Ziņojums - A6-0462/2006Ziņojums
A6-0462/2006

ZIŅOJUMS par Padomes lēmuma projektu, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodu lietojumu, lai bulgāru un rumāņu valodu iekļautu tiesvedības valodās, kas noteiktas reglamentā

11.12.2006 - (15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)) - *

Juridiskā komiteja
Referents: Giuseppe Gargani
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 43. panta 1. punkts)

Procedūra : 2006/0814(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0462/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0462/2006
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes lēmuma projektu, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodu lietojumu, lai bulgāru un rumāņu valodu iekļautu tiesvedības valodās, kas noteiktas reglamentā

(15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15715/2006),

–   ņemot vērā EK līguma 245. panta 2. punktu un EAEK līguma 160. panta 2. punktu, saskaņā ar ko Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0435/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0462/2006),

1.  apstiprina Padomes lēmuma projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmainīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

3.  prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmuma projekts, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodu lietojumu, lai bulgāru un rumāņu valodu iekļautu tiesvedības valodās, kas noteiktas reglamentā

Atsauces

15715/2006 – C6 0435/2006 – 2006/0814(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

28.11.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
30.11.2006

Referents
  Iecelšanas datums

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

30.11.2006

Izskatīšana komitejā

11.12.2006

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.12.2006

Iesniegšanas datums

11.12.2006

 

Piezīmes (pieejamas tikai vienā valodā)