Ziņojums - A6-0470/2006Ziņojums
A6-0470/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

20.12.2006 - (COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)) - *

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Giles Chichester
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

Procedūra : 2006/0141(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0470/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0470/2006
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

(COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam(COM(2006)0422)[1],

–   ņemot vērā nolīguma projektu par Eiropas Kopienas un Korejas Republikas sadarbību zinātnes un tehnikas jomā,

–   ņemot vērā EK līguma 170. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0438/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6‑0470/2006),

1.  apstiprina nolīguma parakstīšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Korejas Republikas valdībai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā

Atsauces

COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

30.11.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
12.12.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Giles Chichester
12.9.2006

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra lēmuma datums

12.9.2006

Izskatīšana komitejā

 

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.12.2006

Iesniegšanas datums

20.12.2006