RECOMANDARE privind propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulamentul al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor

  21.12.2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC)) - ***

  Comisia pentru comerţ internaţional
  Raportor: Enrique Barón Crespo
  [Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2006/0035(AVC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0473/2006
  Texte depuse :
  A6-0473/2006
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulamentul al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor

  (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC))

  (Procedura de aviz conform)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (11523/2006)[1],

  –   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) a doua liniuţă din Decizia 97/836/CE a Consiliului (C6‑0346/2006)[2],

  –   având în vedere articolul 75 alineatul (1) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional (A6‑0473/2007),

  1.  îşi dă avizul conform privind propunerea de decizie a Consiliului;

  2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.
  • [2]  Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunităţii Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi componente care pot fi montate şi/sau folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificaţii
   („Acordul revizuit din 1958”) (JO L 346, 17.12.1997, p. 78).

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulamentul al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor

  Referinţe

  11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

  Data cererii avizului conform al PE

  19.10.2006

  Comisia competentă în fond             

          Data anunţului în plen

  INTA

  26.10.2006

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

          Data anunţului în plen

  TRAN

  26.10.2006

  IMCO

  26.10.2006

   

   

   

  Avize care nu au fost emise
    Data deciziei

  TRAN

  15.3.2006

  IMCO

  18.4.2006

   

   

   

  Cooperare consolidată       

          Data anunţului în plen

  NO

   

   

   

   

  Raportor(i)           

          Data numirii

  Enrique Barón Crespo

   

  Raportor(i) substituit (substituiţi)

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  21.3.2006

  Contestarea temeiului juridic         

          Data avizului JURI

   

  /

   

   

   

  Examinare în comisie

  18.12.2006

   

   

   

   

  Data adoptării

  18.12.2006

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

  Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

   

  Data depunerii

  21.12.2006

   

  Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)