Betänkande - A6-0463/2006Betänkande
A6-0463/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska gemenskapernas domstols rättegångsregler vad gäller språkanvändning i syfte att uppta bulgariska och rumänska bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna

11.12.2006 - (15712/2006 – C6‑0434/2006 – 2006/0813(CNS)) - *

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Giuseppe Gargani
Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen

Förfarande : 2006/0813(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0463/2006
Ingivna texter :
A6-0463/2006
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska gemenskapernas domstols rättegångsregler vad gäller språkanvändning i syfte att uppta bulgariska och rumänska bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna

(15712/2006 – C6‑0434/2006 – 2006/0813(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förslag (15712/2006),

–   med beaktande av artikel 245.2 i EG-fördraget och artikel 160.2 i EAEC-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0434/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0463/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ändring av Europeiska gemenskapernas domstols rättegångsregler vad gäller språkanvändning i syfte att uppta bulgariska och rumänska bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna

Referensnummer

15712/2006 – C6‑0434/2006 – 2006/0813(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

28.11.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

JURI
30.11.2006

Föredragande
  Utnämning

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Förenklat förfarande – beslut

30.11.2006

Behandling i utskott

11.12.2006

 

 

 

 

Antagande

11.12.2006

Ingivande

11.12.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)