DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla

21. 12. 2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035 (AVC)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Enrique Barón Crespo
(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)
Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup : 2006/0035(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0473/2006
Předložené texty :
A6-0473/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla

(11523/2006 – C6‑0346/2006 –2006/0035 (AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11523/2006)[1],

–   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 4 odst. 2 druhou odrážkou rozhodnutí Rady 97/836/ES[2] (C6‑0346/2006),

–   s ohledem na čl. 75 odst. 1 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A6‑0473/2006),

1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úř. věst.
  • [2]  Rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Úř. věst. L 346 17.12.1997, s. 78).

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla

Referenční údaje

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

Datum, kdy byl EP požádán o souhlas

19.10.2006

Příslušný výbor

        Datum oznámení na zasedání

INTA

26.10.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

        Datum oznámení na zasedání

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Užší spolupráce

        Datum oznámení na zasedání

NE

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

        Datum jmenování

Enrique Barón Crespo

 

Předchozí zpravodaj

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

21.3.2006

Zpochybnění právního základu

        Datum, kdy výbor JURI zaujal   stanovisko

 

/

 

 

 

Projednání ve výboru

18.12.2006

 

 

 

 

Datum schválení

18.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

21.12.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)