MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta kieliä koskevan järjestelyn osalta bulgarian ja romanian lisäämiseksi työjärjestyksessä mainittuihin oikeudenkäyntikieliin

11.12.2006 - (15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Giuseppe Gargani
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2006/0814(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0462/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0462/2006
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta kieliä koskevan järjestelyn osalta bulgarian ja romanian lisäämiseksi työjärjestyksessä mainittuihin oikeudenkäyntikieliin

(15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (15715/2006),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 242 artiklan 2 kohdan ja 160 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0435/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0462/2006),

1.  hyväksyy neuvoston päätöstä koskevan ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta se kuuli parlamenttia;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta kieliä koskevan järjestelyn osalta bulgarian ja romanian lisäämiseksi työjärjestyksessä mainittuihin oikeudenkäyntikieliin

Viiteasiakirjat

15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

28.11.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
30.11.2006

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)


30.11.2006

Valiokuntakäsittely

11.12.2006

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.12.2006

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.12.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...