POROČILO o predlogu direktive Sveta, ki spreminja Direktivo 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve

1.12.2006 - (KOM(2006)0739 – C6‑0437/2006 – 2006/0245(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Zsolt László Becsey

Postopek : 2006/0245(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0440/2006
Predložena besedila :
A6-0440/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta, ki spreminja Direktivo 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve

(KOM(2006)0739 – C6‑0437/2006 – 2006/0245(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0739),

–   ob upoštevanju člena 93 pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0437/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0440/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 250(2) pogodbe o ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

ČLEN 1

Člen 4 (Direktiva 2002/38/ES)

"Člen 1 se uporablja do 31. decembra 2008."

"Člen 1 se uporablja do 31. decembra 2009."

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dati ekonomsko-finančnemu svetu več časa, da zagotovi dosledno uporabo in usklajenost različnih določb direktive o DDV e-trgovine (2002/38/ES), predloga o ustanovitvi svežnja "vse na enem mestu"(KOM(2004)0728) in predloga o kraju opravljanja storitev (KOM(2005)0334), ki je politično povezan s celotnim svežnjem DDV.

Evropski parlament se zaveda pomena pravne in ekonomske usklajenosti - zlasti glede različnih rokov (dolžine davčnega obdobja, obveznosti vodenja evidence in vlaganja napovedi za odmero davka) zadevnih predpisov o DDV. Do 31. decembra 2009 bi moral Svet zaključiti s poenotenjem navedenih shem DDV in jih strukturno usklajene prenesti v temeljno Direktivo Sveta 77/388/ES.

OBRAZLOŽITEV

Vzpostavitev skupnega sistema davka na dodano vrednost (DDV) je bila mejnik za dosego večjega gospodarskega povezovanja, s pomočjo katerega se je uresničil notranji trg.

Majhen del sistema DDV se nanaša na načela obdavčenja določenih vrst elektronsko posredovanih storitev ter storitev radijskega in televizijskega oddajanja (tako imenovanih e-storitev).

Glavni namen Direktive Sveta 2002/38/ES je bil odpraviti podrejen konkurenčni položaj podjetij EU, ki opravljajo elektronske storitve, nasproti podjetjem, ki imajo sedež v tretjih državah. Pred začetkom veljavnosti te direktive so lahko podjetja s sedežem v tretjih državah zaradi oprostitve plačila davkov opravljala elektronske storitve brez DDV. Podjetja iz EU, ki so zagotavljala elektronske storitve zunaj EU, pa so morala zaračunavati stopnje DDV, ki so veljale v njihovi matični državi.

I. Predlogi Komisije

Izhodišče

1.  Osrednji namen novega predloga Komisije je podaljšati bližajoči se skrajni rok za posebne elektronsko opravljene storitve (e-storitve). V skladu z direktivo Sveta 2002/38/ES so se določbe posebne sheme DDV lahko uporabljale do 30. junija 2006.

Direktiva Sveta 2002/38/ES (direktiva o DDV e-trgovine) je začasno spremenila Direktivo 77/388/EGS z namenom popolne revizije davka na dodano vrednost za določene elektronsko posredovane storitve v e-trgovini ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja.

2.  Uzakonjene določbe Direktive Sveta 2002/38/ES so prenehale veljati 30. junija 2006. .Shema "vse na enem mestu" je glede načela in uporabe tesno povezana z direktivo o DDV e-trgovine, saj je slednja predhodnica te sheme za podjetja s sedežem v EU v smislu elektronske enotne kontaktne točke za zadeve, povezane z DDV. Komisija je ob predvidevanju, da Svet ne bo sprejel svežnja "vse na enem mestu" (KOM(2004)0728) do datuma zapadlosti direktive o DDV e-trgovine, izključila e-storitve iz celotnega svežnja DDV in 15. maja sprejela poročilo (KOM(2006)0210), v katerem predlaga podaljšanje obdobja uporabe direktive o e-storitvah do 31. decembra 2008.

Čeprav je Komisija priporočila uporabo običajnega posvetovalnega postopka, ki temelji na členu 93 Pogodbe in vključuje Evropski parlament, je ekonomsko-finančni svet (ECOFIN) zaradi zelo tesnega urnika v svoji Direktivi 2006/58/ES junija 2006 odločil o začasnem podaljšanju sheme do konca leta 2006 brez sodelovanja Evropskega parlamenta. Svet je ravnal na podlagi pravne podlage člena 5 izvirne Direktive 2002/38/ES, ki Svetu omogoča, da soglasno sprejme podaljšanje, če je to potrebno, ne glede na člen 93 Pogodbe.

3.  Da bi preprečila nadaljnje slabšanje pravnega položaja in negotovosti poslovnega okolja in ob upoštevanju dejstva, da Svet ni napravil nobenega napredka glede svežnja DDV, Komisija sedaj predlaga podaljšanje posebne ureditve DDV za elektronske storitve do konca leta 2008, kot je že predlagala v maju. V okviru trenutno potekajočega pravnega postopka je bil Evropskim parlament zaprošen za mnenje v skladu s pravno podlago člena 93 Pogodbe.

Cilji

Pred sprejetjem direktive o DDV e-trgovine (2002/38/ES) je za obdavčenje elektronsko posredovanih storitev veljalo glavno merilo (načelo izvorne države) izvorne Direktive 77/388/ES, po kateri morajo podjetja, ki izvajajo elektronske storitve, zaračunati in registrirati stopnje DDV, ki jih določi izvorna država. Podjetjem s sedežem v tretji državi ni bilo treba obračunavati DDV, zaradi česar so bila podjetja v EU v podrejenem konkurenčnem položaju.

Direktiva Sveta 2002/38/ES je elektronske storitve, ki jih zagotavljajo dobavitelji iz tretjih držav, izvzela iz obsega načela "izvorne države" in jih umestila v obseg načela "države potrošnje". Posebna ureditev DDV zahteva, da se morajo podjetja, ki nimajo sedeža (zlasti podjetja, ki so locirana v tretjih državah in nimajo sedeža in tudi ne stalnega sedeža v EU), registrirati v eni od držav članic EU po njihovi izbiri (država članica identifikacije).

Cilj podaljšanja obdobja uporabe direktive o DDV e-trgovine je zagotoviti dobro delovanje notranjega trga in preprečevanje možne nelojalne konkurence in njenega izkrivljanja med podjetji, ki so locirana v EU in v tretjih državah.

Novost te posebne ureditve je vzpostavitev "enotne kontaktne točke" za podjetja, ki nimajo sedeža.

Dobaviteljem iz tretjih držav se ni več potrebno registrirati v vsaki državi članici, v kateri opravljajo obdavčljivo elektronsko dobavo strankam, ampak lahko vlagajo napoved za odmero davka v državah potrošnje elektronsko preko davčnega urada države članice identifikacije.

Po anketi Komisije o DDV (delovni dokument 2004/3) iz leta 2004 je od začetka veljavnosti direktive 1. julija 2003 posebno shemo DDV uporabilo okoli 5000 podjetij, ki niso iz EU.

II. Pomen predloga

1.  Direktiva Sveta 2002/38/ES je bila glavni dejavnik izboljšanja delovanja skupnega sistema DDV v dveh pogledih.

Prvič, predlog Komisije (KOM(2004)0728) uporablja načelo enotne kontaktne točke. Omenjeni predlog sestavljajo trije stebri: enotna kontaktna točka, olajšan postopek vračila davka ter sodelovanje davčnih organov, kar zadeva "vse na enem mestu". Tako imenovani sveženj "vse na enem mestu" - naj bi veljal za podjetja s sedežem v EU, ki opravljajo čezmejno obdavčljivo dobavo.

Trgovec naj bi z "vsem na enem mestu" imel možnost uporabe posebne številke DDV, s katero bi se identificiral v državi članici, kjer ima sedež, za vse dobave, ki jih opravlja v drugi državi članici, kot tudi možnost oddajanja napovedi za odmero DDV na enem samem elektronskem portalu. "Vse na enem mestu" bi trgovcu omogočilo avtomatično oddajanje napovedi in plačevanje sredstev preko elektronskega portala neposredno državi članici, kateri je dolžan plačati DDV, kot tudi prejemanje sredstev iz te države.

Evropski parlament je že sprejel mnenje, s katerim podpira sveženj "vse na enem mestu". Trenutno se čaka na dovoljenja Sveta, da bo lahko začel veljati.

2.  Drugič, Komisija je predložila predlog KOM(2005)0334, ki spreminja Direktivo 77/388/EGS glede kraja izvajanja storitev, ki jih zagotavljajo dobavitelji s sedežem v EU. Cilj tega predloga, s katerim je bil preoblikovan prvi predlog KOM(2003)0822, je bil zamenjati glavno pravilo načela izvorne države z načelom države potrošnje, kadar se dobavljajo obdavčljive storitve za davčne zavezance in tiste, ki to niso.

Posledica tega revolucionarnega koraka je, da se mora DDV za vse storitve obračunavati v skladu z načeli države potrošnje. Če bo Svet prejel to novo stališče, se v smislu predloga KOM(2005)0334 vse storitve radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko posredovane storitve obdavčijo na kraju potrošnje, ne glede na davčno zavezanost stranke.

III. Glavna sporočila poročevalca

1.  Poročevalec poziva, naj se posveti pozornost potrebi po podaljšanju datuma zapadlosti Direktive Sveta 2002/38/ES za eno leto do 31. decembra 2009. Poročevalec želi s tem predlogom spremembe dati ekonomsko-finančnemu svetu več časa, da zagotovi dosledno uporabo, usklajenost in morebitno konsolidacijo različnih določb direktive o DDV e-trgovine (2002/38/ES), predloga o ustanovitvi svežnja "vse na enem mestu"(KOM(2004)0728)in predloga glede kraja opravljanja storitev (KOM(2005)0334, v okviru Šeste direktive o DDV o preprečevanju davčne utaje in izogibanja davkom, ki je povezana s celotnim svežnjem DDV.

Za večjo pravno gotovost poslovnega okolja je bistvena vzpostavitev pravne in ekonomske usklajenosti med zadevnimi predpisi o DDV, zlasti zaradi različnih rokov (dolžine davčnega obdobja, obveznosti vodenja evidence in vlaganja napovedi za odmero davka).

2.  Poročevalec zahteva, naj Komisija natančno preuči, kakšne bi bile posledice za gospodarstvo, (v smislu zaposlenosti, lokalnega davka od dohodka in davka od dohodka družb itd.), če se bodo morala podjetja obvezno odločiti ali zgolj za vzpostavitev identifikacije ali za ustanovitev. Razjasnitev tega vprašanja bi odpravila morebiten ugodnejši položaj podjetij, ki dobavljajo elektronske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja na območju EU, brez obveznosti ustanovitve stalne poslovalnice.

3.  Poročevalec postavlja vprašanje pravne varnosti, ker morajo podjetja, ki so locirana v tretjih državah, hraniti elektronske evidence in obračune davka tudi zunaj poslovnih enot v državi članici identifikacije, da so vedno na voljo davčnim organom.

4.  Poročevalec opozarja na potrebo po stalnem posodabljanju vsebine storitev radijskega in televizijskega oddajanja, navedenih v členu 9(2) in Prilogi L Direktive Sveta 77/388/ES. Pri vrstah storitev radijskega in televizijskega oddajanja, navedenih v direktivi o DDV e-trgovine (2002/38/ES) je treba upoštevati, da se te vrste storitev v digitalni dobi zelo hitro razvijajo, zato je treba njihov razvoj skrbno spremljati, da se z vidika DDV zagotovi enake pogoje za posamezne vrste storitev radijskega in televizijskega oddajanja (linearne in nelinearne storitve).

5.  Poročevalec opozarja na dejstvo, da Direktiva Sveta št. 2002/38/ES in Direktiva Sveta št. 77/388/ES različno obravnavata obdavčenje dodane vrednosti časopisov v papirni in elektronski obliki. Zadnja sodi izključno v področje direktive o e-trgovini, medtem ko so časopisi v papirni obliki zajeti v Prilogi H, kar pomeni, da ima država članica pravico do uporabe nižje stopnje DDV.

POSTOPEK

Naslov

Predlog direktive Sveta, ki spreminja Direktivo 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS)

Datum posvetovanja z EP

30.11.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

ECON
12.12.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Zsolt László Becsey
5.9.2006

 

Obravnava v odboru

6.11.2006

21.11.2006

28.11.2006

 

 

Datum sprejetja

28.11.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Harald Ettl, Satu Hassi, Giovanni Pittella, Andreas Schwab, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

1.12.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...