RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

20.12.2006 - ((KOM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)) - *

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Giles Chichester
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2006/0141(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0470/2006
Esitatud tekstid :
A6-0470/2006
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

((KOM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0422)[1];

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu projekti;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 170 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0438/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ning artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6‑0470/2006),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Korea Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  ELTs seni avaldamata

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

Viited

KOM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

30.11.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

ITRE
12.12.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Giles Chichester
12.9.2006

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev  otsuse kuupäev

12.9.2006

Arutamine parlamendikomisjonis

 

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.12.2006

Esitamise kuupäev

20.12.2006