SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie

11.12.2006 - (15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)) - *

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawca: Giuseppe Gargani
(procedura uproszczona - art. 43 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2006/0814(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0462/2006
Teksty złożone :
A6-0462/2006
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie

(15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Rady (15715/2006),

–   uwzględniając art. 245 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 160 ust. 2 Traktatu Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0435/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6‑0462/2006),

1.  zatwierdza projekt decyzji Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie

Odsyłacze

15715/2006 – C6 0435/2006 – 2006/0814(CNS)

Data konsultacji z PE

28.11.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
30.11.2006

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Procedura uproszczona - data decyzji

30.11.2006

Rozpatrzenie w komisji

11.12.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

11.12.2006

Data złożenia

11.12.2006

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)