ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu

21.12.2006 - (11522/2006 – C6‑0347/2006 – 2006/0041(AVC)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Enrique Barón Crespo
(Zjednodušený postup - článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2006/0041(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0472/2006
Predkladané texty :
A6-0472/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu

(11522/2006 – C6‑0347/2006 – 2006/0041(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11522/2006)[1],

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 4 ods. 2 druhou zarážkou rozhodnutia Rady č. 97/836/ES[2] (C6‑0347/2006),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0472/2006),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Rozhodnutie Rady z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok na vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z r.1958) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu

Referenčné čísla

11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)

Dátum žiadosti o postup súhlasu EP

19.10.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.10.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

TRAN
2.5.2006

IMCO

27.11.2006

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum rozhodnutia na schôdzi

No

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Enrique Barón Crespo
19.4.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia  dátum rozhodnutia

19.4.2006

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

18.12.2003

 

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

18.12.2006

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom
– dátum rozhodnutia na schôdzi

+:

–:

0:

24

0

0

Konzultácia s Výborom regiónov – dátum rozhodnutia na schôdzi

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Prerokovanie vo výbore

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Dátum prijatia

 

Výsledok záverečného hlasovania

21.12.2006

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

...