RECOMANDARE privind propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulamentul al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor

21.12.2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC)) - ***

Comisia pentru comerţ internaţional
Raportor: Enrique Barón Crespo
[Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2006/0035(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0473/2006
Texte depuse :
A6-0473/2006
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulamentul al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor

(11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (11523/2006)[1],

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) a doua liniuţă din Decizia 97/836/CE a Consiliului (C6‑0346/2006)[2],

–   având în vedere articolul 75 alineatul (1) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional (A6‑0473/2007),

1.  îşi dă avizul conform privind propunerea de decizie a Consiliului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.
  • [2]  Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunităţii Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii
    („Acordul revizuit din 1958”) (JO L 346, 17.12.1997, p. 78).

PROCEDURĂ

Titlu

Propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulamentul al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor

Referinţe

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

19.10.2006

Comisia competentă în fond             

        Data anunţului în plen

INTA

26.10.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

        Data anunţului în plen

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Cooperare consolidată       

        Data anunţului în plen

NO

 

 

 

 

Raportor(i)           

        Data numirii

Enrique Barón Crespo

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

21.3.2006

Contestarea temeiului juridic         

        Data avizului JURI

 

/

 

 

 

Examinare în comisie

18.12.2006

 

 

 

 

Data adoptării

18.12.2006

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Data depunerii

21.12.2006

 

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)