ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας που ορίζονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας

11.12.2006 - (15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Giuseppe Gargani
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2006/0814(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0462/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0462/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας που ορίζονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας

(15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15715/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0435/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0462/2006),

1.  εγκρίνει το κείμενο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας που ορίζονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας

Έγγραφα αναφοράς

15715/2006 – C6 0435/2006 – 2006/0814(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

28.11.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
30.11.2006

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

30.11.2006

Εξέταση στην επιτροπή

11.12.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2006

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)