SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie

11.12.2006 - (15712/2006 – C6‑0434/2006 – 2006/0813(CNS)) - *

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Giuseppe Gargani
(Procedura uproszczona – art. 43 ust. 2 Regulaminu)

Procedura : 2006/0813(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0463/2006
Teksty złożone :
A6-0463/2006
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie

(15712/2006 – C6‑0434/2006 – 2006/0813(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając tekst Rady (15712/2006),

–   uwzględniając art. 245 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 160 ust. 2 Traktatu EWEA (Euratom), na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0434/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust.1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6‑0463/2006),

1.  zatwierdza tekst Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt decyzji Rady zmieniającej regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie

Odsyłacze

15712/2006 – C6‑0434/2006 – 2006/0813(CNS)

Data konsultacji z PE

28.11.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
30.11.2006

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Procedura uproszczona - data decyzji

30.11.2006

Rozpatrzenie w komisji

11.12.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

11.12.2006

Data złożenia

11.12.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...