Procedūra : 2006/0141(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0470/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0470/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 01/02/2007 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0013

ZIŅOJUMS     *
PDF 139kWORD 58k
20.12.2006
PE 378.608v02-00 A6-0470/2006

par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

(COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Giles Chichester

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

(COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam(COM(2006)0422)(1),

–   ņemot vērā nolīguma projektu par Eiropas Kopienas un Korejas Republikas sadarbību zinātnes un tehnikas jomā,

–   ņemot vērā EK līguma 170. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0438/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6‑0470/2006),

1.  apstiprina nolīguma parakstīšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Korejas Republikas valdībai.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

Atsauces

COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

30.11.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
12.12.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Giles Chichester
12.9.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra lēmuma datums

12.9.2006

Izskatīšana komitejā

 

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.12.2006

Iesniegšanas datums

20.12.2006

Juridisks paziņojums - Privātuma politika