AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft

21.12.2006 - (11522/2006 – C6‑0347/2006 – 2006/0041(AVC)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Enrique Barón Crespo
(Vereenvoudigde procedure - Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2006/0041(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0472/2006
Ingediende teksten :
A6-0472/2006
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft

(11522/2006 – C6‑0347/2006 – 2006/0041(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (11522/2006)[1],

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 4, lid 2, tweede streepje van het besluit van de Raad 97/836/EG[2] (C6‑0347/2006),

–   gelet op artikelen 75, lid 1 en 43, lid 1van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A6‑0472/2006),

1.  stemt in met het voorstel voor een verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  Nog niet in PB gepubliceerd.
  • [2]  Besluit van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958") (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78).

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft

Document- en procedurenummers

11522/2006 – C6-0347/2006 – 2006/0041(AVC)

Datum verzoek om instemming EP

19.10.2006

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

INTA
26.10.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

TRAN
26.10.2006

IMCO
26.10.2006

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

TRAN
2.5.2006

IMCO
27.11.2006

 

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

Nee

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Enrique Barón Crespo
19.4.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

19.4.2006

Behandeling in de commissie

18.12.2006

 

 

 

 

Datum goedkeuring

18.12.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

24

 

 

Bij de eindstemming aanwezige leden

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

 

Datum indiening

21.12.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...