SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ühenduse seisukohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks sõiduki originaalvarustusele lisaks paigaldatavad ruumijaotussüsteemid, millega kaitstakse reisijaid kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest

21.12.2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 –2006/0035 (AVC)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Enrique Barón Crespo
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2006/0035(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0473/2006
Esitatud tekstid :
A6-0473/2006
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühenduse seisukohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks sõiduki originaalvarustusele lisaks paigaldatavad ruumijaotussüsteemid, millega kaitstakse reisijaid kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest

(11523/2006 – C6‑0346/2006 –2006/0035 (AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11523/2006)[1];

–   võttes arvesse nõukogu otsuse 97/836/EÜ[2] (C6-0346/2006) artikli 4 lõike 2 teise taande alusel esitatud nõukogu nõusoleku taotlust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 75 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A6‑0473/2006),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
  • [2]  Nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsus 97/836/EÜ, millega Euroopa Ühendus ühineb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukitele ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe) (EÜT C L 346, 17.12.1997, lk 78).

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ühenduse seisukohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks sõiduki originaalvarustusele lisaks paigaldatavad ruumijaotussüsteemid, millega kaitstakse reisijaid kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest

Viited

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

EP nõusoleku taotluse kuupäev

19.10.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

INTA

26.10.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

EI

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Enrique Barón Crespo

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

21.3.2006

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

/

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

18.12.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.12.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

21.12.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)