ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava vozidiel

21. 12. 2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Enrique Barón Crespo
(Zjednodušený postup – článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2006/0035(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0473/2006
Predkladané texty :
A6-0473/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava vozidiel

(11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11523/2006)[1],

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 4 ods. 2 druhou zarážkou rozhodnutia Rady 97/836/ES (C6‑0346/2006)[2],

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0473/2006),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) (Ú. v. ES L 346, 17. 12. 1997, s. 78.).

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava vozidiel

Referenčné čísla

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

Dátum žiadosti o postup súhlasu EP

19.10.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.10.2006

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

nie

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Enrique Barón Crespo

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

21.3.2006

Námietky voči právnemu základu
  Dátum stanoviska JURI

 

/

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.12.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

18.12.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

21.12.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)