania art. 159 Traktatu WE jako najbardziej konkretnej i właściwej podstawy prawnej, art. 308 nie ma już zastosowania. Jak wykazano, art. 308 stosuje się jedynie wtedy, gdy jest on konieczny „w ramach funkcjonowania wspólnego rynku”, co oczywiście nie zachodzi - przynajmniej nie bezpośrednio - w przypadku ukierunkowania na promowanie wewnątrzwspólnotowego pokoju i pojednania. Ponadto oprócz jednomyślnego głosowania w Radzie, przepis ten przewiduje jedynie konsultacje z Parlamentem Europejskim.

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2006 r., po wysłuchaniu Wydziału Prawnego Parlamentu Europejskiego i przedstawiciela Komisji Europejskiej, Komisja Prawna zbadała tę kwestię i zdecydowała jednomyślnie, że art. 159 ust. 3 Traktatu WE należy uznać za jedyną prawomocną podstawę prawną przedmiotowego wniosku(6).

Z poważaniem,

Giuseppe Gargani

(1)

Sprawa 45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] ECR 1439, ust. 5.

(2)

Sprawa C-300/89, Komisja przeciwko Radzie [1991] ECR I-287, ust. 10, oraz sprawa C-42/97, Parlament Europejski przeciwko Radzie [1999] ECR I-869, ust. 36.

(3)

Sprawa C-377/98, Królestwo Niderlandów przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] ECR I-7079, ust. 27.

(4)

Sprawa C-45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] ECR 1493, ust. 13.

(5)

Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. W uznaniu szczególnych wysiłków na rzecz procesu pokojowego, na program PEACE przyznano dodatkowe wsparcie z funduszy strukturalnych na lata 2007 do 2013 zgodnie z ust. 22 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25).

(6)

Następujące osoby były obecne przy głosowaniu końcowym: Giuseppe Gargani (przewodniczący), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Gabriele Stauner, Jaroslav Zvěřina


OPINIA Komisji Budżetowej (22.11.2006)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

(COM(2006)0564 – C6‑0423/2006 – 2006/0194(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Janusz Lewandowski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Główne elementy wniosku Komisji

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii (International Fund for Ireland, IFI) został ustanowiony w 1986 r. w celu wsparcia realizacji art. 10 lit. a) Umowy Angielsko-Irlandzkiej z dnia 15 listopada 1985 r. Celem IFI są „działania na rzecz postępu gospodarczego i społecznego oraz zachęcanie do kontaktów, dialogu i pojednania pomiędzy nacjonalistami i unionistami w całej Irlandii”.

Unia Europejska rozpoczęła wnoszenie swych wkładów do IFI w 1989 r. Finansowanie przez WE stanowi obecnie około 48 % rocznych wkładów do IFI. Na lata 2005–2006 z budżetu Wspólnoty wyasygnowano 15 milionów euro rocznie, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczącym wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii. Rozporządzenie to wygaśnie z dniem 31 grudnia 2006 r.

IFI uzupełnia działania prowadzone przez programy UE na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej oraz regionie granicznym Irlandii („PEACE I” 1995-1999, „PEACE II” 2000-2006 oraz „PEACE III” 2007-2013). W 2005 r. dokonano przeglądu struktur oraz priorytetów IFI; postanowiono, że działalność funduszu zakończy się w 2010 r.

Na ten końcowy okres działalności funduszu Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia proponujący kontynuowanie wkładów finansowych UE do IFI w wysokości 15 milionów euro rocznie przez okres kolejnych 4 lat, kończący się w 2010 r.

W projekcie budżetu na rok 2007 Rada umieściła 15 mln euro na IFI w rezerwie.

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej

* Poprawka 2 ma na celu zmianę podstawy prawnej: wniosek opiera się na art. 308 Traktatu WE (ogólny artykuł stosowany w przypadku, gdy nie ma innej podstawy prawnej – konsultacja). Jednakże pojawiają się poważne wątpliwości: cel IFI stanowią „działania na rzecz postępu gospodarczego i społecznego”. Z tego względu art. 159 (spójność) stanowiłby bardziej odpowiednią podstawę prawną. Jest to istotne, ponieważ art. 159 przewiduje procedurę współdecyzji.

* Poprawki 3-5 gwarantują, że władza budżetowa będzie informowana o dokładnych wynikach i wdrażaniu działalności finansowanej w ramach niniejszego rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

Ustęp 1 a (nowy)

1a. Uważa, że kwota finansowa podana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem pozycji 1b nowych wieloletnich ram finansowych (MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 37 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję(1)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 2

Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 159,

Uzasadnienie

Pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące podstawy prawnej, gdyż celem IFI są „działania na rzecz postępu gospodarczego i społecznego”. Z tego względu rozporządzenie powinno opierać się na art. 159 (spójność). Jest to istotne, ponieważ art. 159 przewiduje procedurę współdecyzji.

Poprawka 3

Artykuł 5 a (nowy)

 

Artykuł 5a

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przedstawia władzy budżetowej sprawozdanie oceniające wyniki działalności funduszu, uwzględniając rozwój procesu pokojowego w Irlandii Północnej. Sprawozdanie zawiera między innymi:

a) przegląd działalności funduszu;

b) wykaz projektów, które otrzymały pomoc;

c) ocenę charakteru i wpływu działań funduszu, szczególnie w odniesieniu do jego celów oraz kryteriów ustanowionych w art. 2 i 8;

d) ocenę działania podjętego przez fundusz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji z programami interwencyjnymi w ramach funduszy strukturalnych z uwzględnieniem w szczególności zobowiązań wynikających z art. 3 i 4;

e) załącznik przedstawiający wyniki weryfikacji i kontroli przeprowadzonych przez Komisję stosownie do zobowiązania wymienionego w art. 7.

Uzasadnienie

Artykuł ten stanowi część istniejącego rozporządzenia w sprawie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii. Jednakże Komisja nie włączyła go do nowego wniosku. Ponieważ zobowiązania Komisji w zakresie sprawozdawczości są bardzo ważne dla władzy budżetowej, konieczne jest przywrócenie niniejszego artykułu.

Poprawka 4

Artykuł 6 ustęp 1, część wprowadzająca

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. Fundusz przedłoży Komisji swoją strategię zamknięcia działalności, zawierającą:

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. Fundusz przedłoży Komisji i władzy budżetowej swoją strategię zamknięcia działalności, zawierającą:

Uzasadnienie

Władza budżetowa musi być informowana o wdrażaniu i strategii zamknięcia działalności Funduszu.

Poprawka 5

Artykuł 9

Sprawozdanie końcowe należy przedłożyć Komisji w pierwszym z poniższych terminów: na sześć miesięcy przed terminem zakończenia działalności przewidzianym w strategii zamknięcia określonej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub sześć miesięcy po ostatniej wypłacie przez Wspólnotę. Sprawozdanie powinno zawierać wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią Komisji ocenę realizacji wsparcia i osiągnięcia celów.

Sprawozdanie końcowe przedkładane jest Komisji i władzy budżetowej w pierwszym z poniższych terminów: na sześć miesięcy przed terminem zakończenia działalności przewidzianym w strategii zamknięcia określonej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub sześć miesięcy po ostatniej wypłacie przez Wspólnotę. Sprawozdanie zawiera wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią Komisji ocenę realizacji wsparcia i osiągnięcia celów.

Uzasadnienie

Władza budżetowa musi być informowana o wdrażaniu i strategii zamknięcia działalności Funduszu.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

Odsyłacze

COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
29.11.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Janusz Lewandowski
25.10.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

22.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Simon Busuttil, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Antonis Samaras, László Surján, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski.

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)

Odsyłacze

COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS)

Data konsultacji z PE

15.11.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI
29.11.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
29.11.2006

JURI
29.11.2006

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Jim Higgins
6.11.2006

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

BUDG

8.11.2006

/

JURI
20.11.2006

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

BUDG
22.11.2006

/

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

16.11.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

23.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Graham Booth, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Salvatore Tatarella, Vladimír Železný

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Březina, László Surján, Marta Vincenzi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Hannu Takkula, Kyösti Virrankoski

Data złożenia

29.11.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności