ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно сключването на научно и технологично споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Корея

20.12.2006 - (COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)) - *

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Giles Chichester
(Опростена процедура – Член 43, параграф 1 от правилника)

Процедура : 2006/0141(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0470/2006
Внесени текстове :
A6-0470/2006
Разисквания :
Приети текстове :

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на научно и технологично споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Корея

(COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2006)0422)[1],

–   като взе предвид проектоспоразумението относно сключването на научно и технологично споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Корея,

–   като взе предвид член 170 и член 300, параграф 2, алинея първа от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно който Съветът се е допитал до него (C6‑0438/2006),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0470/2006),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Корея.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

[Предложение за решение на Съвета относно сключването на научно и технологично споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Корея]

Позовавания

COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

Дата на консултация с ЕП

30.11.2006 г.

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание

ITRE
12.12.2006

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

AFET
12.12.2006 г.

BUDG
12.12.2006 г.

 

 

 

Неизказано становище    

        Дата на решението

AFET
29.8.2006 г.

BUDG
27.9.2006 г.

 

 

 

Засилено сътрудничество              

        Дата на обявяване в заседание

 

 

 

 

 

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

[Giles Chichester]
12.9.2006 г.

 

Заместен(и) докладчик(ци)

 

 

Опростена процедура дата на решението

12.9.2006 г.

Разглеждане в комисия

.

 

 

 

 

Дата на приемане

20.12.2006 г.

Дата на внасяне

20.12.2006 г.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.