VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea

20.12.2006 - (COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)) - *

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Giles Chichester
(Vereenvoudigde procedure - Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2006/0141(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0470/2006
Ingediende teksten :
A6-0470/2006
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea

(COM(2006)0422COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0422)[1],

–   gezien de Ontwerpovereenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Korea,

–   gelet op artikel 170 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG‑Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0438/2006),

–   gelet op de artikelen 51, 83, lid 7 en 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6‑0470/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Republiek Korea.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea

Document- en procedurenummers

COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)

Datum raadpleging EP

30.11.2006

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

ITRE
12.12.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Giles Chichester
12.9.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

12.9.2006

Behandeling in de commissie

 

 

 

 

 

Datum goedkeuring

20.12.2006

Datum indiening

20.12.2006