Menettely : 2006/2265(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0444/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0444/2006

Keskustelut :

PV 12/12/2006 - 20
CRE 12/12/2006 - 20

Äänestykset :

PV 13/12/2006 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0558

MIETINTÖ     *
PDF 117kWORD 64k
4.12.2006
PE 380.827v02-00 A6-0444/2006

esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2006 varainhoitovuodeksi 2006

(15365/2006 – C6‑0441/2006 – 2006/2265(BUD))

Pääluokka III – Komissio

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Giovanni Pittella

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2006 varainhoitovuodeksi 2006, Pääluokka III – Komissio

(15635/2006 – C6‑0441/2006 – 2006/2265(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan 4 kohdan toiseksi viimeisen alakohdan,

–   ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 27. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2006(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 31. lokakuuta 2006 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2006 varainhoitovuodeksi 2006 (SEC(2006)1410),

–   ottaa huomioon neuvoston 30. marraskuuta.2006 hyväksymän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2006 (15635/2006 – C6‑0441/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0444/2006),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 6/2006 tarkoituksena on ottaa talousarvioon tuloja koskevien ennakkoarvioiden ylöspäin tarkistaminen ja maksumäärärahojen vähentäminen otsakkeiden 1, 2 ja 7 budjettikohdissa sekä muutokset sokerin varastointia koskevan momentin 1 1 1 ja momentin 13 03 08 selvitysosaan,

B.  toteaa, että tuloja koskevien ennakkoarvioiden kasvussa (2 667 miljoonaa euroa) ja maksumäärärahojen vähenemisessä (4 706 miljoonaa euroa) on kyse suurista määristä,

C. ottaa huomioon, että lisätalousarvion nro 6/2006 hyväksyminen vähentää näin jäsenvaltioiden maksuosuuksia vuonna 2006 yhteensä 7 373 miljoonaa euroa,

D. huomauttaa, että tulojen säännönmukaiseen ja systemaattiseen aliarviointiin ja kaikkiin sen oheisvaikutuksiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota,

E.  toteaa, että vuotuisessa talousarviomenettelyssä hyväksyttyjen maksumäärärahojen alhainen toteutumisaste aiheuttaa jatkuvasti huolta,

F.  ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät ovat päässeet yhteisymmärrykseen vuoden 2007 talousarviosta, maksumäärärahat mukaan luettuina,

G. ottaa huomioon, että tähän sopimukseen on sisällytetty lisätalousarvio nro 6/2006, koska se vaikuttaa maksumäärärahojen tasoon talousarviossa 2007,

1.  muistuttaa komissiota sen vastuusta tehdä parhaansa maksujen suorittamiseksi budjettivallan käyttäjän vuotuisessa talousarviomenettelyssä päättämällä tavalla;

2.  on päättänyt hyväksyä neuvoston lisätalousarvioesityksen sellaisenaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUVL L 78, 15.3.2006.

(3)

EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).


PERUSTELUT

Alustava lisätalousarvioesitys

Komissio esitti 31. lokakuuta 2006 vuoden 2006 talousarviota muuttavan alustavan lisätalousarvioesityksen (ALTE) nro 6 ja 17. marraskuuta 2006 siihen liittyvän oikaisukirjelmän tarkoituksenaan

1.  ottaa talousarvioon tuloja koskevien ennakkoarvioiden huomattava kasvu (2 667 miljoonaa euroa)

2.  vähentää otsakkeisiin 1, 2 ja 7 kuuluvien budjettikohtien maksumäärärahoja 4 706 miljoonalla eurolla

3.  esittää muutoksia sokerin varastointia koskevan momentin 1 1 1 selvitysosaan ja momentin 13 03 08 "Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Tekninen apu ja innovatiiviset toimet" selvitysosaan.

Esittelijän arvio

Tuloja koskevien ennakkoarvioiden kasvu (ks. kohta 1) on seurausta tilanteen ajan tasalle saattamisesta. Se merkitsee, että jäsenvaltiot pystyvät vähentämään maksuosuuksiaan vuoden 2006 talousarvioon vastaavasti, ts. 2 667 miljoonaa euroa. Kun tähän määrään lisätään maksumäärärahojen vähentyminen 4 706 miljoonalla eurolla (ks. kohta 2), jäsenvaltioiden maksuosuudet vuonna 2006 laskevat yhteensä 7 373 miljoonaa euroa.

Arvioituaan alustavasti komission ehdotusta esittelijä tuli siihen tulokseen, että ainakin osa vuonna 2006 käyttämättä jääneistä maksumäärärahoista (joita on siis lähes 5 miljardia euroa) olisi todennäköisesti käytettävä vuonna 2007. Sen tähden esittelijä ei halunnut käsitellä tätä lisätalousarviota erillisenä, vuoden 2006 talousarvioon liittyvänä asiana, vaan hänen mielestään se olisi otettava huomioon vuoden 2007 maksuista päätettäessä.

Tämän vuoksi lisätalousarvio nro 6 otettiin talousarviosta 2007 käytävien neuvottelujen asialistalle. Päämääränä oli saavuttaa asiassa kestävä ja kattava yhteisymmärrys.

Koska neuvoston kanssa päästiin lopulliseen sopimukseen vuoden 2007 talousarviosta, maksumäärärahat mukaan luettuina, esittelijä pystyy nyt suosittelemaan lisätalousarvion nro 6 hyväksymistä.

Joka tapauksessa esittelijä haluaa tähdentää komission vastuuta budjettivallan käyttäjän vuotuisessa talousarviomenettelyssä hyväksymien maksumäärärahojen käytössä. Maksumäärärahojen vähentäminen varainhoitovuoden lopussa on perusteltua vain ennakoimattomissa tilanteissa ja sen olisi oltava kaiken kaikkiaan poikkeus sääntöön eikä varsinainen sääntö, vaikka tilanne tällä hetkellä siltä vaikuttaakin.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2006 varainhoitovuodeksi 2006, Pääluokka III - Komissio

Viiteasiakirjat

15635/2006 – C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD)

Oikeusperusta

EY 272 art. ja Euratom 177 art.

Työjärjestyksen artikla

69 art. ja liite IV

Asiasta vastaava valiokunta
  Annettu käsiteltäväksi (pvä)

BUDG

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Annettu käsiteltäväksi (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä
  Nimitetty (pvä)

Giovanni Pittella
6.12.2004

Alkuperäinen esittelijä

Salvador Garriga Polledo

Alustava lisätalousarvioesitys
Komissio esitteli (pvä)

No 6/2006 – SEC(2006)1410

31.10.2006

Neuvosto hyväksyi esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

0.0.2006

Neuvosto toimitti esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

0.0.0000

Valiokuntakäsittely

28.11.2006

30.11.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.11.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta: 29

vastaan: 0

tyhjää: 0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.12.2006

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö