JELENTÉS amely magában foglalja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatvédelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások alakulásáról a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatot

11.12.2006 - (2006/2286(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Martine Roure

Eljárás : 2006/2286(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0456/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0456/2006
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSI JAVASLATA

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatvédelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások alakulásáról

(2006/2286(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Martine Roure által, a PSE képviselőcsoport nevében benyújtott, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatvédelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások alakulásáról, a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatra (B6‑0618/2006),

–   tekintettel 2006. szeptember 27-i álláspontjára[1],

–   tekintettel a nemzeti adatvédelmi hatóságok munkacsoportja (95/46/EK irányelv 29. cikke) és az európai adatvédelmi biztos véleményeire[2],

–   tekintettel az Európa Tanácsnak az egyének személyes adatainak gépi feldolgozása során való védelméről szóló 108. egyezményére,

–   tekintettel a Benelux Gazdasági Unió államai, a Német Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszűntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtási egyezményére[3],

–   tekintettel a nemzeti adatvédelmi hatóságok konferenciája és az európai adatvédelmi biztos véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0456/2006),

A. mivel a Tanács tiszteletben tartotta 2006. szeptember 27-én, a Parlament előtt tett kötelezettségvállalást a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatra vonatkozó megbeszélések felgyorsításával, és vélhetően hamarosan megállapodásra jut a megállapodás szövegét illetően,

B.  mivel az elnökség által szeptember 27-én, az Európai Parlament előtt tett kötelezettségvállalás ellenére úgy tűnik, hogy a Parlament egyhangúlag elfogadott, fent említett álláspontját nem vették figyelembe a Tanácson belül folyó tárgyalások során,

C. mivel az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket nem tájékoztatták a Tanácson belüli tárgyalások állásáról,

D. tekintettel a nemzeti adatvédelmi hatóságok által kiadott véleményekre és a 2006. november 2-án, Londonban tett nyilatkozatukra, amelyben egy összefüggő adatvédelmi keret felállítását kérik, valamint azt, hogy valósuljon meg a tagállamokon belüli, a tagállamok közötti vagy a harmadik országokkal való adatcsere,

E.  mivel úgy tűnik, hogy az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti adatvédelmi hatóságok konferenciája véleményét nem vették figyelembe a Tanácsban folyó tárgyalások során,

F.  rendkívül aggódva a Tanácsban folyó viták alakulása miatt, mivel az adatvédelem terén a tagállamok láthatóan a legkisebb közös nevezőn alapuló megállapodás felé tartanak; attól tartva, hogy az adatvédelem szintje alacsonyabb lehet, mint a 95/46/EK irányelv és az Európa Tanács 108. egyezménye által biztosított szint, valamint hogy e lehetséges megállapodás végrehajtása negatív hatással lehet az Európai Unió valamennyi tagállamában az adatvédelem általános elvére anélkül, hogy kielégítő védelmi szintet hozna létre európai szinten,

G. mivel a Tanács által jelenleg tárgyalt kerethatározat szövege különböző adatvédelmi szabályokat alkalmazna a schengeni térséghez tartozó államokban és az azon kívüli államokban, és ez a különbség az Európai Unión belüli adatvédelmi szabályok közötti inkoherenciához vezetne,

H. mivel ez a kerethatározatra irányuló javaslat szorosan kapcsolódik a rendelkezésre állás elvének megvalósításához, ami a hágai program prioritása,

I.   emlékeztetve, hogy idővel e kerethatározatra irányuló javaslatnak kell felváltania az Európa Tanács 108. egyezményét, egy saját eszközt adva az EU-nak a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatvédelem terén,

1.  a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács számára:

Általános elvek

a)    magas szintű védelmet kell biztosítani az európai polgárok alapvető jogainak a személyes adatokat védő jogi keret létrehozása által az EU-Szerződés VI. címe által szabályozott területeken,

b)    hozzá kell járulni az európai együttműködés jobb működéséhez a rendőrség és az igazságügy terén, valamint meg kell erősíteni a tagállamok illetékes hatóságai közti kölcsönös bizalmat egy minimális és összehangolt adatvédelmi szint biztosítása révén,

c)    biztosítani kell, hogy a kerethatározat képviseljen európai hozzáadott-értéket a magas színvonalú adatvédelem biztosításával valamennyi tagállamban,

d)    meg kell határozni az adatok védelmére vonatkozó általános elveket a harmadik pillér esetében, átvéve az e területre vonatkozó közösségi irányelvek elveit, kiegészítő adatvédelmi szabályokat határozva meg és figyelembe véve a rendőrségi és igazságügyi munka sajátosságait,

e)    garantálni kell a cél és az arányosság elvét, melyek előírják, hogy egy polgár magánéletébe csak szükséges és indokolt esetben szabad beavatkozni, valamint, hogy minden utólagos adatfeldolgozást az adatgyűjtés eredeti céljának tiszteletben tartásával kell elvégezni, az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatának megfelelően,

f)     a kerethatározatot széles körben kell alkalmazni, beleértve a nemzeti adatkezelés keretében történő adatvédelmet is – mivel annak ugyanaz a célkitűzése, mint a 95/46/EK irányelvnek –, hogy magas szintű védelmet nyújtson a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségén belül, és megszüntesse a személyek jogait érintő védelem szintje, illetve az adatlapok és adatfeldolgozó rendszerek biztonsági szintje közötti különbségeket, amelyek akadályozzák a különböző tagállamok közötti adatátvitelt és adatcserét,

Minimális adatvédelmi szabályok a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében

g)    nem szabad gyengíteni a meglévő adatvédelmi szabályokat egy olyan szöveg elfogadása révén, amely visszalépést jelent a 95/46/EK irányelvhez és az Európa Tanács 108. egyezményéhez képest, ami jogilag kötelező érvényű a tagállamok számára, és különösen:

- a 108. egyezmény 5. cikke a) pontjának és 8. cikkének megfelelően fenn kell tartani az érintett személyek jogát ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak, illetve hozzáférjenek adataikhoz, valamint fellebbezhessenek,

- fenn kell tartani az érzékeny adatok magas szintű védelmét, az első pillérben meglévő szabályoknak megfelelően oly módon, hogy érvényesüljön a különleges adatkategóriák használatára vonatkozó tilalom elve, amely korlátozott eltéréseket is tartalmaz; nagyon magas szintű, a jelenleginél magasabb szintű védelmet kell biztosítani az érzékeny adatok számára a biometrikus adatok és a DNS-sel összefüggő adatok vonatkozásában,

- fenn kell tartani a különböző típusú adatok közti megkülönböztetést (adatok az áldozatokról, gyanúsítottakról, tanúkról stb.) az adattípusok függvényében történő feldolgozás és a különböző garanciák előirányozása érdekében, különösen a nem gyanúsítottak esetében,

h)    figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az első és a harmadik pillér adatvédelmi szintje közötti túl nagy eltérésnek nemcsak a polgárok adatvédelemhez való jogára lenne negatív hatása, hanem a tagállamok közti kölcsönös bizalomra és a rendőrségi munka hatékonyságára is,

i)     garantálni kell az adatok minőségét, kizárólag az előzetesen pontosnak bizonyult adatokat továbbítva az illetékes hatóságnak, ez utóbbi előzetes és indokolt kérelme alapján,

j)     biztosítani kell az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó európai szabályok végrehajtását,

Utólagos adatfeldolgozás és -továbbítás

k)    meg kell határozni a korlátokat és a sajátos garanciákat az illetékes hatóságokon kívüli hatóságok számára történő adattovábbítás és az utólagos adatfeldolgozás vonatkozásában, megvédve az adatgyűjtés céljának elvét,

l)     ragaszkodni kell ahhoz, hogy a harmadik országok illetékes hatóságaival való adatcsere is kerüljön bele a kerethatározat alkalmazási körébe a megfelelő adatvédelmi szint biztosítása érdekében, szükség szerint nemzetközi megállapodások kötésével, valamint kérni kell, hogy a harmadik országoktól kapott adatokat értékeljék az alapvető jogok védelme alapján is,

m)   különleges garanciákat kell előirányozni a nem állami felek által összegyűjtött és közfeladat ellátása során kezelt adatok továbbítását és felhasználását illetően, szankciókat (beleértve a büntetőjogi szankciókat) kell előirányozni az ebben az összefüggésben kezelt adatok szabálytalan felhasználása esetére,

Különleges megjegyzések

2.  úgy véli, hogy egy olyan érzékeny és egyenlőtlen kapcsolatban, mint amilyen a hatóság és a polgár között áll fenn, az adott személy beleegyezése önmagában nem tekinthető elegendő jogalapnak a személy adatainak biztonsági célból történő későbbi feldolgozásához, kivéve egyes kivételes, a nemzeti jogban előre meghatározott és nevesített eseteket, valamint emlékeztet, hogy a 95/46/EK irányelv továbbra is minden, az első pillérbe tartozó utólagos adatfeldolgozásra alkalmazandó;

3.  szükségesnek ítéli, hogy kötelező legyen a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal, valamint azok európai intézményi hálózatával, a „29. cikk munkacsoporttal” való konzultáció (a 95/46/EK irányelv alkalmazásában) az adatvédelemre vonatkozó valamennyi, szabályozási vagy közigazgatási rendelkezés kidolgozása során;

4.  ismételten kéri, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek teljes mértékben legyenek bevonva a Tanácsban folytatott megbeszélésekbe, valamint, hogy az Európai Parlament által egyhangúlag elfogadott véleményt vegyék figyelembe;

5.  felhívja a Tanácsot, hogy fogadja el az adatvédelemről szóló kerethatározatot, kellően figyelembe véve a Parlament egyhangúlag elfogadott, fent említett álláspontját; megerősíti, hogy az Európai Parlament szerint egy megfelelő, az adatvédelemről szóló kerethatározat harmadik pillérben történő elfogadása szükséges előfeltétele a vízuminformációs rendszerről szóló rendelet és határozat elfogadásának;

6.  az adatok biztonságára vonatkozó, az Europol-egyezményben előírt szabályokhoz hasonló, részletes szabályok fenntartását kívánja a kerethatározatban;

7.  fenntartja annak a lehetőségét, hogy az adatvédelemről szóló kerethatározat szövegére vonatkozó, jövőbeni véleményét megvitassa a nemzeti parlamentekkel azt követően, hogy a Tanács meghatározta irányvonalát e témában;

8.  a kerethatározat gyors elfogadását várja, de figyelmeztet, hogy a határozatok gyorsasága nem vezethet az adatvédelem színvonalának csökkenéséhez, és hogy a problémás cikkeket nem lehet egyszerűen csak megszüntetni vagy leegyszerűsíteni;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Európa Tanácsnak.

21.11.2006

A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT(B6‑0618/2006)

az eljárási szabályzat 114. cikkének (1) bekezdése alapján

előterjesztette: Martine Roure

a PSE képviselőcsoportja nevében

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés keretében történő adatvédelemről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2006. szeptember 27-én elfogadott jelentésére[4],

–   tekintettel a nemzeti adatvédelmi hatóságok munkacsoportja (95/46/EK irányelv 29. cikke) és az európai adatvédelmi biztos véleményeire[5],

–   tekintettel az Európa Tanácsnak az egyének személyes adatainak gépi feldolgozása során való védelméről szóló 108. egyezményére,

–   tekintettel a Benelux Gazdasági Unió államai, a Német Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszűntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtási egyezményére[6],

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a Tanács tiszteletben tartotta 2006. szeptember 27-én, a Parlament előtt tett kötelezettségvállalását a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatra vonatkozó megbeszélések felgyorsításával, és vélhetően hamarosan megállapodásra jut a megállapodás szövegét illetően,

B.  mivel az elnökség által 2006. szeptember 27-én, a Parlament előtt tett kötelezettségvállalás ellenére úgy tűnik, hogy ez utóbbi egyhangúlag elfogadott véleményét nem vették figyelembe a Tanácson belül folytatott tárgyalások során,

C. mivel az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket nem tájékoztatták a Tanácson belüli tárgyalások állásáról,

D. tekintettel a nemzeti adatvédelmi hatóságok által kiadott véleményekre és a 2006. november 2-án, Londonban tett nyilatkozatukra, amelyben kérik, hogy kerüljön felállításra egy összefüggő adatvédelmi keret, valamint valósuljon meg nemzeti szintű, tagállamok közötti vagy a harmadik országokkal való adatcsere,

E.  tekintettel rendkívüli aggodalmára a Tanácsban folytatott viták alakulásával szemben,

1.  a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács számára:

     a)  sajnálja, hogy az adatvédelem terén a tagállamok a legkisebb közös nevezőn alapuló megállapodás felé tartanak; attól tart, hogy annak megvalósítása negatív hatással lehet az Európai Unió tagállamaiban az adatvédelem általános elvére anélkül, hogy kielégítő védelmi szintet hozna létre európai szinten;

     b)  emlékeztet, hogy idővel e kerethatározatra irányuló javaslatnak kell felváltania az Európa Tanács adatvédelemről szóló 108. egyezményét; ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenleg a Tanácsban vita alatt álló szöveg elmarad az említett 108. egyezménytől, és az adatvédelem terén meglévő szabályok gyengítésének kockázatával járhat; azt kívánja, hogy a kerethatározat képviseljen európai hozzáadott-értéket a magas színvonalú adatvédelem biztosításával valamennyi tagállamban;

     c)  ezért úgy véli, hogy a Tanácson belüli tárgyalások jelenlegi állapotában a kerethatározatra irányuló javaslat megszűntetné néhány adatvédelmi szabály koherenciáját a 108. egyezményt alkalmazó, és a schengeni megállapodás végrehajtási egyezményében részes állam, valamint azon államok között, melyek nem részesei annak;

     d)  azt kívánja, hogy a kerethatározatnak széles alkalmazási köre legyen, lefedve a nemzeti adatkezelés keretében történő adatvédelmet is – amelynek ugyanaz a célkitűzése, mint a 95/46/EK irányelvnek –, valamint arra irányul, hogy magas szintű védelmet nyújtson a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségén belül, és megszüntesse a személyek jogait érintő védelem szintjei, illetve az adatlapok és adatfeldolgozó rendszerek biztonsági szintjei közötti különbségeket, amelyek akadályozzák a különböző tagállamok közötti adatátvitelt és adatcserét;

     e)  kitart amellett, hogy a harmadik országok illetékes hatóságaival való adatcsere is kerüljön bele e kerethatározat alkalmazási körébe a megfelelő adatvédelmi szint biztosítása érdekében, szükség szerint nemzetközi megállapodások megtárgyalásával;

     f)   azt kívánja, hogy az Európai Unió jövőbeni szabályozása biztosítson nagyon magas szintű védelmet az érzékeny adatok számára, különösen a biometrikus adatok és a DNS-sel összefüggő adatok vonatkozásában;

     g)  úgy véli, hogy egy annyira érzékeny és egyenlőtlen kapcsolat keretében, mint amilyen a hatóság és a polgár között áll fenn, az adott személy beleegyezése önmagában nem tekinthető elegendő jogalapnak a személyes adatok biztonsági célból történő későbbi feldolgozásához, valamint emlékeztet, hogy a 95/46/EK irányelv továbbra is minden, az első pillérbe tartozó utólagos feldolgozásra alkalmazandó;

     h)  fenntartja annak a lehetőségét, hogy az adatvédelemről szóló kerethatározat szövegére vonatkozó, jövőbeni véleményét megvitassa a nemzeti parlamentekkel azt követően, hogy a Tanács meghatározta irányvonalát e témában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

ELJÁRÁS

Cím

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében történő adatvédelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások alakulása

Eljárás száma

2006/2286(INI)

Alapként használt ajánlásra irányuló javaslat(ok)

B6-0618/2006

 

 

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE
11.12.2006

Határozat dátuma jelentés kidolgozására

23.11.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Martine Roure
23.11.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.12.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Marco Cappato, Richard Corbett, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Marie-Arlette Carlotti, Kartika Tamara Liotard, Yannick Vaugrenard

Benyújtás dátuma

11.12.2006

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)