BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende reglerne om sprog med henblik på at indsætte bulgarsk og rumænsk blandt de processprog, der er fastsat ved procesreglementet

11.12.2006 - (15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)) - *

Retsudvalget
Ordfører: Giuseppe Gargani
(Forenklet procedure - artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2006/0814(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0462/2006
Indgivne tekster :
A6-0462/2006
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende reglerne om sprog med henblik på at indsætte bulgarsk og rumænsk blandt de processprog, der er fastsat ved procesregle­mentet

(15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (15715/2006),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 245, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 160, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0435/2006),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6–0462/2006),

1.  godkender forslaget til Rådets afgørelse;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende reglerne om sprog med henblik på at indsætte bulgarsk og rumænsk blandt de processprog, der er fastsat ved procesregle­mentet

Referencer

15715/2006 – C6–0435/2006 – 2006/0814(CNS)

Dato for høring af EP

28.11.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
30.11.2006

Ordfører(e)
  Dato for valg

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

30.11.2006

Behandling i udvalg

11.12.2006

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.12.2006

Dato for indgivelse

11.12.2006

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)