Betänkande - A6-0444/2006Betänkande
A6-0444/2006

  BETÄNKANDE om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006

  4.12.2006 - (15635/2006 – C6‑0441/2006 – 2006/2265(BUD)) - *

  Avsnitt III – Kommissionen
  Budgetutskottet
  Föredragande: Giovanni Pittella

  Förfarande : 2006/2265(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0444/2006
  Ingivna texter :
  A6-0444/2006
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006, Avsnitt III – Kommissionen

  (15635/2006 – C6‑0441/2006 – 2006/2265(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 272.4 näst sista stycket,

  –   med beaktande av Euratom-fördraget, särskilt artikel 177,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

  –   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006, slutgiltigt antagen den 15 december 2005[2],

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet[3],

  –   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006 som kommissionen lade fram den 31 oktober 2006 (SEK(2006)1410),

  –   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2006 som rådet fastställde den 30 november 2006 (15635/2006 – C6‑0441/2006),

  –   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6‑0444/2006).

  A. Förslaget till ändringsbudget nr 6/2006 syftar till att budgetera en ökning i prognosen för inkomster och en minskning i betalningsbemyndiganden i budgetposterna för rubrikerna 1, 2 och 7, liksom att ändra anmärkningarna i budgetartikel 1 1 1 avseende lagring av socker och i artikel 13 03 08.

  B.  Ökningen i prognosen för inkomster på 2 667 miljoner EUR och minskning i betalningsbemyndiganden på 4 706 miljoner EUR är ganska betydande.

  C. Ett antagande av ändringsbudget nr 6/2006 kommer sålunda att medföra att medlemsstaternas avgifter för 2006 kommer att minska med totalt 7 373 miljoner EUR.

  D. Det bör övervägas om den ständigt återkommande och systematiska undervärderingen av inkomster, med alla de konsekvenser detta får, är en fråga som förtjänar ytterligare granskning.

  E.  Den låga nivån på genomförandet av betalningar som antagits i det årliga budgetförfarandet förblir en ständig källa till oro.

  F.  Budgetmyndighetens två grenar har nått en överenskommelse om budgeten för 2007, inklusive nivån på betalningarna.

  G. Ändringsbudget 6/2006 har, på grund av dess effekter på nivån på betalningarna i budgeten för 2007, inkluderats i denna överenskommelse.

  1.  Europaparlamentet påminner kommissionen om dess ansvar att göra sitt yttersta för att genomföra de betalningar som antagits av budgetmyndigheten inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

  2.  Europaparlamentet har beslutat att acceptera rådets förslag till ändringsbudget utan ändringar

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 78, 15.3.2006.
  • [3]  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet såsom ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).

  MOTIVERING

  Preliminärt förslag till ändringsbudget

  Den 31 oktober lade kommissionen fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget nr 6 för år 2006 och den 17 november en ändringsskrivelse till detta som syftar till

  1.  att budgetera en betydande ökning i prognoserna för inkomsterna på 2 667 miljoner EUR,

  2.  att minska betalningsbemyndigandena i budgetposterna för rubrik 1, 2 och 7 med 4 706 miljoner EUR,

  3.  att föreslå en ändring av anmärkningarna i budgetartikel 1 1 1 anseende lagring av socker, liksom av artikel 13 03 08 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), tekniskt stöd och nyskapande åtgärder.

  Bedömning av föredraganden

  Ökningen i prognosen av inkomsterna (se punkt 1 ovan) är ett resultat av nya uppdateringar och innebär att medlemsstaterna kan minska sina avgifter till 2006 års budget i motsvarande grad, dvs. med 2 667 miljoner EUR. Om detta belopp läggs till den vanliga minskningen av betalningsbemyndigandena på 4 706 miljoner EUR (se punkt 2 ovan), skulle medlemsstaternas avgifter för 2006 minska med totalt 7 373 miljoner EUR.

  Efter en första bedömning av kommissionens förslag kom föredraganden till slutsatsen att åtminstone delar av de betalningar som inte utnyttjats 2006 (dvs. ett belopp på nästan 5 miljarder) förmodligen måste användas 2007. Det är därför som föredraganden inte kände att han kunde behandla ändringsbudgeten som en isolerad företeelse inom ramen för budgeten för 2006. Han menade att den måste beaktas när nivån för betalningarna skulle fastställas för 2007.

  Följaktligen uppfördes ändringsbudget nr 6 på dagordningen för medlingen avseende budgeten för 2007 i avsikt att uppnå en följdriktig och allomfattande överenskommelse.

  Efter den slutgiltiga överenskommelsen med rådet om budgeten för 2007, inbegripet nivån på betalningarna, kan föredraganden nu rekommendera att ändringsbudget nr 6 skall antas.

  Han vill dock fortfarande betona kommissionens ansvar för genomförandet av de betalningar som beslutats av budgetmyndigheten inom ramen för det årliga budgetförfarandet. En minskning av betalningsbemyndigandena i slutet av budgetåret kan bara motiveras med oförutsedda omständigheter och skall, en gång för alla, vara ett undantag till regeln snarare än den regel den verkar vara för tillfället.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006, Avsnitt III – Kommissionen

  Referensnummer

  15635/2006 – C6‑0441/2006 – 2006/2265(BUD)

  Rättslig grund

  art. 272 EG-fördraget och art. 177 Euratomfördraget

  Grund i arbetsordningen

  art. 69 och bilaga IV

  Ansvarigt utskott

           Hänvisning

  BUDG

  Rådgivande utskott

           Hänvisning

   

   

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Giovanni Pittella
  6.12.2004

  Tidigare föredragande

  Salvador Garriga Polledo

  Preliminärt förslag till ändringsbudget

                 Kommissionens framläggande

  nr 6/2006 – SEK(2006)1410

  31.10.2006

  Rådets fastställande av
  förslaget till ändringsbudget

  0.0.2006

  Rådets överlämnande av
  förslaget till ändringsbudget

  0.0.0000

  Behandling i utskott

  28.11.2006

  30.11.2006

   

   

   

  Antagande

  30.11.2006

  Slutomröstning: resultat

  för: 29

  emot: 0

  nedlagda röster: 0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

   

  Ingivande – A[5]-nummer

  4.12.2006

   

  Anmärkningar

  ...