RAPPORT li jinkludi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar l-iżvilupp tan-negozjati rigward id-deċiżjoni ta' qafas dwar il-protezzjoni ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali

11.12.2006 - (2006/2286(INI))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur(s) Martine Roure

Proċedura : 2006/2286(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0456/2006
Testi mressqa :
A6-0456/2006
Dibattiti :
Testi adottati :

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-KUNSILL

dwar l-iżvilupp tan-negozjati rigward id-deċiżjoni ta' qafas dwar il-protezzjoni ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali

(2006/2286(INI))

Il-Parlament Ewropew

–   wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill ippreżentata minn Martine Roure f'isem il-grupp PSE dwar l-iżvilupp tan-negozjati rigward id-deċiżjoni ta' qafas dwar il-protezzjoni ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali (B6‑0618/2006),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2006[1],

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Grupp ta' ħidma ta' l-Awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni ta' dejta personali (l-artikolu 29, id-Direttiva 95/46/KE) u tal-kontrollur Ewropew għall-protezzjoni ta' dejta personali[2],

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 108 tal-Kunsill ta' l-Ewropa għall-protezzjoni tal-persuni fir-rigward ta' l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta personali,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' applikazzjoni tal-Ftehima ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża relatata mas-soppressjoni gradwali tal-kontrolli fil-fruntieri komuni[3],

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Konferenza ta' l-Awtoritajiet nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta, u tal-Kontrollur Ewropew tal-protezzjoni tad-dejta,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 114 paragrafu 3, u l-Artikolu 94 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0456/2006),

A. billi l-Kunsill irrispetta impenn li ħa fis-27 ta' Settembru 2006 quddiem il-Parlament Ewropew biex jiġi mgħaġġel ir-rittmu tad-diskussjonijiet dwar il-proposta tad-deċiżjoni ta' qafas dwar il-protezzjoni ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali, u billi kważi wasal għal qbil dwar dan it-test,

B   billi minkejja l-impenn li ttieħed mill-Presidenza fis-27 ta' Settembru quddiem il-Parlament Ewropew, il-pożizzjoni msemmija hawn fuq tal-Parlament Ewropew, adottata b'unanimita, tidher li ma ġietx meqjusa fin-negozjati li għaddejjin fi ħdan il-Kunsill,

C. billi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali ma kinux qed jiġu infurmati dwar l-istat tan-negozjati fi ħdan il-Kunsill,

D. minħabba l-opinijonijiet riżervati ta' l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta u d-dikjarazzjoni tagħhom f'Londra fit-2 ta' Novembru 2006, jitlob qafas koerenti ta' protezzjoni tad-dejta, fejn id-dejta tkun skambjata fl-Istati Membri, bejniethom, jew ma' pajjiżi terzi,

E.  billi l-opinjonijiet tal-Kontrollur Ewropew tal-protezzjoni tad-dejta, u tal-Konferenza ta' l-Awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta jidhru li ma ġewx meqjusa waqt in-negozjati fil-Kunsill,

F.  inkwetat ħafna minħabba d-direzzjoni li ħadu d-diskussjonijiet fil-Kunsill, l-Istati Membri jidhru li qed jimxu lejn ftehima dwar il-protezzjoni tad-dejta personali bbażata fuq l-iktar denominatur komuni baxx; jibża', anzi, li l-livell ta' protezzjoni tad-dejta huwa aktar baxx minn dak żgurat mid-direttiva 95/46/KE u mill-Konvenzjoni 108 tal-Kunsill ta' l-Ewropa, u li l-implimentazzjoni ta' dik il-ftehima se jkollha impatt negattiv fuq il-prinċipju ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta personali fl-Istati Membri ta' l-UE mingħajr ma tistabbilixxi livell sodisfaċenti ta' protezzjoni fuq livell Ewropew;

G. billi t-test tad-deċiżjoni ta' qafas li qed jiġi diskuss bħalissa fil-Kunsill se jintroduċi regoli differenti għall-protezzjoni tad-dejta: dawk applikati mill-Istati li huma parti miz-zona Schengen, u dawk applikati mill-Istati Membri li mhumiex parti minn din iz-zona, differenzi li se jwasslu għal nuqqas ta' koerenza fl-istandards tal-protezzjoni tad-dejta fl-istess Unjoni Ewropea,

H. billi din il-proposta ta' deċiżjoni ta' qafas hija marbuta ħafna ma' l-implimentazzjoni tal-prinċipju tad-disponibilta, li huwa prijorita tal-Programme ta' The Hague,

I.   Ifakkar li din il-proposta ta' deċiżjoni ta' qafas għandha, biż-żmien, tissostitwixxi l-Konvenzjoni 108, hawn fuq imsemmija, tal-Kunsill ta' l-Ewropa u tagħti lill-UE strument tagħha stess għall-protezzjoni tad-dejta fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija,

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

Prinċipji Ġenerali

a)    jiżgura protezzjoni għolja tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini Ewropej billi jinħoloq qafas legali ta' protezzjoni tad-dejta personali fl-oqsma koperti mit-Titolu VI tat-Trattat UE,

b)    jikkontribwixxi għal funzjonament aħjar tal-koperazzjoni Ewropea fl-oqsma tal-pulizija u tal-ġustizzja u jinforza mill-ġdid il-fiduċja reċiproka bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri billi jiżgura livell minimu u armonizzanti ta' protezzjoni ta' dejta,

c)    jiżgura li d-deċiżjoni ta' qafas iġġib magħha valur miżjud Ewropew billi jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta fl-Istati Membri kollha,

d)    jistabbilixxi prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta għat-tielet pilastru billi jerġa' jieħu l-prinċipji tad-direttivi komunitarji f'dan il-qasam, u jistabbilixxi regoli supplementari ta' protezzjoni ta' dejta filwaqt li jqis il-karatteristika speċifika tal-ħidma ġudizzjarja u tal-pulizija,

e)    jiggarantixxi l-prinċipji ta' l-iskop u tal-proporzjonalita li jipprevedu li kwalunkwe ndħil fil-ħajja privata ta' ċittadin għandu jkun neċessarju u ġustifikat, u kwalunkwe proċessar ieħor tad-dejta għandu jirrispetta l-għan prinċipali li għalih ġiet miġbura d-dejta, b'konformita mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem,

f)      jattribwixxi kamp ta' applikazzjoni kbir lid-deċiżjoni ta' qafas li se tkopri l-protezzjoni tad-dejta fil-kuntest ta' proċessar nazzjonali, li l-għan tagħha huwa l-istess bħal dak tad-Direttiva 95/46/KE jiġifieri li tkun kapaċi tipprovdi liċ-ċittadini b'livell għoli ta' protezzjoni f'zona ta' liberta, sikurezza u ġustizzja u li telimina diskrepanzi bejn il-livelli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-persuna u tal-livelli ta' sikurezza ta' fajls u sistemi ta' dejta, diskrepanzi li jtellfu t-trasmissjoni u l-iskambju ta' dejta bejn l-Istati Membri differenti,

Standards minimi għall-protezzjoni tad-dejta fil-qasam speċifiku tal-protezzjoni ġudizzjarja u dak tal-pulizija

g)    l-istandards preżenti ta' protezzjoni tad-dejta m'għandhomx jiddgħajfu billi jiġi adottat test li ma jkoprix id-direttiva 95/46/CE u l-Konvenzjoni 108, li ssemmiet qabel, tal-Kunsill ta' l-Ewropa, li torbot legalment lill-Istati Membri, b'mod partikolari:

             - jinżamm id-dritt għall-informazzjoni u għall-aċċess għad-dejta tal-persuni interessati u d-dritt għall-appell skond l-Artikolu 5, punt a) u l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni 108,

             - jinżamm livell għoli ta' protezzjoni ta' dejta sensittiva, b'konformità ma' l-istandards eżistenti fl-ewwel pilastru; ukoll il-prinċipju ta' projbizzjoni u l-użu   ta' kategoriji partikolari ta' dejta, minbarra eċċezzjonijiet limitati, għandu jiġi dejjem żgurat; jiġi żgurat livell għoli ħafna ta' protezzjoni tad-dejta f'dak li jikkonċerna l-ipproċessar ta' dejta bijometrika u dik dwar DNA,

             - tinżamm id-distinzjoni bejn it-tipi differenti ta' dejta (dejta dwar vittmi, suspettati, xħieda, eċċ.) sabiex ikun possibbli l-ipproċessar u l-garanziji differenti u speċifiċi skond t-tip tad-dejta, b'mod partikolari rigward dawk li mhumiex suspettati,

h)    ikun ikkunsidrat il-fatt li differenza kbira ħafna fil-livelli ta' protezzjoni tad-dejta bejn l-ewwel u t-tielet pilastru se jkollu mhux biss effett negattiv fuq id-dritt taċ-ċittadini għall-protezzjoni tad-dejta iżda wkoll fuq il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri kif ukoll fuq l-effiċjanza tal-ħidma tal-pulizija,

i)     tiġi żgurata l-kwalità tad-dejta; għandha tiġi trasmessa biss dejta li tkun a priori eżatta, fuq rikjesta preliminari motivata minn awtorità kompetenti,

j)     tiġi żgurata l-implimentazzjoni tar-regoli Ewropej dwar il-konfidenzjalità tad-dejta,

Ipproċessar u trasferiment ulterjuri tad-dejta

k)    jiġu stabbiliti limiti u garanziji speċifiċi rigward l-ipproċessar ulterjuri u t-trasferiment ta' dejta lil awtoritajiet oħra li mhumiex awtoritajiet kompetenti filwaqt li jiġi żgurat il-prinċipju ta' l-iskop finali,

l)     dwar l-iskambju tad-dejta ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi jinsisti li jkun inkluż fil-qasam ta' applikazzjoni tad-deċiżjoni qafas, sabiex jiġi żgurat, jekk ikun hemm bżonn permezz tan-negozjati ta' ftehimiet internazzjonali adatti, livell xieraq ta' protezzjoni tad-dejta; jintalab bl-istess mod li l-kwalità tad-dejta li tasal minn pajjiżi terzi tiġi evalwata, ukoll fuq il-bażi tal-protezzjoni tad-drittijiet fondamentali,

m)   jiġu stabbiliti garanziji speċifiċi rigward it-trasferiment u l-użu ta' dejta miġbura minn partijiet privati u pproċessata fil-qafas ta' funzjoni pubblika; jiġu ffissati sanzjonijiet, inklużi penalitajiet, għal kull użu ħażin tad-dejta pproċessata f'dan il-kuntest,

Osservazzjonijiet speċifiċi

2. Jikkunsidra li f'relazzjoni daqshekk sensittiva u diversa bħal dik li teżisti bejn l-awtorità pubblika u ċ-ċittadin, l-aċċettazzjoni waħeda tal-persuna ma tistax tkun ikkunsidrata bħala bażi legali suffiċjenti biex ikun ġustifikat l-ipproċessar ulterjuri, għal skopijiet ta' sigurtà, tad-dejta ta' din il-persuna ħlief fil-każ ta' sitwazzjonijiet eċċezzjonali, speċifiċi, definiti u regolati minn qabel bil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u jfakkar li d-Direttiva 95/46/CE tissokta tapplika fl-ipproċessar kollu ulterjuri rilevanti fl-ewwel pilastru;

3.  Jikkunsidra neċessarja l-konsultazzjoni obbligatorja ta' l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta (konformi mad-Direttiva 95/46CE) kif ukoll tan-netwerk istituzzjonali Ewropew tagħhom, il-"Grupp ta' Ħidma Artikolu 29", fil-qafas tal-preparazzjoni tal-miżuri kollha regolatorji jew amministrattivi dwar il-protezzjoni tad-dejta;

4.  Itenn l-appell tiegħu li l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali jinvolvu ruħhom fil-fond fid-diskussjonijiet li għaddejjin fil-Kunsill, u li tiġi kkunsidrata l-opinjoni adottata unanimament mill-Parlament Ewropew,

5. Jistieden lill-Kunsill li jadotta d-deċiżjoni qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta, filwaqt li jikkunsidra kif jixraq il-pożizzjoni msemmija qabel, adottata unanimament mill-Parlament; itenni li l-Parlament Ewropew iqis bħala essenzjali l-adozzjoni ta' deċiżjoni qafas adegwata dwar il-protezzjoni tad-dejta fit-tielet pilastru qabel ma jiġu adottati d-deċiżjoni dwar il-VIS u r-regolamenti dwar il-VIS,

6.  Jappella li jinżammu, fid-deċiżjoni qafas, ir-regoli dettaljati dwar is-sigurtà tad-dejta, mqabblin mar-regoli stipulati fil-Konvenzjoni Europol;

7.  Jirriżerva l-possibiltà li jiddiskuti mal-parlamenti nazzjonali l-opinjoni tiegħu fil-ġejjieni dwar it-test tad-deċiżjoni qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta, meta l-Kunsill ikun iddefinixxa l-pożizzjoni tiegħu dwar din il-kwistjoni;

8.  Jappella għall-adozzjoni malajr tad-deċiżjoni qafas iżda javża li l-għaġġla fid-deċiżjonijiet m'għandhiex twassal biex il-livell tal-protezzjoni tad-dejta jitbaxxa, u li l-artikoli li jagħtu problemi ma jridux jiġu sempliċement ikkanċellati jew simplifikati;

9.  Jagħti istruzzjoni lill-President tiegħu biex iressaq din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill u, għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Parlamenti u lill-Gvernijiet ta' l-Istati Membri kif ukoll lill-Kunsill ta' l-Ewropa.

  • [1]  Testi adottati f'dik id-data, P6_TA(2006)0370
  • [2]  ĠU C 47 tal-25.2.2006, p. 27.
  • [3]  ĠU L 239 tal-22.9.2000, p. 19.

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI (B6‑0618/2006) (21.11.2006)

imressqa b'konformita ma' l-Artikolu 114(1) tar-Regoli tal-Proċedura

minn Martine Roure

f'isem il-Grupp PSE

dwar il-protezzjoni ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali

Il-Parlament Ewropew

–   wara li kkunsidra r-rapport tiegħu adottat fis-27 ta' Settembru 2006[1],

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-grupp ta' ħidma ta' l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni ta' dejta personali (id-direttiva 95/46/KE, l-artikolu 29) u tal-kontrollur Ewropew għall-protezzjoni ta' dejta personali[2],

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 108 tal-Kunsill ta' l-Ewropa għall-protezzjoni tal-persuni fir-rigward ta' l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta personali,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' applikazzjoni tal-Ftehima ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta' l-Istati ta' l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża relatata mas-soppressjoni gradwali tal-kontrolli fil-fruntieri komuni[3],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 114(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Kunsill irrispetta l-impenn tiegħu li ħa fis-27 ta' Settembru 2006 quddiem il-Parlament biex jiġi mgħaġġel ir-rittmu tad-diskussjonijiet dwar il-proposta tad-deċiżjoni-qafas dwar il-protezzjoni ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali, u billi kważi wasal għal qbil dwar dan it-test,

B. billi minkejja l-impenn meħud mill-Presidenza fis-27 ta' Settembru 2006 quddiem il-Parlament, l-opinjoni tal-Parlament - għalkemm adottata unanimament - qisha ma ġietx meqjusa fin-negozjati li qed isiru fi ħdan il-Kunsill,

C. billi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali ma kienux qed jiġu infurmati dwar l-istat tan-negozjati fi ħdan il-Kunsill,

D. minħabba li l-opinjonijiet riżervati li ġew espressi mill-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta personali, kif ukoll id-dikjarazzjoni tagħhom li saret Londra fit-2 ta' Novembru 2006, fejn dawn talbu għat-twaqqif ta' qafas koerenti tal-protezzjoni tad-dejta personali, kemm jekk dawn ikunu skambjati fuq livell nazzjonali, bejn l-Istati Membri u jew ma' pajjiżi terzi,

E. billi t-tħassib estrem tiegħu jikkonċerna d-direzzjoni li qed jieħdu d-diskussjonijiet fil-Kunsill,

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

     a)  jiddispjaċih li l-Istati Membri qed jimxu lejn ftehima dwar il-protezzjoni tad-dejta personali bbażata fuq l-iktar denominatur komuni baxx; jibża', anzi, li l-implimentazzjoni ta' dik il-ftehima se jkollha impatt negattiv fuq il-prinċipju ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta personali fl-Istati Membri ta' l-UE mingħajr ma tistabbilixxi livell sodisfaċenti ta' protezzjoni fuq livell Ewropew;

     b)  ifakkar li din il-proposta ta' deċiżjoni qafas għandha, meta jiġi ż-żmien, tissostitwixxi l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa Nru 108 dwar il-protezzjoni tad-dejta personali; madankollu, iqis illi t-test li qed jiġi diskuss bħalissa ma jikkumparax mal-Konvenzjoni Nru 108 u hemm riskju li jkun ta' dannu għall-istandards eżistenti ta' protezzjoni tad-dejta; jispera li d-deċiżjoni qafas ġġib magħha valur miżjud Ewropew billi tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta fl-Istati Membri kollha;

     c)  jikkunsidra wkoll li, skond in-negozjati fil-Kunsill bħalissa, id-deċiżjoni qafas li ġiet proposta se toħloq inkonsistenzi f'ċerti standards ta' protezzjoni tad-dejta bejn l-Istati li huma firmatarji għall-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehima ta' Schengen, li jimplimentaw l-Konvenzjoni Nru 108, u dawk li mhumiex firmatarji;

     d)  jispera li d-deċiżjoni qafas se jkollha kamp ta' applikazzjoni wiesa' li jkopri l-protezzjoni tad-dejta fil-kuntest ta' proċessar nazzjonali, li l-għan tagħha huwa l-istess bħal dak tad-Direttiva 95/46/KE jiġifieri li tipprovdi liċ-ċittadini b'livell għoli ta' protezzjoni f'zona ta' liberta, sikurezza u ġustizzja u li telimina diskrepanzi bejn il-livelli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-persuna u tal-livelli ta' sikurezza ta' fajls u sistemi ta' dejta li jtellfu t-trasmissjoni u l-iskambju ta' dejta bejn l-Istati Membri;

     e)  itenn li għandhu jkun inkluż ukoll l-iskambu ta' dejta ma' awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi (mhux ta' l-UE) fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-deċiżjoni qafas bil-ħsieb li jkun żgurat livell xieraq ta' protezzjoni tad-dejta, u jekk hemm bżonn, permezz ta' negozjar ta' ftehimiet internazzjonali xierqa;

     f)   jispera li r-regoli futuri ta' l-Unjoni Ewropea jiżguraw livell għoli ħafna ta' protezzjoni għal dejta sensittiva, partikularment rigward l-ipproċessar ta' dejta bijometrika u dik relatata mad-DNA;

     g)  jemmen li, fil-qafas ta' relazzjoni sensittiva u inugwali bħal dik li teżisti bejn l-awtoritajiet pubbliċi u ċ-ċittadin, il-kunsens ta' individwu mhux biżżejjed biex ikun meqjus bħala bażi legali suffiċjenti biex jiġġustifika l-ipproċessar sussegwenti ta' dejta personali għal għanijiet ta' sigurtà, u jfakkar li d-Direttiva 95/46/KE tkompli tapplika għall-ipproċessar sussegwenti kollu bbażat fuq l-ewwel pilastru;

     h)  jirriżerva l-possibilta li jiddiskuti mal-parlamenti nazzjonali l-opinjoni tiegħu fil-ġejjieni dwar it-test tad-deċiżjoni qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta personali, meta l-Kunsill ikun iddefinixxa l-pożizzjoni tiegħu dwar din il-kwistjoni;

2.  Jagħti istruzzjoni lill-President tiegħu biex iressaq din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill u, għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti u gvernijiet ta' l-Istati Membri.

PROĊEDURA

Titolu

L-iżvilupp tan-negozjati rigward id-deċiżjoni ta' qafas dwar il-ħarsien ta' dejta personali fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija f'kwistjonijiet kriminali

Numru tal-proċedura

2006/2286(INI)

Proposta (i) bażi ta' rakkomandazzjoni

B6-0618/2006

 

 

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE
11.12.2006

Data tad-deċiżjoni għat-tfassil tar-rapport

23.11.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

 

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
  Data tad-deċiżjoni

 

 

 

 

 

Koperazzjoni iktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Martine Roure
23.11.2006

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Eżami fil-kumitat

27.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

11.12.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

39

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Marco Cappato, Richard Corbett, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Marie-Arlette Carlotti, Kartika Tamara Liotard, Yannick Vaugrenard

Data tat-tressiq 

11.12.2006

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)